Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 1996 ref. 1 - RÅ 1996 ref. 102[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 1996 ref. 1 Den omständigheten att ett aktiebolag gett ut aktier utan ny betalning (fondemission) har - med hänsyn till tidigare genomförd nyemission - inte ansetts utgöra hinder mot att medge bolaget s.k. Annell-avdrag för utdelning på aktierna. - Tillika fråga om förutsättningarna för eftertaxering. Eftertaxering för 1986.  
  RÅ 1996 ref. 2 Dödsbo har ansetts behörigt att väcka talan om den avlidne tillkommande sjukpenning.  
  RÅ 1996 ref. 3 Beslut som Skolverket meddelat inom ramen för sin tillsynsverksamhet, varigenom fristående skola beretts möjlighet att uppfylla bl.a. vissa krav som verket uppställt för godkännande, har inte ansetts kunna överklagas särskilt.  
  RÅ 1996 ref. 4 Fråga om våldsskildringar i två filmsekvenser om vardera ca 50 sekunder i en tre timmar lång film kan verka förråande i den mening som avses i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.  
  RÅ 1996 ref. 5 Föreskrifter i en av regeringen utfärdad förordning om nedsättning av socialavgifter har ansetts uppenbart gå utöver vad som inryms i lagen om nedsättning av socialavgifter. De i förordningen angivna föreskrifterna har därför inte tillämpats (11 kap. 14 § regeringsformen).  
  RÅ 1996 ref. 6 Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits en ny plan för en del av planområdet. Ägarna av några fastigheter, som är belägna inom det ursprungliga planområdet men utanför området för den nya planen, har motsatt sig planändringen under åberopande av 5 kap. 11 § första stycket plan- och bygglagen. Sådana förhållanden har emellertid inte ansetts föreligga att fastighetsägarna varit "berörda" i den mening som avses i lagrummet.  
  RÅ 1996 ref. 7 Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt i mål om eftertaxering för år före konkursbeslutet. Eftertaxering för år 1990.  
  RÅ 1996 ref. 8 Besvär över chefsöverläkarens beslut om intagning enligt 6 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har ansetts böra sakprövas utan hinder av att beslut om fortsatt tvångsvård enligt 8 § lagen redan föreligger.  
  RÅ 1996 ref. 9 Kommunfullmäktigeförslag till taxa för båttrafik till och från ön Ven har ansetts strida mot den kommunala likställighetsprincipen, eftersom den innehöll rabatter som gynnade kommunmedlemmar som var folkbokförda på ön.  
  RÅ 1996 ref. 10 Fråga om behandlingen i mervärdesskattehänseende av äldre upplåtelser av s.k. frikraft. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1996 ref. 11 Fråga om val av körkortsingripande vid medhjälp till rattfylleri.  
  RÅ 1996 ref. 12 Extra tillägg till studiebidrag, utbetalat till en studerande som sammanbott med en annan studerande, har inte räknats som inkomst vid bedömning av behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen  
  RÅ 1996 ref. 13 Ensamstående vuxenstuderande med minderåriga barn har, när fråga inte varit om en nödsituation, inte medgetts bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen som tillskott till studiemedel  
  RÅ 1996 ref. 14 Den omständigheten att socialnämnden vid tidigare biståndsutbetalningar inte kommit att observera att preliminärskatteavdrag avseende familjens inkomster varit otillräckliga har inte ansetts motivera bistånd till betalning av kvarstående skatt.  
  RÅ 1996 ref. 15 En studerande vid universitet hade medfört ett otillåtet hjälpmedel vid skriftlig tentamen. Fråga om beviskravet i ärende om avstängning när den studerande hävdat att hjälpmedlet medförts oavsiktligt.  
  RÅ 1996 ref. 16 Ett fåmansaktiebolag leasade en personbil från ett bilföretag. Vid leasingperiodens slut sålde bilföretaget bilen med rabatt till en sambo till företagsledare i bolaget, tillika anställd där. Denne beskattades i inkomstslaget tjänst för ett belopp motsvarande rabatten. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1996 ref. 17 En byggnad har uppförts med stöd av ett bygglov som inte vunnit laga kraft. Efter överklagande av en granne har bygglovet sedermera upphävts genom lagakraftvunnen dom. Byggnadsnämnden har inte ansetts skyldig att ingripa med föreläggande om rivning då förberedelser inletts för att ändra detaljplanen så att lov till byggnadsåtgärden sannolikt skulle kunna meddelas med tillämpning av nya planbestämmelser.  
  RÅ 1996 ref. 18 Med stöd av bestämmelser i arbetsmiljölagen har Yrkesinspektionen vid vite av 500 000 kr förbjudit ägaren av en utarrenderad jordbruksfastighet att efter viss dag upplåta en ladugård på fastigheten för arbete till dess vissa byggnadsarbeten utförts. Fråga om det finns förutsättningar att döma ut vitet och om det i så fall finns särskilda skäl för jämkning av vitet.  
  RÅ 1996 ref. 19 Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.  
  RÅ 1996 ref. 20 Återställande av försutten tid har beviljats i ett fall då skrivelsen med överklagandet, trots att den avsänts på en onsdag i sådan tid att den kunnat postbehandlas samma dag, inte kommit in till beslutsmyndigheten ännu på fredagen, då tiden för överklagande gick ut, utan först påföljande måndag. Plenimål.  
  RÅ 1996 ref. 21 Fråga om möjligheten att utdöma vite enligt plan- och bygglagen  
  RÅ 1996 ref. 22 Fråga om förutsättningar förelegat för att med stöd av 20 § andra stycket naturvårdslagen (1964:822) förbjuda ett arbetsföretag som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.  
  RÅ 1996 ref. 23 En i Sverige bosatt dansk medborgare uppbar en tjänstepension från Köpenhamns kommun. Fråga om denna pension skulle likställas med tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och därmed påverka pensionstagarens rätt till pensionstillskott.  
  RÅ 1996 ref. 24 Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.  
  RÅ 1996 ref. 25 Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen och förvarade där även när de faktiskt funnits hos enskilt företag som haft i uppdrag att medverka vid rekryteringen. Plenimål.  
  RÅ 1996 ref. 26 I en av de måltyper, för vilka det i särskild författning är föreskrivet att kammarrätt får pröva ett överklagande endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd, laglighetsprövning enligt kommunallagen, har kravet på prövningstillstånd ansetts skola gälla även vid överklagande av beslut under handläggningen som avses i 34 § förvaltningsprocesslagen. Plenimål.  
  RÅ 1996 ref. 27 Ett beslut av regeringen i ärende om omprövning av ett tidigare beslut i fall där ändring i materiellt hänseende inte kunde ske har inte ansetts utgöra myndighetsutövning i den mening som avses i lagen om rättsprövning.  
  RÅ 1996 ref. 28 Ett regeringsbeslut om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har ansetts tillkommet i strid med kommunikationsskyldigheten enligt 7 kap. 2 § regeringsformen och 17 § förvaltningslagen samt strida mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen. Beslutet har därför upphävts. Rättsprövning.  
  RÅ 1996 ref. 29 Efternamnet Leijoncrona, som burits av en utdöd släkt, har med hänsyn till att de två mest kända bärarna av namnet funnits upptagna i flera moderna uppslagsverk, bl.a. Nationalencyklopedien, ansetts allmänt känt i den mening som avses i 13 § första stycket 2 namnlagen.  
  RÅ 1996 ref. 30 Förutsättningarna för jämkning av värde av bilförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter när den årliga tjänstekörningen uppgår till minst 3 000 mil. Utgiftsåret 1994.  
  RÅ 1996 ref. 31 A. genomgick forskarutbildning vid Uppsala universitet. Hon vistades tillsammans med sitt minderåriga barn utomlands för fältstudier under närmare ett år. Därvid uppbar hon utbildningsbidrag för doktorander och forskningsbidrag från Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries. I fråga om rätten till allmänt barnbidrag har hon inte ansetts ha sänts av en statlig arbetsgivare till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning.  
  RÅ 1996 ref. 32 Bestämmelserna om värdepappersfonder i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts tillämpliga på fond som omfattas av tillstånd enligt 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (s.k. nationell fond). Förhandsbesked.  
  RÅ 1996 ref. 33 Fråga om innebörden av uttrycket "allmän pensionsplan". Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 34 Prövningstillstånd till kammarrätt har ansetts krävas när länsrätt avslagit ett överklagande av socialnämnds avvisningsbeslut enligt 30 § förvaltningslagen (1986:223) i fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620)  
  RÅ 1996 ref. 35 Fråga om bestämmelser, som av stiftaren intagits i stadgarna för en stiftelse, innehåller sådant förbehåll eller villkor som gör att förmögenhetsdispositionen är overksam såsom giltig stiftelsebildning och därför inte medför skattskyldighet som för en stiftelse. Inkomst- och förmögenhetstaxeringar 1987-1991.  
  RÅ 1996 ref. 36 Försäkringskassa har funnit att en person saknade rätt till efterlevandepension enligt lagen om allmän försäkring. Efter överklagande har länsrätt i dom förklarat att sådan rätt förelåg och återförvisat målet till försäkringskassan för erforderlig utredning och nytt beslut. Domen har ansetts innefatta en tillämpning av lagen om allmän försäkring och därför gälla omedelbart enligt 20 kap. 13 § lagen. Inhibition har på grund härav kunnat meddelas.  
  RÅ 1996 ref. 37 Bestämmelserna i 10 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kommunikation av handling har ansetts tillämpliga i mål om återställande av försutten tid. Plenum.  
  RÅ 1996 ref. 38 En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist i Kenya men enligt intern svensk rätt varit bosatt i Sverige, har ansetts kunna taxeras i Sverige för ränta och utdelning intill den nivå som är tillåten enligt dubbelbeskattningsavtalet. Inkomsttaxering 1984. Plenum.  
  RÅ 1996 ref. 39 Kommun som inte hade befogenhet att själv meddela föreläggande enligt 39 § naturvårdslagen har ansetts äga rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut att vägra meddela sådant föreläggande.  
  RÅ 1996 ref. 40 Rättsprövning. Regeringens beslut angående utvidgning av ett naturreservat med en mindre fastighet har ansetts strida mot vad som enligt 7 § naturvårdslagen krävs för bildande av naturreservat och därför upphävts.  
  RÅ 1996 ref. 41 Som förutsättning för nedsättning av kvarskatteavgift gäller att skillnaden mellan den slutliga och den preliminära skatten beror på förhållande som den skattskyldige inte kunnat råda över. Den omständigheten att ende dödsbodelägaren varit endast 18 år och befunnit sig i ett känslomässigt labilt tillstånd har inte ansetts utgöra skäl för sådan nedsättning för dödsboet.  
  RÅ 1996 ref. 42 Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medgetts avdrag för beslutad utdelning endast med belopp som svarar mot det överskott i förvärvskällan som föreligger efter det att avdrag gjorts enligt 1 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet. Förhandsbesked.  
  RÅ 1996 ref. 43 Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter, vilka inte uttryckligen getts formen av föreläggande eller förbud, har med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska verkningar ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.  
  RÅ 1996 ref. 44 Tillämpning av den s.k. proportionalitetsprincipen i rättsprövningsmål angående dispens från bestämmelser om strandskydd i naturvårdslagen (1964:822). Europamål.  
  RÅ 1996 ref. 45 Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig verksamhet enligt 9 § första stycket 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - inte ansetts kunna med stöd av nämnda lag åläggas att svara för kostnader för resor till och från verksamheten.  
  RÅ 1996 ref. 46 Fråga i ärende angående bilstöd enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade om sökanden på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och därför skall anses som handikappad i förordningens mening.  
  RÅ 1996 ref. 47 Folkbokföring av makar som har gemensam dubbel bosättning (I och II).  
  RÅ 1996 ref. 48 En tomträtt med byggnad har överlåtits mot ett vederlag som avsevärt understigit taxeringsvärdet. Vid tillämpning av lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning har som förvärvarens anskaffningsvärde ansetts det anskaffningsvärde som skulle ha gällt för överlåtaren om denne alltjämt ägt egendomen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 49 Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.  
  RÅ 1996 ref. 50 Bestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling har ansetts strida mot EG-direktiv 92/13/EEG. Innehållet i direktivet har framstått såsom helt klart varför förhandsavgörande inte begärts.  
  RÅ 1996 ref. 51 När omprövning begärts av ett lagakraftvunnet förpliktande beslut har beslutsmyndighetens förnyade prövning ansetts inte böra begränsas till en bedömning av om beslutet varit uppenbart oriktigt och därför skolat ändras med tillämpning av 27 § förvaltningslagen.  
  RÅ 1996 ref. 52 Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om kvarhållandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för kvarhållandet.  
  RÅ 1996 ref. 53 Avstående från hyresrätt mot ersättning har ansetts vara att betrakta som avyttring vid tillämpning av punkt 5 av anvisningarna till 27 § kommunalskattelagen. Inkomsttaxering 1990.  
  RÅ 1996 ref. 54 En byggnadsnämnd hade i samband med beviljat bygglov meddelat föreskrift om att byggherren sedermera skulle komma in med markplaneringsritning som skulle godkännas av nämnden. Föreskriften sattes som villkor för att byggnadsarbeten skulle få påbörjas. Byggnadsnämndens förfarande har - i mål om överklagande av byggnadsnämndens beslut att inte godkänna ingiven markplaneringsritning - inte ansetts förenlig med plan- och bygglagen. - Regeringsrätten har ansett sig behörig att ex officio bevilja resning i bygglovsärendet, trots att beslutet om bygglov inte överprövats.  
  RÅ 1996 ref. 55 Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) har inte utgetts till försäkrad som drabbats av magbesvär under en rehabiliteringsperiod, då fråga ansetts vara om en s.k. undantagssituation (numera 2 kap. 1 § andra stycket LAF).  
  RÅ 1996 ref. 56 Förutsättningar för förbud enligt 20 § andra stycket naturvårdslagen mot plantering av skog på tidigare åkermark. Europamål.  
  RÅ 1996 ref. 57 Regler i 5 och 24 §§ miljöskyddslagen (1969:387), som innebär skyldighet även för tidigare utövare av miljöfarlig verksamhet att avhjälpa olägenheter av verksamheten och som trätt i kraft den 1 juli 1989, har inte ansetts kunna tillämpas på så sätt att ett bolag som överlåtit sin verksamhet före nämnda ikraftträdande kunnat åläggas skyldighet att medverka vid genomförande av saneringsarbete i vattendrag som tidigare förorenats till följd av bl.a. bolagets verksamhet.  
  RÅ 1996 ref. 58 Rätten till livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall bestämmas med hänsyn till bl.a. den försäkrades förmåga att trots arbetsskadan skaffa sig inkomst genom arbete. Förvärvsförmågan har därvid bestämts utan hänsyn till det allmänna läget på arbetsmarknaden. I och II.  
  RÅ 1996 ref. 59 Socialstyrelsen har ansetts äga rätt att överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med yrkande om mildare disciplinpåföljd än nämnden tilldelat en yrkesutövare.  
  RÅ 1996 ref. 60 Ett aktiebolag var ensam ägare till ett utländskt dotterbolag, som i sin tur har ett flertal dotterföretag i olika länder. Prövningen av frågan om aktiebolagets skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt för utdelning från dotterbolaget har ansetts inte skola begränsas till att avse förhållandena under ett enstaka verksamhetsår. Förhandsbesked.  
  RÅ 1996 ref. 61 En vid prövningstillfället i Regeringsrätten 16-årig flicka hade på grund av kronisk trötthet, depression och därmed sammanhängande somatiska besvär sedan flera år försummat sin skolgång och tillbringat en stor del av dygnet i sängen. Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i moderns omsorg eller annat förhållande i hemmet fanns påtaglig risk att flickans hälsa eller utveckling skadas.  
  RÅ 1996 ref. 62 Vid beslut om övergång från frivillig psykiatrisk vård till tvångsvård - s.k. konvertering - har ansetts att förutsättningarna för konvertering måste prövas ex officio av länsrätten, alltså oavsett om konverteringsbeslutet överklagas av patienten eller ej. Vidare har ansetts att vid efterföljande prövning endast förutsättningarna för tvångsvård enligt 3 § behöver föreligga vid prövningstillfället för att tvångsvården skall få fortsätta.  
  RÅ 1996 ref. 63 Enligt kollektivavtal gällde att landstingsanställda, under ledighet för fullgörande av förtroendemannauppdrag åt landstinget, då full ersättning för mistad lön inte utgick, kunde medges behålla lön eller del därav. Landstings personaldelegations beslut, att rätten att behålla lön eller del därav gällde oavsett om det politiska uppdraget avsåg heltid eller deltid, har inte ansetts stå i strid med bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen (1991:900) att förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. inte omfattar förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid.  
  RÅ 1996 ref. 64 Part har inte ansetts ha rätt att föra särskild talan mot beslut varigenom en för sent framställd jävsinvändning avvisats.  
  RÅ 1996 ref. 65 Enligt 2 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården skall den vård som ges av sådan personal så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Paragrafen har ansetts innefatta skyldighet för en läkare att normalt före ett ingrepp på en minderårig förvissa sig om att vårdnadshavares samtycke föreligger. Disciplinmål.  
  RÅ 1996 ref. 66 Fråga om en person varit part hos regeringen i ett underställningsmål enligt väglagen (1971:948). Rättsprövningsmål.  
  RÅ 1996 ref. 67 Kommun har ansetts berättigad att överklaga länsstyrelses beslut i ärende om tillstånd enligt lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom.  
  RÅ 1996 ref. 68 Bostadsrättsförening ställde kostnadsfritt säkerhet i form av borgen för föreningens medlemmars lån hos kreditgivare sedan medlemmarna övertagit lånen från föreningen. Föreningens borgensåtagande kan inte anses utgöra beskattningsbar förmån för medlemmarna.  
  RÅ 1996 ref. 69 Ett tyskt Kommanditgesellschaft auf Aktien har vid tillämpning av en diskrimineringsregel i ett dubbelbeskattningsavtal ansetts kunna likställas med ett svenskt aktiebolag i vissa hänseenden av betydelse vid koncernbeskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 70 Fråga om förutsättningarna för att en socialnämnd skall få ställa som villkor för socialbidrag till en invandrare att denne fullgör ett oavlönat praktikarbete, som ingår i ett av kommunen tillhandahållet introduktionsprogram för invandrare.  
  RÅ 1996 ref. 71 Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktiebolag som ägs av delägarna i handelsbolaget. Enligt ett lagakraftvunnet förhandsbesked har överlåtelsen ansetts inte böra föranleda uttagsbeskattning. Överlåtelsen har inte heller ansetts innebära att delägarna gjort ett sådant uttag som avses i 28 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 72 Vid ett byte av aktier i ett fåmansbolag mot nyemitterade aktier i ett annat fåmansbolag lämnade skattemyndigheten medgivande till uppskov med beskattning av realisationsvinsten enligt 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. I ett fall där de nyemitterade aktierna avsågs skola avyttras har de ansetts anskaffade vid tidpunkten för aktiebytet och för det från de utbytta aktierna övertagna anskaffningsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 73 En sammanläggning av en aktieklass i ett s.k. Sicav-bolag med en annan aktieklass inom samma bolag har ansetts som en sådan avyttring av aktierna i den förstnämnda aktieklassen som kan föranleda realisationsvinstbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 74 Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar att läkare gjorde hembesök hos patienter. För transporter av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag. Verksamheten har i sin helhet ansetts utgöra sådan sjukvård som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1996 ref. 75 Beräkningen av skattepliktigt värde av tävlingsvinst i form av kostnadsfri resa till Rio de Janeiro. Inkomsttaxering 1993.  
  RÅ 1996 ref. 76 En polisman hade beviljats tjänstledighet med lön för att delta i tävlingar vid ett polismästerskap. Hon skadades vid ett olycksfall under den bankett som avslutade tävlingarna. Fråga om skadan uppkommit genom olycksfall i arbetet enligt 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF).  
  RÅ 1996 ref. 77 Fråga om bygglov för inglasning av ett stort antal balkonger på flerbostadshus när bygglovet var avsett att utnyttjas endast i den omfattning hyresgästerna önskade. Dessutom fråga om inglasningen utgjorde tillbyggnad enligt plan- och bygglagen (1987:10). I och II.  
  RÅ 1996 ref. 78 Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Geneve. Förhandsbesked i taxeringsfråga.  
  RÅ 1996 ref. 79 Ärenden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom rekryteringsstöd, lönebidrag m.m. har jämställts med åtgärder som avses i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder och således hänförts under 8 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).  
  RÅ 1996 ref. 80 Frågor angående muntlig förhandling i mål om gravsättning av aska. Europamål.  
  RÅ 1996 ref. 81 Försäkrad har ansetts berättigad till arbetsskadelivränta under arbetslivsinriktad rehabilitering i form av högskoleutbildning omfattande mer än 40 studieveckor.  
  RÅ 1996 ref. 82 Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skatteregistret av organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. har inte ansetts hänförlig till sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen.  
  RÅ 1996 ref. 83 Fråga om utrednings- och beviskrav i mål om meddelande av varning enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare. Tillika fråga om skyldighet för kammarrätt att hålla muntlig förhandling.  
  RÅ 1996 ref. 84 Principerna för tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Ett svenskt bolag äger aktierna i ett luxemburgskt bolag. Det luxemburgska bolaget är på grund av speciallagstiftning befriat från bolagsskatt i Luxemburg men har trots denna skattefrihet ansetts ha hemvist där enligt dubbelbeskattningsavtalet med Luxemburg. Detta har medfört att det svenska bolaget inte skall delägarbeskattas enligt 6 § 2 mom. lagen om statlig inkomstskatt för det luxemburgska bolagets inkomst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 85 Enligt 1 kap. 20 § första stycket lagen (1992:1528) om offenlig upphandling skall på begäran av en anbudsgivare en av handelskammare utsedd person närvara vid anbudsöppnandet. Det förhål- landet att sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) gäller för uppgifter som rör anbud har på grund av bestämmelsen i 1 kap. 5 § samma lag ansetts inte hindra att den upphandlande myndigheten till den av handelskammaren utsedda personen lämnar de uppgifter om anbudsgivare m.m. som behövs för en kontroll av öppningsförfarandet.  
  RÅ 1996 ref. 86 Fråga om 7 kap. 15 § sekretesslagen utgjort hinder mot att ur regionalt folkbokföringsregister få ut en sammanställning grundad på uppgifter om medborgarskap.  
  RÅ 1996 ref. 87 Tillämpning av det s.k. destinatärsrekvisitet i 7 § 6 mom. lagen om statlig inkomstskatt. En stiftelse, som har till ändamål att främja bl.a. vetenskaplig forskning, hade under en period koncentrerat sin anslagsgivning på ett fåtal forskningsprojekt som letts av en och samma person. Fråga om stiftelsen härigenom begränsat sin verksamhet på ett sätt som hindrar att stiftelsen behandlas som inskränkt skattskyldig. Eftertaxering för 1984-1987 och taxering 1988.  
  RÅ 1996 ref. 88 Det beslut om detaljplan som kommunfullmäktige enligt sammanträdesprotokollet antagit har redovisats felaktigt i plankarta och planbeskrivning. Beslutet har ansetts strida mot 5 kap. 9 och 10 §§ plan- och bygglagen (1987:10) och därför upphävts. Rättsprövning.  
  RÅ 1996 ref. 89 Förhållandet mellan de bestämmelser i 13-18 §§ socialtjänstlagen (1980:620) som reglerar kommunernas skyldigheter att tillhandahålla barnomsorg och biståndsreglerna i 6 § samma lag.  
  RÅ 1996 ref. 90 Vid tillämpning av 7 kap. 7 § alkohollagen (1994:1738) har ansökan om serveringstillstånd för ett restaurangaktiebolag avslagits med hänsyn till att en person med bestämmande inflytande i bolaget bl.a. vid upprepade tillfällen restförts på grund av underlåtenhet att betala skatter och avgifter och även varit försatt i konkurs. Tillika fråga om rätt för länsstyrelse att överklaga kammarrättens dom.  
  RÅ 1996 ref. 91 Fråga vid tillämpning av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det förekommit misshandel eller brister i omsorgen.  
  RÅ 1996 ref. 92 Frågor om inkomst- och förmögenhetsbeskattning - bl.a. tidpunkten för förmånsbeskattning - när arbetsgivare överför medel till en fristående förvaltare som för den anställdes räkning förvärvar aktier inom ramen för en s.k. aktieägarplan (stock ownership plan). Förhandsbesked.  
  RÅ 1996 ref. 93 Enligt reglerna för beskattning av byggnadsrörelse kan en fysisk person som utför arbete på en egen fastighet som inte utgör omsättningstillgång i rörelsen bli beskattad för värdet av arbetet. En förutsättning för att beskattning skall ske är att varor av mer än ringa värde tagits ut ur byggnadsrörelsen i samband med arbetet. Den omständigheten att i rörelsen inte bokförda inköp till bygget gjorts med rabatt har i visst fall inte ansetts innebära att varuuttag skett. Inkomsttaxering 1987.  
  RÅ 1996 ref. 94 Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett föreläggande som inte delgetts den deklarationsskyldige enligt delgivningslagen (1970:428). Hinder mot att döma ut vitet har inte ansetts föreligga.  
  RÅ 1996 ref. 95 Beslut av kommunfullmäktige att - under förutsättning att landstinget anställde en viss läkare vid ett sjukhus för vilket landstinget var huvudman - tillskjuta medel motsvarande kostnaden för en läkartjänst har ansetts kompetensöverskridande.  
  RÅ 1996 ref. 96 Ett beslut varigenom regeringen i samband med överprövning av ett bygglovsärende förklarat att byggnadsnämnden skall på nytt pröva bygglovsärendet med utgångspunkt i efter överklagandet tillkomna områdesbestämmelser har ansetts kunna bli föremål för rättsprövning. Dessutom fråga om regeringsbeslutet varit förenligt med den s.k. anståndsregeln i 8 kap. 23 § plan- och bygglagen.  
  RÅ 1996 ref. 97 Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om tillämpning av lagen (1989:479) om kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i mål om eftersökande och omhändertagande enligt förstnämnda lag.  
  RÅ 1996 ref. 98 Sedan en polismyndighet anmält att en förundersökning inletts mot en körkortshavare som var misstänkt för att genom att lämna muta ha erhållit obehörig hjälp med att få sitt körkortsprov godkänt förelades körkortshavaren med stöd av 33 § körkortsförordningen att inkomma med godkänt teoriprov. Föreläggandet följdes inte. Den omständigheten att åtal mot körkortshavaren för bestickning därefter ogillats har inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för att inte återkalla körkortet.  
  RÅ 1996 ref. 99 Fråga huruvida socialbidrag för bostadskostnad skall utges efter en av socialnämnden beräknad genomsnittlig hyresnivå inom kommunen eller efter den bidragssökandes faktiska hyreskostnad (I och II)  
  RÅ 1996 ref. 100 Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ansetts kunna kräva att anbudsgivarna också skall kunna upprätthålla allmän taxiservice. Även fråga om hur preciserat ett sådant krav skall vara.  
  RÅ 1996 ref. 101 Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i övrigt - det s.k. verksamhetsvillkoret i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt ansetts uppfyllt trots att relationstalet avseende marknadsvärdena på aktierna i bolagen (ca 14 procent) klart understigit vad som i lagmotiven angivits som lägsta nivå (minst ca 20 procent). Förhandsbesked rörande inkomstskatt.  
  RÅ 1996 ref. 102 Skattemyndighet som fattat taxeringsbeslut i visst ärende har ansetts kunna före utgången av året efter taxeringsåret på oförändrat utredningsmaterial fatta omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel. Inkomsttaxering 1992.