Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2001 ref. 1 Den som är bosatt utomlands och av den anledningen är endast begränsat skattskyldig till svensk inkomstskatt har ansetts ha rätt att göra avdrag för en viss kostnad vid taxeringen i Sverige endast under förutsättning att kostnaden utgör omkostnad för förvärv av intäkt som skall beskattas här. Ränta på lån som har tagits upp för att finansiera köp av svenska aktier har inte ansetts som omkostnad för förvärv av den realisationsvinst som uppkommer när aktierna avyttras. Inkomsttaxering 1992.  
  RÅ 2001 ref. 2 En överlåtelse av fastigheter mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet till ett aktiebolag, som till 60 procent ägs av givaren och till 40 procent av närstående till givaren, har i inkomstskattehänseende ansetts som gåva. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 3 En patient, som genomgår rättspsykiatrisk vård, har ansetts ha rätt att föra talan mot ett beslut varigenom länsrätten avslagit en ansökan av chefsöverläkaren om delegation till denne av rätten att besluta om permission för patienten.  
  RÅ 2001 ref. 4 Sponsringsmeddelanden i omedelbar anslutning till väderprognoser, som inte ansetts utgöra särskilda program utan korta inslag i andra program, har ansetts strida mot 7 kap. 8 § radio- och TV-lagen (1996:844).  
  RÅ 2001 ref. 5 Aktier har inte ansetts kvalificerade vare sig hos en fysisk person, som äger ett aktiebolag och är verksam i ett kommanditbolag vari aktiebolaget är delägare (I), eller hos en fysisk person, som tillsammans med ett stort antal andra personer äger ett aktiebolag och liksom flertalet av de övriga ägarna är verksam i ett dotterbolag till detta (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 6 Fråga om förutsättningarna för att en stiftelse, vars verksamhet avser innehav och förvaltning av aktier, skall bli frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktier enligt de regler som gäller för utdelning på s.k. näringsbetingade aktier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 7 Ett kreditmarknadsbolag har ansetts berättigat till avdrag för värdeminskning på leasingegendom utan hinder av restvärdegaranti från leverantören av egendomen eller annan och bankgaranti för motparternas åtaganden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 8 Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts medföra att skattepliktig intäkt uppkommer. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 9 Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att avvakta överklagandetidens utgång och utan att ta ställning till begäran om inhämtande av sakkunnigutlåtande. Beslutet har upphävts och målet återförvisats.  
  RÅ 2001 ref. 10 En gåva i form av aktier i ett bolag till en anställd i bolaget har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ha haft till syfte att belöna den anställde för hans arbetsprestationer. Inkomstbeskattning har därför inte skett av gåvans värde. Inkomsttaxering 1994.  
  RÅ 2001 ref. 11 Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess moderbolag. Bolaget överväger att påfordra betalning av de nominella skuldbeloppen i stället för att begära konvertering till aktier. Avståendet från konvertering har inte ansetts föranleda uttagsbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 12 Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåmansbolags förfarande att emittera ett konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till bl.a. ägare av kvalificerade aktier i bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 13 Fråga om en revisor, som brustit i betalning av sina skatteskulder och inte lämnat självdeklaration i tid, skall vägras fortsatt godkännande som revisor.  
  RÅ 2001 ref. 14 Hinder enligt 6 § andra stycket och 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) har ansetts föreligga i fråga om registrering av bokstavskombinationen SAF för fordonsaxlar m.m. (I) och CHAMPIS för konfektion (II).  
  RÅ 2001 ref. 15 Bestämmelsen i 7 § 8 mom. femte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt avseende undantag från annars gällande skattefrihet för utdelning (den s.k. Lundinregeln) har inte ansetts tillämplig i fall då ett aktiebolag från ett helägt dotterbolag förvärvat aktierna i ett annat bolag med tillgångar enbart i form av likvida medel och aktier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 16 Fråga om innebörden av begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen  
  RÅ 2001 ref. 17 Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993.  
  RÅ 2001 ref. 18 Social distriktsnämnds beslut att avbryta en upphandling av driften av gruppbostäder och att i stället ombesörja driften i egen regi har ansetts kunna bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2001 ref. 19 En skattemyndighet har företagit flera omprövningar enligt 4 kap. taxeringslagen (1990:324) rörande en viss skattefråga. Varje omprövning har ansetts utgöra ett särskilt ärende vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.  
  RÅ 2001 ref. 20 En skattskyldig har underlåtit att i sin självdeklaration redovisa ett antal värdepappersförsäljningar. Några av försäljningarna har lett till realisationsvinst, andra till realisationsförlust. Vid beräkning av underlaget för skattetillägg har det på grund av bestämmelsen i 5 kap. 2 a § taxeringslagen (1990:324) inte ansetts tillåtet att kvitta förlusterna mot vinsterna. Skattetillägg vid inkomsttaxering 1994.  
  RÅ 2001 ref. 21 Fråga om inkomst- och förmögenhetsbeskattning av s.k. omvända konvertibler (I) respektive förmögenhetsbeskattning av aktieindexobligation (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.  
  RÅ 2001 ref. 22 En delägare i ett kommanditbolag (I) respektive en företagsledare i ett fåmansaktiebolag (II) har haft möjlighet att för privat bruk använda en bil som hört till verksamheten i företaget. För att beskattning av bilförmån skall ske fordras att privatkörning ägt rum i mer än ringa omfattning. Fråga om bevisbördan i detta hänseende. Inkomsttaxering 1995 respektive 1997.  
  RÅ 2001 ref. 23 Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i överklagande av förhandsbesked endast yrkat fastställelse av detta.  
  RÅ 2001 ref. 24 Bestämmelsen i 22 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris om att uttagsbeskattning kan underlåtas om överlåtaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren har inte ansetts tillämpligt då överlåtaren är ett kommanditbolag vars delägare visserligen kunnat lämna sådant bidrag men som inte självt kunnat göra det. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 25 En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 26 Bestämmelserna i 27 § socialtjänstlagen (1980:620) om meddelande av förbud för en person att i sitt hem ta emot andras underåriga barn har ansetts tillämpliga även beträffande kortvariga besök utan samband med vård och fostran.  
  RÅ 2001 ref. 27 Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) har ansetts tillämpliga då en brottsanmälan mot en person lett till en omfattande s.k. förutredning och personen ifråga sedermera begärt att få ut uppgifter ur den avslutade utredningen.  
  RÅ 2001 ref. 28 Bidrag från kommun till av kommunen ägda bolag för att täcka förluster i bolagens verksamhet avseende kollektivtrafik (I) och idrotts- och badverksamhet (II) har ansetts utgöra skattepliktiga intäkter hos bolagen. Inkomsttaxering 1987-1991 och 1995-1996.  
  RÅ 2001 ref. 29 Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenskapliga forskningsrådet, har i visst fall ansetts som heltidsutbildning och därmed betraktats som överhoppningsbar tid vid ramtidsberäkning inom arbetslöshetsförsäkringen.  
  RÅ 2001 ref. 30 Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.  
  RÅ 2001 ref. 31 Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10).  
  RÅ 2001 ref. 32 Skattetillägg har tagits ut efter den lägre procentsatsen (20 procent) när den skattskyldige underlåtit att redovisa en aktieförsäljning men denna framgått av en kontrolluppgift. Inkomsttaxering 1997.  
  RÅ 2001 ref. 33 Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och därmed ha rätt till insatsen avlösarservice i hemmet.  
  RÅ 2001 ref. 34 Fråga om mervärdesskatt vid olika former av facklig samverkan (I och II). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2001 ref. 35 Fråga om manuell behandling av personuppgifter i betygshandlingar som är sorterade i bokstavsordning och som genom behandlingen kommer att sorteras med ledning av varje students betygsgenomsnitt omfattas av 5 § personuppgiftslagen (1998:204).  
  RÅ 2001 ref. 36 En publikation som enligt utgivningsplan skulle utkomma fyra gånger per år men som under de två första utgivningsåren utkom med mindre än fyra nummer per år har ansetts som periodisk enligt 1 § andra stycket 4 lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.  
  RÅ 2001 ref. 37 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av realisationsvinst på aktier i fåmansföretag (I och II). Förhandsbesked angående inkomsttaxering resp. inkomsttaxering 1992 och 1993.  
  RÅ 2001 ref. 38 En person med hemvist i Belgien ägde skogsfastigheter i Sverige. Fråga vid tillämpning av 1965 års dubbelbeskattningsavtal med Belgien om fastigheterna var att anse som fast driftställe i Sverige för ett företag i Belgien. Inkomsttaxering 1990.  
  RÅ 2001 ref. 39 Tillstånd har medgivits att i ett parkeringshus i centrala Stockholm använda övervakningskamera för inspelning och bevarande av bilder.  
  RÅ 2001 ref. 40 En försäkringskassa har med stöd av 20 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag avvisat en ansökan om bostadsbidrag på grund av att sökanden inte följt föreläggande att avhjälpa brister i ansökan. När sökanden fört talan mot avvisningsbeslutet har detta ansetts skola omprövas av försäkringskassan trots att bidragsärendet inte blivit prövat i sak.  
  RÅ 2001 ref. 41 För att ett s.k. gemenskapsinternt förvärv enligt 2 a kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall föreligga fordras bl.a. att transporten av fordonet till Sverige påbörjas i samband med förvärvet eller säljarens leverans av transportmedlet samt att detta då är avsett för stadigvarande användning här.  
  RÅ 2001 ref. 42 Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från vissa personbilar.  
  RÅ 2001 ref. 43 Avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt på pensionsmedel har inte ansetts kunna ske då den skattskyldige inte haft någon sammanräknad förvärvsinkomst.  
  RÅ 2001 ref. 44 Med begreppet "hela personalen" i 32 § 3 e mom. kommunalskattelagen (1928:370) avses samtliga anställda oavsett anställningsvillkor.  
  RÅ 2001 ref. 45 Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.  
  RÅ 2001 ref. 46 Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditbolag och amerikanska bolag, varav inte något är skattesubjekt i vare sig USA eller Sverige, har inte ansetts ha rätt att avräkna den amerikanska skatten mot vare sig svensk statlig inkomstskatt eller avkastningsskatt på pensionsmedel. Förhandsbesked angående inkomstskatt  
  RÅ 2001 ref. 47 Då det inte kunnat visas att elev med uttalade nazistiska sympatier och medlemskap i nazistisk organisation varit ansvarig för spridning av rasistisk och liknande propaganda och därigenom stört ordningen inom gymnasieskola har han inte ansetts kunna förvisas från skolan.  
  RÅ 2001 ref. 48 Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan anses ha upphört annat än tillfälligt.  
  RÅ 2001 ref. 49 De särskilda beskattningsreglerna för investmentföretag har ansetts tillämpliga fr.o.m. den tidpunkt under ett beskattningsår då företaget fick karaktären av investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 50 Tre utländska ishockeyspelare var för spelåret 1995/1996 engagerade av en svensk idrottsförening för att spela ishockey för föreningen. Enligt åberopade avtal var spelarna uthyrda till föreningen av ett utländskt företag. Fråga om föreningen på grund av omständigheterna har varit att anse som arbetsgivare för spelarna och i denna egenskap haft skyldighet att betala arbetsgivaravgifter på den ersättning som utgått till det utländska företaget.  
  RÅ 2001 ref. 51 Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritidsverksamhet som en hyresgästförening bedriver har inte ansetts vara yrkesmässig i den mening som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2001 ref. 52 Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning för rätt till förtidspension har hänsyn inte ansetts böra tas till (I) att den försäkrade tillsammans med maken har haft vård om en 13-årig fosterdotter i hemmet och uppburit arvode för detta, eller (II) att den försäkrade sedan många år vårdat sin sjuka hustru i hemmet varvid hustrun uppburit anhörigbidrag.  
  RÅ 2001 ref. 53 Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om kvarhållandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för kvarhållandet.  
  RÅ 2001 ref. 54 Fråga om livränteunderlaget för en arbetsskadad skall beräknas med utgångspunkt i inkomst av heltidsarbete trots att hon arbetade deltid för vård av barn när skadan inträffade.  
  RÅ 2001 ref. 55 Ett helägt dotterbolags externa avyttring av konvertibla skuldebrev, som emitterats av och till marknadspris förvärvats från moderbolaget, har inte ansetts föranleda inkomstbeskattning av dotterbolaget. Moderbolagets anskaffningsvärde för aktierna i dotterbolaget har ansetts öka med skillnaden mellan vad dotterbolaget erhåller för de konverteringsrätter som avyttras och vad dotterbolaget erlagt för dessa. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 56 En markägare har med hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen ansetts ha rätt till domstolsprövning av ett beslut av en jaktvårdsområdesförening utan hinder av att beslutet enligt lagen (1938:274) om rätt till jakt inte kunde överklagas. Reglerna i lagen (2000:592) om viltvårdsområden har därvid ansetts tillämpliga.  
  RÅ 2001 ref. 57 Skattskyldig som infriat ett borgensåtagande och därigenom fått en regressfordran mot gäldenären har ansetts ha rätt till avdrag för realisationsförlust vid avyttring av fordringen med skillnaden mellan vad som erlagts på grund av borgensåtagandet och ersättningen vid avyttringen.  
  RÅ 2001 ref. 58 Socialnämnd har ansetts berättigad att uppbära retroaktivt beviljat vårdbidrag även om mottagaren inte erhållit socialbidrag för hela den tid vårdbidraget avser. Även fråga om hur stor del av vårdbidraget som beviljats retroaktivt.  
  RÅ 2001 ref. 59 Fråga om relationen mellan punkterna 1 och 2 i 16 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård angående förutsättningarna för vårdens upphörande.  
  RÅ 2001 ref. 60 Aktiebolag som ägs av en konsult och tillsammans med likartade aktiebolag är delägare i ett handelsbolag vari konsultverksamheten bedrivs har inte ansetts bedriva självständig näringsverksamhet i förhållande till handelsbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 61 Fråga om kammarrätt förfarit felaktigt när endast referenten och föredraganden lyssnat på en av klaganden åberopad bandupptagning från länsrättens muntliga förhandling samt fråga om betydelsen av att klaganden delvis svävat i villfarelse om vad upptagningen innehållit.  
  RÅ 2001 ref. 62 Arbetsbyte som skett för att förhindra arbetsutlösta försämringstillstånd av en icke arbetsrelaterad grundsjukdom har inte ansetts utgöra grund för arbetsskadelivränta.  
  RÅ 2001 ref. 63 Regeringens beslut i ärende om nåd enligt 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.  
  RÅ 2001 ref. 64 Stockholms stadshus med tillhörande inventarier har inte ansetts ha sådan museal karaktär att inträdesavgifterna för visning av stadshuset är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § punkt 4 mervärdesskattelagen. Även fråga om EG-rättens betydelse för tolkningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2001 ref. 65 Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en relativt nybildad allmännyttig stiftelse är begränsat skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993 och 1994.  
  RÅ 2001 ref. 66 Ett förfarande, som innebär att två fysiska personer till underpris avyttrar andelar i ett svenskt aktiebolag - via ett av dem ägt aktiebolag där inga utländska ägarintressen finns - till ett annat svenskt aktiebolag som ägs av samma personer genom två holländska bolag, har inte ansetts strida mot syftet med bestämmelserna i 3 § 1 h mom. lagen om statlig inkomstskatt på sådant sätt att lagen mot skatteflykt är tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 67 Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).  
  RÅ 2001 ref. 68 Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter har ansetts kunna lämnas ut för kommersiellt ändamål. Tillämpning av 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) och 10 § f personuppgiftslagen (1998:204).  
  RÅ 2001 ref. 69 Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum, varför mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av beskattningsunderlaget som är att hänföra till servering av frukost. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2001 ref. 70 Vårdbidrag har ansetts kunna avse vård- och tillsynsbehovet i fråga om sådana akuta försämringstillstånd hos barnet som på grund av handikappets natur kunnat förutses vid bidragets beviljande. Tillfällig föräldrapenning har till följd av en regel i 4 kap. 11 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess äldre lydelse (nuvarande 4 kap. 11 b §) inte ansetts kunna utges för att tillgodose samma behov som vårdbidraget.  
  RÅ 2001 ref. 71 Barnomsorgstaxa inkomstdifferentierad efter föräldrarnas bruttoinkomst och med självkostnaden som avgiftstak har inte ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900).  
  RÅ 2001 ref. 72 Vid en av Regeringsrätten företagen proportionalitetsprövning i ärende om dispens från strandskydd har den tilltänkte köparen av en fastighet ansetts företräda det enskilda intresse som skall vägas mot strandskyddsintresset. Rättsprövning.  
  RÅ 2001 ref. 73 Att personalrabatt i efterhand gottskrivs ett kundkort har inte ansetts utgöra hinder mot att rabatten är skattefri enligt 32 § f mom. kommunalskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 74 Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts kunna medges när föreningen vid avyttringen men inte vid ingången av beskattningsåret uppfyllde kraven för att anses som äkta bostadsföretag.  
  RÅ 2001 ref. 75 Sjukpenninggrundande inkomst för en försäkrad som arbetar halvtid och är halvt sjukskriven skall bestämmas med utgångspunkt i hans faktiska inkomstförhållanden och inte på grundval av den generella löneutvecklingen inom yrkesområdet.  
  RÅ 2001 ref. 76 Beslut om avslag på en begäran om flyttning av gravsatt aska inom en gravplats ansågs kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.  
  RÅ 2001 ref. 77 Fråga om storleken av föräldrapenning för försäkrad som under perioden om 240 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse flyttat från Norge till Sverige och i samband därmed gjort uppehåll i förvärvsarbetet under ca två och en halv månad.  
  RÅ 2001 ref. 78 Omkostnadsersättning som en kommun betalat till en anställd för dagbarnvård i familjehem har ansetts omfatta kostnader för el och vatten. Avdrag för sådana kostnader, utöver belopp motsvarande omkostnadsersättningen, har inte medgetts. Inkomsttaxering 1993-1997.  
  RÅ 2001 ref. 79 Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa förfaranden avseende kommunala bolag samt om avdrag för koncernbidrag kan medges med högre belopp än som faktiskt överförs. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2001 ref. 80 Fråga om förutsättningarna för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (1972:719). Rättsprövning av regeringsbeslut.