Propositioner, prop. 1999/2000:1 - prop. 1999/2000:149[Detaljerad lista]
 • prop. 1999/2000:1
 • prop. 1999/2000:2
 • prop. 1999/2000:4
 • prop. 1999/2000:5
 • prop. 1999/2000:6
 • prop. 1999/2000:8
 • prop. 1999/2000:9
 • prop. 1999/2000:10
 • prop. 1999/2000:11
 • prop. 1999/2000:12
 • prop. 1999/2000:15
 • prop. 1999/2000:16
 • prop. 1999/2000:17
 • prop. 1999/2000:18
 • prop. 1999/2000:23
 • prop. 1999/2000:25
 • prop. 1999/2000:26
 • prop. 1999/2000:27
 • prop. 1999/2000:28
 • prop. 1999/2000:29
 • prop. 1999/2000:30
 • prop. 1999/2000:32
 • prop. 1999/2000:34
 • prop. 1999/2000:35
 • prop. 1999/2000:36
 • prop. 1999/2000:38
 • prop. 1999/2000:39
 • prop. 1999/2000:40
 • prop. 1999/2000:41
 • prop. 1999/2000:42
 • prop. 1999/2000:43
 • prop. 1999/2000:44
 • prop. 1999/2000:45
 • prop. 1999/2000:46
 • prop. 1999/2000:47
 • prop. 1999/2000:48
 • prop. 1999/2000:49
 • prop. 1999/2000:50
 • prop. 1999/2000:51
 • prop. 1999/2000:52
 • prop. 1999/2000:53
 • prop. 1999/2000:54
 • prop. 1999/2000:55
 • prop. 1999/2000:56
 • prop. 1999/2000:57
 • prop. 1999/2000:58
 • prop. 1999/2000:59
 • prop. 1999/2000:61
 • prop. 1999/2000:62
 • prop. 1999/2000:63
 • prop. 1999/2000:64
 • prop. 1999/2000:66
 • prop. 1999/2000:67
 • prop. 1999/2000:68
 • prop. 1999/2000:71
 • prop. 1999/2000:72
 • prop. 1999/2000:73
 • prop. 1999/2000:74
 • prop. 1999/2000:76
 • prop. 1999/2000:77
 • prop. 1999/2000:78
 • prop. 1999/2000:79
 • prop. 1999/2000:80
 • prop. 1999/2000:81
 • prop. 1999/2000:82
 • prop. 1999/2000:84
 • prop. 1999/2000:85
 • prop. 1999/2000:86
 • prop. 1999/2000:87
 • prop. 1999/2000:88
 • prop. 1999/2000:89
 • prop. 1999/2000:91
 • prop. 1999/2000:92
 • prop. 1999/2000:93
 • prop. 1999/2000:94
 • prop. 1999/2000:95
 • prop. 1999/2000:96
 • prop. 1999/2000:97
 • prop. 1999/2000:98
 • prop. 1999/2000:99
 • prop. 1999/2000:100
 • prop. 1999/2000:101
 • prop. 1999/2000:105
 • prop. 1999/2000:107
 • prop. 1999/2000:108
 • prop. 1999/2000:109
 • prop. 1999/2000:111
 • prop. 1999/2000:112
 • prop. 1999/2000:113
 • prop. 1999/2000:115
 • prop. 1999/2000:116
 • prop. 1999/2000:117
 • prop. 1999/2000:118
 • prop. 1999/2000:119
 • prop. 1999/2000:121
 • prop. 1999/2000:122
 • prop. 1999/2000:123
 • prop. 1999/2000:124
 • prop. 1999/2000:126
 • prop. 1999/2000:127
 • prop. 1999/2000:128
 • prop. 1999/2000:129
 • prop. 1999/2000:131
 • prop. 1999/2000:133
 • prop. 1999/2000:134
 • prop. 1999/2000:135
 • prop. 1999/2000:138
 • prop. 1999/2000:139
 • prop. 1999/2000:140
 • prop. 1999/2000:141
 • prop. 1999/2000:142
 • prop. 1999/2000:143
 • prop. 1999/2000:144
 • prop. 1999/2000:145
 • prop. 1999/2000:147
 • prop. 1999/2000:149
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.  
  prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen  
  prop. 1999/2000:4 Vilande förtidspension  
  prop. 1999/2000:5 Personskadeskydd för studenter  
  prop. 1999/2000:6 Förmånsbeskattning av miljöbilar, m.m.  
  prop. 1999/2000:8 Yrkesregister m.m.  
  prop. 1999/2000:9 Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.  
  prop. 1999/2000:10 Ett reformerat studiestödssystem  
  prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler  
  prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m.  
  prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler  
  prop. 1999/2000:16 Utvidgning av lagen om europeiska företagsråd till att avse Storbritannien  
  prop. 1999/2000:17 Avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda ombord på färjor och tåg m.m.  
  prop. 1999/2000:18 Förstärkt skydd för avvecklingen av förpliktelser på finansmarknaden  
  prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro  
  prop. 1999/2000:25 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet  
  prop. 1999/2000:26 Effektivisering av förfarandet i allmän domstol  
  prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning  
  prop. 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan  
  prop. 1999/2000:29 Statens ägande i Celsius AB  
  prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret  
  prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning  
  prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier  
  prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen  
  prop. 1999/2000:36 Ändringar i lagarna om insättningsgaranti och investerarskydd m.m.  
  prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m.  
  prop. 1999/2000:39 Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m.  
  prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m.  
  prop. 1999/2000:41 Marktjänster på flygplatser  
  prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m.  
  prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning  
  prop. 1999/2000:44 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård  
  prop. 1999/2000:45 Överförande av straffverkställighet utan den dömdes samtycke  
  prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet  
  prop. 1999/2000:47 Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader  
  prop. 1999/2000:48 Tidsdelat boende information på konsumentens språk  
  prop. 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster  
  prop. 1999/2000:50 Ansvaret för fastställande av diskontot m.m.  
  prop. 1999/2000:51 Lag om radio- och teleterminalutrustning, m.m.  
  prop. 1999/2000:52 Förstärkt strålskydd Prop. 1999/2000:52  
  prop. 1999/2000:53 Genomförande av EG-direktiv om biocidprodukter och innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, m.m.  
  prop. 1999/2000:54 Effektiv kontroll för att hindra spridning av kärnvapen  
  prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio  
  prop. 1999/2000:56 Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor  
  prop. 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden  
  prop. 1999/2000:58 Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen  
  prop. 1999/2000:59 Avgiftssystemet i rättshjälpslagen  
  prop. 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61  
  prop. 1999/2000:62 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Folkrepubliken Kina  
  prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m.  
  prop. 1999/2000:64 Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen  
  prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.  
  prop. 1999/2000:67 Effektivare handläggning av strafförelägganden m.m. Prop. 1999/2000:67  
  prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor  
  prop. 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken  
  prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag  
  prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor  
  prop. 1999/2000:74 Godkännande av ett nytt protokoll m.m. till två marina konventioner  
  prop. 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar  
  prop. 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Prop. 1999/2000:77  
  prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.  
  prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken  
  prop. 1999/2000:80 Avtal om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Sydafrika Prop. 1999/2000:80  
  prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering  
  prop. 1999/2000:82 Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter  
  prop. 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB  
  prop. 1999/2000:85 Sveriges tillträde till vissa internationella överenskommelser för bekämpande av penningförfalskning m.m.  
  prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla  
  prop. 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet Prop. 1999/2000:87  
  prop. 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar  
  prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal  
  prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn  
  prop. 1999/2000:92 Ändring i livsmedelslagen  
  prop. 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen  
  prop. 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m. Prop. 1999/2000:94  
  prop. 1999/2000:95 Vissa socialförsäkringsfrågor  
  prop. 1999/2000:96 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning  
  prop. 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.  
  prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt  
  prop. 1999/2000:99 Gruppbaserade försäkringsrörelseregler  
  prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet Prop. 1999/2000:101  
  prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor  
  prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerar- skyddet m.m.  
  prop. 1999/2000:108 Överenskommelse om en liberalisering av handeln med tjänster m.m. mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Mexikos förenta stater Prop. 1999/2000:108  
  prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m.  
  prop. 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m.  
  prop. 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen  
  prop. 1999/2000:113 Avveckling av ungdomsbosparreglerna Prop. 1999/2000:113  
  prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor  
  prop. 1999/2000:116 Subjektiva rekvisit i vissa straffbestämmelser på sjöfartsområdet  
  prop. 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer m.m.  
  prop. 1999/2000:118 Underhållsstöd vid växelvis boende  
  prop. 1999/2000:119 Instrument antagna av Internationella arbetskonferensens åttiofjärde möte, ILO:s elfte sjöfartssession m.m.  
  prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.  
  prop. 1999/2000:122 Internationellt tullsamarbete  
  prop. 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg  
  prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m.  
  prop. 1999/2000:126 En ny tullag  
  prop. 1999/2000:127 Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare  
  prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället  
  prop. 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m.  
  prop. 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket  
  prop. 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin  
  prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor  
  prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning  
  prop. 1999/2000:138 Anpassning i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m.  
  prop. 1999/2000:139 En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring  
  prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald  
  prop. 1999/2000:141 Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.  
  prop. 1999/2000:142 Videokonferens och telefon i allmän förvaltningsdomstol, m.m.  
  prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m.  
  prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen  
  prop. 1999/2000:145 Penningtvätt och betalningsöverföring  
  prop. 1999/2000:147 Lag om svenskt medborgarskap  
  prop. 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården