Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 1995 ref. 1 - RÅ 1995 ref. 100[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 1995 ref. 1 Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde av Lantbruksstyrelsens med stöd av djurskyddslagen (1988:534) meddelade måttföreskrifter. Av lokal tillsynsmyndighet utfärdat föreläggande att "avyttra samtliga övertaliga höns" har ansetts meddelat med stöd av 26 § djurskyddslagen och ej som ett sådant förbud att handha djur som enligt 29 § samma lag får meddelas endast av länsstyrelsen.  
  RÅ 1995 ref. 2 Fråga om byggnadsåtgärder på en villa inneburit att huset fick en souterrängvåning och därmed uppfyllt detaljplanens krav beträffande högsta tillåtna höjd på byggnad.  
  RÅ 1995 ref. 3 En polisman har under ett spaningsuppdrag med bil, då han haft en misstänkt under bevakning, kört mot rött ljus och därvid kolliderat med en personbil, varvid person- och fordonsskador uppkommit. Förseelsen har inte bedömts som ringa, varför grund för återkallelse av körkortet ansetts föreligga enligt 16 § 4. körkortslagen. Varning har på grund av särskilda skäl dock ansetts vara en tillräcklig åtgärd.  
  RÅ 1995 ref. 4 En person hade på grundval av lämnade uppgifter erhållit djurbidrag enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag. Sedan det framkommit att de lämnade uppgifterna var felaktiga och att bidraget därför rätteligen skulle ha varit lägre, har Jordbruksverket med stöd av förordningen beslutat om återbetalningsskyldighet beträffande det oriktigt utbetalade beloppet. Ärendet har inte ansetts gälla förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Rättsprövning har därför inte kunnat ske.  
  RÅ 1995 ref. 5 Varken det förhållandet att ett skattetillägg skulle komma att uppgå till ett avsevärt belopp eller att vissa osäkra faktorer förelegat i samband med en fastighetsförsäljning som en skattskyldig underlåtit att redovisa i sin självdeklaration har ansetts utgöra sådana omständigheter som krävs för att det skall anses uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Skattetillägg vid 1992 års inkomsttaxering.  
  RÅ 1995 ref. 6 I ett TV-program som inspelats med dold videokamera visades hur en fastighetsmäklare medverkade vid en s.k. svart lägenhetsaffär. TV-programmet har - trots att vissa redigeringar skett i det inspelade materialet - ansetts kunna användas som bevisning och lagts till grund för återkallelse av fastighetmäklarens registrering.  
  RÅ 1995 ref. 7 Fråga om en av kommunfullmäktige fastställd modell för att bestämma priset på tomträttsmark vid försäljning till tomträttshavarna otillbörligt gynnar enskilda eller strider mot likställighetsprincipen.  
  RÅ 1995 ref. 8 I mål om tillstånd att använda övervakningskamera i en butik har den omständigheten att kameran ifråga kunde förmedla information från ett smalt område närmast utanför butiksentren ansetts vara av ringa betydelse från integritetssynpunkt. Tillstånd har därför meddelats.  
  RÅ 1995 ref. 9 En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst fall - oavsett att verksamheten föranlett tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen att driva hem för vård eller boende - inte ansetts utgöra sådan social omsorg som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 1995 ref. 10 Tillstånd att anordna spel på spelautomater har ansetts inte kunna återkallas enbart på den grunden att de i lag föreskrivna villkoren för meddelande av sådant tillstånd sedermera har skärpts.  
  RÅ 1995 ref. 11 En skattskyldig underlät att vid 1980 års taxering redovisa en utgående varufordran. Sedan betalning influtit nästföljande beskattningsår och även denna lämnats oredovisad har hinder inte funnits föreligga för eftertaxering för det år då betalningen influtit. Eftertaxering för 1981.  
  RÅ 1995 ref. 12 Skollagen har inte ansetts grunda rätt för elever med fri skolskjuts att utan avgift få tillsyn inom ramen för den kommunala fritidsverksamheten under tiden mellan skoldagens slut och skolskjutsens avgång.  
  RÅ 1995 ref. 13 Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lagen om statlig inkomstskatt framgår att avdrag inte medges för realisationsförlust vid överlåtelse av egendom mellan två juridiska personer såvida dessa är moderföretag och dotterföretag eller står under i huvudsak gemensam ledning. Dessa bestämmelser har inte ansetts utgöra hinder för ett av kommunen helägt aktiebolag att få avdrag för realisationsförlust vid avyttring av en fastighet till kommunen. Förhandsbesked.  
  RÅ 1995 ref. 14 Kommunfullmäktige (I) respektive landstingsfullmäktige (II) har beslutat att i skolplan infoga uttalanden, utgörande tillägg till de av statsmakterna angivna nationella utbildningsmålen. Besluten har ansetts befogenhetsöverskridande.  
  RÅ 1995 ref. 15 Miljö- och bygglovsnämnd har ansetts ha befogenhet att med stöd av 40 § miljöskyddslagen förelägga en fastighetsägare att ansluta fastigheten, som låg inom verksamhetsområde för kommunal va-anläggning men också inom skyddsområde för vattentäkt, till denna va-anläggning. Rättsprövning.  
  RÅ 1995 ref. 16 En auktoriserad bilskrotare hade vidaresålt en för skrotning mottagen personbil trots att han utfärdat ett skrotningsintyg för bilen. Auktorisationen som bilskrotare har återkallats.  
  RÅ 1995 ref. 17 Fråga i rättsprövningsärende om ersättning för enskild parts kostnader för inställelse i Regeringsrätten.  
  RÅ 1995 ref. 18 Trafiknykterhetsbrott begånget nära sex år efter godkännande för anställning hos auktoriserat bevakningsföretag har vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet inte ansetts utgöra tillräcklig grund för återkallelse av godkännandet.  
  RÅ 1995 ref. 19 Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan barnen till den avlidne. Dödsfallet hade inträffat år 1988 och aktierna hade av den avlidne förvärvats genom arv år 1967. Barnens anskaffningskostnad för aktierna enligt 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt har ansetts kunna bestämmas med tillämpning av den i punkt 7 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:651) om ändring i lagen om statlig inkomstskatt intagna föreskriften beträffande bl.a. aktier som den 1 april 1976 av den skattskyldige innehafts i mer än fem år. Förhandsbesked vid inkomsttaxering.  
  RÅ 1995 ref. 20 Beslut av Statens invandrarverks regionkontor skall överklagas till länsrätt i det län där regionkontoret är beläget och inte till länsrätten i det län där huvudkontoret är beläget.  
  RÅ 1995 ref. 21 Uppförande på punktprickad mark av ett 56 meter långt plank som på en sträcka av 40 meter var 1,7 meter högt och i båda ändarna 0,9 meter högt har inte ansetts innebära en mindre avvikelse från detaljplanen.  
  RÅ 1995 ref. 22 Förutsättningarna för tillstånd att sända närradio (I och II).  
  RÅ 1995 ref. 23 Uppförande av s.k. friggebod på 10 kvm med utskjutande tak på 7,2 kvm har ansetts kräva bygglov.  
  RÅ 1995 ref. 24 Kommunfullmäktige har beslutat om barnomsorgstaxa, som varit oberoende dels av antalet barn inom omsorgen från varje familj dels av den tid som varje barn utnyttjat (I) eller som varit oberoende av den tid som barnet utnyttjat (II). Fråga om taxebesluten stått i strid med likställighetsprincipen.  
  RÅ 1995 ref. 25 Fråga om s.k. servicehus skulle anses utgöra hyreshus eller vårdbyggnad. Allmän fastighetstaxering 1988.  
  RÅ 1995 ref. 26 Ett beslut av en myndighet har överklagats till kammarrätt. Sedan handlingarna överlämnats till kammarrätten har myndigheten omprövat beslutet. Kammarrätten har ansetts inte kunna bortse från omprövningsbeslutet vid sin prövning av överklagandet.  
  RÅ 1995 ref. 27 Fråga om skattemyndighet fullgjort kommunikationsskyldigheten vid omprövningsbeslut. Inkomsttaxering 1991.  
  RÅ 1995 ref. 28 Sekretessmål. Förundersökning mot en läkare avseende misstanke om brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika har - kort efter det att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallat läkarens legitimation som läkare - lagts ned med motivering bl.a. att det kunde antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än bötesstraff. Läkaren, som överklagat Ansvarsnämndens beslut om legitimationsåterkallelse, har ansetts ha rätt till partsinsyn i förundersökningsärendet trots att detta avslutats.  
  RÅ 1995 ref. 29 Tidpunkten för länsrättens dom - före eller efter utgången av mars 1995 - har i ett biståndsmål ansetts avgörande när det gäller frågan om prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten  
  RÅ 1995 ref. 30 Fråga om verkningarna i visst fall av nybyggnadsförbud enligt 110 § andra stycket i den upphävda byggnadslagen (1947:385)  
  RÅ 1995 ref. 31 Fråga om förutsättningarna för skönstaxering i det ordinarie förfarandet, när konkreta fel i räkenskaperna för en rörelse inte påvisats men den på grundval av räkenskaperna beräknade bruttovinsten är lägre än den för branschen normala. Inkomsttaxering 1987.  
  RÅ 1995 ref. 32 Enligt upprättade lånehandlingar har ett kommanditbolag erhållit lån från komplementären och omedelbart genom återlån placerat lånemedlen hos långivaren. Vid bedömning av rätten till avdrag för förskottsränta som kommanditbolaget erlagt till komplementären har nämnda transaktioner inte ansetts innebära att kommanditbolaget lyft något lån från komplementären. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1995 ref. 33 Ett handelsbolags verksamhet, avseende bl.a. köp och försäljning av premieobligationer, har lett till ett stort skattemässigt underskott. En fysisk person som förvärvat andel i bolaget har - utan hinder av att förvärvet skett i slutet av beskattningsåret och först sedan handelsbolagets verksamhet avvecklats - ansetts berättigad till avdrag för den på andelen belöpande delen av bolagets underskott. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1995 ref. 34 Avtal som inneburit att ny part i efterhand satts in i en transaktionskedja har frånkänts skattemässig verkan. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1995 ref. 35 Fråga om beräkning och fördelning av resultatet i ett kommanditbolag. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1995 ref. 36 När bygglov söks i efterhand för olovligt uppförd byggnad har byggnadsnämnden ansetts skyldig att fatta beslut i bygglovsfrågan senast i samband med att nämnden utfärdar föreläggande att riva det olovligen uppförda.  
  RÅ 1995 ref. 37 Fråga om rätt till avdrag för belopp som avsatts till personalstiftelse enligt tryggandelagen. Inkomsttaxering 1987.  
  RÅ 1995 ref. 38 Fråga om förutsättning för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, när samtycke till vård i familjehem har lämnats på ett sent stadium i förfarandet.  
  RÅ 1995 ref. 39 Fråga vid tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga huruvida det på grund av brister i föräldrarnas omsorg finns påtaglig risk att barnens hälsa eller utveckling skadas.  
  RÅ 1995 ref. 40 Ett vitesföreläggande riktat till ägaren av en fastighet utan att ägaren namngivits har ej ansetts kunna medföra utdömande av vitet.  
  RÅ 1995 ref. 41 Ett företags ansökan om trafiktillstånd skall enligt yrkestrafiklagen prövas av länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns. Ett aktiebolags ledning har ansetts finnas där styrelsen har sitt säte.  
  RÅ 1995 ref. 42 En byggnad för vilken byggnadslov meddelats som redskapsbod har olovligen använts för fritidsboende under mer än tio år. Det förhållandet att myndighetsingripande till följd av preskription inte längre kunnat ske mot användningssättet har inte bedömts medföra att byggnaden skulle anses som enbostadshus vid prövning av om undantag från bygglovskrav gällt enligt 8 kap. 4 § PBL för utförda byggnadsåtgärder. En altan, som inte medfört att byggnadsvolymen utökats har inte ansetts omfattad av krav på bygglov enligt 8 kap. 1 eller 2 § PBL.  
  RÅ 1995 ref. 43 Av 2 § 4 mom. nionde stycket jämfört med sjunde stycket samma moment lagen om statlig inkomstskatt framgår att avdrag inte medges för realisationsförlust vid överlåtelse av egendom mellan bl.a. företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Bestämmelserna har inte ansetts utgöra hinder för avdrag när ett svenskt företag sålt aktier med förlust till ett utländskt företag under i huvudsak samma ledning som det svenska och det utländska företaget vid överlåtelsetillfället inte var skattskyldigt i Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1995 ref. 44 Vandelsprövning för förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263).  
  RÅ 1995 ref. 45 Vid taxering av en industrianläggning har kontorslokaler och restaurang, belägna i fristående byggnader på fabriksområdet, sammanförts till en särskild hyreshusenhet. Allmän fastighetstaxering 1988.  
  RÅ 1995 ref. 46 Fråga vid tillämpning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga om påtaglig risk för skada av ett barns hälsa eller utveckling förelegat till följd av psykisk störning hos ensamstående förälder.  
  RÅ 1995 ref. 47 Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår i stödinsatsen bostad med särskild service för vuxna också omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. En person som fick stöd i denna form har ansetts berättigad också till s.k. ledsagarservice enligt lagen, när hon hade behov av sådan service för erforderliga aktiviteter utanför gruppboendets ram.  
  RÅ 1995 ref. 48 En sammanboendes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts redan från sammanflyttningen skola bedömas med hänsyn till båda parters sammanlagda tillgångar.  
  RÅ 1995 ref. 49 Person som till följd av olycksfall fått båda armarna amputerade, den ena i axelhöjd och den andra i höjd med armbågen, har ansetts berättigad till bilstöd till handikappad.  
  RÅ 1995 ref. 50 Ny ägare av fastighet har ägt övertaga den tidigare ägarens talan i ett mål om en grannes rätt till bygglov.  
  RÅ 1995 ref. 51 Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (s.k. överraskningsrevision); m.m.  
  RÅ 1995 ref. 52 Rätten till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte ansetts omfatta beräknade fördyrade matkostnader hänförliga till bulimi (hetsätning).  
  RÅ 1995 ref. 53 Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift enligt förordningen om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende arbete med att besvara en remiss i ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd.  
  RÅ 1995 ref. 54 Tillstånd till kommunal riksfärdtjänst har meddelats en pojke med Aspergers syndrom för resor mellan föräldrahemmet och internatskola/behandlingshem. Resorna ansågs visserligen ha haft betydelse för pojkens behandling men ansågs främst ha tjänat ett rekreationssyfte.  
  RÅ 1995 ref. 55 En golfklubb började ta vatten ur en sjö innan ett klubben meddelat tillstånd därtill vunnit laga kraft. En fastighetsägare begärde då hos länsstyrelsen och sedermera, efter avslag, hos regeringen att åtgärder skulle vidtas med anledning av uttagen. Regeringen biföll inte fastighetsägarens begäran. Denne ansökte om rättsprövning. Regeringsärendet har, med hänsyn till arten av de ingripanden som kunnat komma ifråga, ansetts röra förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Att ingripandena gällt golfklubben och inte sökanden har därvid ansetts sakna betydelse. Regeringens beslut har dessutom ansetts innebära myndighetsutövning mot fastighetsägaren. Lagen (1988:205) om rättsprövning har därför ansetts tillämplig.  
  RÅ 1995 ref. 56 En sökande med inkomster överstigande socialbidragsnormen har förbrukat de egna medlen huvudsakligen genom att betala skulder. Hon har därigenom kommit i en akut nödsituation. Det förhållandet att sökanden själv försatt sig i en sådan situation har inte ansetts betaga henne rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) i form av "matpengar".  
  RÅ 1995 ref. 57 Resning har beviljats i ärende vari kommunstyrelse får anses ha antagit översiktsplan.  
  RÅ 1995 ref. 58 Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag mot bakgrunden av artikel 6 § i Europakonventionen.  
  RÅ 1995 ref. 59 Reglerna i 34 § förvaltningsprocesslagen om talan mot beslut som ej innebär att målet avgörs har ansetts tillämpliga på sådant beslut i rättsprövningsmål.  
  RÅ 1995 ref. 60 Vid uttag av fastighetstjänster har sjuklön till anställd fastighetsskötare ansetts skola ingå i beskattningsunderlaget. Förhandsbesked ang. mervärdesskatt.  
  RÅ 1995 ref. 61 Körkort har återkallats med stöd av 16 § 6 körkortslagen då körkortshavare dömts till fängelse fyra år för grov misshandel och olaga tvång (I), resp. överlämnats till rättspsykiatrisk vård för dråp (II).  
  RÅ 1995 ref. 62 Kommunfullmäktige har beslutat om en minimiavgift för sophämtning om 300 kr per år för alla fastighetsinnehavare i kommunen. Beslutet, varigenom sophämtningsavgift påfördes även fastighetsinnehavare, som enligt kommunens renhållningsordning erhållit hel befrielse från sophämtning, har ansetts strida mot 15 § renhållningslagen och har därför upphävts.  
  RÅ 1995 ref. 63 Föräldrar, vilkas underhållsskyldighet mot en dotter upphört, har tecknat borgen för dotterns förpliktelser enligt avtal om hyra av en bostadslägenhet. Borgensförbindelsen har inte ansetts medföra att hennes behov av bistånd till betalning av förfallen hyra kunnat tillgodoses på annat sätt än genom bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620).  
  RÅ 1995 ref. 64 Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av ett visst handikapp omfattande stöd och hjälp från socialvårdens sida dels i hemmet dels genom en kontaktfamilj. Fråga om förhållandena i hemmet var sådana att det fanns påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas.  
  RÅ 1995 ref. 65 Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skolstyrelsen i en kommun har av budgetskäl beslutat om vissa begränsningar av verksamheten vid den kommunala musikskolan, vilka i sin tur kunde komma att leda till personalnedskärningar. Fråga huruvida förhållandet att skolans rektor, vilkens dotter hade anställning vid skolan, utarbetat underlag för beslutet har medfört att jäv skall anses ha förekommit vid handläggningen av ärendet i skolstyrelsen.  
  RÅ 1995 ref. 66 Leg. psykolog har efter personligt besök av en moder och hennes knappt 1 1/2-åriga dotter avgivit ett intyg, i vilket hon uttalat sig om faderns umgängesrätt med dottern utan att fadern kontaktats. Psykologen har med tillämpning av 1980 års lag om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. ej ansetts ha åsidosatt vad som ålegat henne i yrkesutövningen.  
  RÅ 1995 ref. 67 En 45-årig ensamstående kvinna har med hänsyn till barnets bästa och omständigheterna i övrigt ansetts kunna erhålla medgivande enligt 25 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (1980:620) att ta emot ett utländskt barn för adoption.  
  RÅ 1995 ref. 68 En person som genomgått musikutbildning (violinklassen på Musikhögskolan) kunde på grund av organisk nervsjukdom (s.k. violinistkramp) inte vara yrkesmässigt verksam som violinist och kunde inte heller på annat sätt få sin försörjning genom musikutbildningen. Avskrivning har medgivits beträffande studiestödsskuld och viss del av studielån som hänförde sig till musikutbildningen.  
  RÅ 1995 ref. 69 Fråga, vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya, om skatterättsliga verkningar av att den skattskyldige enligt avtalet skall anses ha sitt hemvist där. Eftertaxering för 1987 för inkomst.  
  RÅ 1995 ref. 70 Utlänning med tillfälligt uppehållstillstånd har efter sin ankomst till Sverige under långa tidsperioder vistats i sitt hemland, där han haft fast anställning och bostad. Han har vägrats ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen eftersom han inte ansetts ha haft sitt egentliga bo och hemvist i vistelsekommunen här i riket.  
  RÅ 1995 ref. 71 Behandlingen i inkomstskattehänseende av s.k. reala nollkupongsobligationer när obligationer utgör omsättningstillgång (I), anläggningstillgång (II) samt tillgång hos enskild person (III). Förhandsbesked.  
  RÅ 1995 ref. 72 En förvaltningsdomstol, som prövar ett överklagande av beslut om förvar i ett ärende angående verkställighet enligt utlänningslagen, har ansetts inte vara behörig att bevilja rättshjälp genom offentligt biträde i verkställighetsärendet.  
  RÅ 1995 ref. 73 Samfällighetsförening vars verksamhet uteslutande varit inriktad på att förse föreningens delägare med vatten har inte ansetts vara näringsidkare inom livsmedelshanteringen. Miljö- och hälsoskyddsnämnds förordnande enligt livsmedelsförordningen (1971:807) om att föreningen skall utföra s.k. egentillsyn har därför ansetts sakna författningsmässigt stöd.  
  RÅ 1995 ref. 74 När föräldrar haft gemensam vårdnad om ett barn har den ene av föräldrarna inte utan den andres samtycke ansetts ha rätt att överklaga skattemyndighetens beslut om barnets folkbokföring.  
  RÅ 1995 ref. 75 En person som tillhört den svenska FN-kontingenten i Libanon har under tjänstgöring där begått självmord. Vid tillämpning av 8 § första stycket lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd har det inte ansetts föreligga skälig anledning att anta annat än att verksamheten i fråga har väsentligt bidragit till dödsfallet. Dödsboet har vid sådant förhållande ansetts berättigat till begravningshjälp.  
  RÅ 1995 ref. 76 Frågor ang. skyldighet för jordbrukare att återbetala utgivet s.k. omställningsstöd. Resningsmål.  
  RÅ 1995 ref. 77 En ljusreklamskylt har stått uppställd invid en bensinstation enligt avtal mellan skyltägaren och fastighetsägaren. Ett mot fastighetsägaren riktat föreläggande enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) att omedelbart upphöra med åtgärden och att avlägsna skylten har ansetts inte kunna överklagas av skyltägaren.  
  RÅ 1995 ref. 78 Rättsprövning. Under genomförandetiden för en detaljplan har antagits ny plan för del av planområdet. Ägaren av en fastighet som är belägen inom det ursprungliga planområdet och som gränsar till området för den nya planen har ansetts vara "berörd fastighetsägare" i den mening som avses i 5 kap. 11 § första stycket plan- och bygglagen.  
  RÅ 1995 ref. 79 Den ene av två makar med minderåriga barn ansökte om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för sig och barnen. Biståndet har vägrats med hänvisning till att andre maken inte hade stått till arbetsmarknadens förfogande och därigenom hade underlåtit att försöka fullgöra sin underhållsskyldighet mot familjen.  
  RÅ 1995 ref. 80 Vid fastställande av storleken av ekonomiskt bistånd för anskaffning av hemutrustning har, när fråga varit om en ung bidragssökandes första egna boende, en betydligt enklare standard godtagits än vad som eljest skulle ha varit fallet. Hänsyn har också tagits till möjligheten att anskaffa hemutrustning som är begagnad eller som av annan anledning betingar ett lågt pris.  
  RÅ 1995 ref. 81 En körkortshavare har med stöd av 34 § körkortsförordningen som villkor för fortsatt körkortsinnehav ålagts att inkomma med ett läkarintyg, grundat på månatliga undersökningar under en sammanhängande period av sex månader. Då läkarintyget inte inkom, förelades körkortshavaren enligt 33 § samma förordning att inom två månader inkomma med det i villkorsbeslutet angivna läkarintyget. Hinder har inte ansetts möta mot att återkalla körkortet enligt 16 § 8. körkortslagen, när körkortsinnehavaren inte följt föreläggandet.  
  RÅ 1995 ref. 82 Sedan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålagt en legitimerad yrkesutövare disciplinpåföljd, har yrkesutövaren överklagat Ansvarsnämndens beslut. Innan kammarrätten avgjort målet har fem år förflutit från tidpunkten för den i anmälningen påstådda förseelsen. Kammarrätten har vid sådant förhållande ansetts ha bort på grund av inträdd preskription förklara att anmälningen inte föranleder disciplinpåföljd eller annan åtgärd.  
  RÅ 1995 ref. 83 Ett aktiebolag har inte ansetts berättigat till avdrag för den del av förlusten vid avyttring av aktierna i ett dotterbolag som svarade mot ett från dotterbolaget uppburet koncernbidrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1995 ref. 84 Skattskyldig har deltagit i ett s.k. skatteupplägg, som gått ut på att aktier, förvärvade före en planerad emission av konvertibla skuldebrev, kort tid efter det att företrädesrätten till teckning utnyttjats avyttrats med en betydande deklarerad realisationsförlust. Fråga om anskaffningskostnaden skall anses i sin helhet hänförlig till aktierna eller om - efter genomsyn eller med tillämpning av lagen mot skatteflykt - kostnaden skall fördelas mellan aktierna och konvertiblerna. Inkomsttaxering 1989. I - II.  
  RÅ 1995 ref. 85 Fråga, vid prövning av ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620), om hänsynstagande till biståndssökandens skyldighet att inbetala debiterad preliminär F-skatt som förfaller under biståndsperioden (I) samt till överskjutande skatt som kronofogdemyndighet omhändertagit för betalning av den biståndssökandes skuld (II).  
  RÅ 1995 ref. 86 Fråga om lagligheten av kommunfullmäktigebeslut om avgiftsberäkning för helinackordering vid s.k. särskilda boendeformer, när avgiften bestämts skola beräknas på grundval av makars sammanlagda inkomster.  
  RÅ 1995 ref. 87 Fråga om samordningen mellan allmänna pensionsförmåner och änkelivränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring från den tidpunkt då änkan uppnått 65 års ålder.  
  RÅ 1995 ref. 88 För rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansetts kunna krävas att biståndstagaren inte utan giltigt skäl avbryter pågående studier i svenska för invandrare.  
  RÅ 1995 ref. 89 Vid laglighetsprövning av kommunalt beslut har omständigheter, som åberopats av en klagande i kammarrätten före klagotidens utgång och som prövats där, inte ansetts kunna åberopas av annan klagande först i Regeringsrätten.  
  RÅ 1995 ref. 90 Beslut genom vilket en kommun avslagit en fastighetsägares krav på återbetalning av viss del av erlagt s.k. exploateringsbidrag har med hänsyn till exploateringsavtalets innebörd ansetts gälla fastighetsägarnas skyldighet att ersätta gatukostnader och har därför inte ansetts överklagbart enligt 13 kap. 1 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10).  
  RÅ 1995 ref. 91 En person med hemvist i Finland har sålt sin bostadsrättslägenhet i Sverige. Vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge (SFS 1983:913) har bostadsrätten ansetts vara sådan nyttjanderätt till fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 b) och vinsten vid försäljningen hänförlig till sådan vinst som avses i artikel 13 punkt 1 och därmed beskattningsbar i Sverige. (Inkomsttaxering 1988)  
  RÅ 1995 ref. 92 Vid bedömande av en hjälpsökandes behov av bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har ett erbjudande om sysselsättning, för vilken utgått ersättning med socialbidrag och ett mindre stimulansbidrag, inte ansetts innebära att den hjälpsökandes behov kunnat tillgodoses på annat sätt.  
  RÅ 1995 ref. 93 Fråga om ridhusbyggnad varit att anse som ekonomibyggnad för jordbruket eller därmed jämförlig näring och därmed inte bygglovspliktig.  
  RÅ 1995 ref. 94 I en kammarrättsdom beträffande ett handelsbolags mervärdeskatt har ställning tagits till bolagets skattskyldighet och redovisningsskyldighet under viss period men inte till storleken av ingående och utgående mervärdeskatt. Eftersom någon beräkning av skattens storlek inte varit möjlig att göra på grundval av uppgifterna i domen har målet återförvisats till kammarrätten.  
  RÅ 1995 ref. 95 Makar, som i aktiebolagsform drivit ett hem för vård eller boende för barn och ungdomar, har i sin tjänst hos bolaget haft förmån av fri kost. Synnerliga skäl att jämka värdet av kostförmånen nedåt har ansetts föreligga. Inkomsttaxering 1990.  
  RÅ 1995 ref. 96 Datorer med tillhörande datorutrustning har - med hänsyn till förhållandena i det aktuella fallet - ansetts utgöra s.k. korttidsinventarier som berättigar till direktavdrag vid taxeringen. Inkomsttaxering 1990.  
  RÅ 1995 ref. 97 Ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen har inte medgetts när den biståndssökande underlåtit att delta i av socialnämnden arrangerad arbetssökarverksamhet.  
  RÅ 1995 ref. 98 Beslut av kommunfullmäktige om stöd till hotell- och restaurangrörelse har i visst fall ansetts kompetensenligt. - Principen att lagstiftning som trätt i kraft efter det att kommunalt beslut har fattats inte påverkar laglighetsprövningen har ansetts gälla även lagstiftning angående EES-avtalet och Sveriges medlemskap i EU.  
  RÅ 1995 ref. 99 Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om bortförandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för bortförandet.  
  RÅ 1995 ref. 100 Vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, har inte ansetts utgöra ersättning för deltagande i TV-programmet och inte heller ersättning för en förhållandevis ringa minnesprestation. Undantaget i 19 § kommunalskattelagen från skatteplikt för vinst i svenskt lotteri har ansetts tillämpligt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.