Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2000 ref. 1 Det förhållandet att lokal eller regional medfinansiering erfordras för att bidrag skall kunna erhållas från EU:s strukturfonder har inte ansetts utgöra synnerliga skäl för att godta en kommuns borgensåtagande för ett lån som ett kommunalt bolag avsåg lämna för finansiering av investeringar i lokaler för ett privat strukturfondsprojekt.  
  RÅ 2000 ref. 2 Kommunalt partistöd, innefattande förutom mandatbundet stöd ett grundstöd som utgjorde endast en liten andel av det totala stödet, har med beaktande av den ojämna mandatfördelningen i kommunfullmäktige ansetts utformat i strid med 2 kap. 10 § kommunallagen (1991:900)  
  RÅ 2000 ref. 3 Frågor om rätt till avdrag för kostnader för vissa dataprogram och tidskrifter som enskild person anskaffar för aktieförvaltning i egen regi. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 4 Skattskyldighet för intjänad bonus som en anställd - innan bonusen skulle kunna bli tillgänglig för lyftning genom kontant utbetalning - valt att få utbetald som pension har ansetts föreligga först i samband med pensionsutbetalningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 5 Bestämmelsen i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv, 77/388 EEG, artikel 15.3 om undantag i vissa fall från skatteplikt vid tillhandahållande av tjänster bestående av arbete på lös egendom har ansetts ha direkt effekt med avseende på egendom som förvärvats i Sverige. Begränsningen i 5 kap.11 § 3 mervärdesskattelagen (1994:200) till varor som förts in i Sverige har därför inte tillämpats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2000 ref. 6 Beslut enligt 4 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att omhänderta patient för undersökning och beslut att begära polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 samma lag för att undersökning skall kunna genomföras utgör beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård. De omfattas följaktligen inte av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).  
  RÅ 2000 ref. 7 En byggnad har med hänsyn till sin konstruktion, utformning och placering inte ansetts som bygglovsbefriad ekonomibyggnad för fårskötsel.  
  RÅ 2000 ref. 8 Bestämmelserna i lagen (1997:736) om färdtjänst har inte ansetts medföra skyldighet att tillhandahålla färdtjänst med viss bestämd förare.  
  RÅ 2000 ref. 9 Enligt artikel 3 punkt a i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel fordras för att tilläggsskydd skall medges för en viss produkt att produkten skyddas av ett gällande grundpatent. Detta villkor har inte ansetts vara uppfyllt beträffande en produkt bestående av en kombination av två aktiva ingredienser, av vilka endast den ena ansetts omfattad av det åberopade grundpatentets patentkrav.  
  RÅ 2000 ref. 10 Fråga om återkallelse av legitimation som sjuksköterska på grund av bl.a. narkotikamissbruk och till missbruket relaterad brottslighet under yrkesutövning.  
  RÅ 2000 ref. 11 Fråga, i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, om prövningens omfattning i Regeringsrätten och om vilka regler som skall tillämpas efter en lagändring.  
  RÅ 2000 ref. 12 Fråga om innebörden av bestämmelsen i 6 kap. 3 § fjärde stycket alkohollagen (1994:1738) att för servering av spritdrycker, vin eller starköl får anlitas endast personal som är anställd av tillståndshavaren.  
  RÅ 2000 ref. 13 De särskilda reglerna för inländska skadeförsäkringsföretag i 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts inte vara tillämpliga i fall då ett svenskt aktiebolag löpande beskattas enligt svenska bestämmelser för vinst hos ett utländskt dotterföretag som driver skadeförsäkringsrörelse utanför Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 14 En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del av verksamhet som uppfyller villkoren för skattefrihet enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och till en del av uppdragsutbildning som inte uppfyller dessa villkor. Uppdragsutbildningen har inte ansetts utgöra en särskild förvärvsverksamhet (förvärvskälla). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 15 Uppgift om huruvida någon förekommer i ärende hos SÄPO har ansetts omfattad av sekretess enligt 5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).  
  RÅ 2000 ref. 16 Ett beslut om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av hemtjänst har ansetts inte kunna av besparingsskäl omprövas och ändras till biståndstagarens nackdel.  
  RÅ 2000 ref. 17 Ett svenskt aktiebolag (moderbolaget) äger ett annat svenskt aktiebolag (dotterbolaget) tillsammans med två eller flera helägda utländska dotterbolag, som har säte i olika EG-medlemsstater med vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal som innehåller en icke-diskrimineringsklausul. Det har ansetts inte vara förenligt med gemenskapsrätten att i ett sådant fall vägra avdrag för koncernbidrag som lämnas från moderbolaget till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. EG-mål.  
  RÅ 2000 ref. 18 Fusion varigenom ett icke investmentföretag absorberas av ett investmentföretag föranleder inte omedelbar inkomstbeskattning. Vid inkomstbeskattning av investmentföretaget skall, såvitt gäller avyttring av aktier som övertagits från det överlåtande företaget, hänsyn tas till realisationsvinster och realisationsförluster. Förhandsbesked.  
  RÅ 2000 ref. 19 Lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting har inte ansetts stå i uppenbar strid med bestämmelsen i 1 kap. 7 § andra stycket regeringsformen att kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter.  
  RÅ 2000 ref. 20 Sedan en finsk kvinna, som tidigare varit anställd i Sverige, fött barn här och flyttat till Finland med sin familj har svensk föräldrapenning tillerkänts henne även för tid efter det hon bosatt sig i Finland med hänsyn till att hennes make alltjämt arbetade som anställd i Sverige. Europamål.  
  RÅ 2000 ref. 21 Lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansett tillämplig på dels ett kommissionärsavtal där kommittenten är ett förlustföretag och begränsningar föreligger i fråga om kvittning av underskott mot koncernbidrag från kommissionären (I), dels koncernbidrag som inför en förestående avyttring ges med så stort belopp att underskott uppkommer och som möjliggörs genom aktieägartillskott (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 22 I ett EG-direktiv som genomförts i svensk rätt finns bestämmelser om konfidentiell behandling till skydd för de immateriella rättigheter som är knutna till direktivet. Förutsättningar har inte ansetts föreligga att med stöd av 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) sekretessbelägga en handling - som inom ramen för det gemenskapsförfarande som regleras i direktivet - av Europeiska kommissionen sänts till en svensk myndighet.  
  RÅ 2000 ref. 23 En skattskyldig har genom andelsbyte samtidigt avyttrat såväl A- som B-aktier mot andelar av samma slag och sort i ett annat bolag. Hela det belopp varmed uppskov medgetts har ansetts skola fördelas jämnt på de mottagna andelarna, även om realisationsvinsten per aktie varit olika för de olika slagen eller vinst uppkommit enbart på det ena aktieslaget. Även när den skattskyldige väljer att frivilligt ta upp viss del av vinsten till beskattning har återstående uppskovsbelopp ansetts hänföra sig med lika belopp till samtliga mottagna andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 24 Anpassningsbidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade har ansetts kunna utgå, förutom för handikappspecifik utrustning, för utrustning som är mindre vanlig hos bilmodeller i den aktuella prisklassen men inte för sådana anordningar som, med beaktande av den tekniska utvecklingen, kan anses utgöra standardutrustning eller normalt förekommande tilläggsutrustning.  
  RÅ 2000 ref. 25 En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.  
  RÅ 2000 ref. 26 Sådana utgifter för ändringsarbeten på byggnader som avses i punkt 3 av anvisningarna till 23 § KL eller 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen är inte direkt avdragsgilla i det fall utgifterna vid den bokföringsmässiga redovisningen läggs till anskaffningsvärdet för byggnaderna. Förhandsbesked.  
  RÅ 2000 ref. 27 Den försäljningsskatt som enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon tas ut när ett begagnat fordon förs in i landet från ett annat EG-land har reducerats med beaktande av förbudet mot diskriminerande skatter och avgifter enligt artikel 90 i EG-fördraget. Också den del av skatten som tas ut endast av fordon i miljöklass 3 har reducerats. Någon reduktion har däremot inte skett av den skrotningsavgift som samtidigt skall betalas enligt bilskrotningslagen (1975:343).  
  RÅ 2000 ref. 28 En arbetsgivare har ansetts berättigad att vid sin inkomsttaxering göra avdrag för medel som överförs till en på Guernsey bildad s.k. trust, vilken åtagit sig att för de överförda medlen liksom avkastningen av dem förvärva en försäkring (skattemässigt en kapitalförsäkring) åt en av arbetsgivarens anställda den dag denne lämnar sin anställning. Den anställde har ansetts skyldig att vid nämnda tidpunkt som intäkt av tjänst ta upp ett belopp motsvarande den av trusten erlagda försäkringspremien. Han har inte ansetts skattskyldig till förmögenhetsskatt för vare sig den förmögenhet som förvaltas av trusten eller för värdet av försäkringen. Han har inte heller ansetts som innehavare av försäkringen vid tillämpning av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Förhandsbesked angående inkomstskatt, m.m.  
  RÅ 2000 ref. 29 Konkursbo har ansetts som avgiftsskyldigt för arbetsgivaravgifter på utdelning i konkurs avseende lön till tidigare anställda hos konkursgäldenären.  
  RÅ 2000 ref. 30 En tingsrätt har bestämt att en förälder har rätt till umgänge med sina barn under "vartannat veckoslut" utan att precisera om umgänget skall utövas vid veckoslut under jämna eller udda kalenderveckor. Fråga om det är möjligt att enligt bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken förordna om verkställighet av tingsrättens avgörande.  
  RÅ 2000 ref. 31 Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (II). Inkomsttaxering 1992 respektive 1990.  
  RÅ 2000 ref. 32 En länsrätt har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och därefter - sedan det upplysts att någon ansökan om tvångsvård inte skulle ges in - avskrivit målet och tillerkänt det offentliga biträde som förordnats i målet begärd ersättning enligt rättshjälpslagen för kostnader denne haft fram till länsrättens fastställelsebeslut. Biträdet har i överklagande till kammarrätten framställt yrkande om ersättning även för senare kostnader. Yrkandet har ansetts böra prövas av kammarrätten som en särskild framställning om ersättning.  
  RÅ 2000 ref. 33 Fråga om innebörden av begreppet "socialt nedbrytande beteende" i 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
  RÅ 2000 ref. 34 När försäkrad erhållit fortsatt helt sjukbidrag har nedsättningen av arbetsförmågan ansetts kunna vara en följd av tidigare godkänd arbetsskada endast om orsakssamband förelegat mellan de besvär som föranledde att sjukbidrag erhölls och den skadliga inverkan som den försäkrade varit utsatt för.  
  RÅ 2000 ref. 35 En kommunal barnomsorgstaxa har givits en sådan utformning att olika avgifter kan komma att utgå vid kommunens barnstugor för i princip likvärdiga tjänster. Avgiftsskillnaderna beror på att kommunen behandlar varje barnstuga som en särskild resultatenhet. Taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.  
  RÅ 2000 ref. 36 Ett moderbolag, som genom fusion övertagit ett helägt dotterbolags tillgångar och skulder, har ansetts ha rätt att vid beräkning av underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader tillgodoräkna sig ett negativt belopp som för beskattningsåret före fusionsåret beräknats för dotterbolaget. Förhandsbesked.  
  RÅ 2000 ref. 37 Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till en företagare vars verksamhet, bedriven i aktiebolagsform, inte ger en avkastning som är tillräcklig för hans försörjning.  
  RÅ 2000 ref. 38 Det förhållandet att endast ersättningar som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter får beaktas vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 1 b mom. jämfört med 3 § 12 d mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts strida mot friheten för kapitalrörelser enligt artikel 56 EG. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 39 En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgslagstiftning och fortsättningsvis genomgick rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har ansetts berättigad att få insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att förberedelser skulle kunna vidtas för permissioner och senare upphörande av tvångsvården.  
  RÅ 2000 ref. 40 Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (Lex Asea) till utdelning från svenska företag har ansetts strida mot friheten för kapitalrörelser enligt artikel 56 EG. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 41 Ett bolag vars konkurs avslutats utan överskott under pågående skatteprocess i länsrätt har, trots att det upplösts, tillerkänts partshabilitet i målet med hänsyn till den betydelse utgången i skatteprocessen kunde antas ha för de tidigare styrelseledamöterna i bolaget.  
  RÅ 2000 ref. 42 Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har med hänsyn till föreliggande utredning godtagits att ett bolags tillstånd att bedriva enskild verksamhet med gruppbostad för utvecklingsstörda utökades till att omfatta sex boende.  
  RÅ 2000 ref. 43 Förmånsvärdet för vissa servicebilar har jämkats till 70 procent vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter.  
  RÅ 2000 ref. 44 Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag, där det finns A- och B-aktier, har B-aktierna viss företrädesrätt till utdelning. En ändring av bolagsordningen som innebär att företrädesrätten slopas har ansetts innebära en avyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 45 Realisationsförlust vid försäljning av aktier i ett bolag som bedrev golfbaneverksamhet och vars aktier fick innehas endast av medlemmar i en golfklubb har inte ansetts hänförlig till sådana personliga levnadskostnader för vilka avdrag inte medges.  
  RÅ 2000 ref. 46 Fråga om eftergift och nedsättning av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) (I och II).  
  RÅ 2000 ref. 47 I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att alternativregeln i 3 § 12 c mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte får tillämpas på utländska juridiska personer (I) samt att vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 12 d mom. samma lag endast ersättningar som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter får beaktas (I och II) ansetts strida mot etableringsfriheten enligt artikel 43 EG. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 48 Fråga om en person varit utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst i den mening som avses i 14 § folkbokföringslagen (1991:481).  
  RÅ 2000 ref. 49 En detaljplanebestämmelse enligt vilken husfasaderna i ett bostadskvarter skall utföras i gult eller rött tegel har ansetts gå utöver det allmänna varsamhetskrav som ställs upp i 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (1987:10) med hänsyn till de väsentligt ökade kostnader och övriga svårigheter som visats föreligga att efterleva bestämmelsen. Rättsprövning av regeringsbeslut angående ändring av detaljplan.  
  RÅ 2000 ref. 50 Länsrätten har sakprövat vissa avdragsyrkanden som inte prövats av skattemyndigheten. Fråga dels om kammarrätten ägt att på eget initiativ överpröva om sakprövning av dessa yrkanden bort ske, dels om det förelegat sådant samband som avses i 6 kap. 19 § andra stycket taxeringslagen (1990:324) mellan de frågor som väckts i länsrätten och de som prövats av skattemyndigheten.  
  RÅ 2000 ref. 51 Fråga vid tillämpning av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer om en gift kvinna, som lever åtskild från sin make och som vid bestämmande av årsinkomst behandlas som ogift såvitt gäller annat än beräkningen av förmögenhetsavkastning, ändå kan påföras hälften av makens förmögenhet vid beräkningen av sådan avkastning.  
  RÅ 2000 ref. 52 Fråga om tillstånd till kameraövervakning i taxibil.  
  RÅ 2000 ref. 53 En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang utnyttja föreningens namn, utrymmen på föreningens idrottsanläggning m.m. Föreningen har inte ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst av upplåtelsen enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 54 Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkande om tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt. Yrkandet har ansetts inte innefatta otillåten taleändring men däremot stå i strid med instansordningsprincipen och avvisats. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1993.  
  RÅ 2000 ref. 55 I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringskassan beviljat ersättning men förordnat att utbetalning inte får ske förrän beslutet vunnit laga kraft. I avsaknad av särskilt förordnande om verkställigheten har länsrättens dom, varigenom Riksförsäkringsverkets överklagande avslagits, ansetts gälla omedelbart enligt 17 § andra stycket nämnda lag.  
  RÅ 2000 ref. 56 I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla aktier är av samma slag men enligt ett aktieägaravtal skall utdelningen variera beroende på lönsamheten i varje aktieägares verksamhetsgren. Det belopp varmed utdelningen på en aktie överstiger den lägsta utdelningen på någon aktie har ansetts som ersättning för en arbetsprestation och beskattning har därför ansetts böra ske i inkomstslaget tjänst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2000 ref. 57 Enligt 6 § första stycket lagen (1985:206) om viten skall en ansökan om utdömande av vite göras hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vid tillämpning av bestämmelsen har en skattemyndighet som har sätesort inom ett län och skattekontor inom ett annat ansetts belägen endast i det förstnämnda länet.  
  RÅ 2000 ref. 58 Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av reglerna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) om undantag från föreläggande när tidningsföretaget till stöd för en begäran om sådant undantag åberopar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.  
  RÅ 2000 ref. 59 Beskattning av realisationsvinst vid avyttring av bostadsrätt ansågs inte kunna ske enligt 26 § lagen om statlig inkomstskatt då en bostadsrättsförening bildats före ingången av avyttringsåret men påbörjat sin verksamhet först under det året och därför inte uppfyllde kraven i 2 § 7 mom. samma lag på s.k. äkta bostadsföretag förrän efter årets ingång.  
  RÅ 2000 ref. 60 Ett landsting avser att genom avtal med ett av landstinget och kommunerna i länet gemensamt ägt bolag bl.a. överlåta sin beställningscentral för sjukresor till bolaget och förbinda sig att mot ersättning anlita denna beställningscentral. Fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och, i förekommande fall, undantagsregeln i dess 5 kap. 2 § är tillämplig.  
  RÅ 2000 ref. 61 Vid den intresseavvägning som enligt 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall göras mellan övervakningsintresset och den enskildes intresse av att inte bli övervakad har övervakningsintresset ansetts väga över kvälls- och nattetid beträffande ett torg (I) och en genomgångsväg i en park (II) med hänsyn till den omfattande våldsbrottslighet som förekommit på platserna och som fortsatt trots andra brottsförebyggande åtgärder.  
  RÅ 2000 ref. 62 Sådan särskiljningsförmåga som krävs för registrering av varumärke har inte ansetts föreligga hos varuutstyrsel i form av en randig tandkrämssträng (I) eller bestående av en viss färg på en skruvplugg i plast av en viss dimension (II).  
  RÅ 2000 ref. 63 Ett förfarande varigenom ett aktiebolag återköper kundfordringar som tidigare överlåtits till ett finansieringsbolag inom samma koncern har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kundförluster enligt 7 kap. 6 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).  
  RÅ 2000 ref. 64 Fråga om utdelning från dotterbolag till moderbolag skulle hänföras till det räkenskapsår under vilket utdelningen genom antecipation togs in i moderbolagets resultaträkning och om skattskyldigheten för utdelningen skulle bedömas med ledning av förhållandena under räkenskapsåret; också fråga om dotterbolaget var ett förvaltningsföretag som innehaft s.k. förbjudna aktier, om en av utdelningen föranledd nedgång i värdet på dotterbolagets aktier lett till en definitiv förlust samt om nya årsredovisningar som fastställts 1998 och åberopats först i Regeringsrätten kunde beaktas. Inkomsttaxering 1987 och 1988.  
  RÅ 2000 ref. 65 Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av brott har ansetts förenlig med den i artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen angivna principen att ingen skall bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Europamål.  
  RÅ 2000 ref. 66 Det svenska skattetilläggsförfarandet har ansetts förenligt med artikel 6 i Europakonventionen i mål om inkomsttaxering (I) och i mål om anstånd med betalning av skatt (II). Europamål.  
  RÅ 2000 ref. 67 Fråga om nedsättning av årsbelopp för studielån på grund av synnerliga skäl (I och II).  
  RÅ 2000 ref. 68 Ett aktiebolag har tecknat konvertibla skuldebrev som emitterats av moderbolaget. Sedan koncernförhållandet till det emitterande bolaget brutits har konvertering skett och de tillbytta aktierna förvärvats och sålts externt av annat koncernföretag. Anskaffningsvärdet för aktierna har ansetts vara det av konverteringsrätten bestämda marknadsvärdet för skuldebrevet när detta förvärvades vid emissionen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.