Rättsfall från Hovrätterna (HovR), RH 1995:1 - RH 1995:154[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RH 1995:1 Vid gåva av fastighet till dotter och svärson förbehöll sig givaren förköpsrätt. Genom bodelning i anledning av äktenskapsskillnad tillades fastigheten svärsonen. I ärende angående lagfart p.g.a. bodelningen har IM ej ansetts skyldig att fordra bevis om att hembud skett.  
  RH 1995:2 Meningsskiljaktigheter i frågan om hur talan skall föras har inte ansetts utgöra tillräckligt skäl för byte av rättshjälpsbiträde.  
  RH 1995:3 Fråga i mål om ersättning p.g.a. privat sjukvårdsförsäkring, om försäkringstagaren insett eller bort inse att han lämnat oriktig uppgift om sitt hälsotillstånd i samband med tecknandet av försäkringen.  
  RH 1995:4 Fråga om offentlig försvarare skall tillerkännas förskott på försvararersättningen.  
  RH 1995:5 Frist för väckande av talan mot staten med anledning av beslut enligt 16 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.  
  RH 1995:6 Kommuns fordran på avgift för barnomsorg har ansetts vara en konsumentfordran och således underkastad treårspreskription.  
  RH 1995:7 Talan har väckts om skadestånd i följd av trafik med motordrivet fordon. Tingsrättens underlåtenhet att underrätta försäkringsanstalt därom har ansetts utgöra rättegångsfel som kunnat avhjälpas i hovrätten.  
  RH 1995:8 Då offentlig försvarare delat upp tidsspillan på två mål har vid tillämpning av brottmålstaxan gjorts avdrag från ersättningsgill tidsspillan med en timme i varje mål.  
  RH 1995:9 I mål där målsägandens vårdnadshavare var gift med den tilltalade har det ansetts erforderligt att förordna god man för att underteckna fullmakt för målsägandebiträdet.  
  RH 1995:10 En person har ingått en generell borgen för sin makes skulder till en bank. Fråga huruvida borgensansvaret helt eller delvis har bortfallit genom att borgensavtalet varit oklart och banken gjort en otillfredsställande kreditprövning av borgensmannen eller eftersatt sin informationsskyldighet gentemot borgensmannen.  
  RH 1995:11 Kostnader för dödsbodelägares och andras resor till begravning har normalt inte ansetts som begravningskostnader och därmed inte heller avdragsgilla vid arvsbeskattningen efter den avlidne.  
  RH 1995:12 Dagsbotsbeloppets storlek har ansetts böra jämkas när fråga varit om omyndig ungdom som saknat egen inkomst och inte heller kunde förväntas få egen inkomst inom en relativt snar framtid.  
  RH 1995:13 Om en tingsrätt utan begäran från part ombesörjer delgivning av en tredskodom, har återvinningsfristen inte räknats från dagen för den delgivningen.  
  RH 1995:14 Tingsrätten har kungörelsedelgett part en tredskodom trots att parten ställt ombud för sig i målet. Återvinningsfristen har inte börjat löpa i och med kungörelsedelgivningen.  
  RH 1995:15 Fråga om kravet på utredning när överförmyndarens tillstånd begärs till fastighetsförvärv och framställningen inte avser viss bestämd fastighet. Tillika fråga om vem som är behörig att göra en sådan framställning.  
  RH 1995:16 Brott mot vattenlagen. Fråga om det krävts tillstånd för att få påbörja ett vattenföretag och, när så anses vara fallet, om underlåtenhet att söka tillstånd utgör ringa överträdelse och därmed är straffri.  
  RH 1995:17 Formen för utfärdande av kallelse till årsstämma i samfällighetsförening. Kravet på uppgift i kallelsen om vilka ärenden som skall behandlas.  
  RH 1995:18 Tillämpning i visst fall av regeln om egendomsforum i 10 kap. 3 § rättegångsbalken.  
  RH 1995:19 Sakägarbegreppet i fastighetsbildningsmål.  
  RH 1995:20 Prövningstillstånd krävs inte för att hovrätt skall pröva tingsrätts beslut i mål om undanröjande av godkänt föreläggande av ordningsbot.  
  RH 1995:21 Fråga om skälig ersättning för inställelse vid edgångssammanträde för att avlägga fakultativ ed.  
  RH 1995:22 Vid ändring av påföljden från fängelse till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har hovrätten ansett sig - enligt grunderna för 51 kap. 25 § rättegångsbalken - förhindrad att ange längre alternativt fängelsestraff än tingsrätten ådömt.  
  RH 1995:23 Under en fotbollsmatch har A uppsåtligen tilldelat B ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet, vilket medfört att B tillfogats vissa skador m.m. och - i vart fall - viss tid legat omtöcknad på planen. Påföljden har bestämts till fängelse.  
  RH 1995:24 Rättegångskostnad i tingsrätt, avseende ersättning för resekostnader för ombud från avlägsen ort i tvistemål om mindre värden.  
  RH 1995:25 Olaga innehav av bl.a. ett egentillverkat avsågat hagelgevär och cirka 270 patroner avsedda för det militära vapnet AK4 har ansetts ha ett straffvärde om sex månaders fängelse.  
  RH 1995:26 Överfallsvåldtäkt på allmän plats har bedömts som grovt brott. Annan person har omedelbart fortsatt det redan inledda sexuella övergreppet. Även denna gärning har bedömts som grov våldtäkt.  
  RH 1995:27 Föreläggande om skriftligt svaromål vid äventyr av tredskodom i ett mål om underhållsbidrag har i visst fall ansetts utgöra rättegångsfel.  
  RH 1995:28 Sedan tingsrätten i dom förordnat om upphörande av part beviljad rättshjälp, har hovrätten, sedan denna part överklagat domen i huvudsaken, i likhet med tingsrätten funnit att parten inte längre hade ett befogat intresse av att få sin sak behandlad och i särskilt beslut lämnat partens yrkande om att rättshjälpen skulle bestå utan bifall. Hovrättens ledamöter har ansetts jäviga att därefter delta i målets fortsatta handläggning.  
  RH 1995:29 Att ta sig in på en behandlingsinstitutions (Råby Yrkesskola i Lund) icke inhägnade område för att genom ett fönster tala med en på institutionen intagen person har inte bedömts medföra ansvar för olaga intrång.  
  RH 1995:30 Skyldighet att erlägga mervärdesskatt anses inträda när konkursförvaltare inger sin arvodesframställning till tingsrätten. Förvaltaren kan därför bli skyldig att betala in skatt på arvodet innan han uppburit detta. Denna omständighet har inte ensam kunnat läggas till grund för beslut om förskott på arvodet.  
  RH 1995:31 Gäldenär har ådragit sig stor skuldbörda genom omfattande bedrägeribrottslighet. I brottmålet har han särbehandlats i påföljdshänseende på grund av att han begått brotten under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Vid en bedömning av hans personliga och ekonomiska förhållanden har det befunnits skäligt att bevilja honom skuldsanering.  
  RH 1995:32 Fråga om giltigt skäl enligt 36 kap. 21 § rättegångsbalken har förelegat för ett vittne att inte besvara en under vittnesförhör framställd fråga angående uppgiftslämnares identitet. Även fråga om användande av tvångsmedel med stöd av samma lagrum.  
  RH 1995:33 Föräldrar till tilltalad som avlidit har vid överklagande av tingsrättens dom inte ansetts kunna överta rätten till offentlig försvarare i målet. Inte heller har de beviljats allmän rättshjälp för att föra talan mot domen i ansvarsdelen.  
  RH 1995:34 Socialnämnd erhöll meddelande enligt 12 kap. 44 § första stycket jordabalken om uppsägning av bostadshyresgäst på grund av dröjsmål med hyresbetalning. Begäran om avhysning har inte beviljats med hänsyn till att meddelandet innehållit oriktig uppgift om det belopp som hyresgästen haft att betala för att återvinna hyresrätten.  
  RH 1995:35 I tvistemål har ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för tidsspillan som sammanlagt, i samma instans, uppgått till minst 20 minuter ansetts kunna utgå.  
  RH 1995:36 I brottmål, där fastställd taxa för bestämmande av ersättning till offentlig försvarare ej var tillämplig, har tidsspillan som, i samma instans, inte uppgått till 20 minuter ansetts så obetydlig att särskild ersättning härför inte ansetts kunna utgå.  
  RH 1995:37 I brottmål, där fastställd taxa för bestämmande av ersättning till offentlig försvarare ej var tillämplig, har tidsspillan som sammanlagt, i samma instans, uppgått till minst 20 minuter ansetts kunna ersättas.  
  RH 1995:38 Skyldighet för hyresgäst att flytta på den grund att hyresrätten är förverkad till följd av dröjsmål med hyresbetalning förutsätter att hyresavtalet sagts upp i laga ordning och att hyresgästen på föreskrivet sätt underrättats om sin rätt att få tillbaka hyresrätten genom betalning. Underlåtenhet att söka klarlägga vad hyresvärden gör gällande i dessa hänseenden har ansetts utgöra rättegångsfel.  
  RH 1995:39 Vid förhandling för prövning av borgenärs konkursansökan har borgenären inte varit närvarande på annat sätt än per telefon. Tingsrätten har oaktat detta beslutat försätta gäldenären i konkurs. Tingsrättens förfarande har ansetts utgöra rättegångsfel och föranlett att beslutet undanröjts.  
  RH 1995:40 Fråga om ansvar för egenmäktigt förfarande vad gäller fastighet. En fastighet med därpå uppfört bostadshus och ett större uthus ägdes gemensamt av mannen och kvinnan i ett samboförhållande. I uthuset och omkring denna byggnad förvarade mannen virke och annat material till en av honom på en annan fastighet bedriven rörelse. Mannen fortsatte detta nyttjande av fastigheten även sedan samboförhållandet upplösts och kvinnan enligt laga kraftvunnen bodelningshandling ensam erhållit lagfart på fastigheten. Åtal mot mannen för egenmäktigt förfarande för att han vid två tillfällen - sedan lagfarten beviljats för kvinnan - uppställt trävirke och annat material i och omkring uthuset har ogillats.  
  RH 1995:41 Yttrande från frivårdsmyndigheten enligt 25 § frivårdsförordningen (1983:250) som en tingsrätt inhämtat efter huvudförhandlingens avslutande har inte ansetts utgöra sådan kompletterande utredning av enkel beskaffenhet som enligt 46 kap. 17 § andra punkten rättegångsbalken kunnat upptas utan att tingsrätten hållit fortsatt eller ny huvudförhandling. Grovt rättegångsfel har ansetts föreligga men felet har avhjälpts i hovrätten.  
  RH 1995:42 Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagande av godkänt föreläggande av ordningsbot.  
  RH 1995:43 Den omständigheten att en parkeringsanmärkning inte har överlämnats till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet i anslutning till tidpunkten för överträdelsen av ett förbud mot stannande eller parkering har ansetts inte utgöra hinder mot uttagande av felparkeringsavgift.  
  RH 1995:44 Fråga om den s.k. begränsningsregeln i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken är tillämplig när part genom försumlighet orsakar motparten höga ombudskostnader.  
  RH 1995:45 Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagande av godkänt föreläggande av ordningsbot (skiljaktig mening).  
  RH 1995:46 Fråga om påföljd för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Gärningarna innefattade "kappkörning" mellan bilar på motorväg.  
  RH 1995:47 Lantmäteriförrättning på ansökan av dödsbo har, sedan oenighet uppstått i dödsboet, inte avbrutits trots begäran av dödsbodelägare. Enskild dödsbodelägare har inte ansetts ha rätt att föra talan mot det därefter fattade fastighetsbildningsbeslutet.  
  RH 1995:48 Fråga om förares uppsåt vid olovlig körning på grund av bristande behörighet.  
  RH 1995:49 Särskild rättsverkan i form av straffskatt enligt lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. har inte ansetts förenlig med EG-rättslig reglering av punktskatter på alkohol. Yrkande om straffskatt har därför upphävts.  
  RH 1995:50 Bodelningsförrättare har förordnats trots invändning om att all makarnas egendom var enskild. Vid valet av förrättningsman har särskild hänsyn tagits till önskemål från den av makarna som motsatt sig förordnandet.  
  RH 1995:51 Påföljd för mordbrand.  
  RH 1995:52 Tingsrätt har vid avgörande av ärende bestått av en lagfaren domare i stället för en lagfaren domare och tre nämndemän. Felet har lett till undanröjande av tingsrättens beslut.  
  RH 1995:53 Ett i en kallelse intaget, vitessanktionerat föreläggande att komma personligen till domstolen förfaller, om rätten går med på att den som kallats i stället skall höras på telefon.  
  RH 1995:54 Gärningar, som innebar att yrkesmässigt bedriven olaglig handel med lägenheter främjades i två fall, har bedömts som grova brott enligt 12 kap. 65 a § jordabalken. Med hänsyn till brottens karaktär har påföljden bestämts till fängelse.  
  RH 1995:55 En tingsrätt meddelade mellandom i frågan huruvida en köpare av fastighet vid fel i fastigheten har rätt till prisavdrag trots att köparen inte lidit någon förmögenhetsförlust i anledning av sitt förvärv. Hovrätten ansåg att det inte var lämpligt att meddela mellandom, bl.a. eftersom det finns uttryckliga lagregler om rätten till prisavdrag och beräkningen därav samt att parterna efter domens meddelande visade sig ha olika uppfattningar om domens innebörd. Trots att det inte kunde anses att det hos tingsrätten förekommit rättegångsfel undanröjde hovrätten mellandomen och återförvisade målet till tingsrätten.  
  RH 1995:56 Anslutningsöverklagande förfallet om prövningstillstånd ej meddelas beträffande det första överklagandet.  
  RH 1995:57 Ägare av konvertibla skuldebrev, utgivna av ett aktiebolag, har i enlighet med ett prospekt erbjudits att överlåta skuldebreven till bolagets moderbolag mot erhållande av bl.a. nyemitterade konvertibla vinstandelslån. Fråga om giltigheten av efterställningsvillkor i vinstandelsbeviset när villkoret varken skriftligen eller muntligen avtalats mellan parterna innan det intagits i skuldebrevet.  
  RH 1995:58 Fråga om sammanträde som hållits vid fastighetsdomstolen var att betrakta som en huvudförhandling med syn eller en undersökning på platsen enligt 9 § lagen om fastighetsdomstolar. Tillika fråga om fastighetsdomstolen ägt avgöra mål om fastighetsreglering utan att hålla huvudförhandling.  
  RH 1995:59 Bonniers Månadstidningar AB har i en tidning publicerat en bild av en byrå, vars framsida dekorerats med en beskuren affisch, som återger ett konstverk av konstnären Henri Matisse. Bonniers har härigenom ansetts ha överträtt bestämmelserna i 3 § andra stycket upphovsrättslagen och kränkt Matisses konstnärliga anseende och egenart och på grund härav befunnits skyldigt att utge ersättning till dödsboet efter Henri Matisse enligt 54 § tredje stycket nämnda lag.  
  RH 1995:60 Val av påföljd för grovt rattfylleri.  
  RH 1995:61 En gärningsbeskrivning angående falsk tillvitelse har ansetts ej innefatta sådana konkreta uppgifter om gärningsomständigheterna att den brottsliga gärningen kan identifieras.  
  RH 1995:62 Vid försäljning av en bostadsrättslägenhet har säljaren uppgivit att lägenhetens "yta" är "55 kvadratmeter". Frågan vilken innebörd som skulle tillmätas denna uppgift med hänsyn till olika förekommande uppmätningsmetoder.  
  RH 1995:63 Eftersom åklagarens gärningsbeskrivning inte har ansetts omfatta åtal för s.k. näringshäleri har hovrätten inte kunnat pröva om en person begått detta brott, trots att åklagaren under huvudförhandlingen uppgett att åtalet avser denna form av häleri.  
  RH 1995:64 Fråga om entledigande av offentlig försvarare som utsatts för hot.  
  RH 1995:65 Hantering av ett parti narkotika om ca 100 gram har inte bedömts som grovt narkotikabrott då den faktiska mängd kokain som ingått i partiet inte kunde antas vara så stor. Att de tilltalade för egen del trott sig ha hanterat en väsentligt större mängd kokain har beaktats vid bedömningen av straffvärdet inom ramen för straffskalan för narkotikabrott (1 § narkotikastrafflagen).  
  RH 1995:66 Fråga om ett aktiebolag i mål om tvångslikvidation haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att insända årsredovisningar till Patent- och Registreringsverket. Tillika fråga om handläggningen hos denna myndighet.  
  RH 1995:67 Tillgrepp i olåst villa av egendom, värd omkring 1 500 kr, har bedömts som grov stöld.  
  RH 1995:68 Tillgrepp i sjukhus av egendom av ringa värde har bedömts som snatteri.  
  RH 1995:69 Yrkande om föreläggande för kärande att ställa säkerhet enligt 1 och 3 §§ lagen (1980:307) om skyldighet för utländsk kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader har bifallits. I beslutet har tingsrätten också tagit ställning till i vilken form och till vilket belopp säkerhet skulle ställas och därvid bestämt ett lägre belopp än det yrkade. Särskild talan mot beslutet har ansetts få föras.  
  RH 1995:70 Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för mord. Även fråga om straffmätning vid brott av unga.  
  RH 1995:71 Fråga om en avsändare kunnat räkna med att hans försändelse skulle bli föremål för postbehandling och avskiljande för mottagarens räkning i rätt tid.  
  RH 1995:72 Fråga om betydelsen av att utmärkningen av vilken eller vilka platser som var reserverade för handikappfordon inte stämde överens med föreskrifterna i vägmärkesförordningen.  
  RH 1995:73 Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna tydde på att en annan tingsrätt var behörig. Skriftväxling påbörjades och svaranden gjorde foruminvändning. Tingsrätten avvisade käromålet med hänvisning till att det på grund av den påbörjade skriftväxlingen inte fanns laglig möjlighet att överlämna målet till den tingsrätt som kunde vara behörig. Hovrätten fann att rättegångsfel förekommit och återförvisade målet.  
  RH 1995:74 Fråga om vållande till kroppsskada i samband med grov vårdslöshet i trafik är att bedöma som grovt brott på den grunden att framförandet av fordonet har inneburit påtaglig fara för trafiksäkerheten.  
  RH 1995:75 För att felparkeringsavgift skall kunna utkrävas måste vägmärken och tilläggstavlor sättas upp inte bara väl synliga utan också så tydligt att de inte rimligen kan missförstås.  
  RH 1995:76 Enbart ett påstående från åklagaren om att ett icke namngivet vittne, som av rädsla inte velat träda fram, har pekat ut någon som gärningsman har inte ansetts tillräckligt för att sannolika skäl för brott skall föreligga.  
  RH 1995:77 Bouppteckning har ansetts ogiltig, eftersom efterarvingar varit gode män.  
  RH 1995:78 Påföljden för grovt rattfylleri och vållande till annans död, grovt brott, bestående i att en kraftigt berusad bilförare kört ihjäl en likaledes kraftigt berusad kamrat som frivilligt följt med på färden, har bestämts till fängelse ett år.  
  RH 1995:79 I ett dispositivt tvistemål har endast ett av kärandens båda yrkanden bifallits. Domen har inneburit att en av svaranden gjord invändning om kvittningsgill motfordran - uppgående till väsentligt högre belopp än kärandens yrkanden - ogillats. Fråga om fördelningen av rättegångskostnadsansvaret, särskilt med tanke på den i målet gjorda kvittningsinvändningen.  
  RH 1995:80 Cykel, som tillgripits från ägaren och därefter övergivits, har anträffats och omhändertagits av person, som insett att cykeln var stulen. Åtal för häleri alt. häleriförseelse har ogillats då cykeln bedömts utgöra hittegods varför omhändertagandet av den varit tillåtligt enligt hittegodslagens regler. - Då det i målet inte heller styrkts att den tilltalade gjort sig skyldig till olovligt förfogande eller fyndförseelse har denne frikänts.  
  RH 1995:81 En privatperson utförde visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen för arbetet betalades med medel som tillhörde X-bolagets dotterbolag, C, som inte stod i något avtalsförhållande till privatpersonen. C-bolaget gick kort tid härefter i konkurs. Betalningen har befunnits utgöra en sådan benefik transaktion med gåvoavsikt mellan C-bolaget och privatpersonen som skall bedömas som gåva enligt 4 kap. 6 § konkurslagen.  
  RH 1995:82 En fastighetsmäklare har till följd av förbiseende av övergång till sommartid, infunnit sig till första visningen av en fastighet först sedan mer än halva den utannonserade tiden för visningen förflutit. Den sena ankomsten har bedömts utgöra ett icke ringa åsidosättande av fastighetsmäklarens åligganden mot säljaren. Säljaren har befunnits berättigad att hålla inne omkring halva mäklararvodet. Tillika fråga om skäligheten i sig av begärt arvode när avtal om arvodet inte träffats.  
  RH 1995:83 Fråga om medtilltalad, som vid förhör under ed angående annan tilltalad lämnat oriktig uppgift, skall dömas för mened och, i så fall, om omständigheterna har inneburit skälig ursäkt.  
  RH 1995:84 Underhållsskyldig, som genom lagakraftvunnen dom nekats jämkning av honom åvilande skyldighet att bidra till barns underhåll, väcker ny talan om jämkning under åberopande av dels omständigheter som prövats eller kunnat prövas i det tidigare målet, dels viss annan omständighet. Käranden har ansetts vara obetagen att med åberopande av sist nämnda omständighet föra en ny process om jämkning av den ursprungliga domen beträffande hans underhållsskyldighet.  
  RH 1995:85 Bestämmelsen i 3 kap. 5 § föräldrabalken har ansetts utgöra hinder för en man, som påstår sig vara far till ett barn, att väcka talan om fastställande av faderskap. Denna bestämmelse har inte ansetts uppenbart stå i strid med artikel 8 i Europakonventionen.  
  RH 1995:86 Sedan tingsrätt i dom tillerkänt modern ensam vårdnad om barnet men inte meddelat något förordnande om vårdnaden för tiden till dess att domen vunnit laga kraft, har modern överklagat domen med yrkande endast att hovrätten tillerkänner henne jämväl interimistisk vårdnad om barnet. Hovrätten har avvisat överklagandet.  
  RH 1995:87 I mål om avhysning har hovrätten godtagit rättegångsfullmakt undertecknad av verkställande direktören för ett fastighetsbolag såsom en löpande förvaltningsåtgärd.  
  RH 1995:88 Fråga om ersättningsskyldighet för en värderingsfirma som i ett värderingsutlåtande avgivet inför köp av en bostadsrätt lämnat felaktig uppgift om lägenhetsytan. Tillika fråga om för sen reklamation och preskription enligt 18 kap. 9 § handelsbalken.  
  RH 1995:89 Sedan en bank betalat ut ett belopp på en korsad check kontant till ett bolags ställföreträdare - i stället för att som brukligt vid korsade checkar först sätta in beloppet på bolagets konto - har ställföreträdaren tillägnat sig beloppet för egen räkning. Fråga om skadeståndsskyldighet för banken gentemot bolaget.  
  RH 1995:90 Vid övningskörning har såväl övningsledaren som eleven fällts till ansvar för trafiknykterhetsbrott. Eleven har därjämte dömts för medhjälp till övningsledarens brott.  
  RH 1995:91 Rätt till ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen har i visst fall ansetts tillkomma person som utsatts för inbrott i sin bostad när hon inte var hemma.  
  RH 1995:92 En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunna överklaga samma beslut på nytt, även om tidsfristen enligt 39 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter inte löpt ut.  
  RH 1995:93 Hot om att låta spränga kronofogdemyndighet i luften har framförts per telefon till en tjänsteman vid kronofogdemyndigheten. Brottet har bedömts som ringa.  
  RH 1995:94 I mål om ansvar för vållande till kroppsskada har hovrätten funnit att den tilltalade av oaktsamhet tillfogat målsäganden ett 1,5 cm långt ytligt hudsår på överläppen och ett ytligt slemhinnesår. Hudsåret hade sytts med två stygn. Skadorna har bedömts som ringa, varför åtalet lämnats utan bifall.  
  RH 1995:95 I bötesmål avgjorde tingsrätten även en fråga om bättre rätt till viss egendom, vars värde uppenbart inte översteg basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Hovrätten har ansett att även det enskilda anspråket omfattades av kravet på prövningstillstånd, trots att det var fråga om en fastställelsetalan.  
  RH 1995:96 Sedan en hyresgäst med stöd av 12 kap. 21 § JB deponerat hyresbelopp avseende viss tid hos länsstyrelsen har hyresvärden ansökt hos länsstyrelsen om att få lyfta det deponerade beloppet med åberopande av hovrätts lagakraftvunna dom, varigenom hyresgästen förpliktats att till hyresvärden utge hyra för samma tid. Hyresvärdens ansökan har avslagits på den grunden att hyresvärdens talan i åberopad dom endast avsåg själva hyresfordringen och inte även rätt att lyfta det nedsatta beloppet.  
  RH 1995:97 Straffbar nedskräpning i samband med jordbruksverksamhet.  
  RH 1995:98 Fråga om avkastningsränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen på skadestånd samt om ränteförlust som en del av skadeståndet.  
  RH 1995:99 Det har inte ansetts att en person, som kandiderade för uppdrag som riksdagsledamot, gjort sig skyldig till mutbrott genom att erbjuda ett tjugotal företag konsulttjänster under kommande mandatperiod avseende politisk information, rådgivning och service mot viss närmare angiven ersättning eller genom att, sedan han valts till riksdagsledamot, under mandatperioden mot ersättning utföra sådana tjänster åt ett företag. Även fråga om ansvar för bestickning.  
  RH 1995:100 En äldre man påkördes av en bil och skadades allvarligt. Efter två månader avled han i en sjukdom, som uppkommit på grund av en mycket sällsynt biverkning av en medicin, vilken satts in för att bota en under sjukhusvistelsen inträdd infektion. Dödsfallet har inte ansetts vara en förutsebar effekt av påkörningen, och bilföraren har inte fällts till ansvar för vållande till annans död.  
  RH 1995:101 Att ett fordon i anslutning till en vägkorsning passerar ett i annat körfält fört fordon på ett obevakat övergångsställe har inte ansetts medföra ansvar enligt 51 § vägtrafikkungörelsen.  
  RH 1995:102 Frågor om rekvisiten för grov oredlighet mot borgenärer (skalbolagsaffärer) samt om straffvärdet på sådant brott.  
  RH 1995:103 Hyresnämndsmål. Allmännyttigt bostadsföretag har förelagts enligt 12 kap. 64 § första stycket jordabalken att till hyresnämnd lämna uppgift om hyror m.m. i sitt fastighetsbestånd.  
  RH 1995:104 Hyresnämndsmål. Sådana brister som utgör hinder och men i nyttjanderätten och som, efter prövning av domstol, kan föranleda nedsättning av hyran enligt 12 kap. 16 § första stycket jordabalken, kan inte beaktas av hyresnämnden vid en prövning enligt 55 d § andra stycket samma kapitel om återbetalning av hyra.  
  RH 1995:105 Hyresnämndsmål. Villkor vid hembud enligt den s.k. ombildningslagen har inte ansetts vara uppenbart oskäligt mot bostadsrättsförening.  
  RH 1995:106 Hyresnämndsmål. Att hyresgäst för viss månad erlagt ett lägre belopp än vad hyresnämnden funnit utgöra skälig hyra för den månaden har inte medfört rätt för hyresvärden att i tvist kvitta mellanskillnaden mot återbetalningsskyldighet avseende andra månader enligt 12 kap. 55 d § jordabalken.  
  RH 1995:107 Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt har ansetts giltigt utan hinder av att det lämnade förslaget till köpeavtal innehöll villkor om godkännande från pantbrevsborgenärernas sida. - Sedan hembud delgetts bostadsrättsförening har dispens från hembudsskyldighet inte ansetts kunna beviljas.  
  RH 1995:108 Beslut av kronofogdemyndighet i lönegarantimål där lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs fortfarande är tillämplig skall alltid överklagas till hovrätt.  
  RH 1995:109 Närståendeförhållande enligt 4 kap. 3 § andra stycket 1 p. konkurslagen har inte ansetts föreligga mellan ett moderbolag och dotterbolagets konkursbo.  
  RH 1995:110 Enligt stadfäst förlikning skulle A till B utge ett kapitalbelopp senast viss dag. Erlades inte betalning fick förlikningen inte åberopas gentemot B. Sedan A inte betalat väckte B ny talan mot A i saken. Förlikningen har inte ansetts utgöra hinder mot att uppta talan till prövning.  
  RH 1995:111 Månadsvisa sammanställningar från bank (transaktionsredovisningar), där huvuddelen av ett aktiebolags affärshändelser fanns redovisade, har inte fritagit från ansvar för bokföringsbrott när grundbokföring saknats.  
  RH 1995:112 Ringa fall av tullförseelse?  
  RH 1995:113 Befattning med ett stort antal legitimationshandlingar, checkblanketter m.fl. handlingar tillhöriga andra personer har inte ansetts utgöra förberedelse till grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning.  
  RH 1995:114 Hyresnämndsmål. Verkan - vid upprepad för sen hyresbetalning - av särskilt avtal mellan hyresvärden och vederbörande socialnämnd om hyrans erläggande.  
  RH 1995:115 Hyresnämndsmål. Tillstånd för kommun att överlåta hyresrätten till en lägenhet har förenats med villkor om skyldighet för kommunen att gå i borgen för hyrans betalning.  
  RH 1995:116 Fråga i mål om förverkande av nyttjanderätt på grund av bostadsrättshavares betalningsförsummelser huruvida dessa skall anses vara av ringa betydelse. Frågan har besvarats nekande, och orsaken till bostadsrättshavarens bristande betalningsförmåga och risken för ekonomisk förlust för denne vid blivande försäljning av bostadsrätten har därvid inte ansetts böra inverka.  
  RH 1995:117 Tillgrepp på apotek av narkotiskt preparat, värde ca 100 kr, har inte ansetts utgöra snatteri. - Även fråga om återbetalning av försvararkostnad i hovrätten för tilltalad som dömts till åtta månaders fängelse jämte förverkande av villkorligt medgiven frihet om drygt en månad och som uppbär pension.  
  RH 1995:118 Påföljden för brott mot lagen (1982:821) om transport av farligt gods.  
  RH 1995:119 Fråga, då kvarstadssökande visar sannolika skäl för sin fordran, om det skäligen kan befaras att motparten undandrar sig betalning.  
  RH 1995:120 Exekutiv auktion beträffande fastigheter hade vid tre tillfällen ogiltigförklarats sedan klaganden eller denne närstående bolag såsom högstbjudande inropat fastigheterna och erlagt handpenning men därefter inte erlagt full betalning och således inte fullföljt köpen. Kronofogdemyndigheten har inte ansetts kunna kräva att hela köpeskillingen erlades eller att godtagbar säkerhet utöver handpenningen ställdes i samband med att fastigheterna ånyo ropades in vid auktion.  
  RH 1995:121 Fråga om påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § brottsbalken.  
  RH 1995:122 Utgången av ett dispositivt tvistemål har ansetts ha synnerlig betydelse för andra föreliggande rättsförhållanden varför allmänna regler tillämpades trots att värdet av vad som yrkades inte översteg ett halvt basbelopp.  
  RH 1995:123 För tillämpning av reglerna om rättegånghinder erfordras inte att någon påkallat skiljeförfarande innan målet instämts till allmän domstol. Det ankommer på domstolen att avgöra om avtalets skiljeklausul i sig utgör hinder för rättegång vid allmän domstol.  
  RH 1995:125 Tillgrepp av väska, som hängde på den stol på vilken målsäganden satt, har bedömts som stöld av normalgraden.  
  RH 1995:126 Åklagare har yrkat ansvar för obestämt antal gärningar under viss tid. I hovrätt har åklagaren velat justera åtalet genom att bl.a. utvidga den tid under vilken gärningarna skulle ha begåtts. Justeringen har ansetts vara tillåten.  
  RH 1995:127 Fastighetsmäklare har handlat i strid mot god mäklarsed när han övertalat köpare av fastighet att avstå från att villkora köpet.  
  RH 1995:128 Brott mot upphovsrättslagen avseende alster av brukskonst (jackor). Fråga om verkshöjd, om det upphovsrättsliga skyddets omfång samt om intrång i upphovsrätten skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.  
  RH 1995:129 Uttag har gjorts med bankomatkort under tid då kortets ägare deltagit i en gymnastiklektion. Eliminationsbevisning mot för stöld åtalad klasskamrat, som inte deltagit i gymnastiklektionen, har bedömts otillräcklig.  
  RH 1995:130 Sedan den ena parten i ett tvistemål överklagat tingsrättens dom i huvudsaken, har motparten kommit in med ett anslutningsöverklagande som avser ett i domen intaget beslut om ersättning för rättegångskostnader. Tingsrätten, som uppenbarligen inte uppmärksammat att någon rätt till anslutningsöverklagande i denna situation inte längre föreligger, har vid en rättidsprövning ansett anslutningsöverklagandet inkommet i rätt tid. Hovrätten har inte ansett sig bunden av tingsrättens på felaktiga förutsättningar grundade rättidsprövning, utan har avvisat anslutningsöverklagandet.  
  RH 1995:131 Arrendatorer har ansetts som sakägare i ledningsrättsmål, oaktat arrendetomterna var belägna utanför den del av fastigheten som togs i anspråk genom beslutet om upplåtelse av ledningsrätt.  
  RH 1995:132 Skuldsanering.  
  RH 1995:133 Allmän rättshjälp har beviljats i rättslig angelägenhet, som uppkommit i av sökanden tidigare bedriven näringsverksamhet. Omsättningen i rörelsen har visserligen varit hög, men ett flertal andra omständigheter har förelegat som vid en samlad bedömning av hovrätten funnits utgöra skäl att bevilja allmän rättshjälp.  
  RH 1995:134 Narkotikabrott. Fråga om rubricering av och påföljd vid upprepade innehav av heroin.  
  RH 1995:135 Fördelning av rättshjälpskostnader. Omfattar beviljad allmän rättshjälp fråga om återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnader?  
  RH 1995:136 Fråga om en bank, som vid förvaltning av en värdepappersportfölj för kundens räkning gjort affärer i indexoptioner, härigenom förfarit vårdslöst och ådragit sig skadeståndsskyldighet. Även fråga om skadeståndets beräknande.  
  RH 1995:137 Hyresnämndsmål. I mål om förlängning av hyresavtal har hyresnämnd delgivit part handlingar och kallelse till muntlig förhandling genom kungörelsedelgivning enligt 17 § delgivningslagen (1970:428) därvid meddelande om var handlingarna hålls tillgängliga och om handlingarnas innehåll inte införts i Post- och Inrikes Tidningar och/eller ortstidning utan anslagits i myndighetens lokal. Hovrätten har funnit att parten inte delgivits handlingarna i vederbörlig ordning. Att trots detta meddela beslut har ansetts utgöra sådan domvilla som sägs i 59 kap. 1 § 2 rättegångsbalken.  
  RH 1995:138 Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gällande att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås med hänsyn till att den mjölkkvot som tilldelats fastigheten inte beaktades i tillräcklig grad.  
  RH 1995:139 Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rättegångsfel föranledande återförvisning till kronofogdemyndigheten.  
  RH 1995:140 Disciplinansvar, som meddelats veterinär i hans yrkesutövning, har inte ansetts utgöra något hinder mot att allmän domstol prövar frågan om straffansvar för samma gärning.  
  RH 1995:141 Vid huvudförhandling i ett mål om grovt narkotikabrott har tingsrätten bestått av en lagfaren domare och tre nämndemän i stället för en lagfaren domare och fem nämndemän. Trots målets och felets art har hovrätten inte undanröjt tingsrättens dom.  
  RH 1995:142 Borgensman har befunnits inte vara bunden av sitt borgensåtagande då huvudavtalet, utan hans medgivande, ändrats och i något avseende kommit att innebära ett utökat åtagande.  
  RH 1995:143 I mål om flerårigt grovt sexuellt utnyttjande av underårig utgjordes bevisningen i huvudsak av den underåriges egna berättelser samt av vittnesmål om den underåriges onormalt sexualfixerade beteenden och uttalanden om sexualhandlingar. Två förklaringar stod mot varandra. Båda förklaringarna stöddes av läkarexpertis, men det var med den ena förklaringen så svårt att finna övertygande sammanhang och mening att hovrätten inte kunde ta intryck därav.  
  RH 1995:144 Polisman, som åsidosatt föreskrifter om tillsyn av omhändertagna, har dömts för tjänstefel. Fråga om tillämpningsföreskrifternas grundlagsenlighet samt huruvida fullgörandet av tillsynen krävde att polismannen gick in i cellen till den omhändertagne.  
  RH 1995:145 Testators vidkännande av sin underskrift har i visst fall ansetts kunna ske genom konkludent handlande.  
  RH 1995:146 Återbetalning av otillåten ersättning för anvisning av bostadslägenhet; fråga om den s.k. falska bevisbördan.  
  RH 1995:147 I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att köpet gällde under förutsättning att köparna erhöll erforderliga lån. Köparna ansågs inte ha visat att de till följd av villkoret saknade skyldighet att fullfölja överlåtelseavtalet. Vidare fråga om säljarens skyldighet att efter hävning av avtalet vidta åtgärder för att minska skadan på grund av avtalsbrottet. Även fråga om upphörande av allmän rättshjälp på grund av ändrade ekonomiska förhållanden.  
  RH 1995:148 Påföljden för smuggling av eldningsolja från Finland till Sverige, varvid staten undandragits skatter om drygt 168 000 kr, har med hänsyn till brottets art, bestämts till fängelse.  
  RH 1995:149 Fråga om sammanvägning av antalet dagsböter vid gemensamt straff.  
  RH 1995:150 Fråga om person som handlat under inflytande av s.k. hundfobi skall vara fri från ansvar.  
  RH 1995:151 Skadestånd har med hänsyn till omständigheterna i vissa fall tillerkänts behandlingspersonal på ett ungdomshem enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207).  
  RH 1995:152 Fråga om tolkning av villkor i spärrförbindelse. Innehavare av byggnadskreditivkontrakt har vägrat att attestera fakturor från leverantör när den senare krävde betalning av banken på grund av spärrförbindelse. Frågan om och i vilken mån kredittagaren stod i skuld till leverantören har inte ansetts kunna prövas i en process mellan leverantören och banken.  
  RH 1995:153 Sökandens skuldbörda har i förhållande till hennes ålder, arbetssituation och familjeförhållanden inte ansetts vara sådan att hon kunde beviljas skuldsanering.  
  RH 1995:154 Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för en person som är att betrakta som arbetstagare och inte som näringsidkare i skuldsaneringslagens mening.