Propositioner, prop. 1996/97:1 - prop. 1996/97:178[Detaljerad lista]
 • prop. 1996/97:1
 • prop. 1996/97:3
 • prop. 1996/97:4
 • prop. 1996/97:5
 • prop. 1996/97:6
 • prop. 1996/97:7
 • prop. 1996/97:8
 • prop. 1996/97:9
 • prop. 1996/97:10
 • prop. 1996/97:11
 • prop. 1996/97:12
 • prop. 1996/97:14
 • prop. 1996/97:16
 • prop. 1996/97:17
 • prop. 1996/97:18
 • prop. 1996/97:19
 • prop. 1996/97:21
 • prop. 1996/97:22
 • prop. 1996/97:23
 • prop. 1996/97:25
 • prop. 1996/97:26
 • prop. 1996/97:27
 • prop. 1996/97:28
 • prop. 1996/97:29
 • prop. 1996/97:30
 • prop. 1996/97:31
 • prop. 1996/97:32
 • prop. 1996/97:33
 • prop. 1996/97:34
 • prop. 1996/97:35
 • prop. 1996/97:36
 • prop. 1996/97:37
 • prop. 1996/97:38
 • prop. 1996/97:39
 • prop. 1996/97:40
 • prop. 1996/97:42
 • prop. 1996/97:43
 • prop. 1996/97:44
 • prop. 1996/97:45
 • prop. 1996/97:46
 • prop. 1996/97:47
 • prop. 1996/97:48
 • prop. 1996/97:52
 • prop. 1996/97:53
 • prop. 1996/97:54
 • prop. 1996/97:55
 • prop. 1996/97:58
 • prop. 1996/97:59
 • prop. 1996/97:60
 • prop. 1996/97:61
 • prop. 1996/97:62
 • prop. 1996/97:63
 • 1996/97:64
 • prop. 1996/97:65
 • prop. 1996/97:67
 • prop. 1996/97:69
 • prop. 1996/97:70
 • prop. 1996/97:72
 • prop. 1996/97:73
 • prop. 1996/97:74
 • prop. 1996/97:75
 • prop. 1996/97:76
 • prop. 1996/97:77
 • prop. 1996/97:78
 • prop. 1996/97:79
 • prop. 1996/97:81
 • prop. 1996/97:82
 • prop. 1996/97:84
 • prop. 1996/97:85
 • prop. 1996/97:86
 • prop. 1996/97:87
 • prop. 1996/97:88
 • prop. 1996/97:89
 • prop. 1996/97:90
 • prop. 1996/97:91
 • prop. 1996/97:92
 • prop. 1996/97:94
 • prop. 1996/97:96
 • prop. 1996/97:97
 • prop. 1996/97:98
 • prop. 1996/97:99
 • prop. 1996/97:100
 • prop. 1996/97:101
 • prop. 1996/97:102
 • prop. 1996/97:104
 • prop. 1996/97:105
 • prop. 1996/97:106
 • prop. 1996/97:107
 • prop. 1996/97:108
 • prop. 1996/97:109
 • prop. 1996/97:110
 • prop. 1996/97:111
 • prop. 1996/97:113
 • prop. 1996/97:114
 • prop. 1996/97:115
 • prop. 1996/97:116
 • prop. 1996/97:117
 • prop. 1996/97:119
 • prop. 1996/97:121
 • prop. 1996/97:122
 • prop. 1996/97:123
 • prop. 1996/97:124
 • prop. 1996/97:126
 • prop. 1996/97:127
 • prop. 1996/97:128
 • prop. 1996/97:129
 • prop. 1996/97:130
 • prop. 1996/97:131
 • prop. 1996/97:132
 • prop. 1996/97:133
 • prop. 1996/97:134
 • prop. 1996/97:135
 • prop. 1996/97:136
 • prop. 1996/97:137
 • prop. 1996/97:141
 • prop. 1996/97:143
 • prop. 1996/97:144
 • prop. 1996/97:145
 • prop. 1996/97:146
 • prop. 1996/97:147
 • prop. 1996/97:151
 • prop. 1996/97:153
 • prop. 1996/97:154
 • prop. 1996/97:155
 • prop. 1996/97:156
 • prop. 1996/97:158
 • prop. 1996/97:159
 • prop. 1996/97:160
 • prop. 1996/97:161
 • prop. 1996/97:163
 • prop. 1996/97:164
 • prop. 1996/97:165
 • prop. 1996/97:166
 • prop. 1996/97:167
 • prop. 1996/97:170
 • prop. 1996/97:173
 • prop. 1996/97:174
 • prop. 1996/97:175
 • prop. 1996/97:176
 • prop. 1996/97:177
 • prop. 1996/97:178
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997,m.m.Enligt 9 kap. 6 §regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudgetför budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom¶ster ochbeslutar om utgifter för staten i enlighet med despecifikationer som fogats till förslaget.Stockholm den 12 september 1996Göran PerssonErikÅsbrink(Finansdepartementet)Propositionens huvudsakligainnehållPropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudgetförbudgetåret 1997. Förslaget till statsbudget, som omfattar allainkomsteroch utgifter samt andra betalningar som påverkar statenslånebehov,visar en omslutning på 676,6 miljarder kronor.Budgetunderskottet förbudgetåret 1997 beräknas till 61,3 miljarderkronor. Statens lånebehovför budgetåret 1997 beräknas till 54,4 miljarder kronor.I propositionen redovisar regeringen en revideradfinansplan, en uppföljning av konsolideringsprogrammet ochavbudgeten för budgetåret 1995/96 samt lämnar förslag tilländradeanslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret1995/96.  
  prop. 1996/97:3 KulturpolitikProp.1996/97:3  
  prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2  
  prop. 1996/97:5 Forskning och samhälle  
  prop. 1996/97:6 Ändrade sjukavdrag för statsråden  
  prop. 1996/97:7 Vissa spel- och lotterifrågor  
  prop. 1996/97:8 Utökad användning av strafföreläggande  
  prop. 1996/97:9 Ny rättshjälpslag  
  prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet  
  prop. 1996/97:11 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred  
  prop. 1996/97:12 Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m.  
  prop. 1996/97:14 Vissa punktskattefrågor  
  prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt  
  prop. 1996/97:17 om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall  
  prop. 1996/97:18 Vissa företagsskattefrågor  
  prop. 1996/97:19 Beskattning av bilförmån, m.m.  
  prop. 1996/97:21 Nedsättning av socialavgifter, m.m.  
  prop. 1996/97:22 Statliga stiftelser  
  prop. 1996/97:23 Sekretess i Insättningsgarantinämndens verksamhet  
  prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv  
  prop. 1996/97:26 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning  
  prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjningm.m.  
  prop. 1996/97:28 Kriterier för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension  
  prop. 1996/97:29 Höjning av koldioxidskatten för industrin ochväxthusnäringen  
  prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.  
  prop. 1996/97:31 Vissa frågor om hur revisorer i stiftelser utses och entledigas  
  prop. 1996/97:32 Redovisning i ekonomiska föreningar och handelsbolag m.m.  
  prop. 1996/97:33 Statens köp av färjetrafik till och från Gotland  
  prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m.  
  prop. 1996/97:35 Ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan  
  prop. 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen  
  prop. 1996/97:37 Ändrad grund för förvaltningen av vissa statligt reglerade bostadslån  
  prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder  
  prop. 1996/97:39 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochCanada  
  prop. 1996/97:40 Försäljning av aktier i Stadshypotek AB  
  prop. 1996/97:42 Tilläggssäkerheter vid handel med finansiella instrument och valuta  
  prop. 1996/97:43 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg  
  prop. 1996/97:44 Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna  
  prop. 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag  
  prop. 1996/97:46 Skadeståndsansvar vid dammhaveri  
  prop. 1996/97:47 Ändringar i lagen om revisorer  
  prop. 1996/97:48 Kartavgift i ärenden om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn  
  prop. 1996/97:52 Den kommunala redovisningen  
  prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter  
  prop. 1996/97:54 Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina  
  prop. 1996/97:55 Kapitaltillskott till AmuGruppen AB  
  prop. 1996/97:58 Prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke-territoriella församlingar  
  prop. 1996/97:59 Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden  
  prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården  
  prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:957) m.m.  
  prop. 1996/97:62 Ändringar i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m.  
  prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåeroch administration, m.m.  
  1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av hönsAlternativ till traditionell burhållning av höns  
  prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen  
  prop. 1996/97:67 Digitala TV-sändningar  
  prop. 1996/97:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.  
  prop. 1996/97:70 Ny vallag  
  prop. 1996/97:72 Ändrade regler för filialetablering och vissa insättningsgarantifrågor  
  prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.  
  prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxeringår 1998 av lantbruk  
  prop. 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald  
  prop. 1996/97:76 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Armenien  
  prop. 1996/97:77 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Azerbajdzjan  
  prop. 1996/97:78 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien  
  prop. 1996/97:79 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Uzbekistan  
  prop. 1996/97:81 Mervärdesskatt - Beskattningsland för telekommunikationstjänster, m.m.  
  prop. 1996/97:82 Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen  
  prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning  
  prop. 1996/97:85 Frågor om mätning m.m. på elmarknaden  
  prop. 1996/97:86 Nya regler om elberedskap  
  prop. 1996/97:87 Dublinkonventionen  
  prop. 1996/97:88 Ett förenklat utlämningsförfarande mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen  
  prop. 1996/97:89 Ändring i lagen om civilt försvar m.m.  
  prop. 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor  
  prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor  
  prop. 1996/97:92 Enskilda vägar  
  prop. 1996/97:94 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde  
  prop. 1996/97:96 ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i gruvor m.m.  
  prop. 1996/97:97 Prästers tystnadsplikt  
  prop. 1996/97:98 Höjd lotteriskatt  
  prop. 1996/97:99 Uppdragsarkeologi  
  prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.  
  prop. 1996/97:101 Vissa ändringar i annonsbestämmelserna i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m.  
  prop. 1996/97:102 Löneskyddet vid konkurs  
  prop. 1996/97:104 Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister  
  prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan  
  prop. 1996/97:106 Ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister  
  prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring  
  prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige  
  prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet  
  prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.  
  prop. 1996/97:111 Rättsligt skydd för databaser, m.m.  
  prop. 1996/97:113 God man för ensamma flyktingbarn  
  prop. 1996/97:114 Finansieringsverksamhet i ekonomisk förening m.m.  
  prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik  
  prop. 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.  
  prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning  
  prop. 1996/97:119 Självförvaltning  
  prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen  
  prop. 1996/97:122 Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon  
  prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare  
  prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen  
  prop. 1996/97:126 Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS-samarbetet  
  prop. 1996/97:127 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende  
  prop. 1996/97:128 Ny växtförädlarrättslag  
  prop. 1996/97:129 Ändringar i upphovsrättslagen  
  prop. 1996/97:130 Registrering av fartyg  
  prop. 1996/97:131 Prövningstillstånd i hovrätten  
  prop. 1996/97:132 Delgivning med aktiebolag  
  prop. 1996/97:133 Domstols sammansättning m.m.  
  prop. 1996/97:134 Advokatsamfundets disciplinverksamhet  
  prop. 1996/97:135 Ändring i brottsbalkenSkärpning av straff för övergrepp i rättssak  
  prop. 1996/97:136 Ny ellag  
  prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället  
  prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation  
  prop. 1996/97:143 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ukraina  
  prop. 1996/97:144 Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Slovenien  
  prop. 1996/97:145 Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar av den 3 maj 1996  
  prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans  
  prop. 1996/97:147 Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser  
  prop. 1996/97:151 Beskattning av aktievinster i bolagssektorn  
  prop. 1996/97:153 Ändringar i lagen om offentlig upphandling  
  prop. 1996/97:154 Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen, m.m.  
  prop. 1996/97:155 Enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m.  
  prop. 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem  
  prop. 1996/97:158 Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred  
  prop. 1996/97:159 Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader  
  prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg  
  prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln  
  prop. 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen  
  prop. 1996/97:164 Europol  
  prop. 1996/97:165 Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet  
  prop. 1996/97:166 Omprövning av skuldsanering  
  prop. 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet  
  prop. 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag  
  prop. 1996/97:173 Beskattning av bostadsförmån, m.m.  
  prop. 1996/97:174 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar  
  prop. 1996/97:175 Ändringar i polislagen m.m.  
  prop. 1996/97:176 Lag om kärnkraftens avveckling  
  prop. 1996/97:177 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland  
  prop. 1996/97:178 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Moldova