Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 1994 ref. 1 - RÅ 1994 ref. 104[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 1994 ref. 1 S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på grundval av redan innehavda aktier, har vid tillämpning av 27 § 2 mom. första stycket första meningen lagen om statlig inkomstskatt, intill dess att beslutet om nyemission har registrerats, inte ansetts vara av samma slag och sort som moderaktierna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 2 Ett energibolag hade i sin bokföring reducerat avskrivningsunderlaget avseende anläggningstillgångar med ett belopp motsvarande under året influtna anslutningsavgifter, vilka inte särskilt intäktsförts. Metoden har inte ansetts förenlig med god redovisningssed. Eftersom anslutningsavgifterna utgjort endast en liten del (0,4 procent) av bolagets totala intäkter av försäljning av elkraft har inte heller en periodisering av anslutningsavgifterna godtagits. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1994 ref. 3 Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning av viss utdelning och reavinst som intäkt av tjänst) har ansetts inte tillämpliga på ett utländskt bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 4 Person som på grund av arbetsskada genomgick rehabilitering enligt lagen om allmän försäkring och därvid uppbar sjukpenning har erhållit avdrag för kostnader för resor mellan hemmet och de platser där rehabiliteringen ägt rum på den grunden att rehabiliteringen ansetts jämställd med fullgörande av tjänst. Inkomsttaxering 1990.  
  RÅ 1994 ref. 5 Bestämmelsen i 7 § 1 mom. e) lagen om bensinskatt har ansetts tillämplig endast när den skattskyldige beviljat köparen kredit. Bestämmelsen har därför inte ansetts tillämplig när bilägare efter att ha tankat sin bil vid självbetjäningsanläggning avvikit utan att betala för bensinen. Förhandsbesked angående bensinskatt.  
  RÅ 1994 ref. 6 En läkare har i sin privatpraktik missbrukat rätten att förskriva narkotiska läkemedel och även brustit i fråga om bl.a. journalföring och avfattande av sjukintyg. Läkarens legitimation har återkallats oavsett att han må ha fullgjort sina arbetsuppgifter i allmän tjänst på ett förtjänstfullt sätt.  
  RÅ 1994 ref. 7 För att tillstånd till förvärv av jordbruksfastighet i glesbygd skall kunna vägras har ansetts böra krävas - utöver att fastigheten behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten - att ett vägrat tillstånd får en direkt och påvisbar effekt i dessa hänseenden.  
  RÅ 1994 ref. 8 En stadsplan saknade bestämmelser om byggnads minsta avstånd till granntomt till följd varav 39 § i den numera upphävda byggnadsstadgan (1959:612) skulle tillämpas. Vid fråga huruvida byggnad skulle få läggas närmare än 4,5 m från tomtgräns har undantagsregeln i nämnda paragrafs tredje stycke ansetts skola tillämpas.  
  RÅ 1994 ref. 9 Körkortsingripande. Stoppliktsförseelse hade skett vid sväng in på korsande gata där hastighetsbegränsning till 50 km/tim. rådde. Vid tillfället rådde god sikt och goda vägförhållanden och något annat fordon fanns inte i närheten. Föraren hade kört bil prickfritt under lång tid. Varning har inte meddelats i stället för att körkortet återkallats.  
  RÅ 1994 ref. 10 En delägare i ett fåmansbolag har i självdeklaration lämnat en oriktig uppgift. Med ledning av bolagets deklaration, som granskades samtidigt med delägarens, har uppgiften rättats. Bolagets deklaration har ansetts utgöra kontrollmaterial enligt 116 a § tredje stycket taxeringslagen (1956:623). Skattetillägg vid inkomsttaxering 1986.  
  RÅ 1994 ref. 11 Bestämmande av skatteplikt och skatteunderlag i fråga om fastighetskatt då brutet räkenskapsår tillämpats beträffande fastigheten och denna under året varit föremål för fastighetstaxering, som även innefattat ändring beträffande skattepliktsförhållandena. Taxering till statlig fastighetsskatt år 1989.  
  RÅ 1994 ref. 12 Kommunfullmäktige har beslutat att för visst år fastställa hundskatten i kommunen till noll kr. Beslutet har inte ansetts strida mot lagen (1923:116) om hundskatt.  
  RÅ 1994 ref. 13 Bygglov för tillfällig åtgärd har ansetts kunna meddelas för ändring av bostadshus till förskola inom område, som enligt genomförd detaljplan är avsett endast för bostadsändamål.  
  RÅ 1994 ref. 14 Sjukvårdsnämnds beslut att inrätta befattning som områdeschef med administrativt ledningsansvar över två barnkliniker vid ett sjukhus har inte ansetts strida mot bestämmelsen i 14 § hälso- och sjukvårdslagen om chefsöverläkarens ansvar för den samlade ledningen av verksamheten vid resp. klinik.  
  RÅ 1994 ref. 15 Skattetillägg vid eftertaxering för år 1985. Vid redovisning i självdeklaration av försäljningen av en ärvd fastighet har inte beaktats att fastigheten utgjorde ersättningsfastighet och att omkostnadsbeloppet därför bort minskas med det arvlåtaren i samband med förvärvet beviljade uppskovsbeloppet. Okunnighet om uppskovsreglerna har ej i sig ansetts utgöra grund för eftergift men felaktigheten i deklarationen har med hänsyn till omständigheterna ansetts ursäktlig och skattetillägget eftergetts.  
  RÅ 1994 ref. 16 Fråga, vid tillämpning av reglerna i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomstskatt i samband med fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, om beskattningseffekterna när moderbolagets aktier i dotterbolaget utgör omsättningstillgångar och de tillgångar som förs över från dotterbolaget till moderbolaget byter karaktär från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 17 Förhöjd första avgift för leasing av bil har ansetts skola periodiseras proportionellt över avtalstiden. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1994 ref. 18 Vid beräkning av inkomst av rörelse har ett aktiebolag medgivits avdrag för kostnader som avsåg ett skiljeförfarande med anledning av en tvist om en klausul i det avtal varigenom aktiebolaget förvärvat aktierna i ett annat aktiebolag. Inkomsttaxering 1990.  
  RÅ 1994 ref. 19 Fråga om den skattemässiga behandlingen av orealiserad värdeökning av en s.k. nollkupongsobligation som innehas av ett försäkringsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 20 Ordningsvakt har dömts för misshandel vid flera olika tillfällen. Detta har i beaktande av omständigheterna vid brottens begående och vad som framkommit om den dömdes person inte ansetts vara tillräcklig grund för att återkalla tillstånd att inneha skjutvapen.  
  RÅ 1994 ref. 21 Den omständigheten att en skuld hänför sig till utdömt skadestånd har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för ränta för skuld. Inkomsttaxering 1988 och 1989.  
  RÅ 1994 ref. 22 Fråga huruvida förlust vid likvidation av utländskt dotterbolag, som före likvidationen med förlust sålt aktier till marknadsvärdet till annat utländskt dotterbolag inom koncernen, var avdragsgill för det svenska moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 23 Kommunfullmäktiges beslut om deltagande i en västsvensk EG-representation i Bryssel samt om anslag av medel härför har ansetts kompetensenligt.  
  RÅ 1994 ref. 24 Skorstensfejarmästare har inte ansetts ha rätt att överklaga räddningsnämnds beslut att medge annan att utföra sotning och kontroll i fråga om viss anläggning.  
  RÅ 1994 ref. 25 En skolpliktig placerades av socialnämnden i viss kommun i familjehem i en annan kommun där han blivit folkbokförd och gick i skola. Eftersom ansvaret för att hans behov av speciallärare tillgodoses vilar på folkbokföringskommunen, har socialnämnden inte ansetts kunna åläggas att utge bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att tillgodose behovet.  
  RÅ 1994 ref. 26 Fråga om den skattemässiga behandlingen av s.k. aktieindexobligation som förvärvas och avyttras av fysisk person (I) och av aktiebolag (II). Förhandsbesked ang. inkomstskatt m.m.  
  RÅ 1994 ref. 27 Ett aktiebolag som drev detaljhandel med livsmedel har inte ansetts berättigat till avdrag för förlust av kontanta medel på grund av inbrott i butikslokal. Inkomsttaxering 1988.  
  RÅ 1994 ref. 28 Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från tungt lastfordon (bandvagn).  
  RÅ 1994 ref. 29 Frågor om utformning av vitesföreläggande enligt radiolagstiftningen. Radionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 15 § radiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (I). Närradionämndens beslut att vid vite förelägga ett programföretag att följa bestämmelserna i 11 § närradiolagen har inte ansetts tillräckligt preciserat (II).  
  RÅ 1994 ref. 30 Styrelsen för lokalradiotillstånd har genom beslut förklarat ett antal sökande behöriga att deltaga i auktion om sändningstillstånd. I mål om resning har medsökande som också förklarats behöriga ansetts ha rätt föra talan mot beslutet.  
  RÅ 1994 ref. 31 Ett departementschefsuttalande i propositionen till lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt angående innebörden av uttrycket "annan liknande reserv" har vid tolkningen av 3 § första stycket 6. i lagen inte ansetts vinna stöd av vad som framkommit vid en objektiv granskning, gjord utifrån syftet med bestämmelserna om återläggning av vissa slag av obeskattade reserver vid beräkning av vinstdelningsskatt, och har därför inte ansetts tillmätas betydelse. Inkomsttaxering 1987 och 1988.  
  RÅ 1994 ref. 32 Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet är utdelning från utländska dotterbolag till svenskt moderbolag skattefri om den bolagsvinst, från vilken utdelningen härrör, har underkastats normal bolagsbeskattning. Fråga i vilken mån moderbolaget har valrätt när det gäller att bestämma vilken del av dotterbolagets för utdelning tillgängliga vinst som skall tas hem. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 33 Metallföremål har påträffats i bröd som inhandlats i olika varuhus. Fråga om synnerliga skäl förelegat för undantag från upplysningsplikt om att övervakning med övervakningskameror äger rum. Tillämpning av 3 § lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.  
  RÅ 1994 ref. 34 Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).  
  RÅ 1994 ref. 35 I samband med nyemission av aktier i Föreningsbanken AB har företräde till tilldelning av aktier erbjudits personer som öppnar aktiesparkonto i banken. Fråga om denna företrädesrätt skall föranleda beskattning av kontoinnehavaren för inkomst av kapital för det fall att aktiernas marknadsvärde visar sig överstiga teckningskursen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 36 Förutsättningarna för förvar av utlänning när fråga uppkommer om verkställighet av beslut om avvisning.  
  RÅ 1994 ref. 37 Ett beslut som en länsstyrelse fattar om att av biologiska skäl omregistrera ett licensområde för älgjakt skall enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter meddelas senast tre månader före älgjaktens början. Beslut som meddelats senare har upphävts.  
  RÅ 1994 ref. 38 Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen placeras i livförsäkringar enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till värdepappersfonder. Andelsberättigad skulle få möjlighet att ge stiftelsen anvisningar om i vilken typ av försäkringspremiefond som på honom belöpande premier skulle placeras och även senare om byte av sådan fond. Skattskyldighet för andelsberättigad har det oaktat ansetts inträda först när medel skall betalas ut till honom enligt reglerna för vinstandelssystemet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 39 Rättsprövning. En enskild, som överklagat ett beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) om antagande av detaljplan, har till stöd för sin talan anfört bl.a. att vissa allmänna intressen står emot planen. Fråga om och i vilken utsträckning denna grund bort beaktas vid besvärsprövningen.  
  RÅ 1994 ref. 40 Läkare har, i syfte att det skulle företes i rättegång om rattfylleri, utfärdat ett intyg angående utförd behandling av och prognos för en person som aldrig varit hans patient. Med hänsyn till att förfarandet varit i hög grad ägnat att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare har läkaren ansetts visa sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Hans legitimation har därför återkallats.  
  RÅ 1994 ref. 41 Fråga om särskilda skäl förelegat för meddelande av varning i stället för återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelse. (I-III)  
  RÅ 1994 ref. 42 Fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen för att täcka kostnad för telefoninstallation. (I och II)  
  RÅ 1994 ref. 43 Sedan kammarrätten efter besvär fastställt en av Elsäkerhetsverket beslutad sanktionsavgift enligt 18 § lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar har bestämmelsen i fråga upphävts innan Regeringsrätten prövat där förd talan i målet. I avsaknad av övergångsbestämmelse till lagändringen har Regeringsrätten funnit att någon laglig grund för uttagande av sanktionsavgift inte längre förelåg och därför undanröjt beslutet om avgiftens påförande.  
  RÅ 1994 ref. 44 Fråga om tillämpningen av jämkningsregeln i punkt 6 femte stycket sista meningen av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) när Svenska Missionsförbundet avsåg att överlåta näringsfastigheter till ett av förbundet till 100 procent indirekt ägt fastighetsaktiebolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 45 En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för de utdelningsberättigades räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 46 Bilförares upprepade förseelser mot bl.a. bestämmelserna om arbetstid vid vägtransport m.m. har ansetts utgöra grund för ingripande enligt 16 § 3. körkortslagen.  
  RÅ 1994 ref. 47 Två makar bedrev skogsbruk på en fastighet och i anslutning därtill - i aktiebolagsform - sågningsverksamhet. Hyvlerilokal som uppförts för verksamheten har ansetts som en ekonomibyggnad för skogsbruk, enär sågningen inte bedrivits i större omfattning och endast avsett virke från egen fastighet. Bygglov för uppförande av hyvlerilokalen har därför inte erfordrats.  
  RÅ 1994 ref. 48 Fråga om framställning i film kan vålla barn under 15 år psykisk skada.  
  RÅ 1994 ref. 49 Besked enligt 44 § uppbördslagen. Beräkning av arbetsgivares preliminärskatteavdrag avseende kostförmån för anställda på hotell.  
  RÅ 1994 ref. 50 Fråga om sökandes rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen varit beroende av dennes skyldighet att planera sin ekonomi, när före ansökningstillfället erhållen ersättning från arbetslöshetskassa överstigit tillämplig norm.  
  RÅ 1994 ref. 51 Fråga vid tillämpning av vinstbolagsreglerna i 35 § 3 mom. sjunde stycket första meningen kommunalskattelagen om inkråmet i ett aktiebolag överlåtits till bokfört värde. Inkomsttaxering 1989.  
  RÅ 1994 ref. 52 Fråga om genomsyn, tillämpning av lagen mot skatteflykt och beräkning av underskottsavdrag vid taxering av delägare i kommanditbolag vilken yrkat avdrag avseende bl.a. en av bolaget såsom förskottsränta angiven betalning (I). Även fråga om beräkning av realisationsförlust vid försäljning av andel i kommanditbolag och den skattemässiga behandlingen av förskottsränta för vilken avdrag vägrats tidigare år (II). Inkomsttaxering 1988 och 1989.  
  RÅ 1994 ref. 53 Dödsbo har inte ansetts berättigat till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till begravningskostnader när den avlidna förhållandevis kort tid före dödsfallet tecknat en kapitalförsäkring med dödsbodelägaren som försäkrad och dessutom gett bort betydande belopp till denne och dennes hustru och barn.  
  RÅ 1994 ref. 54 Ett förslag till detaljplan avsåg ett sommarstugeområde med ett 60-tal registerfastigheter, varav flera enligt planen miste mark till allmänna platser (gata). Fråga uppkom om för vissa av dessa fastigheter skolat meddelas förordnande enligt 6 kap. 19 § plan- och bygglagen om avstående av mark till kommunen utan ersättning. Med hänsyn till den orättvisa som härigenom skulle uppkomma fastighetsägarna emellan har förutsättningar för ett sådant förordnande inte ansetts föreligga.  
  RÅ 1994 ref. 55 Bestämmelserna i 32 § 3 f mom. kommunalskattelagen (lydelse enl. SFS 1993:1515) om skattefria personalrabatter (korsvisa rabatter) har ansetts tillämpliga då anställd vid bolag inom Volvokoncernen förvärvar Volvo- eller Renaultbil från en fristående Volvohandlare. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 1994 ref. 56 Skattekonsekvenser vid köp och försäljning av andelar i s.k. utdelningsbolag.  
  RÅ 1994 ref. 57 Kommunfullmäktiges beslut enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, om program, som anger utgångspunkter och mål för en detaljplan, har inte ansetts utgöra ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § PBL får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).  
  RÅ 1994 ref. 58 Förutsättningarna för en kommun att från sin socialbidragsnorm utesluta kostnadsposter som är inräknade i Socialstyrelsens bruttonormer.  
  RÅ 1994 ref. 59 Faran för att bostäder i ett område kan - på längre sikt - komma att lida brist på vatten av godtagbar beskaffenhet i tillräcklig omfattning vid en ökad exploatering för permanentboende och därmed ökad standard har ansetts utgöra skäl att vägra tillstånd till vattentoalett.  
  RÅ 1994 ref. 60 Kostnaden för uppförande av skyddsrum med fredsanvändning som garage har ansetts skola beaktas vid bestämmande av värdeår vid om- och tillbyggnad av småhus. Särskild fastighetstaxering 1987.  
  RÅ 1994 ref. 61 Adertonårig arbetslös son har, trots att föräldrarnas underhållsskyldighet mot honom upphört, inte ansetts berättigad till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till del av familjens boendekostnad under tid han efter avslutad skolgång bodde kvar i föräldrahemmet.  
  RÅ 1994 ref. 62 Innebörden i visst fall av begreppet strandnära. Allmän fastighetstaxering 1990.  
  RÅ 1994 ref. 63 En miljö- och byggnadsnämnds beslut att godkänna ett förslag till detaljplan och att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande har ansetts som ett beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Beslutet har inte ansetts utgöra ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § PBL får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).  
  RÅ 1994 ref. 64 Fråga om tillämpning av 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen.  
  RÅ 1994 ref. 65 En kommun beslutade att den tillsammans med andra kommuner och landsting skulle ingå som medlem i en ekonomisk förening som ägde ett kreditaktiebolag. En huvuduppgift för detta bolag var att förmedla krediter till föreningens medlemmar och - mot kommunal borgen - även vissa andra kommunägda rättssubjekt. Som förutsättning skulle vidare gälla att medlemmarna tecknade borgen för bolagets förpliktelser. Borgensåtagandet skulle emellertid vara på visst sätt begränsat. Beslutet har ansetts kompetensenligt.  
  RÅ 1994 ref. 66 Genom ett kommunalt beslut antogs ett förslag till detaljplan som upprättats enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 28 § plan- och bygglagen (PBL). Av planförslaget berörda hyresgäster har, trots att de inte innefattas i den krets av intressenter som enligt nämnda bestämmelser skall beredas tillfälle till samråd, ansetts behöriga att överklaga det kommunala beslutet - och därmed också att ansöka om återställande av försutten tid för sådant överklagande - när deras talan mot beslutet grundats på att bestämmelserna om enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats (jfr 13 kap. 5 § andra stycket PBL).  
  RÅ 1994 ref. 67 Socialchef har med stöd av socialnämndens delegationsordning funnits vara behörig att på nämndens vägnar överklaga länsrättens dom i ett mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620), då frågan i målet inte kunnat anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. (6 kap. 34 § 3. kommunallagen (1991:900).  
  RÅ 1994 ref. 68 Domstols förordnande om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och om omedelbar verkställighet av förordnandet har inte ansetts innefatta sådant föreläggande att fullgöra något personligen som avses i 11 § andra stycket delgivningslagen (1970:428). Rättidsprövning har till följd härav ansetts kunna ske med utgångspunkt i delgivning med ombudet.  
  RÅ 1994 ref. 69 Fråga huruvida detaljplan har kunnat upphävas genom enkelt planförfarande i visst fall. Rättsprövning.  
  RÅ 1994 ref. 70 Vid körkortsingripande på grund av upprepade hastighetsöverträdelser har beaktats även sådan tidigare överträdelse som föranlett återkallelse av körkort.  
  RÅ 1994 ref. 71 Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.  
  RÅ 1994 ref. 72 Kommunfullmäktige har fattat beslut som innehållit riktlinjer för kollektivtrafiktaxa. Trafiknämnd har ansetts behörig att med stöd av reglemente av kommunfullmäktige fatta beslut angående taxan inom ramen för de givna riktlinjerna.  
  RÅ 1994 ref. 73 Taknockshöjden på en komplementbyggnad (s.k. friggebod) har med tillämpning av 9 § plan- och byggförordningen (1987:383) ansetts skola beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.  
  RÅ 1994 ref. 74 Enligt 5 § lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser skall vid fastställande av beskattningsunderlaget bortses från sådan förmögenhet som inte är hänförlig till livförsäkring. Bestämmelsen har inte ansetts avse sådan pensionsstiftelse som enligt 3 § är skattskyldig enligt lagen men som definitionsmässigt inte kan bedriva livförsäkringsrörelse och således inte kan ha någon till livförsäkring hänförlig förmögenhet.  
  RÅ 1994 ref. 75 Fråga om visst projekt är att hänföra till sådan vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning som avses i 9 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m.  
  RÅ 1994 ref. 76 Biståndssökande har, efter byte till en större och dyrare lägenhet, begärt att få ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) och av kammarrätten erhållit sådant, beräknat efter Socialstyrelsens riktlinjer för högsta godtagbara bostadskostnad i mål om underhållsbidrag. Då lägenhetsbytet inte visats ha varit nödvändigt för att tillförsäkra sökanden en skälig levnadsnivå har ansökningen avslagits.  
  RÅ 1994 ref. 77 I mål om tillsyn över personalstiftelse överklagades kammarrättens dom till Regeringsrätten. Klaganden återkallade sin besvärstalan men återtog, sedan tiden för överklagande av kammarrättsdomen gått ut, sin återkallelse. Eftersom återtagandet av återkallelsen skett innan beslut om avskrivning meddelats har hinder inte befunnits föreligga för Regeringsrätten att handlägga målet som om överklagandet inte återkallats. Plenum.  
  RÅ 1994 ref. 78 Fråga om innebörden av begreppet korttidsinventarier. Förhandsbesked angående inkomsttaxering.  
  RÅ 1994 ref. 79 Part i mål hos kronofogdemyndighet har ansetts berättigad att med stöd av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) få ut uppgifter om ekonomiska förhållanden i motparts självdeklaration som förvaras hos myndigheten.  
  RÅ 1994 ref. 80 Vid bedömning av vad som är skälig levnadsnivå enligt 6 § socialtjänstlagen har socialnämnd ansetts inte äga rätt att för familj med fler än två barn tillämpa en reducerad socialbidragsnorm med hänvisning enbart till barnantalet.  
  RÅ 1994 ref. 81 Fråga huruvida bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen, som en moder - vårdnadshavare - sökt för att möjliggöra för sina barn att besöka fadern i Finland, varit behövligt för att tillförsäkra barnen en skälig levnadsnivå.  
  RÅ 1994 ref. 82 Närboende (bostadsrättshavare) har ansetts äga rätt att överklaga länsstyrelses beslut om ingripande enligt 64 § lagen (1977:293) om handel med drycker.  
  RÅ 1994 ref. 83 Ett beviljat lån enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar har inte ansetts utgöra en sådan särskild omständighet som motiverar att avsteg görs från den av Socialstyrelsen rekommenderade bruttonormen för socialbidrag.  
  RÅ 1994 ref. 84 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) har omfattat frågan huruvida en kommun med hänsyn till trafikförhållandena på en viss väg varit skyldig enligt 4 kap. 7 § skollagen (1985:1100) att anordna kostnadsfri skolskjuts för de barn som till och från skolan har att färdas utmed vägen. Kommunens beslut, varigenom en förälders framställning om anordnande av skolskjuts avslagits, har ansetts strida mot nämnda bestämmelse i skollagen och har därför upphävts.  
  RÅ 1994 ref. 85 Fråga om stöd i olika former som av ett svenskt aktiebolag utgetts till dotterbolag i utlandet utgjort omkostnader i moderbolagets rörelse. Också fråga om tillämpning av den s.k. felprisregeln i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen. Eftertaxering för 1984 samt skattetillägg.  
  RÅ 1994 ref. 86 Bygglov har ansetts inte kunna ges för uppförande av uthus som av yrkesfiskare avsetts för bl.a. fiskberedning. Detaljplanen medgav, förutom bebyggelse med bostadshus, byggnad för fabriksändamål om den var att hänföra till hantverkeri. Fiskeriverksamheten har inte ansetts som s.k. bostadskomplement och inte heller hänförlig till hantverkeri.  
  RÅ 1994 ref. 87 Omfattningen av kommunens vetorätt enligt 61 § lagen (1977:293) om handel med drycker.  
  RÅ 1994 ref. 88 Beviskravet i mål om återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker.  
  RÅ 1994 ref. 89 Särskilda skäl har ansetts föreligga att låta tillstånd att använda övervakningskamera omfatta rätt att spela in bilder i butiken där det förekommit stölder och hot mot personal.  
  RÅ 1994 ref. 90 En s.k. odlingspremie som en jordbrukare erhållit efter ansökan hos ett privaträttsligt subjekt (Davidsonska fonden) med ändamål att understödja jordbruksförbättringar har inte ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 1983 och 1985.  
  RÅ 1994 ref. 91 Fråga om men enligt 7 kap. 7 § sekretesslagen uppkommer av att adressuppgift hos försäkringskassan beträffande enskild person röjs.  
  RÅ 1994 ref. 92 Kommunalförbund har ansetts utgöra sådant från skattskyldighet frikallat rättssubjekt som avses i 7 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Taxering till statlig inkomstskatt 1986 och 1987.  
  RÅ 1994 ref. 93 Tillämpning av bestämmelserna i 6 kap. 1 § begravningslagen om tillstånd till flyttning av gravsatt stoft och aska (I-IV).  
  RÅ 1994 ref. 94 Ett företags kostnad för en patentansökan har ansetts omedelbart avdragsgill. Inkomsttaxering 1989.  
  RÅ 1994 ref. 95 En person som är föremål för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har på grund av återfall i brottslighet ådömts ett långvarigt fängelsestraff. Förutsättningar för upphörande av tvångsvården har trots detta inte ansetts föreligga.  
  RÅ 1994 ref. 96 Fråga om behörighet att ansöka om rättsprövning av beslut som regeringen meddelat i ärende om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (I) respektive ärende där regeringen enligt 11 kap. 3 § vattenlagen (1983:291) förbehållit sig prövningen av tillåtligheten av vattenföretag (II) (Öresundsbron).  
  RÅ 1994 ref. 97 Fråga om handlingar, som utarbetats på kommunstyrelses kontor och avsetts som underlag för beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott, har varit att anse som allmänna när de begärdes utlämnade. Handlingarna, som hade utsänts förutom till olika kommunala förtroendemän och förvaltningar till åtskilliga utomstående, har ansetts expedierade och upprättade i och med utsändningen.  
  RÅ 1994 ref. 98 Fråga huruvida synnerliga skäl enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen förelegat för att hålla utlänning i fortsatt förvar.  
  RÅ 1994 ref. 99 Patentbesvär. Ändrade patentkrav har ansetts ha tillräckligt stöd i grundhandlingarna. Nyhetskravet men ej kravet på uppfinningshöjd har ansetts vara uppfyllt.  
  RÅ 1994 ref. 100 I mål om disciplinpåföljd enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen har klaganden, som ådömts disciplinpåföljd, avlidit innan överklagandet prövats. Klagandens efterlämnade hustru har ansetts ha rätt att överta den avlidnes talan. Den disciplinpåföljd som tilldelats den avlidne har - med beaktande av hur hustrun fört talan - undanröjts i samband med att målet avskrivits.  
  RÅ 1994 ref. 101 Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.  
  RÅ 1994 ref. 102 Synnerliga skäl enligt kommunens renhållningsordning att medge befrielse från hämtning av hushållsavfall har ansetts föreligga i visst fall.  
  RÅ 1994 ref. 103 Byggnader har i två fall med hänsyn till vad som utretts om deras användning ansetts skola indelas som hyreshus och inte som kulturbyggnad. Det ena fallet har gällt en byggnad tillhörande en folketshusförening (I) och det andra fallet ett kommunalt bolags byggnad som upplåtits för främst konferenser, föreningsmöten och kulturella arrangemang (II). Besvär i särskild ordning i fråga om 1981 års allmänna fastighetstaxering resp. särskild fastighetstaxering 1989.  
  RÅ 1994 ref. 104 Fråga om kommunalt partistöd utformats så att det är förenligt med 2 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) (I-III). Tillsättande av oppositionsråd har bedömts som inrättande av fullmäktigberedning enligt 3 kap. 7 § kommunallagen men inte som partistöd (II-III).