Propositioner, prop. 2006/07: - prop. 2006/07:133[Detaljerad lista]
 • prop. 2006/07:
 • prop. 2006/07:1
 • prop. 2006/07:2
 • prop. 2006/07:3
 • prop. 2006/07:4
 • prop. 2006/07:5
 • prop. 2006/07:6
 • prop. 2006/07:7
 • prop. 2006/07:9
 • prop. 2006/07:10
 • 1906/07:12
 • prop. 2006/07:13
 • prop. 2006/07:14
 • prop. 2006/07:15
 • prop. 2006/07:16
 • prop. 2006/07:17
 • prop. 2006/07:19
 • prop. 2006/07:20
 • prop. 2006/07:22
 • prop. 2006/07:24
 • prop. 2006/07:25
 • prop. 2006/07:26
 • prop. 2006/07:27
 • 1906/07:28
 • prop. 2006/07:29
 • prop. 2006/07:30
 • prop. 2006/07:31
 • prop. 2006/07:32
 • prop. 2006/07:33
 • prop. 2006/07:34
 • prop. 2006/07:35
 • prop. 2006/07:37
 • prop. 2006/07:38
 • prop. 2006/07:39
 • prop. 2006/07:40
 • prop. 2006/07:41
 • prop. 2006/07:42
 • prop. 2006/07:43
 • prop. 2006/07:44
 • prop. 2006/07:45
 • prop. 2006/07:46
 • prop. 2006/07:48
 • prop. 2006/07:49
 • prop. 2006/07:50
 • prop. 2006/07:51
 • prop. 2006/07:52
 • prop. 2006/07:53
 • prop. 2006/07:55
 • prop. 2006/07:56
 • prop. 2006/07:57
 • prop. 2006/07:59
 • prop. 2006/07:60
 • prop. 2006/07:61
 • prop. 2006/07:62
 • prop. 2006/07:63
 • prop. 2006/07:64
 • prop. 2006/07:65
 • prop. 2006/07:66
 • prop. 2006/07:67
 • prop. 2006/07:68
 • prop. 2006/07:69
 • prop. 2006/07:70
 • prop. 2006/07:71
 • prop. 2006/07:72
 • prop. 2006/07:73
 • prop. 2006/07:74
 • prop. 2006/07:76
 • prop. 2006/07:77
 • prop. 2006/07:78
 • prop. 2006/07:79
 • prop. 2006/07:80
 • prop. 2006/07:83
 • prop. 2006/07:84
 • prop. 2006/07:86
 • prop. 2006/07:87
 • prop. 2006/07:88
 • prop. 2006/07:89
 • prop. 2006/07:91
 • prop. 2006/07:92
 • prop. 2006/07:93
 • prop. 2006/07:94
 • prop. 2006/07:95
 • prop. 2006/07:96
 • prop. 2006/07:97
 • prop. 2006/07:98
 • prop. 2006/07:99
 • prop. 2006/07:100
 • prop. 2006/07:105
 • prop. 2006/07:106
 • prop. 2006/07:107
 • prop. 2006/07:108
 • prop. 2006/07:109
 • prop. 2006/07:110
 • prop. 2006/07:111
 • prop. 2006/07:112
 • prop. 2006/07:113
 • prop. 2006/07:115
 • prop. 2006/07:116
 • prop. 2006/07:117
 • prop. 2006/07:118
 • prop. 2006/07:119
 • prop. 2006/07:121
 • prop. 2006/07:122
 • prop. 2006/07:123
 • prop. 2006/07:124
 • prop. 2006/07:126
 • prop. 2006/07:127
 • prop. 2006/07:128
 • prop. 2006/07:129
 • prop. 2006/07:132
 • prop. 2006/07:133
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2006/07: Ett första steg för en enklare plan- och bygglag  
  prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007  
  prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Prop. 2006/07:2  
  prop. 2006/07:3 Ändringar i luftfartslagen Prop. 2006/07:3  
  prop. 2006/07:4 Restriktioner i handeln med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. Prop. 2006/07:4  
  prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Prop. 2006/07:5  
  prop. 2006/07:6 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete Prop. 2006/07:6  
  prop. 2006/07:7 Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor Prop. 2006/07:7  
  prop. 2006/07:9 Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning Prop. 2006/07:9  
  prop. 2006/07:10 Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd Prop. 2006/07:10  
  1906/07:12 Återkallelse av skrivelse 2005/06:206 Ett Sverige för barn - redogörelse för regeringens barnpolitik Skr. 2006/07:12Återkallelse av skrivelse 2005/06:206 Ett Sverige för barn - redogörelse för regeringens barnpolitik Skr. 2006/07:12  
  prop. 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Prop. 2006/07:13  
  prop. 2006/07:14 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike Prop. 2006/07:14  
  prop. 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete Prop. 2006/07:15  
  prop. 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst - överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande Prop. 2006/07:16  
  prop. 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Prop. 2006/07:17  
  prop. 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Prop. 2006/07:19  
  prop. 2006/07:20 En ny vapenamnesti Prop. 2006/07:20  
  prop. 2006/07:22 Märkning av plastiska sprängämnen Prop. 2006/07:22  
  prop. 2006/07:24 Förenklad hantering av medborgarförslag Prop. 2006/07:24  
  prop. 2006/07:25 Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem Prop. 2006/07:25  
  prop. 2006/07:26 Flytt av försäkringssparande Prop. 2006/07:26  
  prop. 2006/07:27 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen Prop. 2006/07:27  
  1906/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Skr. 2006/07:28Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Skr. 2006/07:28  
  prop. 2006/07:29 Vissa pensionsfrågor Prop. 2006/07:29  
  prop. 2006/07:30 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien Prop. 2006/07:30  
  prop. 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Prop. 2006/07:31  
  prop. 2006/07:32 Skadestånd och bodelning Prop. 2006/07:32  
  prop. 2006/07:33 Godkännande av utkast till rådets beslut om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) Prop. 2006/07:33  
  prop. 2006/07:34 Förenklat utmätningsförfarande Prop. 2006/07:34  
  prop. 2006/07:35 En ny indelningsgrund för vissa domsagor Prop. 2006/07:35  
  prop. 2006/07:37 Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn Prop. 2006/07:37  
  prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Prop. 2006/07:38  
  prop. 2006/07:39 Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m. Prop. 2006/07:39  
  prop. 2006/07:40 Bilskrotningsfonden, m.m. Prop. 2006/07:40  
  prop. 2006/07:41 Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information Prop. 2006/07:41  
  prop. 2006/07:42 Ursprungskontroll av fordon, m.m. Prop. 2006/07:42  
  prop. 2006/07:43 Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses Prop. 2006/07:43  
  prop. 2006/07:44 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. Prop. 2006/07:44  
  prop. 2006/07:45 Andra järnvägspaketet - fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen  
  prop. 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Prop. 2006/07:46  
  prop. 2006/07:48 Ändring i produktsäkerhetslagen Prop. 2006/07:48  
  prop. 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav Prop. 2006/07:49  
  prop. 2006/07:50 Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring Prop. 2006/07:50  
  prop. 2006/07:51 Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina Prop. 2006/07:51  
  prop. 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus Prop. 2006/07:52  
  prop. 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel Prop. 2006/07:53  
  prop. 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster Prop. 2006/07:55  
  prop. 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt Prop. 2006/07:56  
  prop. 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag Prop. 2006/07:57  
  prop. 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2006/07:59  
  prop. 2006/07:60 Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden Prop. 2006/07:60  
  prop. 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder Prop. 2006/07:61  
  prop. 2006/07:62 Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk Prop. 2006/07:62  
  prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Prop. 2006/07:63  
  prop. 2006/07:64 Högskoleutbildning av officerare m.m. Prop. 2006/07:64  
  prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m.  
  prop. 2006/07:66 Angrepp mot informationssystem Prop. 2006/07:66  
  prop. 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Prop. 2006/07:67  
  prop. 2006/07:68 Tullkontroll av kontanta medel, m.m. Prop. 2006/07:68  
  prop. 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan Prop. 2006/07:69  
  prop. 2006/07:70 Några aktiebolagsrättsliga frågor Prop. 2006/07:70  
  prop. 2006/07:71 Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. Prop. 2006/07:71  
  prop. 2006/07:72 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon Prop. 2006/07:72  
  prop. 2006/07:73 Nya hastighetsgränser Prop. 2006/07:73  
  prop. 2006/07:74 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption Prop. 2006/07:74  
  prop. 2006/07:76 Tävling med hästdjur Prop. 2006/07:76  
  prop. 2006/07:77 Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m. Prop. 2006/07:77  
  prop. 2006/07:78 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor Prop. 2006/07:78  
  prop. 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG  
  prop. 2006/07:80 Bidragsbrottslag Prop. 2006/07:80  
  prop. 2006/07:83 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Prop. 2006/07:83  
  prop. 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Prop. 2006/07:84  
  prop. 2006/07:86 Vissa skolfrågor Prop. 2006/07:86  
  prop. 2006/07:87 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis Prop. 2006/07:87  
  prop. 2006/07:88 Ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Prop. 2006/07:88  
  prop. 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Prop. 2006/07:89  
  prop. 2006/07:91 Sekretess vid forskningssamverkan  
  prop. 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap Prop. 2006/07:92  
  prop. 2006/07:93 Justering av Studsviksavgiften m.m. Prop. 2006/07:93  
  prop. 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. Prop. 2006/07:94  
  prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar Prop. 2006/07:95  
  prop. 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. Prop. 2006/07:96  
  prop. 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Prop. 2006/07:97  
  prop. 2006/07:98 Ny instansordning för PBL-ärenden Prop. 2006/07:98  
  prop. 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet m.m. Prop. 2006/07:99  
  prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Prop. 2006/07:105  
  prop. 2006/07:106 Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område Prop. 2006/07:106  
  prop. 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet Prop. 2006/07:107  
  prop. 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. Prop. 2006/07:108  
  prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Prop. 2006/07:109  
  prop. 2006/07:110 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. Prop. 2006/07:110  
  prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111  
  prop. 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar Prop. 2006/07:112  
  prop. 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. Prop. 2006/07:113  
  prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden Prop. 2006/07:115  
  prop. 2006/07:116 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m. Prop. 2006/07:116  
  prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Prop. 2006/07:117  
  prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Prop. 2006/07:118  
  prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation Prop. 2006/07:119  
  prop. 2006/07:121 Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning Prop. 2006/07:121  
  prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag  
  prop. 2006/07:123 Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank Prop. 2006/07:123  
  prop. 2006/07:124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter Prop. 2006/07:124  
  prop. 2006/07:126 Tillsyn över hundar och katter Prop. 2006/07:126  
  prop. 2006/07:127 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Prop. 2006/07:127  
  prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Prop. 2006/07:128  
  prop. 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. Prop. 2006/07:129  
  prop. 2006/07:132 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m. Prop. 2006/07:133