Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 2004 ref. 1 - RÅ 2004 ref. 145[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2004 ref. 1 Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom till underpris till det andra bolaget och förutsättningar för undantag från uttagsbeskattning inte föreligger. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 2 Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har endast ansetts åsyfta realisationsvinst på aktier i ett och samma fåmansföretag. Inkomsttaxering 1997 och 1998.  
  RÅ 2004 ref. 3 Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostnader för personal vid ett fast driftställe i utlandet. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader.  
  RÅ 2004 ref. 4 Fråga om beskattning på grund av underlåtenhet att taga ut ränta. Inkomsttaxeringar 1989 och 1990.  
  RÅ 2004 ref. 5 Bidrag som ett aktiebolag lämnat till en vinstandelsstiftelse har fördelats på de anställda utifrån en bedömning av individens medverkan till vinst. Bidragen har inte ansetts tillkomma de anställda på likartade villkor. Ersättning som utbetalats från stiftelsen till de anställda skall därför ingå i stiftelsens underlag för arbetsgivaravgifter.  
  RÅ 2004 ref. 6 Avstående från en rätt till framtida inkomster från exploateringen av en uppfinning har med hänsyn till omständigheterna ansetts föranleda tillämpning av bestämmelserna om uttag ur näringsverksamhet i 22 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 7 Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från privatpersoner, har ansetts huvudsakligen ägnad åt reklam, varför bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen om reducerad skattesats inte varit tillämplig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2004 ref. 8 En av Livsmedelsverket offentliggjord skrivelse, kompletterad med ett pressmeddelande jämte vissa ytterligare uppgifter på verkets hemsida, har - trots att den rubricerats som information - ansetts utgöra ett överklagbart beslut, vilket undanröjts såsom innefattande ett kompetensöverskridande.  
  RÅ 2004 ref. 9 Uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, som skulle användas vid uppföljning av viss medicinsk behandling, lämnades inte ut med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen, eftersom de inte ansågs behövas för forsknings- eller statistikändamål.  
  RÅ 2004 ref. 10 Ett aktiebolag har i bokslutet för ett visst räkenskapsår gjort avsättning till en vinstandelsstiftelse. Den omständigheten att bolaget fört över medel till stiftelsen först en tid efter utgången av fristen för att lämna självdeklarationen avseende räkenskapsåret har inte ansetts hindra avdrag för avsättningen vid inkomstbeskattningen. Eftertaxering för 1994.  
  RÅ 2004 ref. 11 Grund för att påföra skattetillägg har ansetts föreligga då ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och de lämnade uppgifterna inte motsade att bolaget hade rätt till sådant avdrag. Inkomsttaxering 1999.  
  RÅ 2004 ref. 12 Utfallande försäkringsbelopp från grupplivförsäkring med försäkringstagarens dödsbo som förmånstagare ingår i den skattepliktiga kvarlåtenskapen.  
  RÅ 2004 ref. 13 Fråga i mål om eftertaxering för inkomst dels om innebörden av kammarrättens dom, dels - i sak - om tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (jfr 14 kap. 19 § inkomstskattelagen).  
  RÅ 2004 ref. 14 Beslut att tillåta ombyggnad av kraftverk i vattenområde som skyddats enligt lagen om hushållning med naturresurser har upphävts, eftersom vattenföretaget ansetts medföra mer än obetydlig miljöpåverkan. Rättsprövning.  
  RÅ 2004 ref. 15 Ett beslut om återförvisning för ytterligare utredning har ansetts överklagbart, eftersom det grundats på ett principiellt ställningstagande i en sakfråga, vilket kunde komma att ligga till grund för de nya bedömningar som skulle göras med anledning av återförvisningen.  
  RÅ 2004 ref. 16 Funktionshindrat barn som har arbetsledaransvar för sina personliga assistenter har inte ansetts berättigat till förhöjd ersättning för den arbetsledande uppgiften då den utförts av en förälder.  
  RÅ 2004 ref. 17 Artikel 6 i Europakonventionen har ansetts tillämplig på förfarandet för uttagande av särskild avgift, då person med insynsställning i aktiemarknadsbolag underlåtit att inom föreskriven tid göra anmälan om ändrat aktieinnehav.  
  RÅ 2004 ref. 18 Ett aktiebolag har, i anslutning till att beslut fattats om att vissa anställda i bolaget skall sluta sina anställningar i förtid, gjort utfästelser om avgångsvederlag. Utan hinder av att anställningarna vid räkenskapsårets utgång ännu inte upphört har bolaget ansetts ha rätt till avdrag för belopp motsvarande den reservering som gjorts för avgångsvederlagen och på dessa belöpande arbetsgivaravgifter. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2004 ref. 19 Föreläggande vid vite att inom viss tid ge in bouppteckning enligt 20 kap. 9 § ärvdabalken utgör ett överklagbart beslut.  
  RÅ 2004 ref. 20 Begreppet "handelsbolag" i 1994 års skatteavtal med Amerikas Förenta Stater har ansetts omfatta ett "Limited Liability Company" som i beskattningshänseende behandlas som ett handelsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 21 En moder och hennes tre barn, som årligen vistas åtta månader i Egypten för barnens skolgång där och fyra månader i Sverige där fadern bor och arbetar och där familjens gemensamma bostad också finns, har med ledning av folkbokföringens principer ansetts ha hemvist i Sverige med den följden att modern har rätt att uppbära allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg för barnen.  
  RÅ 2004 ref. 22 Jordbruksverket saknar rätt att överklaga domstols avgörande i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen, när länsstyrelse meddelat första beslutet i saken.  
  RÅ 2004 ref. 23 Regeringens beslut i ett ärende om verkställighet utomlands av en brottmålsdom med stöd av 1983 års konvention om överförande av dömda personer och 1997 års tilläggsprotokoll har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.  
  RÅ 2004 ref. 24 Underlåtenhet att säga upp ett gällande avtal - i följd varav avtalet förlängdes ytterligare en period - har inte ansetts utgöra en del av ett upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling.  
  RÅ 2004 ref. 25 Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i den mening som avses i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.  
  RÅ 2004 ref. 26 Omsättning av varor har inte ansetts undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § första stycket mervärdesskattelagen eftersom det inte framkommit att varorna förts från Sverige till ett annat EG-land.  
  RÅ 2004 ref. 27 Fråga om rättshandlingars verkliga innebörd. Eftertaxering 1995 och 1996 samt inkomsttaxering 1997.  
  RÅ 2004 ref. 28 Det strider mot EG-rätten att inte medge en arbetsgivare avdrag för premier som erläggs för en försäkring som tagits hos ett utländskt försäkringsföretag men som i övrigt uppfyller alla krav på att vara en tjänstepensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 29 En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas av bestämmelserna om undantag i 7 kap. inkomstskattelagen, har ansetts som ett utländskt bolag som motsvarar ett företag som avses i 35 kap. 2 § nämnda lag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 30 Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.  
  RÅ 2004 ref. 31 Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en till arbetsplatsen knuten grupp av assistenter i en s.k. assistentpool kan inte anses utgöra personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  RÅ 2004 ref. 32 Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.  
  RÅ 2004 ref. 33 Allsvensk damfotbollsspelare har inte beskattats för ett från Svenska Fotbollförbundet erhållet stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 34 Ett fackförbund, som tillhandahåller ett helägt försäkringsbolag administrativa tjänster, har inte ansetts som sådan näringsidkare enligt 6 a kap. 2 § första stycket 2 mervärdesskattelagen vars huvudsakliga inriktning är att tillhandahålla bolaget tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2004 ref. 35 En innehavare av s.k. personaloptioner har ansetts förvärva värdepapper när inskränkningarna i rätten att förfoga över optionerna upphör enligt optionsvillkoren (I) eller till följd av ändringar i dessa (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 36 Fråga om tjänster som utförts av hos fastighetsägare anställd personal skall föranleda uttagsbeskattning avseende mervärdesskatt.  
  RÅ 2004 ref. 37 Bestämmelsen i 20 kap. 2 § ärvdabalken att två gode män skall utses att förrätta bouppteckning har inte ansetts innefatta ett krav på att de gode männen måste vara samtidigt närvarande vid bouppteckningsförrättningen.  
  RÅ 2004 ref. 38 Kravet i 6 kap. 22 § utlänningslagen att Migrationsverket minst var tredje dag skall ompröva beslut att hålla förvarstagen utlänning avskild gäller inte i fråga om utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest med stöd av 6 kap. 19 § andra stycket 2 samma lag.  
  RÅ 2004 ref. 39 Vid inkomsttaxeringen har godtagits att en enskild näringsverksamhet med retroaktiv verkan överförts till ett aktiebolag, då beskattningsåret inte kommit att överstiga 18 månader. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2004 ref. 40 Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdande av F-skattsedel (I och II).  
  RÅ 2004 ref. 41 En i Sverige försäkrad person har enligt artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget rätt till ersättning från den svenska sjukförsäkringen för kostnader för sjukhusvård (I) och tandvård (II) som tillhandahållits i annan EU-medlemsstat.  
  RÅ 2004 ref. 42 Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter som utgör lagertillgångar mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet men understiger taxeringsvärdet medför inte några beskattningskonsekvenser för överlåtaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 43 I Sverige inte bosatta personer har beskattats här för ersättning vid upplåtelse av en svensk privatbostadsfastighet. Avdrag har därför medgetts för ränteutgifter avseende fastigheten som belöper sig på upplåtelsetiden. Inkomsttaxering 1997.  
  RÅ 2004 ref. 44 Tillstånd har medgivits till sådan kameraövervakning av väntrum på ett sjukhus akutmottagning som handhas av sjukvårdspersonalen och som inte innefattat inspelning av bilder och upptagning av ljud.  
  RÅ 2004 ref. 45 En häst, som köps från en privatperson (annan än uppfödaren) och som efter träning till ridhäst säljs vidare, är att betrakta som en sådan begagnad vara som avses i 9 a kap. 4 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2004 ref. 46 Fråga om byte av efternamn till en förälders efternamn kan göras genom anmälan enligt 5 § namnlagen (I och II).  
  RÅ 2004 ref. 47 Försäkringskassa har inte ägt att till den försäkrades nackdel ändra beslut om sjukpenning som förfallit till betalning.  
  RÅ 2004 ref. 48 En kommun har med en fastighetsägare (ett bolag) överenskommit att denne skall ombesörja upphandlingen av en byggentreprenad avseende uppförandet av en idrottsanläggning på fastigheten. Kommunen, som betalar mer än hälften av kostnaderna för entreprenaden och som har ett väsentligt inflytande på projektets genomförande, har ansetts intaga ställning som part i ett mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling.  
  RÅ 2004 ref. 49 Myndighet har ansetts ha fog för sin åtgärd att föra blanketter med inhämtade uppgifter om anställdas bisysslor till ett särskilt ärende. Blanketterna ansågs därför upprättade - och därmed allmänna handlingar - först när ärendet hade slutbehandlats.  
  RÅ 2004 ref. 50 I fall då en skattskyldig varit verksam i utlandet har förmån av personaloption ansetts i sin helhet intjänad under den dag då den först kunnat utnyttjas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 51 Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering 1995 och 1996.  
  RÅ 2004 ref. 52 Föräldrarna till ett dövt barn har deltagit i en av landstinget anordnad kurs i teckenspråk. Deltagande i en sådan kurs har ansetts ge rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring, dock endast för en av föräldrarna för samma tid.  
  RÅ 2004 ref. 53 Föreskrifter utfärdade av Arbetsmarknadsstyrelsen om beräkning av arbetslöshetsersättning till företagare har i ett visst hänseende ansetts strida mot gemenskapsrätten.  
  RÅ 2004 ref. 54 Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsstöd ta ut ränta på fordran som avser återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring.  
  RÅ 2004 ref. 55 Naturvårdslagens regler har ansetts tillämpliga på ett föreläggande om stängselgenombrott som meddelats före miljöbalkens ikraftträdande, trots att frågan gällde om föreläggandet kunde omfatta även sådana nya fastighetsägare som förvärvat egendomen efter denna tidpunkt.  
  RÅ 2004 ref. 56 Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.  
  RÅ 2004 ref. 57 Föreskriften i 17 kap. 2 a § skattebetalningslagen om anstånd med betalning av skattetillägg tillämpas omedelbart vid ikraftträdandet, även om beslut i den fråga som föranlett skattetillägget överklagats redan dessförinnan.  
  RÅ 2004 ref. 58 Vid övergångsvis tillämpning av anståndsreglerna i uppbördslagen har det ansetts obilligt att vägra anstånd med betalning av skattetillägg innan domstol prövat den fråga som föranlett tillägget, då de nya reglerna i skattebetalningslagen ger en generell rätt till anstånd i denna situation.  
  RÅ 2004 ref. 59 Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen skall vid behov lämnas för erläggande av avgift för sluten sjukhusvård.  
  RÅ 2004 ref. 60 Skattskyldig har medgivits avdrag för ingående skatt på förvärv av tjänster i samband med utgivning av konvertibla skuldebrev och nyemission av aktier. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2004 ref. 61 En person har inte ansetts verksam i betydande omfattning i sitt helägda fåmansbolag när den huvudsakliga verksamheten i bolaget bestått av kapitalförvaltning.  
  RÅ 2004 ref. 62 Ägare av aktiebolag har inte beskattats för ersättning som bolaget uppburit från helägt dotterbolag för arbete som ägaren utfört i dotterbolaget. Inkomsttaxering 1994, 1995 och 1996.  
  RÅ 2004 ref. 63 Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör förutsatta handläggningsåtgärder. Inkomsttaxering 1992.  
  RÅ 2004 ref. 64 En byggnad under uppförande har hänförts till den byggnadstyp som den skall tillhöra när den färdigställts. Fastighetstaxeringar 1987-1989.  
  RÅ 2004 ref. 65 En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som inte omsatts i Sverige ger, oavsett de närmare omständigheterna, inte köparen rätt till avdrag för ingående skatt enligt 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen.  
  RÅ 2004 ref. 66 Avkastningsskatt på pensionsmedel har ansetts böra sättas ned med belopp motsvarande beräknad utländsk skatt som hänför sig till tidigare år. Förhandsbesked. Avräkning av utländsk skatt.  
  RÅ 2004 ref. 67 Avgifter och ersättningar avseende kostnadsutjämning mellan arbetsgivare enligt ITP-planen har inte ansetts påverka beskattningsunderlaget enligt lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader.  
  RÅ 2004 ref. 68 Betalningssäkring kan ske även för en fordran avseende skattetillägg.  
  RÅ 2004 ref. 69 Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring skall inte avvisas på grund av res judicata, när talan inte avser samma tidsperiod som prövats i domstols tidigare lagakraftvunna avgörande. Prövningstillstånd i kammarrätt.  
  RÅ 2004 ref. 70 Ett landstings beslut att en patientavgift vid läkarbesök skall inkludera eventuell provtagning medan viss avgift tas ut för provtagning utan samband med läkarbesök har inte ansetts strida mot den kommunala likställighetsprincipen.  
  RÅ 2004 ref. 71 Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgångar till att behandlas som lagertillgångar utgörs av det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om aktierna avyttrats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 72 Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte har kunnat hyras ut har medgetts utan beaktande av den för värdeområdet genomsnittliga vakansgraden. 1997 års taxering.  
  RÅ 2004 ref. 73 En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet arbete av den anledningen att han ansett lagen om anställningsskydd berättiga honom till en annan anställningsform än vad det erbjudna arbetet innefattade.  
  RÅ 2004 ref. 74 Ett vid en universitetsinstitution utvecklat datorprogram för administration av den egna verksamheten har inte ansetts utgöra ett inslag i affärsverksamhet, varför 6 kap. 1 § sekretesslagen inte ansetts tillämplig.  
  RÅ 2004 ref. 75 Uppgifter om marknadsnotering av aktier har ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg skall påföras efter en lägre procentsats. Inkomsttaxering 2001.  
  RÅ 2004 ref. 76 Fråga om en ideell förening uppfyller fullföljdskravet i 7 kap. 10 § inkomstskattelagen genom att tillskjuta medel till en nybildad stiftelse inom samma intressesfär. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 77 En stiftelse, som i mer än ringa omfattning bedriver dels skolverksamhet dels förskola och skolbarnomsorg, har inte ansetts begränsat skattskyldig. Inkomsttaxering 1998.  
  RÅ 2004 ref. 78 Ett beslut om dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur har inte kunnat återkallas till nackdel för enskild då det inte förelegat tvingande säkerhetsskäl såsom fara för djurens liv eller hälsa.  
  RÅ 2004 ref. 79 Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till psykoterapibehandling i privat regi, då sökandens tillstånd inte var så akut att han inte kunde avvakta den behandling som landstinget kunde erbjuda. Nya motivuttalanden till en i sak oförändrad lagtext har inte föranlett Regeringsrätten att frångå etablerad praxis.  
  RÅ 2004 ref. 80 Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 81 Korttidsinventarier som avskrivits bokföringsmässigt under en treårsperiod har inte ansetts kunna avskrivas skattemässigt under samma tidsperiod. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 82 I avsaknad av övergångsbestämmelse har nya bestämmelser avseende förlängning av en ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen inte ansetts tillämpliga i det fall ersättningsperioden löpt ut före ikraftträdandet men prövningen av en ansökan om förlängning skett därefter.  
  RÅ 2004 ref. 83 Ersättning i form av egna aktier i ett bolag till anställda i bolaget har ansetts avdragsgill som lönekostnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 84 Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att försäkringen skall vara tecknad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse - har ansetts likställd med en pensionsförsäkring såvitt avser taxering till avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt, avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.  
  RÅ 2004 ref. 85 Ersättning för skolavgifter till person som beviljats skattelättnad som s.k. utländsk expert har inte undantagits från beskattning då ersättningen avsett utgifter för barnens fortsatta skolgång på hemorten och således inte föranletts av vistelsen i Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 86 Att förvägra en person, som är bosatt och skattskyldig i Sverige men arbetar i Danmark, avdrag för avgift till dansk arbetslöshetskassa har ansetts strida mot gemenskapsrättens regler om fri rörlighet för arbetstagare.  
  RÅ 2004 ref. 87 Ett aktiebolag som innehar 90,1 procent av aktierna i ett annat aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts som moderföretag till detta utan hinder av att avtal ingåtts med den andre delägaren om ekonomisk likställdhet dem emellan beträffande det gemensamt ägda bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 88 Läkare som biträtt bandyklubb i samband med matcher och träningar har inte ansetts vara en sådan idrottsutövare som avses i lagen om socialavgifter. Ersättning till läkaren har därför ansetts skola ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.  
  RÅ 2004 ref. 89 En förälder har felaktigt uppburit föräldrapenning på sjukpenningnivå med anledning av barns födelse under samtliga dagar för vilka sådan föräldrapenning kan utges. Fråga om den andra föräldern härefter kan uppbära föräldrapenning på sjukpenningnivå.  
  RÅ 2004 ref. 90 Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ansetts inte kunna få assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS) när han deltar i daglig verksamhet utanför gruppboendet.  
  RÅ 2004 ref. 91 En tidsfrist för ansökan om arbetslöshetsersättning har ansetts inte kunna gälla, när tillämpliga författningar inte innehåller någon uttrycklig regel därom.  
  RÅ 2004 ref. 92 En försäkrad som arbetat deltid och som bedömts kunna arbeta i motsvarande omfattning efter inträffat sjukfall har inte ansetts ha rätt till sjukpenning.  
  RÅ 2004 ref. 93 Uttagsbeskattning har ansetts skola ske när en stiftelse övergått från att vara fullt ut skattskyldig till att vara skattskyldig bara för viss inkomst. Delägarrätter och fordringsrätter som förvärvats i ett tidigare skede när stiftelsen inte var fullt ut skattskyldig har därvid ansetts anskaffade för belopp motsvarande marknadsvärdet vid övergången till full skattskyldighet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 94 Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av ett registrerat trossamfund enligt lagen om upplösning av stiftelser i vissa fall. Tillgångar som övertagits av trossamfundet har ansetts anskaffade till de värden som legat till grund för uttagsbeskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 95 Den svenska lotterilagstiftningen och dess tillämpning har ansetts motsvara EG-domstolens krav.  
  RÅ 2004 ref. 96 En person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. banner med länk till ett utländskt vadhållningsföretag, har ansetts i förvärvssyfte ha främjat deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.  
  RÅ 2004 ref. 97 Sekretess enligt 5 kap. 2 § 1 sekretesslagen har ansetts gälla för uppgifter om samtliga datorer med tillhörande utrustning vid en tingsrätt med avseende på tillverkningsnummer, fabrikat, typ, inventarienummer och inköpsdatum.  
  RÅ 2004 ref. 98 Fråga om uppgifter om en enstaka namngiven persons vapeninnehav kunde lämnas ut till innehavare av en juridisk byrå med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.  
  RÅ 2004 ref. 99 Kammarrätt hade inte bort avvisa en ansökan om rättsprövning med åberopande av att aktuellt beslut rörde civila rättigheter och därför med stöd av artikel 6 i Europakonventionen - trots uttryckligt fullföljdsförbud i den tillämpliga lagen - kunnat överklagas hos domstol.  
  RÅ 2004 ref. 100 Omsättning av s.k. market maker-tjänster har ansetts skattepliktig till mervärdesskatt.  
  RÅ 2004 ref. 101 Förmån av fria dagstidningar som en chefredaktör för en dagstidning erhållit av arbetsgivaren har ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998.  
  RÅ 2004 ref. 102 Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnadsprov enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. har ansetts hänförliga till sådan verksamhet som avses i 7 kap. 42 § sekretesslagen. Hinder för utlämnande av uppgifterna har ansetts föreligga enligt nämnda stadgande, och då de i uppgifterna berörda personerna inte med fog kunnat misstänkas för något brott har utlämnande med stöd av 14 kap. 2 § fjärde stycket sekretesslagen inte heller ansetts kunna ske.  
  RÅ 2004 ref. 103 En dag-för-dag-anställd, som i förväg känt till att han skulle opereras viss dag, har inte avtalat med arbetsgivaren om något arbete under sjukperioden. Eftersom något anställningsförhållande således inte förelegat och han dessutom arbetat regelbundet före sjukperioden har han ansetts ha rätt till sjukpenning även under de första 14 dagarna av sjukperioden.  
  RÅ 2004 ref. 104 Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgifter i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.  
  RÅ 2004 ref. 105 För att ett omprövningsbeslut till skattskyldigs nackdel skall anses meddelat före utgången av året efter taxeringsåret måste det senast under detta år ha expedierats eller på annat sätt offentliggjorts.  
  RÅ 2004 ref. 106 Uppgifter från tidigare års deklaration som funnits registrerade i det centrala skatteregistret har ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg skall påföras efter en lägre procentsats.  
  RÅ 2004 ref. 107 Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg kan påföras efter en lägre procentsats.  
  RÅ 2004 ref. 108 I ett ärende enligt lagen om byggande av järnväg har Banverket överlämnat frågan om byggandet av järnvägen till regeringen för tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Enskilda som inte behandlats som parter i regeringsärendet har inte ansetts behöriga att ansöka om rättsprövning av tillåtlighetsbeslutet, eftersom det först vid fastställandet av järnvägsplanen säkert går att uttala sig om vilka som är saklegitimerade och de som berörs av den kommande järnvägen på ett sådant sätt att de skall anses som sakägare har möjlighet att få en domstolsprövning till stånd av beslutet om fastställelse av järnvägsplanen.  
  RÅ 2004 ref. 109 Vid rättsprövning av ett regeringsbeslut har konstaterats att regeringen begått ett fel vid ärendets avgörande. Regeringens beslut har trots detta inte upphävts då det med hänsyn till senare tillkommen utredning ansetts uppenbart att felet inte påverkat utgången i sak.  
  RÅ 2004 ref. 110 Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS om gruppboende i annan kommun har, oavsett att behovet av gruppboende var tillgodosett i en närbelägen kommun, ansetts böra bifallas när sökanden haft en varaktig anknytning till den nya kommunen och uttryckt en klar och bestämd önskan att bosätta sig där.  
  RÅ 2004 ref. 111 En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige hela beskattningsåret. EG-rätt.  
  RÅ 2004 ref. 112 Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärv av datorutrustning som tillhandahållits anställda mot avstående av lön motsvarande bolagets anskaffningskostnad, då bolaget inte ansågs ha visat att utrustningen varit avsedd att användas i bolagets verksamhet.  
  RÅ 2004 ref. 113 Utgifter i form av löner som ett bolag haft för utveckling av anskaffade maskiner får dras av omedelbart. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2004 ref. 114 S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga trots att den skattskyldige haft en fordran mot det bolag som lämnat lånet till honom som beloppsmässigt överstigit lånebeloppet. Synnerliga skäl att underlåta beskattning för lånebeloppet har inte ansetts föreligga. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2004 ref. 115 S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga då den skattskyldiges invändning att utbetalning från bolag avsett ett uppdrag för detta inte haft stöd i utredningen i målet. Synnerliga skäl att underlåta beskattning har inte ansetts föreligga. Eftertaxering för 2000 för inkomst.  
  RÅ 2004 ref. 116 Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen bedömning av omständigheterna ansetts föreligga. Därvid har särskilt avseende fästs vid lånevillkoren (räntans storlek, säkerheten och återbetalningstiden). Inkomsttaxering 2001.  
  RÅ 2004 ref. 117 Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågående mål om äktenskapsskillnad m.m., har inte ansetts omfatta ett hos förvaltningsdomstol senare anhängiggjort mål om utbekommande av allmän handling.  
  RÅ 2004 ref. 118 Beslut om åläggande för kommun att utge särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade länder inte till efterrättelse omedelbart och kan därför inte bli föremål för inhibition.  
  RÅ 2004 ref. 119 Kostnaden för gruppbostad, för en funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har inte ansetts som merutgift för dubbelt boende vid prövning av rätt till handikappersättning.  
  RÅ 2004 ref. 120 En försäkrad, som efter en arbetsskada utbildat sig till ett nytt yrke, har av arbetsmarknadsskäl inte kunnat få någon anställning i det nya yrket. Vid en livränteprövning fyra och ett halvt år efter det att han avslutade utbildningen har hans inkomst efter skadan ansetts skola fastställas till ett belopp motsvarande den lön han då skulle ha haft om han börjat arbeta inom yrket omedelbart efter utbildningens avslutande.  
  RÅ 2004 ref. 121 För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, som fyllt 16 men inte 21 år och som omfattas av 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, krävs inte att förälder och barn bor tillsammans.  
  RÅ 2004 ref. 122 Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som en domstol i Europakonventionens mening.  
  RÅ 2004 ref. 123 Försäkrad har till följd av en godkänd arbetsskada minskat sin arbetstid från 77,5 procent till 50 procent av heltid och erhållit halv förtidspension. Arbetsskadelivräntan har samordnats med 100 procent av förtidspensionen.  
  RÅ 2004 ref. 124 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen när skattskyldig varit verksam i ett dotterföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 125 Demontering av en ombyggd läktare i en medeltidskyrka har inte ansetts strida mot lagen om kulturminnen m.m.  
  RÅ 2004 ref. 126 Vid tillämpning av ettårsregeln har inkomst som inte överförts till verksamhetslandet Irland - och som enligt irländsk lagstiftning inte beskattats där - ansetts skattefri. Inkomsttaxering 1998-2000.  
  RÅ 2004 ref. 127 Fråga om tillämpning av bestämmelserna om arbetsgivares avdrag för tryggande av pensionsutfästelser när utfästelserna delvis avser pension före 65 års ålder. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 128 Ett kommunalt partistöd innefattande, förutom mandatbundet stöd m.m., ett grundstöd uppgående till 12 procent av det totala stödet har vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts vara utformat i strid med 2 kap. 10 § kommunallagen.  
  RÅ 2004 ref. 129 En ideell förenings anskaffande av bidrag per telefon, där bidragsgivaren av föreningen endast erhöll brevmärken eller en nål av helt obetydligt värde, bedömdes inte utgöra rörelse. Inkomsttaxering 1994-1997.  
  RÅ 2004 ref. 130 En familj som begärt bistånd enligt socialtjänstlagen i form av bl.a. bostad i vistelsekommunen har avböjt erbjudande om bostad m.m. i kommun i annan del av landet. Oavsett att erbjudandet allmänt sett uppfyllde kraven på en skälig levnadsnivå har familjens ställningstagande i fråga om byte av bostadsort ansetts böra respekteras. Vistelsekommunens vägran att därefter utge bistånd till försörjning m.m. har därför ansetts strida mot socialtjänstlagen.  
  RÅ 2004 ref. 131 Det förhållandet att en stiftelse fullföljer sitt ändamål innefattande bl.a. främjande av vetenskaplig forskning genom att dela ut medel till mottagare utomlands har inte medfört att stiftelsen förlorat sin inskränkta skattskyldighet. Inkomst- och förmögenhetstaxering 2000.  
  RÅ 2004 ref. 132 Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har koncernbidrag som lämnats av ett aktiebolag och utdelning från en värdepappersfond reducerat den sammanräknade förvärvsinkomsten utan att påverka de utländska förvärvsinkomsterna (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 133 Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har beskattningsunderlaget inte påverkats när ökningen av ett aktiebolags pensionsåtagande redovisats i balansräkningen men inte i en sådan delpost som avses i 8 a § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked.  
  RÅ 2004 ref. 134 Vid tillämpning av reglerna om underlag för lättnadsbelopp och gränsbelopp får omkostnadsbeloppet inte bestämmas enligt schablonmetoden i 48 kap. 15 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 135 En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskostnaden enligt de s.k. 3:12-reglerna har bestämts enligt den alternativregel som knyter an till kapitalunderlaget i bolaget. Regeln har ansetts böra tillämpas så att resultatet blir från materiell synpunkt tillfredsställande. Inkomsttaxering 1995.  
  RÅ 2004 ref. 136 Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 137 Aktierna i ett bolag ägs av två personer med samma ägarandel och röstetal. Som säkerhet för pensionsutfästelser till delägarna avser bolaget att teckna och pantsätta kapitalförsäkringar. Försäkringarna har vid tillämpningen av reglerna om skalbolag ansetts som likvida tillgångar medan varken försäkringarna eller utfästelserna beaktats vid värderingen av aktierna i bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.  
  RÅ 2004 ref. 138 Ett interimistiskt förordnande om ett barns rätt till umgänge med sin fader har inte ansetts medföra att barnet fått ett varaktigt växelvis boende hos båda föräldrarna enligt lagen om underhållsstöd.  
  RÅ 2004 ref. 139 Fråga om förutsättningar förelåg för ändring av en ansökan om arealstöd efter ansökningstidens utgång.  
  RÅ 2004 ref. 140 Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2004 ref. 141 Avdrag för värdeminskning av nyttjanderätt har inte medgetts då det under beskattningsåret inte stått klart att rättigheten skulle kunna utnyttjas på avsett sätt. Inkomsttaxering 1991.  
  RÅ 2004 ref. 142 En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra ett av bolaget utgivet finansiellt instrument. Förlust på reversen har därför utgjort en avdragsgill realisationsförlust. Inkomsttaxering 1995.  
  RÅ 2004 ref. 143 Nedskrivning av lånefordringar på grund av s.k. länderrisker har ansetts kunna göras enhetligt med en för varje enskilt land tillämpad procentsats. Inkomsttaxering 1998 och 1999.  
  RÅ 2004 ref. 144 Fråga om beräkning av skattetillägg när inkomst som redovisats i inkomstslaget kapital i stället bort tas upp i inkomstslaget tjänst.  
  RÅ 2004 ref. 145 Avgångsvederlag, som utgått efter det att en anställning upphört, har inte ansetts kunna ligga till grund för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.