Detaljerad information om författningarna
  RÅ 1997 ref. 1 Gåva från den förutvarande majoritetsägaren av en koncern till en ledande befattningshavare inom koncernen har med hänsyn till omständigheterna ansetts utgöra skattepliktig intäkt av tjänst för mottagaren. Underlåtenhet att i inkomstdeklarationen lämna uppgift om gåvan har ansetts utgöra grund för påförande av skattetillägg. Tillräckliga skäl för eftergift av skattetillägget har inte ansetts föreligga. Inkomsttaxering 1990.  
  RÅ 1997 ref. 2 Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit beroende av en skyldighet för honom att planera sin ekonomi (jfr RÅ 1994 ref. 50).  
  RÅ 1997 ref. 3 Vid bedömningen av om en småbarnsförälder med heltidsarbete utanför hemmet har haft sin arbetsförmåga nedsatt i sådan grad som krävs för rätt till helt sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har hänsyn inte ansetts böra tas till att hon kunnat utföra visst hushållsarbete i hemmet.  
  RÅ 1997 ref. 4 Som villkor för rätt till delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring gäller bl.a. att den försäkrade minskar sin arbetstid med i genomsnitt minst fem timmar per arbetsvecka. Fråga i mål om återkrav av delpension om detta villkor varit uppfyllt. Dessutom fråga om skäl förelegat att efterge den försäkrades återbetalningsskyldighet.  
  RÅ 1997 ref. 5 Fråga om beskattningsreglerna avseende näringsverksamhet (rörelse) eller realisationsvinst skall tillämpas i fråga om (I) transaktioner med s.k. ränteterminer och (II) värdeförändring eller löpande avkastning av vissa slag av kapitalplaceringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 6 Enligt lagen (1951:691) om viss lindring av skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan gällde tidigare som förutsättning för skattelindring att personen i fråga var mantalsskriven här i riket för inkomståret. Mantalsskrivningskravet har befunnits strida mot Europakonventionen. Vid sådant förhållande har konventionsbestämmelserna lagts till grund för avgörandet, dvs. kravet på mantalsskrivning har inte upprätthållits.  
  RÅ 1997 ref. 8 Ett barn stod efter föräldrarnas skilsmässa under deras gemensamma vårdnad och vistades varannan vecka hos fadern och varannan vecka hos modern (dubbel bosättning). Barnet var folkbokfört hos modern. Fråga om barnet sedermera, efter anmälan från vårdnadshavarna, kunde folkbokföras på faderns adress, trots att någon ändring i förhållandena i övrigt inte var aktuell.  
  RÅ 1997 ref. 9 Landstingsstyrelse har beslutat att till kommunerna i länet överföra huvudmannaskapet för habilitering och rehabilitering av fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar som bor i sina föräldrahem och som inte erhåller hemsjukvård. Beslutet har ansetts strida mot hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  
  RÅ 1997 ref. 10 Sedan Patentbesvärsrätten hållit muntlig förhandling i ett patentmål, har rätten i ny sammansättning avgjort målet utan att ha hållit ny muntlig förhandling och utan att ha låtit parterna yttra sig om behovet av en sådan förhandling. Fråga om Patentbesvärsrätten förfarit felaktigt och, i så fall, om felet bör föranleda att rättens dom undanröjs.  
  RÅ 1997 ref. 11 Ett moderbolag hade med förlust sålt aktierna i ett dotterbolag till en utomstående köpare. Under innehavstiden hade dotterbolaget lämnat utdelning och koncernbidrag till moderbolaget. Överföringarna hade i sin helhet tagits från vinstmedel som uppkommit under innehavstiden. Förlusten ansågs verklig och därför avdragsgill. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 12 Fråga om en fastighetsägare, mot vilken riktats vitesföreläggande enligt miljöskyddslagen (1969:387) har utövat miljöfarlig verksamhet. I. (rättsprövning) och II.  
  RÅ 1997 ref. 13 Beslut av arbetslöshetskassa med lokal administration har ansetts skola överklagas till länsrätten i det län där kassans styrelse har sitt säte och inte till länsrätten i det län där lokalkontoret är beläget.  
  RÅ 1997 ref. 14 I mål om dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter har särskilda skäl ansetts föreligga att delvis befria den betalningsskyldige från dröjsmålsavgiften (I-III).  
  RÅ 1997 ref. 15 Vid tillämpning av åttonde stycket av anvisningarna till 17 § mervärdeskattelagen (1968:430) har arbeten på byggnad som utförts före skattskyldighetens inträde ansetts avse ny-, till- eller ombyggnad trots att fastighetsägaren vid inkomstbeskattningen fått omedelbart avdrag för utgifterna för arbetena enligt reglerna om att vissa ändringsarbeten får behandlas lika med reparation och underhåll.  
  RÅ 1997 ref. 19 Fråga om rätt beskattningsår för kapitalintäkt bestående av utdelning från ett utländskt aktiebolag i form av dotterbolagsaktier. Skattskyldigheten har ansetts inträda den dag då de utdelade aktierna enligt bolagsstämmobeslut överfördes till den skattskyldige och därigenom blivit tillgängliga för lyftning för denne. Betydelse har därvid inte tillmätts ett efter den fastställda avstämningsdagen träffat avtal om försäljning av aktier i dotterbolaget.  
  RÅ 1997 ref. 20 Uppenbart förbiseende har ansetts föreligga då taxeringsenhet taxerats i felaktigt värdeområde. Allmän fastighetstaxering 1990.  
  RÅ 1997 ref. 21 Fråga om sekretess enligt 8 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) för handlingar med uppgifter angående livsmedelskontroll som under ett antal år företagits av en miljönämnd och avser vissa s.k. storhushåll i privat regi.  
  RÅ 1997 ref. 22 Vid bedömande av rätt till bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag har kvinna, som efter det att hon och hennes make ansökt om äktenskapsskillnad bott ensam med sina barn, ansetts ha varit ensamstående med hemmavarande barn även under tid då maken varit folkbokförd på samma adress.  
  RÅ 1997 ref. 23 Funktionshindrade barns behov av personlig assistans enligt lagen (1993:389) om assistansersättning under tid då barnet vistas i hemmet (I) respektive deltar i barnomsorg (II).  
  RÅ 1997 ref. 24 Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades för att anordna uteservering under sommarperioden. Kammarrätten avskrev, när dess prövning av överklagande av bygglovet aktualiserades, målet med åberopande av att tiden för det beviljade bygglovet löpt ut. Med hänsyn till att bygglovsfrågan hade aktualiserats för tredje året i följd och det kunde antas att bygglov för åtgärden skulle komma att begäras även kommande år, har kammarrätten ansetts böra pröva överklagandet i sak.  
  RÅ 1997 ref. 25 Nederländsk medborgare, som under tiden januari 1994 - april 1995 varit verkställande direktör för ett holländskt dotterbolag med säte i Helsingborg och därvid tillbringat veckosluten i Nederländerna men under veckan i övrigt övernattat i Sverige men också i Danmark och Norge, har ansetts stadigvarande ha vistats i Sverige i den mening som avses i 68 § kommunalskattelagen (1928:370).  
  RÅ 1997 ref. 26 Fråga om en grundskoleelev, som i en skrivelse till skolans rektor anmälts för deltagande i mobbning, varit att anse som part i ett ärende vid skolan och i den egenskapen - på grund av bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen - haft rätt att ta del av skrivelsen i dess helhet trots att den innehöll vissa sekretessbelagda uppgifter.  
  RÅ 1997 ref. 27 Utgifter för borrning för bergvärme har berättigat till skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus.  
  RÅ 1997 ref. 28 En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har behov av daglig hjälp med motivation och aktiveringsinsatser för att äta, klä sig och sköta sin hygien, har inte ansetts ha rätt till personlig assistent enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  RÅ 1997 ref. 29 Anmälan till handelsregistret av ändrad verksamhet för ett handelsbolag har inte ansetts kunna föranleda en förnyad prövning av bolagets firma.  
  RÅ 1997 ref. 30 Fråga (I) om förutsättningar förelegat för länsstyrelses medgivande enligt 23 § tryggandelagen till överflyttning av ansvaret för pensionsutfästelse och (II) om beskattningskonsekvenser vid en överflyttning; förhandsbesked angående inkomstskatt och löneskatt.  
  RÅ 1997 ref. 31 I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter systerdotterns död hennes barn samt att äganderätten till kapitalet efter barnens död skall tillfalla deras bröstarvingar. Det enligt testamentet avsatta kapitalet har ansetts utgöra en stiftelse enligt stiftelselagen (1994:1220) och stiftelsen har ansetts oinskränkt skattskyldig till statlig inkomstskatt. Belopp som stiftelsen löpande betalar ut till avkastningstagarna har för dem ansetts utgöra inkomst av tjänst (periodiskt understöd). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 32 I en s.k. galleria har en restaurang anordnat servering. Förbudet enligt 2 § första stycket 6 tobakslagen (1993:581) mot rökning i lokaler dit allmänheten har tillträde har, trots undantaget i paragrafens andra stycke för serveringslokaler i restauranger och andra serveringsställen, ansetts gälla även vid serveringen.  
  RÅ 1997 ref. 33 Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft rätt till ersättning enligt rättshjälpslagen för resa och tidsspillan med anledning av att han personligen besökte utlänningen som satt i förvar på annan ort.  
  RÅ 1997 ref. 34 Enligt artikel 13 i rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis skall, om värdlandet kräver intyg om den fysiska eller psykiska hälsan av de egna medborgare som vill påbörja eller utöva verksamhet som läkare, det landet som tillräckligt bevis godta den handling som krävs i ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet. Artikeln har inte ansetts gälla fråga om läkarintyg i ärende om återkallelse av läkarlegitimation på grund av sjukdom.  
  RÅ 1997 ref. 35 En i Sverige bosatt person som bedriver näringsverksamhet tillsammans med ett tyskt bolag genom en tysk motsvarighet till ett enkelt bolag har vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Tyskland (SFS 1992:1193) ansetts som ett företag i Sverige.  
  RÅ 1997 ref. 36 Ett tyskt Kommanditgesellschaft har ansetts som en utländsk juridisk person som avses i 16 § 2 mom. SIL och en andel i bolaget som sådan egendom som avses i 31 § SIL:  
  RÅ 1997 ref. 37 Fråga om det föreligger synnerliga skäl enligt 14 § andra stycket namnlagen (1982:670) för byte till efternamn som redan bärs av andra, då medgivande lämnats av samtliga bärare av namnet.  
  RÅ 1997 ref. 38 Rättsprövning. Fråga om rätt i visst fall för yrkesfiskare att överklaga beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd.  
  RÅ 1997 ref. 39 Ett körkort har återkallats tills vidare med anledning av misstanke om trafikbrott men återlämnats innan dom förelåg i brottmålet. Vid slutligt avgörande av återkallelsefrågan har spärrtiden - trots ordalydelsen i 38 § andra stycket körkortsförordningen (1977:722) - ansetts skola räknas från dagen för delgivning av det slutliga avgörandet i återkallelsefrågan. - Kammarrätten har i domslutet upplyst att spärrtiden löpt ut men därefter genom rättelse enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) angivit att den löpte ut en viss angiven dag som i tiden låg efter dagen för domslutet. Då rättelsen kunnat uppfattas som ett nytt ställningstagande i sak, har förutsättningar för rättelse av dom ej ansetts föreligga.  
  RÅ 1997 ref. 40 En länsarbetsnämnd har vid offentlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning ställt krav på att anbudsgivarna till anbudet skall foga en specifikation över kostnader för bl.a. lärare, lokaler, undervisningsmateriel och administration. Kravet på en sådan kostnadsspecifikation har ansetts konkurrensbegränsande och därför inte förenligt med bestämmelserna i 1 kap. 4 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling  
  RÅ 1997 ref. 41 Ett generellt förbud i en lokal ordningsstadga mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker har ansetts strida mot 3 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617)  
  RÅ 1997 ref. 42 Undantaget från skatteplikt i 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av försäkringstjänster har inte ansetts omfatta ett försäkringsbolags åtagande att sköta ett annat försäkringsbolags verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1997 ref. 43 Beskattningsfrågor vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktier enligt två skilda förfaranden (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 44 Värdeförändringar av s.k. nollkupongobligationer har ansetts utgöra ränta i fråga om obligationer som inlösts men däremot inte i fråga om obligationer som sålts under löptiden. På grund härav har bank ansetts skyldig att göra preliminärskatteavdrag vid inlösen men inte annars.  
  RÅ 1997 ref. 45 Enligt lagakraftvunnen barnomsorgstaxa kan olika avgifter uttas för den omsorg som kommunen tillhandahåller vid sidan av den avgiftsfria förskoleverksamheten beroende på om föräldrarna har ett faktiskt omsorgsbehov eller ej under den tid den avgiftsfria verksamheten pågår. Ett debiteringsbeslut enligt taxan har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen.  
  RÅ 1997 ref. 46 I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen som fullföljts till kammarrätt har det ansetts att denna domstol inte skall ex officio pröva om det kommunala beslutet i rätt tid överklagats till länsrätt.  
  RÅ 1997 ref. 47 Ett beslut av kommunfullmäktige att teckna borgen för en kommunal bostadsstiftelse har ansetts falla inom ramen för kommunens allmänna kompetens enligt kommunallagen. Beslutet har således ansetts kompetensenligt oavsett att lagen om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande är upphävd. Beslutet har också befunnits förenligt med den kommunala likställighetsprincipen.  
  RÅ 1997 ref. 48 Ett fåmansföretag, som har ett moderbolag vars aktier kan vara kvalificerade enligt 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, avser att till ett annat fåmansföretag överlåta näringsbetingade aktier (I) resp. en rörelsefastighet (II) till ett pris under marknadsvärdet. Vid bedömningen av om särskilda skäl att underlåta uttagsbeskattning föreligger har fråga uppkommit om även aktierna i det förvärvande bolaget efter överlåtelsen blir kvalificerade enligt nämnda lagrum, vilket i det aktuella fallet är beroende av om överlåtande och mottagande bolag kommer att bedriva "samma eller likartad verksamhet" i lagrummets mening. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 49 Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte ansetts omfatta teckenspråksundervisning åt den funktionshindrades föräldrar (I) eller logopedbehandling åt den funktionshindrade (II).  
  RÅ 1997 ref. 50 Statens naturvårdsverk har av regeringen bemyndigats att meddela föreskrifter om verkställigheten av förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur. Enligt verkets föreskrifter utgår ersättning normalt endast om anmälan om skada och ansökan om ersättning görs inom vissa tider. Föreskrifterna har ansetts i dessa delar sakna stöd i bemyndigandet och därför inte tillämpats.  
  RÅ 1997 ref. 51 Bestämmelserna i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag har inte ansetts innefatta något krav på att den som enligt 4 § lagen är behörig bidragsmottagare skall, för att få uppbära bidraget, vara bosatt i Sverige.  
  RÅ 1997 ref. 52 Fråga om den omständigheten att beskattningen av vederlag vid upplåtelse av avverkningsrätt fördelas med stöd av specialregeln i punkt 1 sjätte stycket av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370) påverkar rätten till avdrag för utgifter för framtida skogsvård som föranleds av avverkningarna. Inkomsttaxering 1989.  
  RÅ 1997 ref. 53 Det hjälpbehov som föranlett att ett barn familjehemsplacerats på grund av brister i föräldrarnas omsorg har ansetts upphöra när vården enligt 2 § lagen (1990:52) om vård av unga upphörde. Den kommun som var ansvarig för familjehemsplaceringen har därför inte ansetts skyldig att lämna bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) för hjälpbehov som uppstått senare och var hänförligt till den placerades egen person.  
  RÅ 1997 ref. 54 Uppskovsregeln i 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har inte ansetts tillämplig när ett aktiebolag uppgår i ett annat genom fusion (absorption) och aktieägarna i det överlåtande bolaget får nyemitterade aktier i det övertagande bolaget som fusionsvederlag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 55 Fråga, vid prövning av rätt till bilstöd, om en viss inkomst utgjort ett väsentligt tillskott till handikappads försörjning.  
  RÅ 1997 ref. 56 Enligt 8 § första stycket i den lag (SFS 1975:1348) som reglerar ikraftträdandet av de år 1975 införda reglerna om arbetsgivares avdrag för pensionskostnader får en arbetsgivare även i fortsättningen tillämpa äldre bestämmelser beträffande utfästelser som lämnats senast den 31 december 1975. Undantagsreglerna i andra stycket av samma paragraf i fråga om pensionsutfästelser till arbetstagare med bestämmande inflytande i företaget har inte ansetts tillämpliga när det bestämmande inflytandet förvärvats först efter utgången av år 1975. Inkomsttaxering 1984.  
  RÅ 1997 ref. 57 Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid har ansetts tillämplig när Riksskatteverket överklagat skattemyndighetens grundläggande taxeringsbeslut.  
  RÅ 1997 ref. 58 Åtgärd enligt 21 kap. 7 § föräldrabalken i form av föreläggande vid vite att överlämna barn till vårdnadshavare har ansetts kunna beslutas utan hinder av att den mot vilken föreläggandet riktas bor utomlands. Plenimål.  
  RÅ 1997 ref. 59 Förutsättningarna för dispens enligt 19 a § naturvårdsförordningen (1976:484) från förbud mot arbetsföretag som kan skada naturmiljön inom en biotop som utgörs av stenmurar i jordbruksmark.  
  RÅ 1997 ref. 60 Enligt ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd överlämnas på närmare angivna villkor en viss datorutrustning till den anställde. I avtalet föreskrivs bl.a. att den anställde skall betala hyra under tre år och att utrustningen därefter - om anställningen alltjämt består - utan ytterligare ersättning med full äganderätt skall övergå till den anställde. Fråga om den anställde under avtalsåret skall inkomstbeskattas för att till underpris ha förvärvat utrustningen.  
  RÅ 1997 ref. 61 Kyrkofullmäktiges borgensåtagande till förmån för stiftelse med syfte att ombesörja tryggat äldreboende med kristen social inriktning har ansetts innebära kompetensöverskridande. Ombesörjandet av boendet har ansetts varken utgöra diakoniverksamhet i kyrkolagens mening eller på annan grund utgöra kyrklig verksamhet.  
  RÅ 1997 ref. 62 Fråga angående muntlig förhandling i socialförsäkringsmål; Europamål.  
  RÅ 1997 ref. 63 En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfastighet har tecknat en s.k. räntegaranti som ger honom rätt att binda räntesatsen för ett visst lån till en i förväg bestämd procentsats. Avgiften för räntegarantin har inte ansetts avdragsgill vare sig som en ränteutgift, som en omkostnad för intäkternas förvärvande eller inom realisationsvinstsystemet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 64 En stiftelse, som på grund av sin hittills bedrivna skolverksamhet varit att betrakta som allmänt undervisningsverk enligt 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och i följd härav varit endast begränsat skattskyldig, avser att vid sidan av skolverksamheten påbörja en rörelse. Fråga om den nya verksamheten medför att karaktären av allmänt undervisningsverk går förlorad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 65 Ett i regeringsförordning föreskrivet förbud mot överklagande av vissa av Jordbruksverket meddelade beslut har ansetts oförenligt med EG-rättens allmänna rättsprinciper. Föreskriften om fullföljdsförbud har därför inte tillämpats. Tillika fråga om vilken domstol som skall anses vara behörig att pröva överklagandet.  
  RÅ 1997 ref. 66 Kommuns beslut att ta ut planavgift enligt taxa utan att beakta att byggherren haft egna kostnader för detaljplanläggning har ansetts strida mot likställighetsprincipen.  
  RÅ 1997 ref. 67 När en fysisk person avser att köpa ett aktiebolag, låta bolaget dela ut befintliga medel till sig delvis skattefritt och därefter avyttra bolaget med realisationsförlust motsvarande utdelningen, har den skattefria utdelningen inte ansetts skola reducera avdraget för realisationsförlust, men lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansetts tillämplig på förfarandet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 68 Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har ansetts böra sakprövas utan hinder av att vården har upphört på grund av att ansökan om medgivande till fortsatt tvångsvård har avslagits.  
  RÅ 1997 ref. 69 Prövningstillstånd har krävts vid överklagande hos kammarrätten dels när länsrätten i ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen avvisat ett för sent inkommet överklagande av ett kommunalt beslut (I), dels när länsrätten i ett mål om bistånd enligt socialtjänstlagen avvisat ett för sent inkommet överklagande av länsrättens egen dom (II).  
  RÅ 1997 ref. 70 Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar en sådan fond överföras från en fysisk person till ett aktiebolag. För att en överföring skall få ske har inte krävts att bolaget i sina räkenskaper tar upp ett belopp motsvarande fondavsättningen som obeskattad reserv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 71 Ett fåmansföretag utfärdar till verkställande direktören i ett helägt dotterbolag mot betalning motsvarande marknadspriset en option som innefattar en ovillkorlig rätt att i framtiden erhålla ett belopp som grundar sig på ett på visst sätt beräknat värde på aktierna i dotterbolaget. Vad innehavaren erhåller på grund av optionen har ansetts skola beskattas som inkomst av kapital. Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har inte ansetts tillämpliga på optionen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 72 Vid beräkning av arbetsskadelivränta för en vanligtvis deltidsarbetande och arbetssökande försäkrad har livränteunderlaget ansetts inte kunna bestämmas på annat sätt än med ledning av den sjukpenninggrundande inkomsten när denna enligt gällande regler varit fastställd efter inkomst av heltidsarbete.  
  RÅ 1997 ref. 73 En läkare har utfärdat ett intyg till en person som uppträtt som patient men som i själva verket infunnit sig hos läkaren enbart för att få material till ett TV-program. Vid tillämpning av 3 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område har intyget ansetts utfärdat i yrkesutövning som har samband med undersökning, vård och behandling av patienter (I). Däremot har vid tillämpning av samma föreskrift en läkare som förskrivit läkemedel till sig själv inte ansetts som patient varför disciplinpåföljd inte kommit i fråga (II).  
  RÅ 1997 ref. 74 Enligt 21 kap. 3 § första stycket vattenlagen får länsstyrelse vid vite förelägga den som begått vissa gärningar att vidta rättelse. Även ett osanktionerat föreläggande har ansetts som ett föreläggande enligt lagrummet och därför, vid tillämpning av fullföljdsbestämmelserna i 22 kap. 6 § vattenlagen, ansetts skola överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och inte hos regeringen. Rättsprövning av regeringsbeslut angående tillsyn enligt vattenlagen.  
  RÅ 1997 ref. 75 Fråga om de nybildade efternamnen Beachman (I) resp. Mortaigne (II) till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig form att namnet är lämpligt som efternamn i Sverige.  
  RÅ 1997 ref. 76 En dagbarnvårdare har haft två barn placerade hemma hos sig kl. 09.00-17.00. Tjänstgöringen har enligt de på kollektivavtal grundade anställningsreglerna räknats som halvtidstjänstgöring. Dagbarnvårdaren har vid tillämpning av 4 kap. 7 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring ansetts inte arbeta mer än hälften av normal arbetstid och har därmed ansetts berättigad till halv föräldrapenning för vård av eget barn.  
  RÅ 1997 ref. 77 En byggnad som ingår i ett sådant bebyggelseområde som avses i 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts bli förvanskad när byggnadens taktäckning av tegel ersatts med tegelliknande plåt.  
  RÅ 1997 ref. 78 Bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter om överklagande hos domstol av beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut har ansetts tillämpliga på beslut att inte återbetala reklamskatt enligt 24 § första stycket lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.  
  RÅ 1997 ref. 79 Hemmaboende ungdomar har ansetts berättigade till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) till eget boende först om bostadsbytet varit nödvändigt för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. (I-III.)  
  RÅ 1997 ref. 80 I mål om folkbokföring har vård i familjehem enligt socialtjänstlagen (1980:620) inte ansetts som vård vid en sådan institution som avses i 10 § folkbokföringslagen (1991:481)  
  RÅ 1997 ref. 81 En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har, med hänsyn till att de skilda aktieslagen avsetts vara förenade med olika rätt till utdelning, betraktats som avyttring. Även fråga om förfarandet kan föranleda beskattning i inkomstslaget tjänst utöver vad som följer av det till 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt knutna regelsystemet. Förhandsbesked om inkomstskatt.  
  RÅ 1997 ref. 82 I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).