Propositioner, prop. 1986/87:2 - prop. 1986/87:168[Detaljerad lista]
 • prop. 1986/87:2
 • prop. 1986/87:3
 • prop. 1986/87:4
 • prop. 1986/87:5
 • prop. 1986/87:6
 • prop. 1986/87:7
 • prop. 1986/87:8
 • prop. 1986/87:9
 • prop. 1986/87:15
 • prop. 1986/87:16
 • prop. 1986/87:17
 • prop. 1986/87:18
 • prop. 1986/87:19
 • prop. 1986/87:22
 • prop. 1986/87:23
 • prop. 1986/87:24
 • prop. 1986/87:25
 • prop. 1986/87:26
 • prop. 1986/87:27
 • prop. 1986/87:28
 • prop. 1986/87:29
 • prop. 1986/87:30
 • prop. 1986/87:32
 • prop. 1986/87:34
 • prop. 1986/87:35
 • prop. 1986/87:36
 • prop. 1986/87:37
 • prop. 1986/87:38
 • prop. 1986/87:39
 • prop. 1986/87:40
 • prop. 1986/87:41
 • prop. 1986/87:42
 • prop. 1986/87:43
 • prop. 1986/87:44
 • prop. 1986/87:45
 • prop. 1986/87:46
 • prop. 1986/87:47
 • prop. 1986/87:48
 • prop. 1986/87:49
 • prop. 1986/87:50
 • prop. 1986/87:51
 • prop. 1986/87:52
 • prop. 1986/87:53
 • prop. 1986/87:54
 • prop. 1986/87:55
 • prop. 1986/87:56
 • prop. 1986/87:57
 • prop. 1986/87:58
 • prop. 1986/87:59
 • prop. 1986/87:60
 • prop. 1986/87:61
 • prop. 1986/87:62
 • prop. 1986/87:63
 • prop. 1986/87:64
 • prop. 1986/87:65
 • prop. 1986/87:66
 • prop. 1986/87:67
 • prop. 1986/87:68
 • prop. 1986/87:69
 • prop. 1986/87:70
 • prop. 1986/87:71
 • prop. 1986/87:72
 • prop. 1986/87:73
 • prop. 1986/87:74
 • prop. 1986/87:75
 • prop. 1986/87:76
 • prop. 1986/87:77
 • prop. 1986/87:78
 • prop. 1986/87:79
 • prop. 1986/87:80
 • prop. 1986/87:81
 • prop. 1986/87:82
 • prop. 1986/87:83
 • prop. 1986/87:84
 • prop. 1986/87:85
 • prop. 1986/87:86
 • prop. 1986/87:87
 • prop. 1986/87:88
 • prop. 1986/87:89
 • prop. 1986/87:90
 • prop. 1986/87:91
 • prop. 1986/87:92
 • prop. 1986/87:93
 • prop. 1986/87:94
 • prop. 1986/87:95
 • prop. 1986/87:96
 • prop. 1986/87:97
 • prop. 1986/87:98
 • prop. 1986/87:99
 • prop. 1986/87:146
 • prop. 1986/87:147
 • prop. 1986/87:148
 • prop. 1986/87:149
 • prop. 1986/87:150
 • prop. 1986/87:151
 • prop. 1986/87:152
 • prop. 1986/87:154
 • prop. 1986/87:155
 • prop. 1986/87:156
 • prop. 1986/87:158
 • prop. 1986/87:159
 • prop. 1986/87:160
 • prop. 1986/87:164
 • prop. 1986/87:165
 • prop. 1986/87:166
 • prop. 1986/87:167
 • prop. 1986/87:168
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1986/87:2 Proposition 1986/87:2 med förslag till bl.a. vissa ändringar i sekretessreglerna för effektivare insatser mot spridningen av LAV/HTLV-III  
  prop. 1986/87:3 Proposition 1986/87:3 om ändring i sekretesslagen (1980:100)  
  prop. 1986/87:4 Proposition 1986/87:4 om förlängning av det skandinaviska luftfartssamarbetet  
  prop. 1986/87:5 Proposition 1986/87:5 om vissa yrkestrafikfrågor  
  prop. 1986/87:6 Proposition 1986/87:6 om förverkande m.m.  
  prop. 1986/87:7 Proposition 1986/87:7 om ekonomiska föreningar  
  prop. 1986/87:8 Proposition 1986/87:8 om handel med ädelmetallarbeten och om bestämning av volym och vikt  
  prop. 1986/87:9 Proposition 1986/87:9 om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av lagen (1973:651) om ogifta samboendes  
  prop. 1986/87:15 Proposition 1986/87:15 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken.  
  prop. 1986/87:16 Proposition 1986/87:16 mer förslag om förhandsbesked i socialavgiftsfrågor, m.m  
  prop. 1986/87:17 Proposition 1986/87:17 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.  
  prop. 1986/87:18 Proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan.  
  prop. 1986/87:19 Proposition 1986/87:19 om höjning av grundfonden för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa  
  prop. 1986/87:22 Proposition 1986/87:22 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.  
  prop. 1986/87:23 Proposition 1986/87:23 om exportkreditgarantier m.m. i utländska valutor  
  prop. 1986/87:24 Proposition 1986/87:24 om förbud mot nya kärnkraftsreaktorer m.m.  
  prop. 1986/87:25 Proposition 1986/87:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1986/87  
  prop. 1986/87:26 Proposition 1986/87:26 om avgifter vid de allmänna domstolarna.  
  prop. 1986/87:27 Proposition 1986/87:27 om fortsatt kreditpolitisk lagstiftning.  
  prop. 1986/87:28 Proposition 1986/87:28 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236).  
  prop. 1986/87:29 Proposition 1986/87:29 om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg.  
  prop. 1986/87:30 Proposition 1986/87:30 om följdändringar till slopandet av den kommunala garanti- och utbobeskattningen.  
  prop. 1986/87:32 Proposition 1986/87:32 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1986/87:34 Proposition 1986/87:34 om vissa delegeringsfrågor och regelförenkllngar på vägtrafikens område.  
  prop. 1986/87:35 Proposition 1986/87:35 om ändring i reglerna för bidragsförskott och underhållsbidrag.  
  prop. 1986/87:36 Proposition 1986/87:36 om vissa personalfrågor inom försvaret.  
  prop. 1986/87:37 Proposition 1986/87:37 om ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen.  
  prop. 1986/87:38 Proposition 1986/87:38 om godkännande av överenskommelse med Finland om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar  
  prop. 1986/87:39 Proposition 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen.  
  prop. 1986/87:40 Proposition 1986/87:40 om beskattningen vid avyttring av andelar i avkastningsfonder.  
  prop. 1986/87:41 Proposition 1986/87:41 om godkännande av 1986 års internationella kakaoavtal, m. m.  
  prop. 1986/87:42 Proposition 1986/87:42 om ändringar i vinstdelningsskatten, m.m.  
  prop. 1986/87:43 Proposition 1986/87:43 om uppskjuten tidpunkt för gallring av socialnämndernas personakter och personregister  
  prop. 1986/87:44 Proposition 1986/87:44 om mervärdeskattskyldighet för ideella föreningar, m.m.  
  prop. 1986/87:45 Proposition 1986/87:45 om lindring av församlingsskatt, vissa inkomstskattefrågor, m.m.  
  prop. 1986/87:46 Proposition 1986/87:46 om beskattning av förmån av fri bil  
  prop. 1986/87:47 Proposition 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen  
  prop. 1986/87:48 Proposition 1986/87:48 om bostadspolitiken  
  prop. 1986/87:49 Proposition 1986/87:49 om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter  
  prop. 1986/87:50 Proposition 1986/87:50 om beskattningen av traktorer  
  prop. 1986/87:51 Proposition 1986/87:51 om kommunal parkeringsövervakning  
  prop. 1986/87:52 Proposition 1986/87:52 om exekutionsväsendets organisation m.m.  
  prop. 1986/87:53 Proposition 1986/87:53 om godkännande av en internationell konvention rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, m.m.  
  prop. 1986/87:54 Proposition 1986/87:54 om värderingen av aktier vid kapitalbeskattningen, m.m.  
  prop. 1986/87:55 Proposition 1986/87:55 om åtgärder mot miljöfarliga batterier  
  prop. 1986/87:56 Proposition 1986/87:56 om bilavgaslag  
  prop. 1986/87:57 Proposition 1986/87:57 om vissa frågor om anslag för budgetåret 1986/87 till departementen  
  prop. 1986/87:58 Proposition 1986/87:58 om jaktlag, m.m.  
  prop. 1986/87:59 Proposition 1986/87:59 med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1985  
  prop. 1986/87:60 Proposition 1986/87:60 om tidsbegränsning av anställning som assistenttandläkare inom folktandvården  
  prop. 1986/87:61 Proposition 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m.  
  prop. 1986/87:62 Proposition 1986/87:62 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor  
  prop. 1986/87:63 Proposition 1986/87:63 med redogörelse för telefonavlyssning vid förundersökning i brottmål  
  prop. 1986/87:64 Proposition 1986/87:64 om ändring av tidpunkten för avlämnande av självdeklaration vid 1987 års taxering, m.m.  
  prop. 1986/87:65 Proposition 1986/87:65 om vissa prisreglerande åtgärder på jordbrukets område  
  prop. 1986/87:66 Proposition 1986/87:66 om höjning av skatterna på alkoholdrycker och tobak, m.m.  
  prop. 1986/87:67 Proposition 1986/87:67 om förlängning av undantag från markvillkoret i fråga om bostadslån för vissa egnahem  
  prop. 1986/87:68 Proposition 1986/87:68 om åtgärder mot asbest  
  prop. 1986/87:69 Proposition 1986/87:69 om förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn  
  prop. 1986/87:70 Proposition 1986/87:70 med redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika och Namibia  
  prop. 1986/87:71 Proposition 1986/87:71 om vissa aktiefrågor för SSAB Svenskt Stål AB , m.m.  
  prop. 1986/87:72 Proposition 1986/87:72 om ändring i räntelagen (1975:635) m.m.  
  prop. 1986/87:73 Proposition 1986/87:73 med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om ändrade regler för utnyttjande av förlustavdrag i vissa fall  
  prop. 1986/87:74 Proposition 1986/87:74 om näringspolitik inför 1990-talet  
  prop. 1986/87:75 Proposition 1986/87:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 1986/87:76 Proposition 1986/87:76 om riktade emissioner m.m.  
  prop. 1986/87:77 Proposition 1986/87:77 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland  
  prop. 1986/87:78 Proposition 1986/87:78 om förbättrad skattekontroll av vinster på värdepapper  
  prop. 1986/87:79 Proposition 1986/87:79 med förslag till lag om dödens inträde, m.m.  
  prop. 1986/87:80 Proposition 1986/87:80 om forskning  
  prop. 1986/87:81 Proposition 1986/87:81 om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.  
  prop. 1986/87:82 Proposition 1986/87:82 om höjning av fordonsskatten för vissa lastbilar och släpvagnar  
  prop. 1986/87:83 Proposition 1986/87:83 om beskattningen av trygghetsförsäkringar  
  prop. 1986/87:84 Proposition 1986/87:84 om överprövning i personalärenden  
  prop. 1986/87:85 Proposition 1986/87:85 om godkännande av uppsägning av vissa dubbelbeskattningsavtal  
  prop. 1986/87:86 Proposition 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m.  
  prop. 1986/87:87 Proposition 1986/87:87 om statens vattenfallsverk  
  prop. 1986/87:88 Proposition 1986/87:88 om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)  
  prop. 1986/87:89 Proposition 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande  
  prop. 1986/87:90 Proposition 1986/87:90 om ny konkurslag  
  prop. 1986/87:91 Proposition 1986/87:91 om aktivt folkstyre i kommuner och landsting.  
  prop. 1986/87:92 Proposition 1986/87:92 om ny inriktning och organisation av framtldsstudleverksamheten m.m.  
  prop. 1986/87:93 Proposition 1986/87:93 om bostäder åt unga  
  prop. 1986/87:94 Proposition 1986/87:94 om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, m.m.  
  prop. 1986/87:95 Proposition 1986/87:95 Totalförsvarets fortsatta utveckling  
  prop. 1986/87:96 Proposition 1986/87:96 med anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Repubiliken om inbördes rättshjälp i brottmål  
  prop. 1986/87:97 Proposition 1986/87:97 om de centrala museernas uppgifter och ansvar  
  prop. 1986/87:98 Proposition 1986/87:98 om investeringsgarantier  
  prop. 1986/87:99 Proposition 1986/87:99 om ledning av den statliga förvaltningen  
  prop. 1986/87:146 Proposition 1986/87:146 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1986/87:147 Proposition 1986/87:147 om de statsanställdas medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden  
  prop. 1986/87:148 Proposition 1986/87:148 Om finansiella koncerner m.m.  
  prop. 1986/87:149 Proposition 1986/87:149 med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter  
  prop. 1986/87:150 Proposition 1986/87:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m.m. (Kompletteringspropositionen)  
  prop. 1986/87:151 Proposition 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m.  
  prop. 1986/87:152 Proposition 1986/87:152 om inskränkt skattskyldighet för vissa stiftelser m.fl.  
  prop. 1986/87:154 Proposition 1986/87:154 om ändring i vapenlagen (1973:1176)  
  prop. 1986/87:155 Proposition 1986/87:155 om högre låneandel vid bostadslångivningen till vissa bostadsföretag  
  prop. 1986/87:156 Proposition 1986/87:156 om ändrade regler vid allmän fastighetstaxering år 1988  
  prop. 1986/87:158 Proposition 1986/87:158 om ny organisation för folkbokföring  
  prop. 1986/87:159 Proposition 1986/87:159 om vissa utgångspunkter för energisystemets omställning  
  prop. 1986/87:160 Proposition 1986/87:160 om riksdagens ombudsmäns och justitiekanslerns ställning som åklagare, m.m.  
  prop. 1986/87:164 Proposition 1986/87:164 om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden  
  prop. 1986/87:165 Proposition 1986/87:165 om arbetsrättslig beredskapslag  
  prop. 1986/87:166 Proposition 1986/87:166 om ny tullagstiftning m.m.  
  prop. 1986/87:167 Proposition 1986/87:167 om ändring i lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar  
  prop. 1986/87:168 Proposition 1986/87:168 om slopande av räntebidrag vid överlåtelse av allmännyttiga bostadsföretag eller sådana företags bostadsbestånd m.m.