Detaljerad information om författningarna
  RÅ 1998 ref. 1 Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten till kommunal nämnd för kännedom överlämnat sakuppgifter - som lagts till grund för länsrättens avgörande - från enskild part men inte berett nämnden tillfälle att inom viss tid yttra sig över sakuppgifterna.  
  RÅ 1998 ref. 2 I samband med utfärdande av F-skattesedel har skattemyndigheten som villkor föreskrivit att F-skattesedeln inte fick användas vid uppdrag för en viss kommun (som även var den skattskyldiges arbetsgivare). Fråga om lagligheten av villkoret.  
  RÅ 1998 ref. 3 Fråga i mål angående förtidspension/sjukbidrag om kammarrätten bort meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291).  
  RÅ 1998 ref. 4 Vid prövning av frågan om en patentsökt uppfinning uppfyllt kravet på uppfinningshöjd i 1 kap. 2 § första stycket patentlagen (1967:837) har, under hänvisning till praxis inom Europeiska patentverket, särskild betydelse tillmätts det förhållandet att patentkravet bedömts inrymma en upptäckt eller formulering av ett inte förut känt problem.  
  RÅ 1998 ref. 5 Arbetsskadeförsäkrad har genomgått medicinsk behandling under tid han uppburit sjukbidrag från den allmänna försäkringen. Då hans förvärvsförmåga ansetts vara för längre tid bestående nedsatt har han tillerkänts arbetsskadelivränta under sjukbidragstiden.  
  RÅ 1998 ref. 6 Stöd har ansetts saknas i skattelagstiftningen för att göra avdragsrätt för koncernbidrag beroende av viss bokföringsmässig redovisning av dessa överföringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1998 ref. 7 Förutsättningarna för en höjning av livräntan till en arbetsskadad, som fått sin inkomst ytterligare försämrad när han omplacerades en andra gång och då i samband med en organisationsförändring på arbetsplatsen.  
  RÅ 1998 ref. 8 Vid tillämpning av 2 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring i lydelsen fr.o.m. den 1 januari 1993 har arbetsskada i visst fall ansetts föreligga när en försäkrad (facklig förtroendeman och byggnadssnickare) begått självmord efter att ha deltagit i en längre tids ansträngande förhandlingar om arbetsvillkoren på sin byggarbetsplats.  
  RÅ 1998 ref. 9 I aktiebolagsrättslig praxis har i vissa fall lån från ett aktiebolag till aktieägaren ansetts böra behandlas som vinstutdelning om aktieägaren inte haft förmåga att återbetala lånet. I ett mål angående utdelningsbeskattning hos en låntagande aktieägare har det långivande aktiebolagets helt dominerande tillgångspost utgjorts av fordringen på aktieägaren. Aktierna i det långivande bolaget har vid sådant förhållande ansetts inte böra beaktas vid bedömningen av aktieägarens betalningsförmåga. Eftertaxering för 1988.  
  RÅ 1998 ref. 10 En förening har till syfte att främja odontologisk vetenskap och utbildning genom att anordna kurser avseende s.k. efter- och vidareutbildning av föreningens yrkesverksamma medlemmar (tandläkare). Kurserna finansieras med avgifter som motsvarar föreningens självkostnader. Verksamheten har på grund av sin art, omfattning och finansiering ansetts utgöra rörelse men förutsättningar för att befria föreningen från skattskyldighet har ansetts föreligga enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Inkomsttaxering 1992.  
  RÅ 1998 ref. 11 Handlingar från ett tidigare enskilt ägt bolag, vilka efter det att bolaget övertagits av kommunen förvarades hos ett annat kommunalt bolag, har ansetts vara allmänna, oaktat handlingarna var tillkomna innan kommunen fick ett rättsligt bestämmande inflytande över bolagen.  
  RÅ 1998 ref. 12 Tvåårsperioden avseende avdrag enligt punkt 3 a av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) för ökade levnadskostnader på grund av tillfällig anställning har ansetts börja löpa först från den tidpunkt då den skattskyldige börjar övernatta på arbetsorten. Inkomsttaxering 1994.  
  RÅ 1998 ref. 13 Ett svenskt aktiebolag har förvärvat ett konvertibelt skuldebrev som utfärdats av ett utländskt dotterföretags helägda dotterföretag. Bolaget överväger att påfordra betalning av det nominella skuldebrevsbeloppet i stället för att begära konvertering till aktier i dotterdotterföretaget. Avståendet från konvertering har med hänsyn till omständigheterna ansetts föranleda s.k. uttagsbeskattning enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1998 ref. 14 Föreskriften i 19 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård om underrättelse till Socialstyrelsen angående vissa beslut om bältesläggning av patient har ansetts som sådan föreskrift enligt 4 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område som är av direkt betydelse för säkerheten i vården. Underlåtenhet att underrätta styrelsen har därför ansetts vara en fråga som kan prövas i mål om disciplinpåföljd.  
  RÅ 1998 ref. 15 Vid sammanträde i landstingsfullmäktige var ordinarie ordförande förhindrad att delta i visst ärende. Ordförandeskapet överlämnades till andre vice ordföranden därför att förste vice ordföranden avsåg att delta i debatten. Fråga om fullmäktiges beslut i ärendet tillkommit i laga ordning.  
  RÅ 1998 ref. 16 En kommun har beslutat förlänga ett kontrakt avseende hyra av banor i en tennishall. Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har inte ansetts tillämplig i ärendet och inte heller det kommunala upphandlingsreglementet. Även fråga om jäv.  
  RÅ 1998 ref. 17 En byggnad med känsligt läge inom ett från kulturhistorisk synpunkt särskilt värdefullt bebyggelseområde har ansetts bli förvanskad, om den försågs med en takkupa (I) respektive två takfönster (II). Bygglov har därför inte medgetts för åtgärderna.  
  RÅ 1998 ref. 18 Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370) och därför ansetts kunna läggas till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1998 ref. 19 Som led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt viss andel av aktierna i ett annat aktiebolag (Y) genom utdelning som Y riktat endast till X:s aktier erhållit motsvarande andel av aktierna i ett dotterbolag till Y. Därefter har Y verkställt indragning utan betalning enbart av X:s aktier i Y. X har ansetts ha avyttrat aktierna i Y mot vederlag av aktierna i Y:s dotterbolag. Förhandsbesked.  
  RÅ 1998 ref. 20 Ett aktiebolag som bedriver pantbanksverksamhet har ansökt om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att driva handel med skjutvapen. Syftet med ansökan har varit att göra det möjligt för bolaget att lämna lån mot säkerhet i skjutvapen och därvid ta emot och förvara sådana vapen samt, vid bristande betalning, sälja dem. Verksamhet av det slag ansökan avsett har bedömts inte falla in under begreppet handel med skjutvapen i vapenlagens mening. Ansökan har därför avslagits.  
  RÅ 1998 ref. 21 En försäkrad med vissa funktionshinder arbetar ensam i en egen rörelse med lastmaskin. Maskinen har utrustats med centralsmörjningssystem som arbetshjälpmedel för den försäkrades rehabilitering. Utrustningen har bedömts sakna värde för någon annan än den försäkrade, som därför ansetts berättigad till bidrag för hela kostnaden.  
  RÅ 1998 ref. 22 En kommuns beslut att begränsa barnomsorg med hänvisning till att moderns sambo blivit arbetslös har upplösts. Sambo har ej ansetts kunna jämställas med förälder vid tillämpning av 14 a § socialtjänstlagen (numera 2 a kap. 6 § skollagen).  
  RÅ 1998 ref. 23 En detaljplan vars genomförandetid gått ut har ersatts av en ny detaljplan. Med hänsyn till den betydligt starkare rätt till bygglov som fastighetsägaren tillförsäkras genom den nya planen har han ansetts ha sådan nytta av denna att han är skyldig att erlägga planavgift, trots att den nya planen ger en i förhållande till den äldre planen minskad byggrätt.  
  RÅ 1998 ref. 24 Aktivt deltagande i arbetsmarknadsutbildning i form av ungdomspraktik (I) respektive i ALU-verksamhet för att förbereda start av eget företag (II) har ansetts tillräckligt för att den som söker socialbidrag skall anses ha stått till arbetsmarknadens förfogande i den mening begreppet har vid tillämpning av socialtjänstlagen.  
  RÅ 1998 ref. 25 Rätt till avdrag för realisationsförlust vid likvidation av ett aktiebolag har ansetts föreligga för det beskattningsår då bolaget trädde i likvidation, när en definitiv förlust kunnat beräknas redan då.  
  RÅ 1998 ref. 26 Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats föreläggande om undersökning enligt miljöskyddslagen (1969:387), har utövat miljöfarlig verksamhet.  
  RÅ 1998 ref. 27 Den bestämmelse i 3 § fjärde stycket lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt som medger nedsättning av fastighetsskatt när en för uthyrning avsedd lägenhet inte har kunnat hyras ut har inte ansetts begränsad till vissa slags uthyrningshinder (eldsvåda o.d.). Nedsättning har följaktligen medgetts när en fastighetsägare på grund av bristande efterfrågan på hyresmarknaden inte har lyckats hyra ut vissa lägenheter. Även fråga om beräkning av nedsättningen och om bestämmande av tillämplig skattesats. 1992 och 1993 års taxeringar.  
  RÅ 1998 ref. 28 Vid upplösning av en familjestiftelse har hela det från stiftelsen utskiftade beloppet betraktats som periodiskt understöd enligt punkt 2 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).  
  RÅ 1998 ref. 29 Ett företag inom tandteknikerbranschen var enligt tillämpliga författningar berättigat till nedsättning av socialavgifter m.m. under förutsättning att företagets verksamhet utgjorde "tillverkning". Fråga vilken betydelse som vid prövningen av detta villkor skall tilläggas riktlinjerna för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Utgiftsåren 1988-1993.  
  RÅ 1998 ref. 30 Skriftliga rapporter som lämnats till polismyndigheten av ordningsvakter vid en restaurang har på grund av bestämmelsen i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen (TF) inte ansetts inkomna till myndigheten. Rapporterna har emellertid ansetts färdigställda senast vid den tidpunkt då de hos myndigheten satts in i pärm för förvaring och har på den grunden ansetts upprättade hos myndigheten enligt 2 kap. 7 § TF.  
  RÅ 1998 ref. 31 Hinder har inte ansetts föreligga att bifalla en framställning av ett konkursbo om att bli förklarat skattskyldigt till mervärdesskatt för uthyrning av fastighet som konkursgäldenären börjat uppföra och konkursboet färdigställt.  
  RÅ 1998 ref. 32 Fråga om sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen för uppgifter hos Affärsverket svenska kraftnät angående anställdas löner.  
  RÅ 1998 ref. 33 Kommunfullmäktige har beslutat om arvode till förtroendevalda för - utöver sammanträde - tid för resa och praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet. Till förtroendevalda som för motsvarande tid får ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall dock inte betalas arvode för sådan tid. Beslutet har i denna del ansetts strida mot principen i 4 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) att arvode skall bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.  
  RÅ 1998 ref. 34 En handling, som genom dom undantagits från taxeringsrevision med stöd av 3 kap. 13 § första stycket 2 taxeringslagen (1990:324), har ansetts skola på begäran återlämnas till den reviderade.  
  RÅ 1998 ref. 35 Beräkning av bygglovsavgift när en byggherre inom ett område uppför ett antal enfamiljshus, av vilka flera är av samma typ.  
  RÅ 1998 ref. 36 Stipendium från ett privat bolag har inte ansetts kunna jämställas med ett sådant bidrag under utbildning som anges i 3 kap. 5 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den försäkrade har därför under utbildningsperioden inte fått behålla sin sjukpenninggrundande inkomst från tiden före utbildningen.  
  RÅ 1998 ref. 37 En förälder, för vilken anmälan gjorts hos försäkringskassan om tjänstledighet med ersättning i form av föräldrapenning, har samma dag som ledigheten enligt anmälan skulle börja begärt att i stället få uppbära tillfällig föräldrapenning. Begränsningsregeln i 4 kap. 10 § andra stycket andra meningen lagen (1962:381) om allmän försäkring har ansetts utgöra hinder mot sådant utbyte.  
  RÅ 1998 ref. 38 Arbetsgivarens rätt till ersättning för kostnad för sjuklön enligt 16 § lagen (1991:1047) om sjuklön har inte ansetts omfatta på sjukperioden belöpande semesterlön och avtalade avgifter för försäkringar m.m.  
  RÅ 1998 ref. 39 Skattskyldig som inte hade några kostnader för bostad på sin hemort har medgetts avdrag för ökade levnadskostnader i form av bostadskostnader vid tillfällig anställning på annan ort.  
  RÅ 1998 ref. 40 Fråga om undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av tjänster som utgör social omsorg är tillämpligt på ett aktiebolags omsättning av tjänster avseende tillfällig tillsyn av barn i barnets hem. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1998 ref. 41 Fråga om disciplinpåföljd för legitimerad sjukgymnast (I) respektive återkallelse av legitimation för sjuksköterska (II) som har använt alternativmedicinska behandlingsmetoder.  
  RÅ 1998 ref. 42 Den s.k. scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)  
  RÅ 1998 ref. 43 Återbetalning av djurbidrag. Enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag utgick s.k. djurbidrag på grundval av uppgifter om djurinnehav som jordbruksföretaget tidigare lämnat till Statistiska Centralbyråns lantbruksregister. Enligt Jordbruksverkets härtill utfärdade föreskrifter gällde som villkor för bidrag bl.a. att jordbruksföretaget på begäran skulle styrka uppgifterna. - Underlåtenhet att inkomma med begärda handlingar som styrkte djurinnehavet har inte ansetts visa att bidrag betalats ut felaktigt eller att bidragstagaren lämnat oriktig eller vilseledande uppgift. Tillräcklig grund att ålägga bidragstagaren återbetalningsskyldighet har därför inte ansetts föreligga.  
  RÅ 1998 ref. 44 Datalagrade förteckningar över in- och utgående meddelanden (e-post-logg) hos kommunala tjänstemän har ansetts som allmänna handlingar.  
  RÅ 1998 ref. 45 Fråga om gravanordning på en 1800-tals kyrkogård med avseende på utformning, storlek och material var förenlig med god gravkultur.  
  RÅ 1998 ref. 46 En skogsdunge i närheten av bebyggelse har inte ansetts som en lämplig plats för utströende av aska efter en avliden.  
  RÅ 1998 ref. 47 En förutsättning för serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) är att serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning. Detta krav har inte ansetts uppfyllt i fall då serveringsställets kök inte fått användas för tillagning av stekta rätter (I) och i fall då serveringsstället haft ett eget kök med otillräcklig kapacitet för allsidig matlagning och tillgång till andra kökslokaler som var gemensamma för hyresgästerna i en saluhall (II).  
  RÅ 1998 ref. 48 Länsrätten har funnit att ett förbud i förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel inte är förenligt med Romfördraget och har på grund härav upphävt ett av Kemikalieinspektionen meddelat beslut om avslag på en ansökan om dispens från förbudet. Kammarrätten har därefter interimistiskt förordnat att länsrättens dom skall gälla omedelbart. Fråga om förutsättningar förelegat för sådant förordnande. EG-mål.  
  RÅ 1998 ref. 49 Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har ansetts medföra tillämpning av den s.k. koncernregeln på aktieöverlåtelser och avdragsrätt för koncernbidrag mellan två svenska aktiebolag som ägs av ett cypriotiskt offshorebolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1998 ref. 50 Ett investmentbolag har beslutat utdelning av aktier vilkas marknadsvärde angavs överstiga det bokförda värdet. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag med ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om utdelningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1998 ref. 51 Kravet i 3 § första stycket 2 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har inte ansetts uppfyllt när fråga uppkommit om ytterligare förlängning av tvångsvården för en patient, som redan fått tvångsvården förlängd vid ett flertal prövningstillfällen under nästan tre års tid och under denna tid haft tillstånd att oavbrutet vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.  
  RÅ 1998 ref. 52 Vid sammanträden i en kommunledningsgrupp, som var ett rådgivande organ till kommundirektören, fördes anteckningar som skrevs ut och distribuerades till gruppens medlemmar. Anteckningarna har bedömts vara allmänna handlingar i den mån de inte hänförde sig till ännu inte avgjorda ärenden.  
  RÅ 1998 ref. 53 Vid beräkning av förlust vid moderbolags försäljning av 49 % av aktierna i ett helägt dotterbolag har utdelning från dotterbolaget till moderbolaget, vilken understigit värdet av koncernbidrag som under motsvarande tid lämnats från moderbolaget till dotterbolaget, ej ansetts böra medföra reducering av förlusten. Förlusten har ansetts definitiv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1998 ref. 54 Fråga om sekretess enligt 1 a § sekretessförordningen (1980:657) för uppgift om försäkringskassetjänstemans bostadsadress och personnummer.  
  RÅ 1998 ref. 55 Kravet på uppfinningshöjd ansågs uppfyllt i fråga om jordbruksvält (I) och anordning för separering av vitlut och mesa vid papperstillverkning (II). Praxis inom europeiska patentverket (EPO) beaktad.  
  RÅ 1998 ref. 56 Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsmedel skulle ha lämnats eller ej - om betydelsen av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, särskilt under tiden innan bilaga 1 till direktivet hunnit upprättas. Rättsprövning.  
  RÅ 1998 ref. 57 Bygglov gavs för ett möbelvaruhus på ett område som enligt detaljplan avsetts för industriändamål, varefter en mindre del av byggnaden började användas för detaljhandel med skor. Denna del av byggnaden ansågs tagen i anspråk för väsentligen annat ändamål än det som den tidigare använts för. Åtgärden har därför krävt bygglov och föranlett byggnadsavgift och ingripande med vitesföreläggande.  
  RÅ 1998 ref. 58 Enligt åberopade avtal har inventarier förvärvats från och leasats till flygbolag (I), finansbolag (II) respektive utländska dotterbolag (III). Rätt till avdrag för värdeminskning på inventarierna har inte ansetts föreligga.