Propositioner, prop. 2017/18:1 - 1917/18:70[Detaljerad lista]
 • prop. 2017/18:1
 • prop. 2017/18:2
 • prop. 2017/18:3
 • prop. 2017/18:4
 • prop. 2017/18:5
 • prop. 2017/18:6
 • prop. 2017/18:7
 • prop. 2017/18:8
 • prop. 2017/18:9
 • prop. 2017/18:10
 • prop. 2017/18:11
 • prop. 2017/18:12
 • 1917/18:13
 • prop. 2017/18:14
 • prop. 2017/18:15
 • prop. 2017/18:16
 • prop. 2017/18:17
 • prop. 2017/18:18
 • prop. 2017/18:19
 • prop. 2017/18:20
 • 1917/18:21
 • prop. 2017/18:22
 • prop. 2017/18:23
 • prop. 2017/18:24
 • prop. 2017/18:25
 • prop. 2017/18:26
 • 1917/18:27
 • prop. 2017/18:28
 • prop. 2017/18:29
 • 1917/18:30
 • prop. 2017/18:31
 • prop. 2017/18:32
 • 1917/18:33
 • prop. 2017/18:34
 • prop. 2017/18:35
 • prop. 2017/18:36
 • 1917/18:37
 • prop. 2017/18:38
 • prop. 2017/18:39
 • prop. 2017/18:40
 • prop. 2017/18:41
 • prop. 2017/18:42
 • prop. 2017/18:43
 • prop. 2017/18:44
 • prop. 2017/18:45
 • 1917/18:46
 • 1917/18:47
 • prop. 2017/18:48
 • prop. 2017/18:49
 • 1917/18:50
 • prop. 2017/18:51
 • prop. 2017/18:53
 • 1917/18:54
 • prop. 2017/18:55
 • prop. 2017/18:56
 • 1917/18:57
 • prop. 2017/18:58
 • prop. 2017/18:59
 • 1917/18:68
 • 1917/18:70
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018  
   Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (pdf 1 MB)
 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (pdf 446 kB)
 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (pdf 3 MB)
 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (pdf 584 kB)
 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (pdf 570 kB)
 Utgiftsområde 15 Studiestöd (pdf 658 kB)
 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (pdf 560 kB)
 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (pdf 473 kB)
 Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 22 Kommunikation (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (pdf 628 kB)
 Utgiftsområde 24 Näringsliv (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (pdf 641 kB)
 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (pdf 289 kB)
 Utgiftsområde 27 Avgiften till den Europeiska unionen (pdf 176 kB)
 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (pdf 614 kB)
 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (pdf 768 kB)
 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (pdf 688 kB)
 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf 2 MB)
 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-11, bilagor 1-18 (pdf 9 MB)
 Metod för beräkning av potentiella variabler (pdf 182 kB)
 Utgiftsområde 8 Migration (pdf 388 kB)
 Budgetpropositionen för 2018, hela dokumentet, prop. 2017/18:1 (pdf 35 MB)
 Rättelseblad utgiftsområde 22 sid 100 (pdf 100 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 9 kapitel 3 Hälso- och sjukvårdspolitik sid 42 och 49 (pdf 179 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv sid 51 (pdf 155 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 24 kapitel 4.5 Politikens inriktning sid 100 (pdf 67 kB)
  prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017  
   Höständringsbudget för 2017, prop. 2017/18:2 (pdf 401 kB)
  prop. 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Prop. 2017/18:3  
   Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar, 2017/18:3 (pdf 188 kB)
  prop. 2017/18:4 Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden Prop. 2017/18:4  
   Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden, Prop. 2017/18:4 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5  
   Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val, prop. 2017/18:5 (pdf 977 kB)
  prop. 2017/18:6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis Prop. 2017/18:6  
  prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen Prop. 2017/18:7  
   Skadestånd och Europakonventionen, Prop. 2017/18:7 (pdf 764 kB)
  prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Prop. 2017/18:8  
   Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, prop. 2017/18:8 (pdf 227 kB)
  prop. 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9  
   Skolstart vid sex års ålder, Prop. 2017/18:9 (pdf 807 kB)
  prop. 2017/18:10 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2017/18:10  
  prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Prop. 2017/18:11  
   Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen, prop.2017/18:11 (pdf 318 kB)
  prop. 2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2017/18:12  
  1917/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Skr. 2017/18:13Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Skr. 2017/18:13  
  prop. 2017/18:14 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14  
   Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, Prop. 2017/18:14 (pdf 730 kB)
  prop. 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen Prop. 2017/18:15  
   Prop. 2017/18:15 (pdf 564 kB)
  prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Prop. 2017/18:16  
   Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall, prop. 2017/18:16 (pdf 482 kB)
  prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan Prop. 2017/18:17  
   Politisk information i skolan, Prop. 2017/18:17 (pdf 620 kB)
  prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Prop. 2017/18:18  
   Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti, Prop. 2017/18:18 (pdf 869 kB)
  prop. 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Prop. 2017/18:19  
  prop. 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina Prop. 2017/18:20  
   Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina, prop. 2017/18:20 (pdf 514 kB)
  1917/18:21 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning Skr. 2017/18:21Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning Skr. 2017/18:21  
  prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn Prop. 2017/18:22  
   Ytterligare verktyg för makrotillsyn, prop. 2017/18:22 (pdf 604 kB)
  prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Prop. 2017/18:23  
   Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, Prop. 2017/18:23 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Prop. 2017/18:24  
  prop. 2017/18:25 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet Prop. 2017/18:25  
  prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Prop. 2017/18:26  
  1917/18:27 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Skr. 2017/18:27Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Skr. 2017/18:27  
  prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Prop. 2017/18:28  
   Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring, prop. 2017/18:28 (pdf 239 kB)
  prop. 2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige Prop. 2017/18:29  
  1917/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Skr. 2017/18:30Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Skr. 2017/18:30  
  prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Prop. 2017/18:31  
  prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Prop. 2017/18:32  
   Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, Prop. 2017/18:32 (pdf 329 kB)
  1917/18:33 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration Skr. 2017/18:33Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration Skr. 2017/18:33  
  prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet Prop. 2017/18:34  
   Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet, Prop. 2017/18:34 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Prop. 2017/18:35  
   Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar, Prop. 2017/18:35 (pdf 5 MB)
  prop. 2017/18:36 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning Prop. 2017/18:36  
  1917/18:37 Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser Skr. 2017/18:37Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser Skr. 2017/18:37  
  prop. 2017/18:38 Snabbare omval Prop. 2017/18:38  
  prop. 2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB Prop. 2017/18:39  
   Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB, prop. 2017/18:39 (pdf 314 kB)
  prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Prop. 2017/18:40  
   Proposition 2017 18 40 (pdf 920 kB)
  prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen Prop. 2017/18:41  
   Prop. 2017/18:41 (pdf 333 kB)
  prop. 2017/18:42 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Prop. 2017/18:42  
  prop. 2017/18:43 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen Prop. 2017/18:43  
  prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen Prop. 2017/18:44  
  prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor Prop. 2017/18:45  
  1917/18:46 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46  
  1917/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning Skr. 2017/18:47Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning Skr. 2017/18:47  
  prop. 2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Prop. 2017/18:48  
  prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar Prop. 2017/18:49  
   Ändrade mediegrundlagar, Prop. 2017/18:49 (pdf 3 MB)
  1917/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Skr. 2017/18:50Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Skr. 2017/18:50  
  prop. 2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning Prop. 2017/18:51  
   Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, prop. 2017/18:51 (pdf 4 MB)
  prop. 2017/18:53 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension Prop. 2017/18:53  
  1917/18:54 Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet Skr. 2017/18:54Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet Skr. 2017/18:54  
  prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk Prop. 2017/18:55  
  prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension Prop. 2017/18:56  
  1917/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2017/18:572017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2017/18:57  
  prop. 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Prop. 2017/18:58  
  prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Prop. 2017/18:59  
   Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner, Prop. 2017/18:59 (pdf 1 MB)
  1917/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Skr. 2017/18:68Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Skr. 2017/18:68  
  1917/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2017/18:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2017/18:70