Detaljerad information om författningarna
  RÅ 1999 ref. 1 Underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel har bestämts för ett allmännyttigt bostadsföretag vars fastigheter beskattats enligt schablonmetod och som därför inte haft rätt till avdrag för sina pensionsavsättningar vid inkomstbeskattningen.  
  RÅ 1999 ref. 2 Beslut om s.k. frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt har ansetts kunna gälla för tid innan ansökan kom in till skattemyndigheten.  
  RÅ 1999 ref. 3 Avdrag för nyemissionskostnader enligt 2 § 16 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får göras även om kostnaderna bokförs direkt mot eget kapital utan att påverka resultaträkningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 4 En utländsk medborgare som inte var bosatt i Sverige har, sedan hon slutat en tillfällig anställning i Sverige, ansetts ha helt upphört att vara yrkesverksam här. Till följd härav har hon enligt svenska bestämmelser och i överensstämmelse med regelsystemet i förordningen (EEG) nr 1408/71 inte efter anställningstidens slut omfattats av svensk socialförsäkringslagstiftning och inte varit berättigad till föräldrapenning.  
  RÅ 1999 ref. 5 Ett beslut av kommunfullmäktige att vägra en förtroendevald ansvarsfrihet ansågs inte ha haft erforderligt stöd i kommunallagen (1991:900) när beslutet grundats på en revisorsanmärkning som gällt den förtroendevaldes personliga uppträdande.  
  RÅ 1999 ref. 6 Läkare på akutmottagnings kirurgiska klinik som underlåtit att tillse att gravid kvinna med oklara buksmärtor blev föremål för gynekologisk bedömning har ansetts böra åläggas disciplinpåföljd (erinran).  
  RÅ 1999 ref. 7 En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. En upplösning har därför inte ansetts böra medföra beskattningskonsekvenser. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 8 Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har inte ansetts strida mot EG-rätten.  
  RÅ 1999 ref. 9 Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisionsbolag om produktion och genomförande av underhållningsprogram. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1999 ref. 10 Ett bolag, som gjort gällande att den tillsynsavgift som bolaget erlagt enligt 12 § alkoholförordningen (1994:2046) blivit för högt beräknad på grund av denna föreskrifts felaktiga innehåll, har inte visat att sådana särskilda skäl enligt 21 § förordningen föreligger att en del av den inbetalda tillsynsavgiften skall betalas tillbaka. Även fråga om bolaget på annan grund skulle kunna anses berättigad till återbetalning.  
  RÅ 1999 ref. 11 Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för en familjehemsplacerad person har ansetts åvila den kommun där han och familjen är bosatta och inte den kommun där han var bosatt vid tiden för familjehemsplaceringen.  
  RÅ 1999 ref. 12 Vid upphandling av elektrisk kraft uppställt krav att leverantören skulle producera minst hälften av sin totalförsäljning av kraft i egna kraftverk har inte ansetts affärsmässigt motiverat, varför upphandlingen skulle göras om.  
  RÅ 1999 ref. 13 Vid beräkning av ett aktiebolags rörelseförlust i samband med avyttring av kommanditbolagsandelar som utgjort omsättningstillgångar har beaktats avdrag som aktiebolaget medgetts vid löpande inkomstbeskattning till följd av andelsinnehavet. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1999 ref. 14 Ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal) avses att komma till användning dels som ett fristående värdepapper dels som ett avtal direkt kopplat till en låneförbindelse. En fristående garanti har behandlats som en marknadsnoterad option. Premien för en garanti kopplad till ett lån har ansetts utgöra ränta och utbetalningarna återbetalning av ränta. Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.  
  RÅ 1999 ref. 15 Fråga om återkallelse av läkarlegitimation m.m. på grund av alkoholism samt oaktsamma förskrivningar av narkotiska läkemedel. Även fråga om innebörden av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani.  
  RÅ 1999 ref. 16 Faktura på elkraft som levererats under viss månad togs emot av köparen i början av den följande månaden men tillfördes dennes redovisning för leveransmånaden. Den skattskyldige har ansetts ha rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt på elkraften i deklarationen för leveransmånaden.  
  RÅ 1999 ref. 17 Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på fastighet har inte ansetts utgöra sådant oriktigt meddelande som krävs för eftertaxering. Påförd eftertaxering och skattetillägg har därför undanröjts.  
  RÅ 1999 ref. 18 Datalagrade meddelanden, s.k. cookie-filer (I) respektive global/historikfiler (II), hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar.  
  RÅ 1999 ref. 19 Som anskaffningsvärde för tillgångar i en verksamhet som efter ändring av ett dubbelbeskattningsavtal skall börja beskattas i Sverige har ansetts skola gälla tillgångarnas marknadsvärden. Också fråga om värdering av aktier i utländskt bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt och förmögenhetsskatt.  
  RÅ 1999 ref. 20 Märkena L 10, L 11 och L 12, avseende religiösa och prästerliga tjänster, har ansetts äga sådan särskiljningsförmåga som fordras för registrering av varumärken.  
  RÅ 1999 ref. 21 En läkare på en vårdcentral har tilldelats erinran sedan läkaren utan erforderlig kontroll på en gång lämnat ut beroendeframkallande läkemedel, förskrivna av en annan läkare för ca tre månaders behov, till en patient som besökte vårdcentralen för daglig medicinering.  
  RÅ 1999 ref. 22 Vid bedömning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt av frågan om en utländsk person är underkastad jämförlig beskattning har källskatt på ränteinkomster som uppburits från andra stater beaktats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 23 En försäkrad har erhållit helt sjukbidrag under två år, då han skulle genomgå arbetslivsinriktad rehabilitering i form av folkhögskolestudier. Eftersom hans arbetsförmåga ansetts bestående nedsatt i den mening som avses i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har han tillerkänts även arbetsskadelivränta.  
  RÅ 1999 ref. 24 Fråga om återkallelse av registrering som fastighetsmäklare på grund av restförda skulder.  
  RÅ 1999 ref. 25 Friluftsfrämjandet har ansetts ha till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet i den mening som avses i 2 kap. 4 § första stycket 14 lagen (1981:691) om socialavgifter.  
  RÅ 1999 ref. 26 Under kammarrätts handläggning av ett överklagande i fråga om förvar enligt utlänningslagen har polismyndighet fattat ett nytt beslut om fortsatt förvar av klaganden. Denne har ansetts ha ett beaktansvärt intresse av att trots det nya förvarsbeslutet få överklagandet prövat i sak av kammarrätten.  
  RÅ 1999 ref. 27 Fråga om ägare av en fastighet haft rätt att överta talan i ett ärende om strandskyddsdispens och om de varit behöriga att ansöka om rättsprövning av regeringens beslut i ärendet.  
  RÅ 1999 ref. 28 Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning, har inte ansetts bedriva likartad verksamhet i den mening som avses i 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Särskilda skäl har ansetts föreligga att tillämpa 3 § 12 b mom. SIL i fråga om innehavarna av kvalificerade aktier i bolagen som har identiska ägarförhållanden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 29 Enligt 2 § 8 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en kooperativ förening under vissa förutsättningar rätt till avdrag för utdelning som föreningen genom rabatt eller pristillägg har lämnat av vinsten av kooperativ verksamhet. Fråga, vid tillämpning av denna bestämmelse, om avgränsningen av begreppet kooperativ verksamhet och om betydelsen av att föreningens vinst till väsentlig del härrört från verksamhet som bedrivits av föreningens dotterföretag. Inkomsttaxering 1988 och 1989.  
  RÅ 1999 ref. 30 Fråga om moderföretag och dotterföretag kan lämna eller mottaga koncernbidrag har bedömts med utgångspunkt i förhållandena vid beskattningsårets utgång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 31 Byggnadsentreprenör har mottagit à conto-betalningar. Fråga om frist för redovisning för mervärdesskatt sedan arbetena avbrutits på grund av beställarens konkurs.  
  RÅ 1999 ref. 32 Företag som tillhandahåller säkerhetsbrickor avsedda att underlätta återställande till kunderna av borttappade nycklar har ansetts ha rätt att uppskjuta intäktsföringen av fakturerade årsavgifter till den del de belöper sig på ett senare beskattningsår. Inkomsttaxering 1991.  
  RÅ 1999 ref. 33 Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett utbildningsföretag för genomförande av ett integrationsprojekt har inte ansetts utgöra vederlag vid omsättning av tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1999 ref. 34 Ett aktiebolag har under pågående taxeringsprocess upplösts genom frivillig likvidation varvid tillgångarna utskiftats till aktieägarna. Bolaget har trots upplösningen ansetts ha fortsatt partshabilitet i taxeringsprocessen.  
  RÅ 1999 ref. 35 Hinder har inte ansetts föreligga att medge avdrag för realisationsförlust som uppkommit när en person till marknadspris förvärvar andelarna i ett kommanditbolag, som endast äger en fastighet med ett anskaffningsvärde om 1 mkr och ett marknadsvärde om 4,5 mkr, upplöser kommanditbolaget och tillskiftas fastigheten för ett avräkningspris om 1 mkr. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 36 Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket via elektronisk post har ansetts utgöra allmänna handlingar. Även fråga om sådant utkast som avses i 2 kap. 9 § andra stycket TF och som sänts över till annan myndighet för synpunkter har omhändertagits för arkivering.  
  RÅ 1999 ref. 37 Avdrag för ingående mervärdesskatt har inte medgetts bolag för anskaffning av datorer avsedda att användas för utlåning eller uthyrning till anställda för privat bruk. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1999 ref. 38 God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka huvudmannens rätt och förvalta hans egendom har ansetts ha rätt att med stöd av 14 kap. 4 § sekretesslagen få ut kopior av huvudmannens deklarationer, då huvudmannen inte ansetts kunna själv begära att få del av sina deklarationer eller efterge den sekretess som gäller för handlingarna enligt 9 kap.  
  RÅ 1999 ref. 39 En s.k. driving-range har ansetts som en golfbana i den mening som avses i 8 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10) och därmed kräva bygglov. Eftersom anläggningen anordnats utan sådant lov har fog förelegat för att påföra byggnadsavgift.  
  RÅ 1999 ref. 40 Till skydd mot olyckor med barn har det ansetts erforderligt med särskilda säkerhetsanordningar vid dammar i närheten av ett bostadsområde.  
  RÅ 1999 ref. 41 En stiftelse, som bildats genom en donation av en enskild person, har till ändamål att främja välfärd åt anställda vid en länsstyrelse. En anställds förmån att mot vederlag under marknadspris hyra en semesterbostad av stiftelsen har inte ansetts skattepliktig som anställningsinkomst eller som ersättning för prestation i annan inkomstgivande verksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 42 Innehavaren av en kraftvärmeanläggning har ansetts ha rätt till avdrag för energiskatt på elektrisk kraft som producerats i anläggningen och förbrukats för drift av innehavarens värmepump på annan plats. Förhandsbesked angående energiskatt.  
  RÅ 1999 ref. 43 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om rätt till ersättning för tandvård enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har inte ansetts bindande vid prövning av rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Arbetsskadad som förlorat båda framtänderna i överkäken har ansetts ha rätt till ersättning för kostnader för två entandsimplantat.  
  RÅ 1999 ref. 44 En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och var folkbokförd på sina föräldrars adress i en kommun, har efter avslutad gymnasieutbildning i huvudsak fortlöpande vistats och haft sysselsättning vid ett hem för vuxenboende i en annan kommun. Eftersom han inte kunde anses bosatt i den kommun där han var folkbokförd, har denna kommun inte ansetts ansvarig för begärda insatser enligt lagen.  
  RÅ 1999 ref. 45 En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.  
  RÅ 1999 ref. 46 Kommuns beslut att utge lägre bidrag till sådana enskilda daghem som inte anslutit sig till det kommunala avgiftssystemet än till övriga daghem har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.  
  RÅ 1999 ref. 47 Ett beslut av en försäkringskassa om godkännande av en arbetsskada i samband med prövning av arbetsskadeersättning har inte ansetts bindande vid en senare prövning avseende rätt till livränta.  
  RÅ 1999 ref. 48 Handlingar hos Riksmarskalksämbetet har ansetts inte omfattade av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.  
  RÅ 1999 ref. 49 I mål om besvär i särskild ordning enligt 102 § taxeringslagen (1956:623) har Riksskatteverket yrkat höjning av underlaget för statlig fastighetsskatt. Bestämmelserna i 102 § har ansetts inte ge något uttryckligt lagstöd för Riksskatteverket att anföra besvär i målet och analogisk tillämpning till den skattskyldiges nackdel har ansetts inte kunna ske. Besvären har därför inte tagits upp till prövning. Inkomsttaxering 1989.  
  RÅ 1999 ref. 50 En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hänförts till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete i den mening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 51 Socialförsäkringsnämndens beslut i ett ärende om livränta har ansetts kunna överklagas trots att något beslutsmeddelande som återgav nämndens beslut inte tillställts den klagande och beslut om det belopp varmed livräntan skulle utgå ännu inte fattats.  
  RÅ 1999 ref. 52 Hos skattemyndigheten har ett omprövningsbeslut rörande en tvistig fråga fattats av en enskild tjänsteman i stället för i skattenämnd. Först efter utgången av året efter taxeringsåret har frågan omprövats av skattenämnd. Den felaktiga handläggningen har inte medfört att taxeringsbeslutet undanröjts.  
  RÅ 1999 ref. 53 Uppsättande av skärmtak över en balkong har ansetts utgöra tillbyggnad i den mening som avses i 8 kap. 1 § PBL och därför krävt bygglov.  
  RÅ 1999 ref. 54 En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt funktionshinder som avses i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Funktionshindret har dock inte ansetts förorsaka sådana betydande svårigheter i hans dagliga livsföring som förutsätts i bestämmelsen. Det härmed sammanhängande behovet av stöd och service har inte heller ansetts omfattande. Då inte samtliga krav enligt bestämmelsen varit uppfyllda har han inte ansetts höra till lagens personkrets.  
  RÅ 1999 ref. 55 Ett konvertibelt skuldebrev har inte ansetts utgöra en delägarrätt i den mening som avses i 3 § första stycket 6 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.  
  RÅ 1999 ref. 56 Ökning av inkomst som berott på att arbetstiden ökat i anslutning till att rätten till föräldraledighet upphör har inte ansetts utgöra skäl för att ompröva beslut om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.  
  RÅ 1999 ref. 57 Ett stall, som har uppförts på en jordbruksfastighet för att användas i travhästverksamhet, har på grund av denna verksamhets karaktär, omfattning och ringa anknytning till övrig verksamhet på fastigheten inte bedömts som en ekonomibyggnad för jordbruket och har därmed inte ansetts undantagen från krav på bygglov.  
  RÅ 1999 ref. 58 Enligt 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas utländska skadeförsäkringsföretag - till skillnad mot svenska - inte för det faktiska överskottet av försäkringsrörelsen utan enligt en särskild schablonregel. Ett norskt skadeförsäkringsföretag, som avser att driva verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, har emellertid på grund av diskrimineringsförbudet i artikel 27 punkt 1 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (den s.k. medborgarskapsregeln) ansetts ha rätt att begära beskattning enligt de regler som gäller för svenska skadeförsäkringsföretag. Om företaget väljer beskattning enligt dessa regler, har företaget ansetts inte ha rätt att vid en senare taxering bli beskattat enligt schablonregeln. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 59 Fråga - vid bedömningen av om en skattskyldig har lämnat en sådan oriktig uppgift som kan föranleda skattetillägg - om rätt ordning för skattemyndighetens prövning av rätten till avdrag för underskott som uppkommit under beskattningsår då den skattskyldige erhållit ackord.  
  RÅ 1999 ref. 60 Ett aktiebolag var moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige och utomlands. Vid prövning av frågan om aktiebolagets skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för utdelning som omfattar i stort sett alla värden i koncernen har ansetts att prövningen måste omfatta koncernens samtliga verksamhetsår.  
  RÅ 1999 ref. 61 I mål om körkortsingripande har som grund för ingripandet åberopats ett godkänt föreläggande om ordningsbot avseende en förseelse mot vissa bestämmelser angående säkring av last på fordon. Förseelsen har bedömts som ringa och något körkortsingripande har därför ansetts inte kunna ske.  
  RÅ 1999 ref. 62 Annan juridisk person än dödsbo har ansetts som utomstående vid tillämpning av 3 § 12 e mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 63 Kammarrätt har inte ansetts kunna pröva frågan om ändring av ett beslut om förtidspension med tillämpning av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring när försäkringskassan och länsrätten endast prövat om pensionen skulle dras in med tillämpning av 16 kap. 7 § samma lag.  
  RÅ 1999 ref. 64 Fråga i mål angående psykiatrisk tvångsvård om patienten, som samtyckt till vård på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, uppenbart saknade förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande i vårdfrågan.  
  RÅ 1999 ref. 65 Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall utländska filialunderskott inte reducera de utländska inkomster som skall beaktas vid beräkningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 66 Särskilda skäl för befrielse från avgift enligt 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi har ansetts föreligga då det saknas anledning att ifrågasätta ny ägares uppgift om att märkt bränsle honom ovetande funnits i tanken vid överlåtelsen.  
  RÅ 1999 ref. 67 Beslut av en kommun att lämna bidrag till ett universitet med staten som huvudman har med beaktande av bidragets ändamål och begränsade omfattning ansetts kompetensenligt.  
  RÅ 1999 ref. 68 En kommun har ansetts sakna författningsstöd för att av en byggnads ägare ta ut avgifter för kommunens verksamhet enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.  
  RÅ 1999 ref. 69 Behandlingen i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende av en s.k. valutaobligation. Förhandsbesked.  
  RÅ 1999 ref. 70 Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en skattskyldig som avyttrat en del av sitt innehav av aktier i ett fåmansföretag ansetts berättigad att vid fördelningen av realisationsvinsten mellan inkomstslagen tjänst och kapital avräkna endast så stor del av sparad utdelning som motsvarar den avyttrade andelen av aktieinnehavet. Inkomsttaxering 1993.  
  RÅ 1999 ref. 71 Ianspråktagande av ersättningsfond för mark har ansetts inte böra påverka utrymmet för skogsavdrag.  
  RÅ 1999 ref. 72 Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt när ett moderföretag med förlust avyttrar en fastighet till sitt dotterföretag och fastigheten genom avyttringen byter karaktär från anläggningstillgång till omsättningstillgång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 73 Om länsstyrelsen i ett ärende om bygglov som rör tillämpning av både 2 och 3 kap. plan- och bygglagen (1987:10) avslagit ett yrkande om inhibition och inhibitionsbeslutet överklagas särskilt har länsrätten ansetts skola pröva överklagandet.  
  RÅ 1999 ref. 74 Avdrag för koncernbidrag har ansetts kunna medges utan hinder av att 72 eller 75 procent av bidraget återförs till givaren och att de överförda beloppen inte redovisas var för sig i bolagens bokföring utan endast som en nettopost. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1999 ref. 75 I fråga om beslut av en socialförsäkringsnämnd har protokollet och inte beslutsmeddelandet ansetts utgöra beslutsdokument. Nämndens beslut har således ansetts ha det innehåll som framgår av protokollet (I). - En socialförsäkringsnämnd har ansetts inte kunna ändra ett beslut till den enskildes nackdel efter det att protokollet justerats (II).  
  RÅ 1999 ref. 76 Regeringens beslut angående upphörande av rätten att driva kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har inte ansetts strida mot någon rättsregel.