Propositioner, prop. 2011/12:1 - prop. 2011/12:179[Detaljerad lista]
 • prop. 2011/12:1
 • prop. 2011/12:2
 • prop. 2011/12:4
 • prop. 2011/12:5
 • prop. 2011/12:7
 • prop. 2011/12:10
 • prop. 2011/12:11
 • prop. 2011/12:12
 • prop. 2011/12:13
 • prop. 2011/12:15
 • prop. 2011/12:17
 • prop. 2011/12:21
 • prop. 2011/12:22
 • prop. 2011/12:24
 • prop. 2011/12:25
 • prop. 2011/12:26
 • prop. 2011/12:27
 • prop. 2011/12:28
 • prop. 2011/12:29
 • prop. 2011/12:31
 • prop. 2011/12:33
 • prop. 2011/12:35
 • prop. 2011/12:37
 • 1911/12:39
 • prop. 2011/12:40
 • prop. 2011/12:41
 • prop. 2011/12:42
 • prop. 2011/12:43
 • prop. 2011/12:45
 • prop. 2011/12:46
 • prop. 2011/12:47
 • prop. 2011/12:49
 • prop. 2011/12:50
 • prop. 2011/12:51
 • prop. 2011/12:53
 • prop. 2011/12:54
 • prop. 2011/12:55
 • 1911/12:56
 • prop. 2011/12:58
 • prop. 2011/12:59
 • prop. 2011/12:60
 • prop. 2011/12:61
 • prop. 2011/12:62
 • prop. 2011/12:63
 • prop. 2011/12:64
 • prop. 2011/12:66
 • prop. 2011/12:68
 • prop. 2011/12:69
 • prop. 2011/12:70
 • prop. 2011/12:74
 • 1911/12:75
 • prop. 2011/12:76
 • prop. 2011/12:77
 • prop. 2011/12:78
 • prop. 2011/12:79
 • prop. 2011/12:80
 • prop. 2011/12:81
 • prop. 2011/12:84
 • prop. 2011/12:85
 • prop. 2011/12:86
 • prop. 2011/12:87
 • prop. 2011/12:88
 • prop. 2011/12:89
 • prop. 2011/12:92
 • prop. 2011/12:94
 • prop. 2011/12:95
 • prop. 2011/12:96
 • prop. 2011/12:97
 • prop. 2011/12:98
 • prop. 2011/12:99
 • prop. 2011/12:100
 • prop. 2011/12:106
 • prop. 2011/12:107
 • prop. 2011/12:108
 • prop. 2011/12:109
 • prop. 2011/12:110
 • prop. 2011/12:111
 • prop. 2011/12:112
 • prop. 2011/12:115
 • prop. 2011/12:116
 • prop. 2011/12:117
 • prop. 2011/12:118
 • prop. 2011/12:119
 • prop. 2011/12:120
 • prop. 2011/12:121
 • prop. 2011/12:122
 • prop. 2011/12:123
 • prop. 2011/12:125
 • prop. 2011/12:126
 • prop. 2011/12:127
 • prop. 2011/12:128
 • prop. 2011/12:129
 • prop. 2011/12:132
 • prop. 2011/12:133
 • 1911/12:136
 • prop. 2011/12:137
 • prop. 2011/12:138
 • 1911/12:140
 • prop. 2011/12:142
 • prop. 2011/12:143
 • prop. 2011/12:144
 • prop. 2011/12:146
 • prop. 2011/12:147
 • prop. 2011/12:149
 • prop. 2011/12:151
 • prop. 2011/12:153
 • 1911/12:154
 • prop. 2011/12:155
 • prop. 2011/12:156
 • prop. 2011/12:157
 • prop. 2011/12:158
 • prop. 2011/12:159
 • prop. 2011/12:160
 • prop. 2011/12:162
 • prop. 2011/12:163
 • prop. 2011/12:168
 • prop. 2011/12:169
 • prop. 2011/12:171
 • prop. 2011/12:172
 • 1911/12:174
 • prop. 2011/12:175
 • prop. 2011/12:176
 • prop. 2011/12:178
 • prop. 2011/12:179
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012  
  prop. 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011  
  prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall  
  prop. 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen  
  prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar  
  prop. 2011/12:10 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning  
  prop. 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning  
  prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES  
  prop. 2011/12:13 Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden  
  prop. 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning  
  prop. 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag  
  prop. 2011/12:21 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun  
  prop. 2011/12:22 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel  
  prop. 2011/12:24 Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten  
  prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet  
  prop. 2011/12:26 Värdering till verkligt värde  
  prop. 2011/12:27 Ändring i lagen om tävling med hästdjur  
  prop. 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m.  
  prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)  
  prop. 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet  
  prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)  
  prop. 2011/12:35 2006 års sjöarbetskonvention  
  prop. 2011/12:37 Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling  
  1911/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010  
  prop. 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut  
  prop. 2011/12:41 Vissa fastighetstaxeringsfrågor  
  prop. 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande föräldrar  
  prop. 2011/12:43 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift  
  prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag  
  prop. 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning  
  prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition  
  prop. 2011/12:49 Vissa frågor om fristående skolor  
  prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet  
  prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor  
  prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård  
  prop. 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan  
  prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation  
  1911/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032  
  prop. 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon  
  prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier  
  prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet  
  prop. 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden  
  prop. 2011/12:62 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare  
  prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol  
  prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken  
  prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer  
  prop. 2011/12:68 Trygg naturgasförsörjning  
  prop. 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare  
  prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet  
  prop. 2011/12:74 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel  
  1911/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen  
  prop. 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder  
  prop. 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz  
  prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning  
  prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi  
  prop. 2011/12:81 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön  
  prop. 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015  
  prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer  
  prop. 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik  
  prop. 2011/12:87 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård  
  prop. 2011/12:88 Några frågor om Patentbesvärsrätten  
  prop. 2011/12:89 Ändringar i elberedskapslagen  
  prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande  
  prop. 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m.  
  prop. 2011/12:95 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation  
  prop. 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet  
  prop. 2011/12:97 Bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165)  
  prop. 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter  
  prop. 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012  
  prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2011/12:106 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor  
  prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.  
  prop. 2011/12:108 Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik  
  prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen  
  prop. 2011/12:110 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m.  
  prop. 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter  
  prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler  
  prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten  
  prop. 2011/12:116 Vädlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m.  
  prop. 2011/12:117 Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala näverket för vattenfrågor (GWPO) m.m.  
  prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur  
  prop. 2011/12:119 Utlåning till Irland  
  prop. 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer  
  prop. 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material  
  prop. 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster  
  prop. 2011/12:123 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram  
  prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid  
  prop. 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål  
  prop. 2011/12:127 Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin  
  prop. 2011/12:128 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt  
  prop. 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt  
  prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.  
  1911/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012Redovisning av skatteutgifter 2012  
  prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område  
  prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål  
  1911/12:140 2012 års redogörelse för företag med statligt ägande2012 års redogörelse för företag med statligt ägande  
  prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet  
  prop. 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter  
  prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna  
  prop. 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål  
  prop. 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen  
  prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter  
  prop. 2011/12:151 Ändringar i radio- och tv-lagen  
  prop. 2011/12:153 Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden  
  1911/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011  
  prop. 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet  
  prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde  
  prop. 2011/12:157 Sekretess för uppgifter i utländska databaser  
  prop. 2011/12:158 Sekretessen för djur- och växtarter  
  prop. 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering  
  prop. 2011/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården  
  prop. 2011/12:162 En ny lag om beredskapslagring av olja  
  prop. 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater  
  prop. 2011/12:168 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius  
  prop. 2011/12:169 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados  
  prop. 2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet  
  prop. 2011/12:172 Kommunala resultatutjämningsreserver  
  1911/12:174 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010  
  prop. 2011/12:175 Blankning  
  prop. 2011/12:176 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  
  prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare  
  prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet