Propositioner, prop. 2012/13:1 - prop. 2012/13:195[Detaljerad lista]
 • prop. 2012/13:1
 • prop. 2012/13:2
 • prop. 2012/13:4
 • prop. 2012/13:6
 • prop. 2012/13:7
 • prop. 2012/13:9
 • prop. 2012/13:10
 • prop. 2012/13:11
 • prop. 2012/13:12
 • prop. 2012/13:13
 • prop. 2012/13:14
 • prop. 2012/13:16
 • prop. 2012/13:17
 • prop. 2012/13:18
 • prop. 2012/13:20
 • prop. 2012/13:21
 • prop. 2012/13:22
 • prop. 2012/13:23
 • prop. 2012/13:24
 • prop. 2012/13:25
 • prop. 2012/13:26
 • prop. 2012/13:27
 • prop. 2012/13:28
 • prop. 2012/13:30
 • prop. 2012/13:31
 • prop. 2012/13:32
 • prop. 2012/13:34
 • prop. 2012/13:35
 • prop. 2012/13:36
 • prop. 2012/13:37
 • prop. 2012/13:38
 • prop. 2012/13:39
 • prop. 2012/13:40
 • prop. 2012/13:41
 • 1912/13:44
 • prop. 2012/13:45
 • prop. 2012/13:46
 • prop. 2012/13:49
 • 1912/13:51
 • prop. 2012/13:53
 • prop. 2012/13:55
 • prop. 2012/13:56
 • prop. 2012/13:57
 • prop. 2012/13:58
 • prop. 2012/13:61
 • prop. 2012/13:63
 • prop. 2012/13:64
 • prop. 2012/13:65
 • prop. 2012/13:66
 • prop. 2012/13:67
 • prop. 2012/13:68
 • prop. 2012/13:69
 • prop. 2012/13:70
 • prop. 2012/13:71
 • prop. 2012/13:72
 • prop. 2012/13:73
 • prop. 2012/13:74
 • 1912/13:75
 • prop. 2012/13:76
 • prop. 2012/13:77
 • prop. 2012/13:78
 • prop. 2012/13:79
 • prop. 2012/13:81
 • prop. 2012/13:82
 • prop. 2012/13:83
 • prop. 2012/13:84
 • prop. 2012/13:85
 • prop. 2012/13:86
 • prop. 2012/13:87
 • prop. 2012/13:88
 • prop. 2012/13:89
 • prop. 2012/13:92
 • prop. 2012/13:93
 • prop. 2012/13:94
 • prop. 2012/13:95
 • prop. 2012/13:96
 • prop. 2012/13:99
 • prop. 2012/13:100
 • prop. 2012/13:104
 • prop. 2012/13:106
 • prop. 2012/13:107
 • prop. 2012/13:108
 • prop. 2012/13:109
 • prop. 2012/13:110
 • prop. 2012/13:111
 • prop. 2012/13:115
 • prop. 2012/13:116
 • prop. 2012/13:117
 • prop. 2012/13:118
 • prop. 2012/13:120
 • prop. 2012/13:122
 • prop. 2012/13:123
 • prop. 2012/13:124
 • prop. 2012/13:125
 • prop. 2012/13:126
 • prop. 2012/13:128
 • prop. 2012/13:129
 • 1912/13:131
 • prop. 2012/13:132
 • prop. 2012/13:133
 • prop. 2012/13:134
 • prop. 2012/13:135
 • prop. 2012/13:136
 • prop. 2012/13:138
 • prop. 2012/13:141
 • prop. 2012/13:143
 • prop. 2012/13:144
 • prop. 2012/13:147
 • prop. 2012/13:148
 • prop. 2012/13:150
 • prop. 2012/13:151
 • prop. 2012/13:152
 • prop. 2012/13:153
 • prop. 2012/13:155
 • prop. 2012/13:156
 • prop. 2012/13:157
 • prop. 2012/13:158
 • prop. 2012/13:159
 • prop. 2012/13:160
 • prop. 2012/13:161
 • prop. 2012/13:162
 • prop. 2012/13:163
 • prop. 2012/13:164
 • prop. 2012/13:165
 • prop. 2012/13:166
 • prop. 2012/13:168
 • prop. 2012/13:170
 • prop. 2012/13:171
 • prop. 2012/13:173
 • prop. 2012/13:174
 • prop. 2012/13:175
 • prop. 2012/13:176
 • prop. 2012/13:177
 • prop. 2012/13:178
 • prop. 2012/13:179
 • prop. 2012/13:180
 • prop. 2012/13:181
 • prop. 2012/13:182
 • prop. 2012/13:183
 • prop. 2012/13:186
 • prop. 2012/13:187
 • prop. 2012/13:188
 • prop. 2012/13:189
 • prop. 2012/13:190
 • prop. 2012/13:191
 • prop. 2012/13:192
 • prop. 2012/13:193
 • prop. 2012/13:194
 • prop. 2012/13:195
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013  
  prop. 2012/13:2 Höständringsbudget för 2012  
  prop. 2012/13:4 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning  
  prop. 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen  
  prop. 2012/13:7 Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter  
  prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor  
  prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga  
  prop. 2012/13:11 Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018  
  prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m  
  prop. 2012/13:13 Resultatberäkning vid vissa fastighets-avyttringar  
  prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp  
  prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd  
  prop. 2012/13:17 Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid  
  prop. 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor  
  prop. 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem  
  prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film  
  prop. 2012/13:23 Några körkortsfrågor  
  prop. 2012/13:24 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto  
  prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem  
  prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen  
  prop. 2012/13:27 Beskattning av tillsatser i motorbränsle  
  prop. 2012/13:28 Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen  
  prop. 2012/13:30 Forskning och innovation  
  prop. 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet  
  prop. 2012/13:32 Certifiering av vissa installatörer  
  prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen  
  prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp  
  prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar  
  prop. 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming  
  prop. 2012/13:38 En ny tidsbegränsad vapenamnesti  
  prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen  
  prop. 2012/13:40 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan  
  prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)  
  1912/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödetRiksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet  
  prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess  
  prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB  
  prop. 2012/13:49 Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat  
  1912/13:51 Mål för friluftslivspolitikenMål för friluftslivspolitiken  
  prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten  
  prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion  
  prop. 2012/13:56 Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda  
  prop. 2012/13:57 Informationsutbytesavtal med Saint Lucia  
  prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd  
  prop. 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor  
  prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling  
  prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik  
  prop. 2012/13:65 Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar  
  prop. 2012/13:66 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)  
  prop. 2012/13:67 Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)  
  prop. 2012/13:68 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar  
  prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering  
  prop. 2012/13:70 Prövning av nätkoncession  
  prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering  
  prop. 2012/13:72 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  
  prop. 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete  
  prop. 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten  
  1912/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister  
  prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården  
  prop. 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg  
  prop. 2012/13:79 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget  
  prop. 2012/13:81 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss  
  prop. 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg  
  prop. 2012/13:83 Bosättningskravet vid biluthyrning  
  prop. 2012/13:84 Olagligt statsstöd  
  prop. 2012/13:85 Naturgasfrågor  
  prop. 2012/13:86 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica  
  prop. 2012/13:87 Informationsutbytesavtal med Seychellerna  
  prop. 2012/13:88 Informationsutbytesavtal med Panama  
  prop. 2012/13:89 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter  
  prop. 2012/13:92 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan  
  prop. 2012/13:93 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter  
  prop. 2012/13:94 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet  
  prop. 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena  
  prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald  
  prop. 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013  
  prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2012/13:104 Nedsättning av en byggsanktionsavgift  
  prop. 2012/13:106 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan  
  prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet  
  prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning  
  prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd  
  prop. 2012/13:110 Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten  
  prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning  
  prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag  
  prop. 2012/13:116 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet  
  prop. 2012/13:117 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien  
  prop. 2012/13:118 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU i fråga om säkerhetsövervakning av läkemedel  
  prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden  
  prop. 2012/13:122 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter  
  prop. 2012/13:123 Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering  
  prop. 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen  
  prop. 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare  
  prop. 2012/13:126 FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner  
  prop. 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur  
  prop. 2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen  
  1912/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastrukturRiksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur  
  prop. 2012/13:132 Tolkning och översättning i brottmål  
  prop. 2012/13:133 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat  
  prop. 2012/13:134 Investeraravdrag  
  prop. 2012/13:135 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter  
  prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.  
  prop. 2012/13:138 Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet  
  prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt  
  prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna  
  prop. 2012/13:144 Sjöfartsstödets inriktning  
  prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag  
  prop. 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet  
  prop. 2012/13:150 Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning  
  prop. 2012/13:151 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.  
  prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld  
  prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur  
  prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder  
  prop. 2012/13:156 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen  
  prop. 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter  
  prop. 2012/13:158 Ändringar i lagen om dödförklaring  
  prop. 2012/13:159 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön  
  prop. 2012/13:160 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper  
  prop. 2012/13:161 Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel  
  prop. 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn  
  prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa  
  prop. 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019  
  prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten  
  prop. 2012/13:166 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden  
  prop. 2012/13:168 Preskription och information i försäkringssammanhang  
  prop. 2012/13:170 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål - tillträde till det andra tilläggsprotokollet  
  prop. 2012/13:171 Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer  
  prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali  
  prop. 2012/13:174 Ändringar i växtskyddslagen  
  prop. 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten  
  prop. 2012/13:176 Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen  
  prop. 2012/13:177 Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar  
  prop. 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  
  prop. 2012/13:179 EU-miljömärket  
  prop. 2012/13:180 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel  
  prop. 2012/13:181 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU  
  prop. 2012/13:182 Internationell delgivning  
  prop. 2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle  
  prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer  
  prop. 2012/13:187 Vissa skolfrågor  
  prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen  
  prop. 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal  
  prop. 2012/13:190 Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan  
  prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik  
  prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet  
  prop. 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning  
  prop. 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp  
  prop. 2012/13:195 Minskade krav på dokumentation i skolan