Propositioner, prop. 1989/90:1 - prop. 1989/90:160[Detaljerad lista]
 • prop. 1989/90:1
 • prop. 1989/90:2
 • prop. 1989/90:3
 • prop. 1989/90:4
 • prop. 1989/90:5
 • prop. 1989/90:6
 • prop. 1989/90:7
 • prop. 1989/90:8
 • prop. 1989/90:9
 • prop. 1989/90:10
 • prop. 1989/90:11
 • prop. 1989/90:12
 • prop. 1989/90:14
 • prop. 1989/90:15
 • prop. 1989/90:16
 • prop. 1989/90:17
 • prop. 1989/90:19
 • prop. 1989/90:32
 • prop. 1989/90:33
 • prop. 1989/90:34
 • prop. 1989/90:35
 • prop. 1989/90:36
 • prop. 1989/90:37
 • prop. 1989/90:38
 • prop. 1989/90:39
 • prop. 1989/90:40
 • prop. 1989/90:41
 • prop. 1989/90:42
 • prop. 1989/90:43
 • prop. 1989/90:44
 • prop. 1989/90:46
 • prop. 1989/90:47
 • prop. 1989/90:48
 • prop. 1989/90:49
 • prop. 1989/90:50
 • prop. 1989/90:51
 • prop. 1989/90:52
 • prop. 1989/90:54
 • prop. 1989/90:55
 • prop. 1989/90:56
 • prop. 1989/90:57
 • prop. 1989/90:59
 • prop. 1989/90:60
 • prop. 1989/90:61
 • prop. 1989/90:62
 • prop. 1989/90:64
 • prop. 1989/90:65
 • prop. 1989/90:66
 • prop. 1989/90:67
 • prop. 1989/90:70
 • prop. 1989/90:71
 • prop. 1989/90:72
 • prop. 1989/90:73
 • prop. 1989/90:74
 • prop. 1989/90:76
 • prop. 1989/90:77
 • prop. 1989/90:78
 • prop. 1989/90:79
 • prop. 1989/90:81
 • prop. 1989/90:82
 • prop. 1989/90:83
 • prop. 1989/90:85
 • prop. 1989/90:86
 • prop. 1989/90:87
 • prop. 1989/90:88
 • prop. 1989/90:89
 • prop. 1989/90:90
 • prop. 1989/90:91
 • prop. 1989/90:92
 • prop. 1989/90:93
 • prop. 1989/90:94
 • prop. 1989/90:95
 • prop. 1989/90:96
 • prop. 1989/90:97
 • prop. 1989/90:98
 • prop. 1989/90:99
 • prop. 1989/90:101
 • prop. 1989/90:102
 • prop. 1989/90:104
 • prop. 1989/90:105
 • prop. 1989/90:106
 • prop. 1989/90:107
 • prop. 1989/90:108
 • prop. 1989/90:109
 • prop. 1989/90:110
 • prop. 1989/90:111
 • prop. 1989/90:112
 • prop. 1989/90:113
 • prop. 1989/90:114
 • prop. 1989/90:115
 • prop. 1989/90:116
 • prop. 1989/90:117
 • prop. 1989/90:118
 • prop. 1989/90:119
 • prop. 1989/90:120
 • prop. 1989/90:122
 • prop. 1989/90:123
 • prop. 1989/90:125
 • prop. 1989/90:126
 • prop. 1989/90:127
 • prop. 1989/90:128
 • prop. 1989/90:129
 • prop. 1989/90:130
 • prop. 1989/90:132
 • prop. 1989/90:133
 • prop. 1989/90:134
 • prop. 1989/90:135
 • prop. 1989/90:136
 • prop. 1989/90:138
 • prop. 1989/90:139
 • prop. 1989/90:140
 • prop. 1989/90:141
 • prop. 1989/90:142
 • prop. 1989/90:143
 • prop. 1989/90:144
 • prop. 1989/90:145
 • prop. 1989/90:146
 • prop. 1989/90:147
 • prop. 1989/90:148
 • prop. 1989/90:149
 • prop. 1989/90:150
 • prop. 1989/90:151
 • prop. 1989/90:152
 • prop. 1989/90:153
 • prop. 1989/90:154
 • prop. 1989/90:155
 • prop. 1989/90:157
 • prop. 1989/90:158
 • prop. 1989/90:159
 • prop. 1989/90:160
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1989/90:1 Proposition 1989/90:1 om ändring i lagen (1989: 329) om en folk- och bostadsräkning år 1990  
  prop. 1989/90:2 Proposition 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m.  
  prop. 1989/90:3 Proposition 1989/90:3 om ändringar i betalningssäkringslagen  
  prop. 1989/90:4 Proposition 1989/90:4 om sjömanspensioneringen  
  prop. 1989/90:5 Proposition 1989/90:5 om godkännande av protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar  
  prop. 1989/90:6 Proposition 1989/90:6 med förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160), sekretesslagen (1980:100), lagen (1982:80) om anställningsskydd m.m.  
  prop. 1989/90:7 Proposition 1989/90:7 om försöksverksamhet med samhällstjänst  
  prop. 1989/90:8 Proposition 1989/90:8 om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  
  prop. 1989/90:9 Proposition 1989/90:9 om arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m. m.  
  prop. 1989/90:10 Proposition 1989/90:10 om godkännande av tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC)  
  prop. 1989/90:11 Proposition 1989/90:11 om stiftsledningen i Uppsala stift, m. m.  
  prop. 1989/90:12 Proposition 1989/90:12 om ändring i lagen (1976: 633) om kungörande av lagar och andra författningar  
  prop. 1989/90:14 Proposition 1989/90:14 om godkännande av Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräkning i skatteärenden, m.m.  
  prop. 1989/90:15 Proposition 1989/90:15 om fortsatt kreditpolitisk lagstiftning  
  prop. 1989/90:16 Proposition 1989/90:16 om nyemission i AB Aerotransport  
  prop. 1989/90:17 Proposition 1989/90:17 om ändring i lagen (1972: 435) om överlastavgift  
  prop. 1989/90:19 Proposition 1989/90:19 med förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160)  
  prop. 1989/90:32 Proposition 1989/90:32 om ändring i lagen (1984: 351) om totalisatorskatt  
  prop. 1989/90:33 Proposition 1989/90:33 om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna  
  prop. 1989/90:34 Proposition 1989/90:34 om ändringar i försiikringsrörelselagen, m. m.  
  prop. 1989/90:35 Proposition 1989/90:35 om överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring  
  prop. 1989/90:36 Proposition 1989/90:36 om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m. (EG-deligation)  
  prop. 1989/90:37 Proposition 1989/90:37 om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m.  
  prop. 1989/90:38 Proposition 1989/90:38 om ändrade bestämmelser i fråga om bostadsbidrag för år 1990  
  prop. 1989/90:39 Proposition 1989/90:39 om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna beträffande skatter på arv och på gåva  
  prop. 1989/90:40 Proposition 1989/90:40 om tullregisterlag m. m.  
  prop. 1989/90:41 Proposition 1989/90:41 om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer  
  prop. 1989/90:42 Proposition 1989/90:42 om det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen  
  prop. 1989/90:43 Proposition 1989/90:43 om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut  
  prop. 1989/90:44 Proposition 1989/90:44 om statlig medverkan vid finansiering av export m. m.  
  prop. 1989/90:46 Proposition 1989/90:46 om ändring i lagen (1982: 636) om anordnande av visst automatspel;  
  prop. 1989/90:47 Proposition 1989/90:47 om vissa internationella skattefrågor  
  prop. 1989/90:48 Proposition 1989/90:48 om kompensation till studerande med studiemedel för vissa skatteefekter  
  prop. 1989/90:49 Proposition 1989/90:49 om ändrade regler för räntesubventioner för hyres- och bostadsrättshus  
  prop. 1989/90:50 Proposition 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m.  
  prop. 1989/90:51 Proposition 1989/90:51 om statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt vid Saab-Scania AB  
  prop. 1989/90:52 Proposition 1989/90:52 om höjt pensionstillskott och förbiittringar i kommunala bostadstilläggen m. m.  
  prop. 1989/90:54 Proposition 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.  
  prop. 1989/90:55 Proposition 1989/90:55 med anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottsmål  
  prop. 1989/90:56 Proposition 1989/90:56 om ändring i utsökningsbalken (hantering av restbelopp)  
  prop. 1989/90:57 Proposition 1989/90:57 Ändrad instansordning för vissa ärendegrupper inom jordbruksdepartementets område m.m.  
  prop. 1989/90:59 Proposition 1989/90:59 Den sjätte semesterveckan  
  prop. 1989/90:60 Proposition 1989/90:60 om minimiålder för tillträde till arbete  
  prop. 1989/90:61 Proposition 1989/90:61 om elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet  
  prop. 1989/90:62 Proposition 1989/90:62 om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet, m. m.  
  prop. 1989/90:64 Proposition 1989/90:64 med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttiofemte möte  
  prop. 1989/90:65 Proposition 1989/90:65 om statliga lån till Göteborgs och Malmö kommuner  
  prop. 1989/90:66 Proposition 1989/90:66 om särskilda regionalpolitiska insatser i Blekinge län m. m.  
  prop. 1989/90:67 Proposition 1989/90:67 om lag om obeställbara postförsändelser  
  prop. 1989/90:70 Proposition 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m. m.  
  prop. 1989/90:71 Proposition 1989/90:71 om några processrjättsliga frågor  
  prop. 1989/90:72 Proposition 1989/90:72 om arkiv m. m.  
  prop. 1989/90:73 Proposition 1989/90:73 om införande av nya mervärdeskatteregler för förskottsinbetalningar  
  prop. 1989/90:74 Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m.  
  prop. 1989/90:76 Proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet  
  prop. 1989/90:77 Proposition 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m. m.  
  prop. 1989/90:78 Proposition 1989/90:78 om reformerat presstöd  
  prop. 1989/90:79 Proposition 1989/90:79 om domarbanan och meritvärderingen vid tillsättning av domartjänster  
  prop. 1989/90:81 Proposition 1989/90:81 om ledningsansvaret inom den offentliga hälso- och sjukvården, m. m.  
  prop. 1989/90:82 Proposition 1989/90:82 om beslag och kvarstad i internationella förhållanden, m. m.  
  prop. 1989/90:83 Proposition 1989/90:83 om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsittning av vissa värdepapper  
  prop. 1989/90:85 Proposition 1989/90:85 om ny summarisk process  
  prop. 1989/90:86 Proposition 1989/90:86 om åtgärder mot etnisk diskriminering m. m.  
  prop. 1989/90:87 Proposition 1989/90:87 om vissa internationella frågor rörande makars förmågenhetsförhållanden  
  prop. 1989/90:88 Proposition 1989/90:88 om vissa näringspolitiska frågor  
  prop. 1989/90:89 Proposition 1989/90:89 om ny konsumentköplag  
  prop. 1989/90:90 Proposition 1989/90:90 om forskning  
  prop. 1989/90:91 Proposition 1989/90:91 om godkännande av Förenta nationernas fakultativa protokoll om avskaffande av dödsstraff  
  prop. 1989/90:92 Proposition 1989/90:92 om gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar  
  prop. 1989/90:93 Proposition 1989/90:93 om uppskjuten tidpunkt för gallring av socialnämndernas personakter och personregister  
  prop. 1989/90:94 Proposition 1989/90:94 om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag  
  prop. 1989/90:95 Proposition 1989/90:95 om allmänt lönestopp  
  prop. 1989/90:96 Proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten  
  prop. 1989/90:97 Proposition 1989/90:97 om upphävande av sanktioner mot Namibia  
  prop. 1989/90:98 Proposition 1989/90:98 om avtal mellan de nordiska liinderna om handräckning i skatteärenden  
  prop. 1989/90:99 Proposition 1989/90:99 om en ny myndighet för kontrollen och tillsynen på läkemedelsområdet m.m.  
  prop. 1989/90:101 Proposition 1989/90:101 om vissa kyrkliga frågor  
  prop. 1989/90:102 Proposition 1989/90:102 om reformerad svenskundervisning för vuxna invandrare  
  prop. 1989/90:104 Proposition 1989/90:104 om undersökning av olyckor  
  prop. 1989/90:105 Proposition 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m. m.  
  prop. 1989/90:106 Proposition 1989/90:106 om uppsägning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Belgien  
  prop. 1989/90:107 Proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter  
  prop. 1989/90:108 Proposition 1989/90:108 om ersättning till efterlevande till vissa omkomna vid flygolyckan i Oskarshamn den 8 maj 1989  
  prop. 1989/90:109 Proposition 1989/90:109 om vissa aktiefrågor för Procordia AB  
  prop. 1989/90:110 Proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning  
  prop. 1989/90:111 Proposition 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m.  
  prop. 1989/90:112 Proposition 1989/90:112 Finansiering av kostnader för låneförvaltningen imon bostadsdepartementets ansvarsområde, m.m.  
  prop. 1989/90:113 Proposition 1989/90:113 om instansordningen enligt lagen (1977:293) om handel med drycker  
  prop. 1989/90:114 Proposition 1989/90:114 om vissa ekonomisk-politiska åtgrder, m.m.  
  prop. 1989/90:115 Proposition 1989/90:115 om reviderade anslagsberäkningar för budgetåret 1990/91 avseende vissa departement, m.m.  
  prop. 1989/90:116 Proposition 1989/90:116 om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m.  
  prop. 1989/90:117 Proposition 1989/90:117 med förslag till lag om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn  
  prop. 1989/90:118 Proposition 1989/90:118 om tillsyn enligt djurskyddslagen, m. m.  
  prop. 1989/90:119 Proposition 1989/90:119 om övervakningskameror m. m.  
  prop. 1989/90:120 Proposition 1989/90:120 om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF)  
  prop. 1989/90:122 Proposition 1989/90:122 om inlösen av villkorslån till Broströms Rederi AB  
  prop. 1989/90:123 Proposition 1989/90:123 om fisket  
  prop. 1989/90:125 Proposition 1989/90:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90  
  prop. 1989/90:126 Proposition 1989/90:126 om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.  
  prop. 1989/90:127 Proposition 1989/90:127 om kustbevakningens roll i den framtida sjöövervakningen m. m.  
  prop. 1989/90:128 Proposition 1989/90:128 om godkännande av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och repbuliken Österrike,  
  prop. 1989/90:129 Proposition 1989/90:129 om ett utvidgat knivförbud m. m.  
  prop. 1989/90:130 Proposition 1989/90:130 om bekämpning av vissa våldsdåd med internationell anknytning  
  prop. 1989/90:132 Proposition 1989/90:132 om vissa ändringar i omsorgslagstiftningen m. m.  
  prop. 1989/90:133 Proposition 1989/90:133 om utbildningsarvode till studerande vid vissa lärarutbildningar  
  prop. 1989/90:134 Proposition 1989/90:134 om auktorisation av handelskamrar  
  prop. 1989/90:135 Proposition 1989/90:135 om betalningar till och från utlandet  
  prop. 1989/90:136 Proposition 1989/90:136 om ändring i familjebidragslagen (1978: 520)  
  prop. 1989/90:138 Proposition 1989/90:138 om ansöknings- och expeditionsavgifter vid statliga myndigheter  
  prop. 1989/90:139 Proposition 1989/90:139 om underhållstjänsten i försvarsmakten  
  prop. 1989/90:140 Proposition 1989/90:140 om höjning av de allmiänna barnbidragen, m. m.  
  prop. 1989/90:141 Proposition 1989/90:141 om vissa ekonomiska styrmedel inom miljöpolitiken, m. m.  
  prop. 1989/90:142 Proposition 1989/90:142 om godkännande av Europarådets konvention mot dopning  
  prop. 1989/90:143 Proposition 1989/90:143 om lag om tillfälliga bilförbud  
  prop. 1989/90:144 Proposition 1989/90:144 om räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991, m. m.  
  prop. 1989/90:145 Proposition 1989/90:145 om höjt pensionstillskott och förbättringar av vissa andra folkpensionsförmåner  
  prop. 1989/90:146 Proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken  
  prop. 1989/90:147 Proposition 1989/90:147 om höjda studiestödsbelopp m.m. som kompensation för vissa skatteeftekter  
  prop. 1989/90:148 Proposition 1989/90:148 om pensionstillskott och kommunalt bostadstilliigg vid undantagande från den allmänna tilläggspensioneringen  
  prop. 1989/90:149 Proposition 1989/90:149 om statliga garanti för genomförandet av 1990 års Ryttar-VM i Sverige  
  prop. 1989/90:150 Proposition 1989/90:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgen för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1989/90:151 Proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning för landsbygdens behov m. m.  
  prop. 1989/90:152 Proposition 1989/90:152 Ej avlämnad till riksdagen  
  prop. 1989/90:153 Proposition 1989/90:153 om värdepappersfonder  
  prop. 1989/90:154 Proposition 1989/90:154 om ändringar i kriminalvårdslagstiftningen  
  prop. 1989/90:155 Proposition 1989/90:155 om förnyelse inom polisen  
  prop. 1989/90:157 Proposition 1989/90:157 om regionala fackliga förtroendemän  
  prop. 1989/90:158 Proposition 1989/90:158 om utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m  
  prop. 1989/90:159 Proposition 1989/90:159 om ersättning till efterlevande till två AMU-elever som omkom vid flygolyckan i Oskarshamn den 8 maj 1989  
  prop. 1989/90:160 Proposition 1989/90:160 om avskaffande av medborgarskapskrav i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.