Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 2005 ref. 1 - RÅ 2005 ref. 94[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2005 ref. 1 I ett mål, vari huvudfrågan är om lotterilagen står i överensstämmelse med EG-rätten, har Regeringsrätten ogillat en invändning om jäv för en ledamot som var expeditions- och rättschef då en likartad fråga behandlades i en proposition om ändring av en bestämmelse i lotterilagen.  
  RÅ 2005 ref. 2 Regeringens beslut om godkännande av vissa bekämpningsmedel har upphävts, eftersom godkännandet var förenat med sådana villkor om behörighetsklass som befunnits oförenliga med gällande EG-direktiv.  
  RÅ 2005 ref. 3 Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande omfattning är verksam vare sig i moderbolaget eller i dess dotterbolag, men däremot i ett annat fåmansföretag som bedriver verksamhet som är likartad med verksamheten i dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 4 Omvandling av medlemsinsatser i en golfförening till s.k. spelrätter medför inte att föreningen inte längre uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet och inte heller att föreningen skall ta upp några intäkter till beskattning (I); vid innehavarens avyttring av en sådan spelrätt skall beskattning ske såsom för personliga tillgångar (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 5 Ett ramavtal om personaluthyrning har ingåtts mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och ett antal leverantörer. Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för en sammanställning av uppgifter om namnen på de kunder som anlitat en viss leverantör, som en annan leverantör önskade ta del av i syfte att uppmana kunderna att i första hand vända sig till denne.  
  RÅ 2005 ref. 6 Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker m.m. har ansetts tillämplig på beskattningsunderlaget vid tillhandahållande av skolfotokataloger. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 7 En fråga om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av aktier i ett dotterbolag har inte ansetts angå samma "sak" som en fråga om eventuell beskattning av utdelning från dotterbolaget. Frågorna har dock ansetts ha så nära samband att det med hänsyn även till övriga omständigheter framstått som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Även fråga om skattemyndighets utredningsskyldighet. Inkomsttaxering 1997.  
  RÅ 2005 ref. 8 En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och fritidshemsverksamhet för föreningsmedlemmarnas barn har inte ansetts uppfylla det för skattebefrielse uppställda kravet att föreningens syfte skall vara att främja ett allmännyttigt ändamål. Inkomsttaxering 1995.  
  RÅ 2005 ref. 9 Läkare, som äger en fastighet som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefri specialbyggnad (vårdbyggnad) och där bedriver vårdverksamhet, har ansetts skattskyldiga för resultatet i vårdverksamheten till den del som överstiger värdet av användningen av fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 10 Ett avtal som en upphandlande enhet ingått utan att ha iakttagit sin skyldighet att tillämpa lagen om offentlig upphandling har inte utgjort hinder för överprövning.  
  RÅ 2005 ref. 11 Ett bolags tillhandahållande av golflektioner till bl.a. en golfklubb har inte ansetts avse sådan tjänst inom idrottsområdet som medför att mervärdesskatt skall tas ut med reducerad skattesats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 12 En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen har inte ansetts överklagbart.  
  RÅ 2005 ref. 13 Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt för alkoholvaror som påträffats i bolagets buss vid inresor till Sverige från ett annat EU-land, när det inte kunnat klarläggas vem eller vilka som förvärvat eller ansvarat för varorna.  
  RÅ 2005 ref. 14 Inkomst av taxirörelse har ansetts skattepliktig trots att den på grund av avsaknaden av erforderligt tillstånd varit olaglig. Inkomsttaxering 1999 och 2000.  
  RÅ 2005 ref. 15 Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen när den skattskyldige under tidigare beskattningsår intjänat pensionsrätt i anställningen. Förhandsbesked rörande inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 16 Försäkringskassas avslagsbeslut vinner inte negativ rättskraft.  
  RÅ 2005 ref. 17 Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har ansetts gälla omedelbart och innefatta ett förbud för den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen. Ett avtal som efter domstolens dom uppgetts ha blivit gällande mellan parterna i upphandlingsförfarandet har inte ansetts hindra att den pågående överprövningsprocessen fullföljs.  
  RÅ 2005 ref. 18 Tillstånd har medgivits att vid in- och utpassering i en kyrka använda övervakningskamera som inte innefattat inspelning av bilder eller upptagning av ljud.  
  RÅ 2005 ref. 19 Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat kommanditbolagens fastigheter har inte ansetts ha omsatt mervärdesskattepliktiga tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 20 Ett bolag bedriver självservering med snabbmat. De anställda intar maten i ett rum som bolaget ställt till förfogande. Bolaget har i mervärdesskattehänseende ansetts tillhandahålla tjänster i restaurangverksamhet. Eftersom tillhandahållandet skett mot vederlag har någon uttagsbeskattning inte kommit i fråga. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 21 Vid tillämpning av den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt har hänsyn tagits endast till sådana avyttringar som skall tas upp till beskattning enligt den lagen. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2005 ref. 22 Socialstyrelsen har i ett tillsynsbeslut kritiserat en läkare för dennes ordination och intygsgivning. Beslutet har ansetts inte kunna bli föremål för rättsprövning.  
  RÅ 2005 ref. 23 Begränsningarna i rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende förvärv av personbilar har tillämpats även på en tävlingsbil, s.k. STCC-bil. - Mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 24 Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har ansetts omfattad av den s.k. nollskattesatsen när verksamheten bedrivits av annan än den som haft leveransavtalet med den skattskyldige kraftleverantören.  
  RÅ 2005 ref. 25 Ett antal delägare i ett aktiebolag (moderbolaget) har varit verksamma i ett dotterbolag men inte i moderbolaget. Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § inkomstskattelagen har ansetts tillämplig på såväl dotterbolaget som moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 26 Medel, som en kommun har lämnat till ett av kommunen ägt aktiebolag och som detta bolag lämnat vidare till ett dotterbolag för att användas till täckande av underskott i kommunens kollektivtrafikverksamhet, har ansetts utgöra intäkt i näringsverksamhet i moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 27 En förteckning som innehåller uppgifter om ett stort antal personer, har ansetts kunna lämnas ut efter en tillämpning av det raka skaderekvisitet i 7 kap. 19 § sekretesslagen.  
  RÅ 2005 ref. 28 Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyressättningen vid boende i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade strider inte mot lag eller annan författning.  
  RÅ 2005 ref. 29 När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket och en lantbrukare om återbetalning av utbetalt omställningsstöd saknar allmän förvaltningsdomstol anledning att med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen åsidosätta det överklagandeförbud som gäller enligt tillämplig förordning och att således i sak pröva lantbrukarens överklagande av Jordbruksverkets återbetalningsbeslut.  
  RÅ 2005 ref. 30 Regeringsrätten har i ett beslut, varigenom prövningstillstånd inte meddelats, lämnat en motivering till att den av klaganden i målet ställda EG-rättsliga frågan inte inverkat på beslutet.  
  RÅ 2005 ref. 31 En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivande företag har inte ansetts utgöra reklam och därmed inte varit skattepliktig enligt lagen om skatt på annonser och reklam. Förhandsbesked enligt lagen om skatt på annonser och reklam.  
  RÅ 2005 ref. 32 Vid fördelning av realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital enligt de s.k. 3:12-reglerna har hinder inte ansetts föreligga att använda schablonmetoden för beräkning av anskaffningskostnad för marknadsnoterade aktier. Inkomsttaxering 2000.  
  RÅ 2005 ref. 33 Regeringsrätten har i ett mål om vägran att lämna ut alkoholvaror enligt 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter förklarat målet vilande i avvaktan på ett avgörande som EG-domstolen förväntas meddela med anledning av att Högsta domstolen i ett mål om förverkande av alkoholvaror begärt tolkning av vissa artiklar i EG-fördraget, vilka kan antas komma att bli aktuella i Regeringsrättens mål.  
  RÅ 2005 ref. 34 Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fastighet som använts till och inrättats för korttidsboende i samband med personalutbildning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 35 Den fastighet där två makar är folkbokförda enligt 14 § folkbokföringslagen under mannens tjänstgöring på utländsk ort i svenska statens tjänst, har ansetts utgöra deras permanentbostad vid tillämpning av bestämmelserna om uppskovsavdrag i 47 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 36 En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett bygglov avser har rätt att överklaga bygglovsbeslutet oavsett avståndet mellan bygglovsobjektet och ägarens fastighet eller bostad. Rättsprövning.  
  RÅ 2005 ref. 37 Fackförbund har ansetts skattskyldigt för inkomst från försäljning av annonsplatser i en medlemstidning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 38 Vid prövningen av rätten till handikappersättning skall inte beaktas merutgifter som uppkommer efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.  
  RÅ 2005 ref. 39 Arbetsmarknadsstyrelsen har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddela verkställighetsföreskrifter till att besluta materiella föreskrifter i en fråga som inte är berörd i huvudförfattningen.  
  RÅ 2005 ref. 40 Handlingar med vissa uppgifter om anställdas samtal med mobiltelefoner som arbetsgivaren tillhandahållit har inte undantagits från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen.  
  RÅ 2005 ref. 41 Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har eftergetts till hälften i ett fall där överträdelserna avsett ett flertal aktieförvärv under en förhållandevis kort tid.  
  RÅ 2005 ref. 42 En skattemyndighet är oförhindrad att bifalla en ny ansökan om F-skattsedel trots att överklagandet av ett tidigare beslut om avslag på F-skattsedel ännu inte avgjorts slutligt av domstol.  
  RÅ 2005 ref. 43 Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna erforderligt författningsstöd, har handlingarna i målet överlämnats till Försäkringskassan för omprövning enligt 27 § förvaltningslagen.  
  RÅ 2005 ref. 44 Regeringens beslut i ärende om antagande av detaljplan har upphävts då den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte behandlat exploateringens konsekvenser för fridlysta arter som obestritt uppgivits förekomma inom planområdet. Rättsprövning.  
  RÅ 2005 ref. 45 Fråga om beräkning av merkostnader vid handikappersättning.  
  RÅ 2005 ref. 46 Det förhållandet att en arbetslivsinriktad rehabilitering har avsett en kort utbildningstid har inte i sig ansetts utgöra hinder för beviljande av arbetsskadelivränta.  
  RÅ 2005 ref. 47 I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysningar från ett kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta en leverantör från upphandlingen utan att göra en individuell bedömning av dennes ekonomiska förhållanden. Det har ansetts tillräckligt att bristen åtgärdas genom rättelse.  
  RÅ 2005 ref. 48 Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 49 Periodisering av ersättning som utbetalats till ett bolag dels som skadestånd för avtalsbrott, dels för åtagande att inte bedriva med annat bolag konkurrerande verksamhet har inte ansetts förenligt med god redovisningssed.  
  RÅ 2005 ref. 50 Jordbruksverket saknar rätt att från en beviljad arealersättning avräkna en fordran avseende återbetalning av utbetalt miljöstöd för ekologisk odling, när mottagaren bestrider återkravet och något författningsstöd för åtgärden inte finns.  
  RÅ 2005 ref. 51 Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukare gäller endast vid missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Bistånd till behandling för s.k. spelmissbruk kan dock utgå om allmänna förutsättningar för rätt till bistånd föreligger.  
  RÅ 2005 ref. 52 Fråga om rätt till sjukpenning vid återinsjuknande.  
  RÅ 2005 ref. 53 En ridhall som är avsedd för hopp- och dressyrträning av hästar har inte ansetts utgöra en ekonomibyggnad för jordbruk och är därför inte undantagen från kravet på bygglov.  
  RÅ 2005 ref. 54 Trots att ett regeringsbeslut om avslag på en ansökan om tillstånd att anordna vadhållning ansetts innehålla en missvisande och ofullständig motivering har beslutet inte upphävts eftersom utgången stred varken mot lotterilagstiftningen eller mot EG-rätten såsom denna utvecklats i EG-domstolens praxis. Rättsprövning.  
  RÅ 2005 ref. 55 Särskilda skäl har ansetts föreligga för att bevilja tillstånd till rivning av en kyrkobyggnad enligt lagen om kulturminnen m.m.  
  RÅ 2005 ref. 56 Förbudet mot avdrag för kapitalförluster som inte är verkliga har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kapitalförlust på andel i kommanditbolag i ett fall då förlusten uppkommit till följd av särskild föreskrift i lag om värdet på den justerade anskaffningsutgiften för andelen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 57 Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har vid räkenskapsenlig avskrivning den avskrivning som skett över plan inte reducerat den utländska förvärvsinkomsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 58 En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ansetts kunna eftertaxeras på grund av utebliven deklaration när deklaration väl getts in.  
  RÅ 2005 ref. 59 I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.  
  RÅ 2005 ref. 60 Sedan en utlänning hållits i förvar i över ett och ett halvt år utan att ett beslut att avvisa honom kunnat verkställas, har en ytterligare förlängning av tiden i förvar - trots att den långa förvarstiden i stor utsträckning kunnat tillskrivas utlänningens eget handlande - inte ansetts stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta verkställighet av avvisningsbeslutet.  
  RÅ 2005 ref. 61 I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård unga har länsrätten bifallit socialnämndens ansökan och förordnat om omedelbar verkställighet. Kammarrätten har, med ändring av länsrättens dom avslagit ansökan om flyttningsförbud. I avsaknad av särskilt förordnande om verkställigheten har kammarrättens dom ansetts inte gälla omedelbart. Det har därför saknats förutsättningar för inhibition av kammarrättens dom.  
  RÅ 2005 ref. 62 Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om att avbryta en offentlig upphandling.  
  RÅ 2005 ref. 63 En förälder, vars barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har deltagit i barnets inskolning i specialskola och har därvid ansetts ha rätt till tillfällig föräldrapenning enligt reglerna i 4 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring, eftersom det i inskolningen ingått moment av behandling av barnet.  
  RÅ 2005 ref. 64 Ensamstående med gemensam vårdnad om barn har inte ansetts berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader när han behållit bostad på barnens bostadsort. Inkomsttaxering 2001.  
  RÅ 2005 ref. 65 Tillstånd till förköp enligt förköpslagen har i visst fall ansetts oskäligt. Rättsprövning.  
  RÅ 2005 ref. 66 En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga motsätter sig umgänge med vårdnadshavaren. Socialnämndens beslut om totalt umgängesförbud har fastställts då det har ansetts att den ungas vilja skall tillmätas avgörande betydelse och att det måste anses vara det bästa för henne att något umgänge inte utövas så länge hon själv inte kan acceptera det.  
  RÅ 2005 ref. 67 En idrottsförening har ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst av bingoverksamhet som bedrivits genom en s.k. bingoallians. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 68 Förutsättningar för avdrag enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen för tryggande av pension har inte ansetts föreligga för utfästelse till en s.k. arbetande styrelseordförande, eftersom denne inte ansetts som arbetstagare. Med hänsyn härtill har inte heller rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen ansetts föreligga. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 69 En ambulansförares merkostnader för måltider har ansetts som inte avdragsgilla levnadskostnader. Inkomsttaxering 2001.  
  RÅ 2005 ref. 70 Mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinterna förvärv av nya transportmedel har direktivkonformt tolkats så att de inte innefattar krav på viss minsta användningstid i Sverige.  
  RÅ 2005 ref. 71 Fråga om vissa överföringar av programkanaler är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen.  
  RÅ 2005 ref. 72 Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskassan under det löpande året, inte ansetts kunna bestämmas med beaktande av tiden före den månad då ansökningen kom in.  
  RÅ 2005 ref. 73 Kontorslokaler har inte ansetts behöva göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga eftersom den byggnad i vilka de inryms har inrättats för verksamhet som innefattat arbete som är så fysiskt krävande att det inte kan utföras av personer med nedsatt rörelseförmåga.  
  RÅ 2005 ref. 74 Den verksamhet som Trafikförsäkringsföreningen bedriver har ansetts inte utgöra tillhandahållande av tjänster (omsättning) till medlemmarna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 75 Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxeringen fastställda inkomsten omfattat längre tid än ett år, endast så stor del av inkomsten medräknats att den liksom det preliminära bostadsbidraget kommit att omfatta ett kalenderår.  
  RÅ 2005 ref. 76 Utbyte av preferensaktier mot stamaktier i enlighet med bestämmelse i bolagsordningen ansågs utgöra avyttring av preferensaktierna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2005 ref. 77 Skattemyndigheten har i kammarrätt åberopat en ny grund för sitt yrkande att ett aktiebolag skall vägras avdrag för underskott i ett kommanditbolag. Den nya grunden har ansetts innefatta otillåten taleändring. Inkomsttaxering 1995.  
  RÅ 2005 ref. 78 Det har inte ansetts att det av särskild anledning kan antas att eleverna i en skolklass, där en av eleverna polisanmält en lärare för våldtäkt, lider men om uppgifterna i klasslistan lämnas ut till en journalist.  
  RÅ 2005 ref. 79 Barnbidrag för barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och som bor växelvis hos dem, skall - då fadern uppbär bidraget men föräldrarna är oense om vem som har rätt till det - betalas till modern efter anmälan av henne.  
  RÅ 2005 ref. 80 Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när de faktiska omständigheterna är ofullständigt redovisade.  
  RÅ 2005 ref. 81 Företag som debiterat och betalat mervärdesskatt vid uthyrning av lokal utan att vara skattskyldigt för fastighetsupplåtelse har ansetts berättigat till återbetalning av de som mervärdesskatt angivna beloppen.  
  RÅ 2005 ref. 82 Tjänst som avser en skådespelares medverkan vid en filminspelning har väsentligen ansetts utgöra upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 83 Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsnämnden har ansetts överklagbart på grund av de riktlinjer för bygglovsfrågans prövning som länsstyrelsen uppställt i beslutet. Prövningstillstånd i kammarrätt.  
  RÅ 2005 ref. 84 En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts böra sakprövas av kammarrätten utan hinder av att den som erlagt avgifterna avlidit.  
  RÅ 2005 ref. 85 Ekonomiskt stöd från kommunen till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade avser samma slags kostnader som lagen (1993:389) om assistansersättning men utgår från de verkliga kostnaderna för assistansen.  
  RÅ 2005 ref. 86 En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och som själv anordnar sin assistans, har vid ordinarie assistents sjukdom ansetts berättigad att enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade av kommunen erhålla ersättning enbart för faktiska merkostnader.  
  RÅ 2005 ref. 87 Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en självständig bedömning av en begäran om utlämnande av handlingar som myndigheten fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet.  
  RÅ 2005 ref. 88 I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet har fått som led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv har det företag från vilket handlingarna härrör inte tillåtits träda in som part i målet.  
  RÅ 2005 ref. 89 En fysisk person äger icke marknadsnoterade aktier i ett bolag. Ett dotterbolag till detta äger marknadsnoterade aktier som är näringsbetingade eftersom röstetalet är minst 10 procent. Vid tillämpning av 14 § lagen om statlig förmögenhetsskatt har dessa aktier ansetts inte ingå i rörelse hos den fysiska personen.  
  RÅ 2005 ref. 90 Ett arbete, som var helt baserat på provision men där det visade sig att någon ersättning inte kom att utgå, har ansetts kunna beaktas vid bedömningen av om arbetsvillkoret inom arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt.  
  RÅ 2005 ref. 91 Föreskriften i 4 § förordningen om tandvårdstaxa om att tandvårdsersättning under vissa förutsättningar lämnas till vårdgivaren med ett högsta belopp har inte ansetts strida mot bestämmelsen i 4 § tandvårdslagen om att vårdgivaren får ta ut skälig ersättning.  
  RÅ 2005 ref. 92 Ett begravningsföretags vidareförsäljning av en utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt verk har inte ansetts omfattad av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2005 ref. 93 En lotterivinst i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal år har ansetts utgöra en förmögenhetsskattepliktig tillgång. Förmögenhetstaxering 2002 och 2003.  
  RÅ 2005 ref. 94 Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.