Propositioner, prop. 2007/08:1 - prop. 2007/08:168[Detaljerad lista]
 • prop. 2007/08:1
 • prop. 2007/08:2
 • prop. 2007/08:3
 • prop. 2007/08:4
 • prop. 2007/08:6
 • prop. 2007/08:7
 • prop. 2007/08:8
 • prop. 2007/08:9
 • prop. 2007/08:10
 • prop. 2007/08:11
 • prop. 2007/08:12
 • prop. 2007/08:13
 • prop. 2007/08:14
 • prop. 2007/08:15
 • prop. 2007/08:16
 • prop. 2007/08:17
 • prop. 2007/08:18
 • prop. 2007/08:19
 • prop. 2007/08:20
 • prop. 2007/08:21
 • prop. 2007/08:22
 • prop. 2007/08:24
 • prop. 2007/08:25
 • prop. 2007/08:26
 • prop. 2007/08:27
 • prop. 2007/08:28
 • prop. 2007/08:29
 • prop. 2007/08:31
 • prop. 2007/08:32
 • 1907/08:34
 • prop. 2007/08:35
 • prop. 2007/08:36
 • prop. 2007/08:37
 • prop. 2007/08:38
 • prop. 2007/08:40
 • prop. 2007/08:41
 • prop. 2007/08:43
 • prop. 2007/08:44
 • prop. 2007/08:45
 • prop. 2007/08:46
 • prop. 2007/08:47
 • prop. 2007/08:48
 • prop. 2007/08:49
 • prop. 2007/08:50
 • 1907/08:51
 • prop. 2007/08:52
 • prop. 2007/08:53
 • prop. 2007/08:54
 • prop. 2007/08:55
 • prop. 2007/08:56
 • prop. 2007/08:57
 • prop. 2007/08:58
 • prop. 2007/08:59
 • prop. 2007/08:60
 • prop. 2007/08:61
 • prop. 2007/08:62
 • prop. 2007/08:63
 • prop. 2007/08:65
 • prop. 2007/08:66
 • prop. 2007/08:68
 • prop. 2007/08:69
 • prop. 2007/08:70
 • prop. 2007/08:71
 • prop. 2007/08:72
 • prop. 2007/08:73
 • prop. 2007/08:74
 • 1907/08:75
 • prop. 2007/08:76
 • prop. 2007/08:78
 • prop. 2007/08:79
 • prop. 2007/08:80
 • prop. 2007/08:83
 • prop. 2007/08:84
 • prop. 2007/08:86
 • prop. 2007/08:87
 • prop. 2007/08:88
 • prop. 2007/08:91
 • prop. 2007/08:92
 • prop. 2007/08:93
 • prop. 2007/08:94
 • prop. 2007/08:95
 • prop. 2007/08:96
 • prop. 2007/08:97
 • prop. 2007/08:98
 • prop. 2007/08:99
 • prop. 2007/08:100
 • prop. 2007/08:105
 • prop. 2007/08:106
 • prop. 2007/08:107
 • prop. 2007/08:108
 • prop. 2007/08:110
 • prop. 2007/08:112
 • prop. 2007/08:113
 • prop. 2007/08:115
 • prop. 2007/08:115
 • prop. 2007/08:116
 • prop. 2007/08:118
 • prop. 2007/08:119
 • prop. 2007/08:121
 • prop. 2007/08:122
 • 1907/08:123
 • prop. 2007/08:124
 • prop. 2007/08:126
 • prop. 2007/08:127
 • prop. 2007/08:128
 • prop. 2007/08:129
 • prop. 2007/08:132
 • prop. 2007/08:134
 • prop. 2007/08:135
 • prop. 2007/08:136
 • prop. 2007/08:137
 • prop. 2007/08:138
 • prop. 2007/08:139
 • prop. 2007/08:141
 • prop. 2007/08:142
 • prop. 2007/08:143
 • prop. 2007/08:144
 • prop. 2007/08:145
 • prop. 2007/08:146
 • prop. 2007/08:147
 • prop. 2007/08:149
 • prop. 2007/08:150
 • prop. 2007/08:151
 • prop. 2007/08:152
 • prop. 2007/08:153
 • prop. 2007/08:154
 • prop. 2007/08:155
 • prop. 2007/08:156
 • prop. 2007/08:157
 • prop. 2007/08:158
 • prop. 2007/08:159
 • prop. 2007/08:160
 • prop. 2007/08:161
 • prop. 2007/08:162
 • prop. 2007/08:163
 • prop. 2007/08:164
 • prop. 2007/08:165
 • prop. 2007/08:166
 • prop. 2007/08:168
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008  
  prop. 2007/08:2 Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m.  
  prop. 2007/08:3 Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst  
  prop. 2007/08:4 Annonstid i radio och TV  
  prop. 2007/08:6 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen  
  prop. 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur  
  prop. 2007/08:8 TV - tillgänglig för alla Tillstånd för digital marksänd TV  
  prop. 2007/08:9 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning  
  prop. 2007/08:10 Kompetens hos yrkesförare  
  prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008  
  prop. 2007/08:12 Vissa kapitalskattefrågor  
  prop. 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster  
  prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken  
  prop. 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner, m.m.  
  prop. 2007/08:16 Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m.  
  prop. 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln  
  prop. 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer  
  prop. 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009  
  prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner  
  prop. 2007/08:21 Ändring i tullagen, m.m.  
  prop. 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag  
  prop. 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor  
  prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor  
  prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m.  
  prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.  
  prop. 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg  
  prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn  
  prop. 2007/08:31 Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare  
  prop. 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen  
  1907/08:34 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006  
  prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.  
  prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet  
  prop. 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel  
  prop. 2007/08:38 Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden  
  prop. 2007/08:40 Återförsäkring  
  prop. 2007/08:41 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering  
  prop. 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m.  
  prop. 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m.  
  prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.  
  prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.  
  prop. 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.  
  prop. 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen  
  prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd  
  prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter  
  1907/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhetNationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet  
  prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.  
  prop. 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri  
  prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.  
  prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m.  
  prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter  
  prop. 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.  
  prop. 2007/08:58 Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.  
  prop. 2007/08:59 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag  
  prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m.  
  prop. 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans  
  prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden  
  prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi  
  prop. 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.  
  prop. 2007/08:66 Passmyndigheter utomlands  
  prop. 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet  
  prop. 2007/08:69 ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö, m.m.  
  prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården  
  prop. 2007/08:71 Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten  
  prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m.  
  prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens  
  prop. 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte  
  1907/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik  
  prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft  
  prop. 2007/08:79 Betalning av vägavgift  
  prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering  
  prop. 2007/08:83 Godkännande av PrÉmrådsbeslutet  
  prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen  
  prop. 2007/08:86 Spärrmöjligheter för telefonitjänster  
  prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder  
  prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet  
  prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform  
  prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull  
  prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform  
  prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning  
  prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering  
  prop. 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler  
  prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare  
  prop. 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen  
  prop. 2007/08:99 2008 års tilläggsbudgetproposition  
  prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.  
  prop. 2007/08:106 Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio  
  prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område  
  prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden  
  prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik  
  prop. 2007/08:112 Två nya specialskolor - utvidgning av specialskolans målgrupp  
  prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare  
  prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag  
  prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag  
  prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.  
  prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring  
  prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning  
  prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter  
  prop. 2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål  
  1907/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008Redovisning av skatteutgifter 2008  
  prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete  
  prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.  
  prop. 2007/08:127 Vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar  
  prop. 2007/08:128 Riskutbildning för körkortsaspiranter  
  prop. 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper  
  prop. 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott  
  prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet  
  prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m.  
  prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete  
  prop. 2007/08:137 Ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare  
  prop. 2007/08:138 Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands  
  prop. 2007/08:139 En modernare rättegång - några ytterligare frågor  
  prop. 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder  
  prop. 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning  
  prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S  
  prop. 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet  
  prop. 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden  
  prop. 2007/08:146 Ändring i det nordiska skatteavtalet  
  prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring  
  prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag  
  prop. 2007/08:150 Förmynderskapsrättsliga frågor  
  prop. 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete  
  prop. 2007/08:152 Slopad avskattning för personaloptioner  
  prop. 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften  
  prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon  
  prop. 2007/08:155 Skärpta fusionsregler  
  prop. 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.  
  prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken  
  prop. 2007/08:158 Europeiskt betalningsföreläggande  
  prop. 2007/08:159 Ändringar i naturgaslagen m.m.  
  prop. 2007/08:160 Utökat elektroniskt informationsutbyte  
  prop. 2007/08:161 Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag  
  prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister  
  prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.  
  prop. 2007/08:164 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å den andra  
  prop. 2007/08:165 Europeiskt småmålsförfarande  
  prop. 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter  
  prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget