Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 2003 ref. 1 - RÅ 2003 ref. 102[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2003 ref. 1 Överlåtelse av kapitalförsäkring har ansetts skola medföra kapitalvinstbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 2 Ett aktiebolag har inte medgetts omedelbart avdrag för rättegångskostnader med anledning av en tvist om fel i en fastighet som bolaget förvärvat i avsikt att bedriva näringsverksamhet. Inkomsttaxering 1992.  
  RÅ 2003 ref. 3 Utgående bostadstillägg till pensionärer har i avsaknad av ansökan inte ansetts kunna höjas för förfluten tid ( I och II).  
  RÅ 2003 ref. 4 Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar. Inkomsttaxering 1997.  
  RÅ 2003 ref. 5 Ett sjukgymnastbolags tillhandahållande av kurser i Qigong har inte ansetts utgöra ett led i den av bolaget bedrivna sjukvården. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 6 Ersättning i form av delpension i ett företags egen regi har med hänsyn till ersättningens karaktär och syfte ansetts som lön för vilken företaget erhåller avdragsrätt i takt med att lönen förfaller till betalning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 7 Tillstånd har medgivits att i ett museum som ställer ut stöldbegärliga och oersättliga föremål använda övervakningskamera för att spela in och under viss tid bevara bilder.  
  RÅ 2003 ref. 8 Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddelas med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) och kan därför förenas med vite.  
  RÅ 2003 ref. 9 Ett för flera dagstidningar gemensamt TV-magasin har ansetts utgöra en del av respektive dagstidning, varför reklamskatt på annonser i magasinet skulle tas ut med fyra procent.  
  RÅ 2003 ref. 10 Frågor om beskattningskonsekvenser vid överföring av periodiseringsfonder i samband med apportemission av enskild näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 11 Att aktier i dotterbolag som hos moderbolaget utgjort lagertillgångar nedgått i värde till följd av underprisöverlåtelser har inte utgjort hinder för att medge moderbolaget avdrag för en nedskrivning till aktiernas verkliga värde. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 12 Utlåning till och ingående av borgensförbindelse för närstående kan i allmänhet antas ha sådant samband med den personliga relationen att en förlust på grund därav har karaktär av personlig levnadskostnad, om inte den skattskyldige visar annat. Inkomsttaxering 1992.  
  RÅ 2003 ref. 13 Yrkande om avdrag för framtida reparationsutgifter för personbilar som använts i långtidsleasing har vid bestämmande av procentsats för skattetillägg ansetts avse periodisering eller därmed jämställd fråga. Inkomsttaxering 1997 och 1998.  
  RÅ 2003 ref. 14 En s.k. arvodesberedning, som anförtrotts att självständigt avgöra vissa ärenden, har i denna verksamhet inte ansetts utgöra en sådan fullmäktigeberedning vars beslut faller utanför tillämpningsområdet för kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. Fråga om kammarrätt bort meddela prövningstillstånd.  
  RÅ 2003 ref. 15 Fråga om vad som utgör saken i en taxeringsprocess rörande yrkat avdrag för realisationsförlust. Inkomsttaxering 1992.  
  RÅ 2003 ref. 16 Undantag från skatteplikt för kapitalvinst har ansetts föreligga vid transaktioner i samband med att ett helägt dotterbolag utfärdar köpoptioner avseende teckningsoptioner, som förvärvats från moderbolaget och som innebär en rätt att förvärva aktier i moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 17 Aktierna i ett fastighetsförvaltande bolag har ansetts som lagertillgångar även efter det att bolaget avyttrat samtliga sina fastigheter. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 18 I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet förvarat forskningsmaterial har varken universitetet, vars beslut att vägra utlämnande upphävts av kammarrätt (I), den för forskningsprojektet ansvarige (II) eller person om vilken uppgifter lämnas i materialet (III) ansetts ha rätt att ansöka om resning.  
  RÅ 2003 ref. 19 En person, som inte framfört invändning i ett namnärende och därmed inte haft rätt att överklaga beslutet i ärendet, har ändå ansetts ha talerätt i resningsärende, då hon på ett väsentligt sätt berörts av beslutets verkningar och haft ett i namnlagen erkänt intresse i saken.  
  RÅ 2003 ref. 20 ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 a i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta år 1996.  
  RÅ 2003 ref. 21 Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantaget från skatteplikt beträffande omsättning av tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt då en ekonomisk förening - i en verksamhet som saknar anknytning till offentligrättslig reglering - tillhandahåller enskilda personer samtalsterapi och själavård. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 22 Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft pensionskostnader, inte tagit upp vare sig inkomsten av näringsverksamheten eller underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader på huvudblankettens första sida. Inkomsttaxering 1999.  
  RÅ 2003 ref. 23 Fastigheter som i arvlåtarens hand skattemässigt varit att anse som lagertillgångar i byggnadsrörelse behåller denna sin karaktär hos arvtagaren när denne bedriver byggnadsrörelse genom ett av honom ägt aktiebolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 24 Evenemang med musikframträdanden och prisutdelningar har ansetts som konsert varför skattesatsen 6 procent skulle tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 25 En företagarförening, bestående av näringsidkare som är hyresgäster hos ett fastighetsbolag, har från fastighetsbolaget erhållit bidrag till kostnader för annonser och för aktiviteter som föreningen anordnat. Bidragen har inte ansetts utgöra ersättning vid omsättning av tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 26 Frågan om ett varu- eller kollektivmärke är att anse som beskrivande skall bedömas med hänsyn till hur märket uppfattas av den tilltänkta kundkretsen.  
  RÅ 2003 ref. 27 Tandläkare som utfört en brokonstruktion har, när patienten inte följt givna kostinstruktioner och underlåtit att iakttaga föreskrifter om kontrollåtgärder, inte ansetts ansvarig för kostnader som uppkommit när brobehandlingen behövt göras om bl.a. på grund av kraftiga kariesangrepp.  
  RÅ 2003 ref. 28 Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgifter om löner för vissa anställda i ett landstingsägt bolag, verksamt inom sjukvården.  
  RÅ 2003 ref. 29 Ett bolag bedriver försäljning av vaccin och serum till bl.a. privatläkare. Försäljningen har ansetts innebära utlämnande av läkemedel enligt recept och därmed vara undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 30 Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.  
  RÅ 2003 ref. 31 Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställning till framställningar om anstånd med ingivande av läkarintyg och om muntlig förhandling. Beslutet har upphävts och målet återförvisats.  
  RÅ 2003 ref. 32 Fråga om researrangörs tillhandahållande av enbart plats i flygplan skall anses som en utomlands omsatt transporttjänst eller om en sådan resetjänst som avses i 9 b kap. mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 33 En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende främst minnesfunktion och orienteringsförmåga har inte ansetts berättigad till assistansersättning.  
  RÅ 2003 ref. 34 Endast en av två skilda fastigheter har kunnat utgöra en ursprungsbostad enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad. Inkomsttaxering 1999.  
  RÅ 2003 ref. 35 En politisk sekreterare har ansetts som anställd i kommunen och därför kunnat medges närvarorätt enligt 6 kap. 19 § kommunallagen (1991:900).  
  RÅ 2003 ref. 36 Ett moderbolag, som var skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, har inte ansetts ha rätt till avdrag för ingående skatt som hänförde sig till tjänster som av utomstående tillhandahållits bolaget avseende avyttring av aktier i dotterbolag. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 37 Länsstyrelsen har återkallat ett bolags tillstånd till taxi- och busstrafik. Mot bakgrund av att den kritik som riktats mot bolaget i första hand tagit sikte på förhållanden för vilka den trafikansvarige och en annan i samband med tillståndsbeslutet prövad och godkänd fysisk person ansvarat, har bolaget enligt 5 kap. 4 § yrkestrafiklagen (1998:490) bort ges skälig tid att byta ut dessa personer innan länsstyrelsen avgjorde ärendet.  
  RÅ 2003 ref. 38 Felaktig tillämpning av övergångsbestämmelser rörande beskattningen av kapitalinkomst avseende tilläggsköpeskilling vid försäljning av aktier har inte ansetts kunna tillskrivas sådant med felräkning eller misskrivning jämförbart uppenbart förbiseende som utgör grund för eftertaxering.  
  RÅ 2003 ref. 39 Då ett galleri i eget namn förmedlar konstverk för upphovsmannens räkning och uppbär likviden för verket skall mervärdesskatt tas ut med 25 procent. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 40 En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning har inte ansetts lämplig att förordnas till ordningsvakt.  
  RÅ 2003 ref. 41 Studiebidrag som utbetalats i slutet av ett år har inte ansetts ingå i den bidragsgrundande inkomsten vid bestämmandet av det slutliga bostadsbidraget för samma år, när studiebidraget varit avsett för studier utomlands nästföljande år.  
  RÅ 2003 ref. 42 Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) har inte ansetts utgöra sådan deponering eller förvaring som är skattepliktig enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall. Förhandsbesked angående avfallsskatt.  
  RÅ 2003 ref. 43 Pensionsförsäkringspremie, som den skattskyldige erlagt i bank den 30 december men som bokförts på försäkringsbolagets konto först efter årsskiftet, har ansetts avdragsgill vid taxeringen för det år då premien erlades i banken. Inkomsttaxering 1999.  
  RÅ 2003 ref. 44 Utbetald ersättning från ett dotterbolag har inte räknats in i löneunderlaget, vid beräkning av gränsbelopp enligt de särskilda reglerna för beskattning av småföretagare, för tid innan bolaget utgjorde ett dotterbolag. Inkomsttaxering 1998.  
  RÅ 2003 ref. 45 Skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning har inte ansetts föreligga i andra fall än som anges i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.  
  RÅ 2003 ref. 46 Ett aktiebolag som sålt en andel i ett fastighetsförvaltande handelsbolag har inte ansetts skyldigt att återföra medgivna värdeminskningsavdrag avseende handelsbolagets fastigheter till beskattning. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2003 ref. 47 Vid en fusion med ett helägt dotterbolag har den omständigheten att moderbolaget redovisar en goodwillpost som en följd av att koncernmässiga värden tillämpas vid fusionen inte ansetts medföra att inkomstbeskattning skall ske. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 48 Årlig avkastning på s.k. aktieobligationer har ansetts utgöra ränta till den del den beräknas efter en fast räntesats och annan inkomst på grund av innehav av tillgångar till den del den är beroende av förändringar av ett visst aktieindex. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 49 Förvaltningen av ett företags likviditetsreserv, placerad i marknadsnoterade aktier, har inte ansetts utgöra värdepappersrörelse. Eftertaxering 1995 för inkomst.  
  RÅ 2003 ref. 50 En skattskyldig har avlidit sedan han fått uppskov med beskattningen av realisationsvinst vid byte av aktier (andelsbyte). Aktierna ärvs av en person som är bosatt utomlands. Dödsboet har ansetts inte kunna beskattas för uppskovsbeloppet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 51 Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännande av borgenär till vilken bostadsrätten enligt skuldebrev var pantförskriven, men där bostadsrättsföreningen inte underrättats om pantförskrivningen, har inte ansetts handla i strid med god fastighetsmäklarsed.  
  RÅ 2003 ref. 52 Det förhållandet att en person, som flyttat från Sverige, har ett här bosatt minderårigt barn och gör frekventa resor hit för umgänge med barnet har inte ansetts medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 53 Ett bolags konkurs har under pågående skatteprocess i kammarrätt avslutats utan överskott. Skäl att göra undantag från huvudregeln att bolaget därefter saknar förmåga att uppträda som part har, oavsett att bolaget påförts skatte- och avgiftstillägg, inte ansetts föreligga.  
  RÅ 2003 ref. 54 Länsrätt har avvisat ett aktiebolags överklaganden av beslut i mål om arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg med hänvisning till att bolaget numera efter avslutad konkurs var upplöst. Resning har beviljats i länsrättens mål med hänsyn till att de omständigheter som legat till grund för påförandet av avgiftstillägg inte blivit föremål för domstols prövning och att de dessutom ligger till grund för en väckt talan om företrädaransvar för en f.d. styrelseledamot.  
  RÅ 2003 ref. 55 Aktiebolag som hyr ut tennisbanor inrymda i byggnader som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefria specialbyggnader (idrottsanläggning), har inte ansetts skattskyldigt för hyresinkomsterna. Inkomsttaxering 1994-1997.  
  RÅ 2003 ref. 56 Rättshjälp har inte beviljats i mål om skattetillägg.  
  RÅ 2003 ref. 57 Bestämmelserna i 46 § 1 mom. kommunalskattelagen om rätt till avdrag för underskott i förvärvskälla avseende litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet har ansetts tillämpliga på författande av läroböcker.  
  RÅ 2003 ref. 58 Ansökan om skattelättnader för utländsk forskare har avslagits eftersom det inte visats att det inneburit betydande svårigheter att inom landet rekrytera en person med önskvärd inriktning och erforderlig kompetens för anställningen. Inte heller har förutsättningar för skattelättnader enligt 11 kap. 22 § första stycket 3 inkomstskattelagen ansetts föreligga.  
  RÅ 2003 ref. 59 Fråga om tillämpningen av takregeln i 43 kap. 16 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 60 Aktiebolag som accepterat revers som likvid vid försäljning av fastighet till delägare har ansetts lämna sådant penninglån som avses i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, s.k. förbjudet lån. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2003 ref. 61 Förhållandena vid tidpunkten för avyttring av en bostadsförenings fastighet är avgörande för om föreningen skall anses vara ett företag som kan genomföra en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 62 Förutsättningar saknas att påföra delägare i handelsbolag förseningsavgift enligt 5 kap. 5 § taxeringslagen med anledning av att uppgifter om den av handelsbolaget bedrivna näringsverksamheten inte inkommit i rätt tid.  
  RÅ 2003 ref. 63 Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage tillförs i marken befintliga näringsämnen har ansetts utgöra miljöfarlig verksamhet i miljöskyddslagens mening. En kommun kan därför utöva - och ta ut avgift för - tillsyn över sådana åtgärder, utan hinder av att tillsyn över skogsbruket också utövas av Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelse enligt skogsvårdslagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2003 ref. 64 Interimistiskt beslut enligt 7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling fattades när domstolens möjlighet till överprövning annars skulle kunna upphöra.  
  RÅ 2003 ref. 65 Tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring utgör en familjeförmån enligt artikel 4.1 h i förordning (EEG) nr 1408/71. Till följd härav har en person som arbetar och bor i Sverige rätt till denna föräldrapenningförmån för vård av hans i Finland bosatta barn med bortseende från bosättningskravet i 4 kap. 1 § andra stycket samma lag.  
  RÅ 2003 ref. 66 Namnet C:son har godtagits som förnamn för barn som samtidigt avsetts erhålla två andra förnamn.  
  RÅ 2003 ref. 67 Minskning av retroaktivt beviljad förtidspension har ansetts skola göras med för samma tid utgiven frivillig sjukpenning.  
  RÅ 2003 ref. 68 Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning har ansetts tillämpliga på en intern aktieöverlåtelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 69 Länsstyrelsen har inte ansetts kunna som villkor vid koncessionsrenskötsel föreskriva skyldighet att ta emot skötesrenar.  
  RÅ 2003 ref. 70 Lastpallar ingående i en för flera företag gemensam pool har ansetts utgöra inventarier. Inkomsttaxering 1994.  
  RÅ 2003 ref. 71 Att försäljningstillståndet för ett direktimporterat läkemedel återkallats på begäran av innehavaren utgjorde inte grund för att återkalla parallellimportörers tillstånd avseende samma läkemedel när en sådan återkallelse inte var påkallad av intresset att skydda människors hälsa.  
  RÅ 2003 ref. 72 Undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet omfattar inte mottagande och vidarebefordran av order till fondkommissionärer mot ersättning (s.k. courtagedelning).  
  RÅ 2003 ref. 73 I fall då arbetsgivare tillhandahållit anställda övernattningsbostad och de anställda erlagt ersättning härför har av arbetsgivaren utgivna nattraktamenten efter avdrag för ersättningen ansetts skola ingå i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter.  
  RÅ 2003 ref. 74 Varumärket R 1 för filtercigaretter har ansetts ha sådan särskiljningsförmåga som fordras för registrering av varumärke.  
  RÅ 2003 ref. 75 Att innehavare av A-aktier vid ändring av en bolagsordning, som innebär att rösträttsskillnaden mellan A- och B- aktier utjämnas, skulle kompenseras genom att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner har inte ansetts medföra några omedelbara beskattningskonsekvenser. Förhandsbesked angående inkomstskatt  
  RÅ 2003 ref. 76 Kravet på avräkning av tidigare tryggad ålderspension enligt 28 kap. 12 § inkomstskattelagen omfattar inte den allokerade återbäringen i en traditionell pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2003 ref. 77 Vid allmän fastighetstaxering av en lantbruksenhet har markområden, som upptas av småhus (bostadshus), med hänsyn till husens belägenhet och användning betraktats som skilda tomter med den följden att vart och ett område kommit att utgöra en värderingsenhet. Allmän fastighetstaxering 1992.  
  RÅ 2003 ref. 78 Patent- och registreringsverket har i ett patentärende gjort en tjänsteanteckning av vilken framgår att verket tagit del av och bedömt sekretessbelagda uppgifter i ett äldre ärende hos verket, vilka också lämnats av sökanden och angår dennes yrkanden i det nya ärendet. Uppgifterna har ansetts tillförda det nya ärendet, till följd varav en invändare i detta haft rätt att ta del av dem.  
  RÅ 2003 ref. 79 Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har beviljats i form av ledsagarservice vid en resa till Danmark (I) och i form av bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet för skolgång utanför hemkommunen (II) men inte i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet för en resa till London (III).  
  RÅ 2003 ref. 80 En bostadsrättsförening har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelser av parkeringsplatser till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 81 En enskild kan inte med stöd av 9 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) förpliktas återbetala bistånd som utgetts enligt 6 b § socialtjänstlagen (1980:620)  
  RÅ 2003 ref. 82 Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där partens ombud, en advokat (I) respektive en bankjurist (II), uppgett att en överklagandeskrift postats i god tid före klagotidens utgång men skriften inte kommit in till beslutsmyndigheten.  
  RÅ 2003 ref. 83 Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett aktiebolag. Handlingar som getts in till Revisorsnämnden i ett disciplinärende rörande revision av bolaget har inte ansetts kunna lämnas ut till detta ens med förbehåll.  
  RÅ 2003 ref. 84 Uttag av kartavgift i ärende om visst jordbruksstöd har ansetts strida mot gemenskapsrätten.  
  RÅ 2003 ref. 85 Ett bolags nedsättning av fordran, som avsett skadestånd med anledning av brott av en tidigare anställd, har inte ansetts ha sin grund i anställningsförhållandet och därför inte utgjort skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 1998.  
  RÅ 2003 ref. 86 Språk- och folkminnesinstitutet har, trots att institutet framställt invändning mot enskilds ansökan om byte av efternamn, inte ansetts behörigt att överklaga ett beslut av Patent- och registreringsverket.  
  RÅ 2003 ref. 87 En förvaltningsmyndighets beslut att överlämna ett ärende till en annan förvaltningsmyndighet utgör ett slutligt beslut, som kan överklagas i vanlig ordning.  
  RÅ 2003 ref. 88 Vid avsaknad av övergångsbestämmelser har försäkrads rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring ansetts skola prövas med tillämpning av en regel som gällde under den aktuella tidsperioden, trots att regeln numera är upphävd och ersatt med en ny regel vars tillämpning kunde antagas bli förmånligare för den försäkrade.  
  RÅ 2003 ref. 89 Ersättning som ett bolag betalat till personer, vilka genom bolagets försorg fått arbetstillstånd i Sverige, vid plockning av vilt växande bär har ansetts utgöra ersättning för arbete. Arbetsgivaravgifter har därför beräknats på ersättningen.  
  RÅ 2003 ref. 90 Av begravningsentreprenör i samband med begravning tillhandahållna varor och tjänster har inte ansetts som omsättning av en enda tjänst utan som separata omsättningar av de olika varorna och tjänsterna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 91 Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a § uppbördslagen (numera 5 kap. 7 § skattebetalningslagen) förelegat.  
  RÅ 2003 ref. 92 Bestämmelserna i 4 § lagen mot skatteflykt om att en framställning om tillämpning av lagen skall göras hos länsrätt inom en viss tidsfrist har inte ansetts hindra att lagen får åberopas som en ny alternativ rättslig grund för ett yrkande i en pågående process i kammarrätt efter det att den angivna tidsfristen gått ut. Inkomsttaxering 1994.  
  RÅ 2003 ref. 93 En arbetslös försäkrad, som vistats åtta veckor på semester utomlands, har inte ansetts ha rätt att behålla sin tidigare fastställda sjukpenninggrundande inkomst.  
  RÅ 2003 ref. 94 Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i ett annat bolag åtagit sig att teckna sig för eller förmedla aktier som eventuellt inte blivit sålda vid emissionen. Den s.k. garantiprovision som bolaget därvid erhållit har inte ansetts utgöra en från skatteplikt till mervärdesskatt undantagen omsättning.  
  RÅ 2003 ref. 95 Länsstyrelsen har inte ansetts förhindrad att besluta om körkortsingripande med anledning av en trafikförseelse som Vägverket underrättat länsstyrelsen om utan att underrättelseskyldighet förelegat.  
  RÅ 2003 ref. 96 Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts efter hemkomsten ha fortsatt rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring när han uppfyllt den enda förutsättning som i detta hänseende uppställts i förordningen, nämligen att ha återvänt inom tremånadersperioden.  
  RÅ 2003 ref. 97 De sökta efternamnen Berneckow (I) och Hemilton (II) har ansetts lätt kunna förväxlas med de redan förekommande efternamnen Barnekow respektive Hamilton och därför inte kunna godkännas som efternamn.  
  RÅ 2003 ref. 98 Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandling av sjuktransporter har ansetts kompetensöverskridande.  
  RÅ 2003 ref. 99 En kommun har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark mot avgift. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2003 ref. 100 Fråga om innebörden av begreppet stadigvarande bostad i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (I och II).  
  RÅ 2003 ref. 101 En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.  
  RÅ 2003 ref. 102 Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den motsvarar den allmänt vedertagna säljkursen för valutan ansetts ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Den ersättning som därutöver kan ha erhållits vid växlingen av valutan i bank har ansetts utgöra en sådan finansiell intäkt som inte skall inräknas i beskattningsunderlaget.