Propositioner, prop. 1987/88:2 - prop. 1987/88:178[Detaljerad lista]
 • prop. 1987/88:2
 • prop. 1987/88:3
 • prop. 1987/88:4
 • prop. 1987/88:5
 • prop. 1987/88:6
 • prop. 1987/88:7
 • prop. 1987/88:8
 • prop. 1987/88:9
 • prop. 1987/88:17
 • prop. 1987/88:18
 • prop. 1987/88:19
 • prop. 1987/88:21
 • prop. 1987/88:22
 • prop. 1987/88:23
 • prop. 1987/88:24
 • prop. 1987/88:25
 • prop. 1987/88:26
 • prop. 1987/88:27
 • prop. 1987/88:28
 • prop. 1987/88:29
 • prop. 1987/88:31
 • prop. 1987/88:32
 • prop. 1987/88:33
 • prop. 1987/88:34
 • prop. 1987/88:35
 • prop. 1987/88:36
 • prop. 1987/88:37
 • prop. 1987/88:38
 • prop. 1987/88:39
 • prop. 1987/88:40
 • prop. 1987/88:41
 • prop. 1987/88:42
 • prop. 1987/88:43
 • prop. 1987/88:44
 • prop. 1987/88:45
 • prop. 1987/88:46
 • prop. 1987/88:47
 • prop. 1987/88:48
 • prop. 1987/88:49
 • prop. 1987/88:50
 • prop. 1987/88:51
 • prop. 1987/88:52
 • prop. 1987/88:54
 • prop. 1987/88:55
 • prop. 1987/88:56
 • prop. 1987/88:57
 • prop. 1987/88:58
 • prop. 1987/88:59
 • prop. 1987/88:60
 • prop. 1987/88:61
 • prop. 1987/88:62
 • prop. 1987/88:63
 • prop. 1987/88:64
 • prop. 1987/88:65
 • prop. 1987/88:66
 • prop. 1987/88:67
 • prop. 1987/88:69
 • prop. 1987/88:70
 • prop. 1987/88:71
 • prop. 1987/88:72
 • prop. 1987/88:73
 • prop. 1987/88:74
 • prop. 1987/88:75
 • prop. 1987/88:76
 • prop. 1987/88:77
 • prop. 1987/88:78
 • prop. 1987/88:79
 • prop. 1987/88:80
 • prop. 1987/88:81
 • prop. 1987/88:82
 • prop. 1987/88:83
 • prop. 1987/88:84
 • prop. 1987/88:85
 • prop. 1987/88:86
 • prop. 1987/88:87
 • prop. 1987/88:88
 • prop. 1987/88:89
 • prop. 1987/88:90
 • prop. 1987/88:91
 • prop. 1987/88:92
 • prop. 1987/88:93
 • prop. 1987/88:94
 • prop. 1987/88:95
 • prop. 1987/88:97
 • prop. 1987/88:98
 • prop. 1987/88:99
 • prop. 1987/88:162
 • prop. 1987/88:163
 • prop. 1987/88:164
 • prop. 1987/88:165
 • prop. 1987/88:166
 • prop. 1987/88:167
 • prop. 1987/88:168
 • prop. 1987/88:169
 • prop. 1987/88:170
 • prop. 1987/88:171
 • prop. 1987/88:173
 • prop. 1987/88:175
 • prop. 1987/88:176
 • prop. 1987/88:178
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1987/88:2 Proposition 1987/88:2 om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs  
  prop. 1987/88:3 Proposition 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag  
  prop. 1987/88:4 Proposition 1987/88:4 om pantsättning av patent  
  prop. 1987/88:5 Proposition 1987/88:5 om följdlagstiftning till förvaltningslagen på kyrkans område  
  prop. 1987/88:6 Proposition 1987/88:6 om de offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara  
  prop. 1987/88:7 Proposition 1987/88:7 om ändring i rättegångsbalken m.m. (underättelser till parterna om dom m.m.)  
  prop. 1987/88:8 Proposition 1987/88:8 om ändring i rättegångsbalken m. m.(underrättelser till parterna om dom m. m.)  
  prop. 1987/88:9 Proposition 1987/88:9 om godkännande av konventionen om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet, m.m.  
  prop. 1987/88:17 Proposition 1987/88:17 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1987/88:18 Proposition 1987/88:18 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål  
  prop. 1987/88:19 Proposition 1987/88:19 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna  
  prop. 1987/88:21 Proposition 1987/88:21 om ändring i vallagen, m.m.  
  prop. 1987/88:22 Proposition 1987/88:22 om vissa grundlagsfrågor m.m.  
  prop. 1987/88:23 Proposition 1987/88:23 om ändring i rättegångsbalken (resning i brottmål vid jäv)  
  prop. 1987/88:24 Proposition 1987/88:24 om statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1994  
  prop. 1987/88:25 Proposition 1987/88:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1987/88  
  prop. 1987/88:26 Proposition 1987/88:26 om ändring i rättegångsbalken (advokatfrågor)  
  prop. 1987/88:27 Proposition 1987/88:27 om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  
  prop. 1987/88:28 Proposition 1987/88:28 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1987/88:29 Proposition 1987/88:29 om avskaffande av den s.k. äktamakeprövningen vid återbetalning av studiemedel  
  prop. 1987/88:31 Proposition 1987/88:31 om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m.m.  
  prop. 1987/88:32 Proposition 1987/88:32 om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen  
  prop. 1987/88:33 Proposition 1987/88:33 om säkerheten för barn i bil m.m.  
  prop. 1987/88:34 Proposition 1987/88:34 om fortsatt skattefrihet vid anställning ombord på utländskt fartyg i vissa fall, deklarationsskyldighet, ändrat underlag för fastighetsskatt, m.m.  
  prop. 1987/88:35 Proposition 1987/88:35 om kommunal bostadsanvisningsrätt m.m.  
  prop. 1987/88:36 Proposition 1987/88:36 om den ekonomiska politiken på medellång sikt  
  prop. 1987/88:37 Proposition 1987/88:37 om ett nytt plan- och bostadsverk  
  prop. 1987/88:38 Proposition 1987/88:38 om godkännande av en överenskommelse mell Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  prop. 1987/88:39 Proposition 1987/88:39 om försäljning av statens aktier i Swedec International AB  
  prop. 1987/88:40 Proposition 1987/88:40 med förslag om vissa ändringar i lagenr från arbetsgivare, m.m.  
  prop. 1987/88:41 Proposition 1987/88:41 om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m.  
  prop. 1987/88:42 Proposition 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m.  
  prop. 1987/88:43 Proposition 1987/88:43 om läkemedelskostnader vid viss försöksverksamhet  
  prop. 1987/88:44 Proposition 1987/88:44 om jämkningar i skyldigheten att lämna kontrolluppgifter på räntor, m.m.  
  prop. 1987/88:45 Proposition 1987/88:45 om utvidgade kapitaltckningskrav för banker, fondkommissionsbolag och finansbolag  
  prop. 1987/88:46 Proposition 1987/88:46 om vissa socialförsäkringsfrågor  
  prop. 1987/88:47 Proposition 1987/88:47 om godkännande av Wienkonventionen den 21 mars 1986 om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer.....  
  prop. 1987/88:48 Proposition 1987/88:48 om beräkning av låneunderlag för bostäder, m.m.  
  prop. 1987/88:49 Proposition 1987/88:49 om förbud mot radarvarnare  
  prop. 1987/88:50 Proposition 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet  
  prop. 1987/88:51 Proposition 1987/88:51 om inbetalningskvot vid avsittning till allmän investeringsfond och skatteregler vid fusion mellan ekonomiska föreningar  
  prop. 1987/88:52 Proposition 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m.  
  prop. 1987/88:54 Proposition 1987/88:54 om ändring i värnpliktslagen (1941:967), m.m.  
  prop. 1987/88:55 Proposition 1987/88:55 om frseningsavgifter m.m.  
  prop. 1987/88:56 Proposition 1987/88:56 om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz  
  prop. 1987/88:57 Proposition 1987/88:57 om grundlagsfäst integritetsskydd  
  prop. 1987/88:58 Proposition 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m.  
  prop. 1987/88:59 Proposition 1987/88:59 om ändrade regler vid löneutmiitning och införsel  
  prop. 1987/88:60 Proposition 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.  
  prop. 1987/88:61 Proposition 1987/88:61 om ändringar i arvs- och gåvoskattelagstiftningen med anledning av äkktenskapsbalken, m.m.  
  prop. 1987/88:62 Proposition 1987/88:62 om åtgärder mot viss skatteplanering  
  prop. 1987/88:63 Proposition 1987/88:63 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.  
  prop. 1987/88:64 Proposition 1987/88:64 om särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland  
  prop. 1987/88:65 Proposition 1987/88:65 om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m.  
  prop. 1987/88:66 Proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska integrationen  
  prop. 1987/88:67 Proposition 1987/88:67 om följdlagstiftning till reformen av svenska kyrkans organisation på lokal- och stiftplanet  
  prop. 1987/88:69 Proposition 1987/88:69 om europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige  
  prop. 1987/88:70 Proposition 1987/88:70 om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt  
  prop. 1987/88:71 Proposition 1987/88:71 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64)  
  prop. 1987/88:72 Proposition 1987/88:72 om avyttring av statens aktier i Sydgas AB, m.m.  
  prop. 1987/88:73 Proposition 1987/88:73 om förbättringar inom rättshjälpssystemet  
  prop. 1987/88:74 Proposition 1987/88:74 om skördeskadeskydd  
  prop. 1987/88:75 Proposition 1987/88:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 1987/88:76 Proposition 1987/88:76 om uppskjuten tidpunkt för gallring av socialnämndernas personakter och personregister  
  prop. 1987/88:77 Proposition 1987/88:77 om preskription av sjöpanträtt  
  prop. 1987/88:78 Proposition 1987/88:78 om avreglering av yrkestrafiken  
  prop. 1987/88:79 Proposition 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS  
  prop. 1987/88:80 Proposition 1987/88:80 om bistånd åt asylsökande, m.m.  
  prop. 1987/88:81 Proposition 1987/88:81 om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, m.m.  
  prop. 1987/88:82 Proposition 1987/88:82 om en ny kontrollordning för elektrisk materiel, m.m.  
  prop. 1987/88:83 Proposition 1987/88:83 om nordiska boskillnadsmål  
  prop. 1987/88:84 Proposition 1987/88:84 om ändring i namnlagen (1982:670)  
  prop. 1987/88:85 Proposition 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet  
  prop. 1987/88:86 Proposition 1987/88:86 om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m.m.  
  prop. 1987/88:87 Proposition 1987/88:87 om ny ekonomisk styrning av statens vattenfallsverk m.m.  
  prop. 1987/88:88 Proposition 1987/88:88 om ny strålskyddslag, m.m.  
  prop. 1987/88:89 Proposition 1987/88:89 om begränsningar i vittnesplikten  
  prop. 1987/88:90 Proposition 1987/88:90 om energipolitik inför 1990-talet  
  prop. 1987/88:91 Proposition 1987/88:91 om skatten på alkoholdrycker  
  prop. 1987/88:92 Proposition 1987/88:92 om åndring i brottsskadelagen (1978:413)  
  prop. 1987/88:93 Proposition 1987/88:93 om djurskyddslag, m.m. .  
  prop. 1987/88:94 Proposition 1987/88:94 om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser  
  prop. 1987/88:95 Proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen  
  prop. 1987/88:97 Proposition 1987/88:97 om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken  
  prop. 1987/88:98 Proposition 1987/88:98 om knivförbud i vissa fall m.m.  
  prop. 1987/88:99 Proposition 1987/88:99 om förbättrad bilstöd till handikappade  
  prop. 1987/88:162 Proposition 1987/88:162 om hyran vid andrahandsupplåtelse av bostadslägenheter m.m.  
  prop. 1987/88:163 Proposition 1987/88:163 om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m.  
  prop. 1987/88:164 Proposition 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990  
  prop. 1987/88:165 Proposition 1987/88:165 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1987/88:166 Proposition 1987/88:166 om inrättande av högskola i Blekinge  
  prop. 1987/88:167 Proposition 1987/88:167 om en femte AP-fondstyrelse  
  prop. 1987/88:168 Proposition 1987/88:168 om ändring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor  
  prop. 1987/88:169 Proposition 1987/88:169 om avgifter för bankinspektionens verksamhet  
  prop. 1987/88:170 Proposition 1987/88:170 om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Göteborg  
  prop. 1987/88:171 Proposition 1987/88:171 om reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner m.m.  
  prop. 1987/88:173 Proposition 1987/88:173 om férsiiljning av fastighet för beredskapslagring av nafta  
  prop. 1987/88:175 Proposition 1987/88:175 om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Sovjetunionen om avgränsningen av kontintalsockeln samt av den svenska fiskezonen.....  
  prop. 1987/88:176 Proposition 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet  
  prop. 1987/88:178 Proposition 1987/88:178 om PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission AB