Propositioner, prop. 1985/86:2 - prop. 1985/86:176[Detaljerad lista]
 • prop. 1985/86:2
 • prop. 1985/86:3
 • prop. 1985/86:4
 • prop. 1985/86:5
 • prop. 1985/86:6
 • prop. 1985/86:7
 • prop. 1985/86:8
 • prop. 1985/86:9
 • prop. 1985/86:12
 • prop. 1985/86:13
 • prop. 1985/86:14
 • prop. 1985/86:15
 • prop. 1985/86:16
 • prop. 1985/86:17
 • prop. 1985/86:18
 • prop. 1985/86:19
 • prop. 1985/86:20
 • prop. 1985/86:21
 • prop. 1985/86:22
 • prop. 1985/86:23
 • prop. 1985/86:24
 • prop. 1985/86:25
 • prop. 1985/86:26
 • prop. 1985/86:27
 • prop. 1985/86:28
 • prop. 1985/86:29
 • prop. 1985/86:30
 • prop. 1985/86:31
 • prop. 1985/86:32
 • prop. 1985/86:33
 • prop. 1985/86:34
 • prop. 1985/86:35
 • prop. 1985/86:36
 • prop. 1985/86:37
 • prop. 1985/86:38
 • prop. 1985/86:39
 • prop. 1985/86:40
 • prop. 1985/86:41
 • prop. 1985/86:42
 • prop. 1985/86:43
 • prop. 1985/86:44
 • prop. 1985/86:45
 • prop. 1985/86:46
 • prop. 1985/86:47
 • prop. 1985/86:48
 • prop. 1985/86:49
 • prop. 1985/86:50
 • prop. 1985/86:51
 • prop. 1985/86:52
 • prop. 1985/86:53
 • prop. 1985/86:54
 • prop. 1985/86:55
 • prop. 1985/86:56
 • prop. 1985/86:57
 • prop. 1985/86:58
 • prop. 1985/86:59
 • prop. 1985/86:60
 • prop. 1985/86:61
 • prop. 1985/86:62
 • prop. 1985/86:63
 • prop. 1985/86:64
 • prop. 1985/86:65
 • prop. 1985/86:66
 • prop. 1985/86:67
 • prop. 1985/86:68
 • prop. 1985/86:69
 • prop. 1985/86:70
 • prop. 1985/86:71
 • prop. 1985/86:72
 • prop. 1985/86:73
 • prop. 1985/86:74
 • prop. 1985/86:75
 • prop. 1985/86:76
 • prop. 1985/86:77
 • prop. 1985/86:78
 • prop. 1985/86:79
 • prop. 1985/86:80
 • prop. 1985/86:81
 • prop. 1985/86:82
 • prop. 1985/86:83
 • prop. 1985/86:84
 • prop. 1985/86:85
 • prop. 1985/86:86
 • prop. 1985/86:87
 • prop. 1985/86:88
 • prop. 1985/86:89
 • prop. 1985/86:90
 • prop. 1985/86:91
 • prop. 1985/86:92
 • prop. 1985/86:93
 • prop. 1985/86:94
 • prop. 1985/86:95
 • prop. 1985/86:96
 • prop. 1985/86:97
 • prop. 1985/86:98
 • prop. 1985/86:99
 • prop. 1985/86:115
 • prop. 1985/86:116
 • prop. 1985/86:117
 • prop. 1985/86:118
 • prop. 1985/86:119
 • prop. 1985/86:120
 • prop. 1985/86:121
 • prop. 1985/86:122
 • prop. 1985/86:123
 • prop. 1985/86:124
 • prop. 1985/86:125
 • prop. 1985/86:126
 • prop. 1985/86:127
 • prop. 1985/86:128
 • prop. 1985/86:130
 • prop. 1985/86:131
 • prop. 1985/86:132
 • prop. 1985/86:133
 • prop. 1985/86:134
 • prop. 1985/86:135
 • prop. 1985/86:136
 • prop. 1985/86:137
 • prop. 1985/86:138
 • prop. 1985/86:139
 • prop. 1985/86:140
 • prop. 1985/86:141
 • prop. 1985/86:142
 • prop. 1985/86:143
 • prop. 1985/86:144
 • prop. 1985/86:145
 • prop. 1985/86:146
 • prop. 1985/86:147
 • prop. 1985/86:148
 • prop. 1985/86:149
 • prop. 1985/86:150
 • prop. 1985/86:151
 • prop. 1985/86:152
 • prop. 1985/86:153
 • prop. 1985/86:154
 • prop. 1985/86:155
 • prop. 1985/86:157
 • prop. 1985/86:158
 • prop. 1985/86:159
 • prop. 1985/86:160
 • prop. 1985/86:161
 • prop. 1985/86:162
 • prop. 1985/86:163
 • prop. 1985/86:164
 • prop. 1985/86:165
 • prop. 1985/86:166
 • prop. 1985/86:167
 • prop. 1985/86:168
 • prop. 1985/86:169
 • prop. 1985/86:170
 • prop. 1985/86:171
 • prop. 1985/86:172
 • prop. 1985/86:173
 • prop. 1985/86:174
 • prop. 1985/86:175
 • prop. 1985/86:176
Detaljerad information om författningarna
  prop. 1985/86:2 Proposition 1985/86:2 med förslag till lag om exploateringssamverkan, m.m.  
  prop. 1985/86:3 Proposition 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.  
  prop. 1985/86:4 Proposition 1985/86:4 om att överföra tillverkning och utgivning av mynt till Sveriges riksbank  
  prop. 1985/86:5 Proposition 1985/86:5 om försöksverksamhet med samordnad länsförvaltning  
  prop. 1985/86:6 Proposition 1985/86:6 om färjetrafiken till Gotland  
  prop. 1985/86:7 Proposition 1985/86:7 om utlänningars rättsliga ställning  
  prop. 1985/86:8 Proposition 1985/86:8 med anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål  
  prop. 1985/86:9 Proposition 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m.  
  prop. 1985/86:12 Proposition 1985/86:12 om avdragsrätt för nordiska socialavgifter  
  prop. 1985/86:13 Proposition 1985/86:13 om ändring i smittskyddslagen (1968:231) m.m.  
  prop. 1985/86:14 Proposition 1985/86:14 om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m. (UNHCR)  
  prop. 1985/86:15 Proposition 1985/86:15 om polisens ställning i krig  
  prop. 1985/86:16 Proposition 1985/86:16 om ändring i bestämmelserna om konsolideringsfond för allmännyttiga bostadsföretag  
  prop. 1985/86:17 Proposition 1985/86:17 om godkännande av FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning  
  prop. 1985/86:18 Proposition 1985/86:18 om godkännande av protokoll nr 8 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna  
  prop. 1985/86:19 Proposition 1985/86:19 om lokalisering av kemikalieinspektionen  
  prop. 1985/86:20 Proposition 1985/86:20 med 1985 års redogörelse för de statliga företagen  
  prop. 1985/86:21 Proposition 1985/86:21 om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)  
  prop. 1985/86:22 Proposition 1985/86:22 om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar m.m.  
  prop. 1985/86:23 Proposition 1985/86:23 om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot)  
  prop. 1985/86:24 Proposition 1985/86:24 om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter  
  prop. 1985/86:25 Proposition 1985/86:25 med förslag om tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 1985/86  
  prop. 1985/86:26 Proposition 1985/86:26 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om ömsesidigt administrativt bistånd  
  prop. 1985/86:27 Proposition 1985/86:27 om lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.  
  prop. 1985/86:28 Proposition 1985/86:28 om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål  
  prop. 1985/86:29 Proposition 1985/86:29 om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång m.m.  
  prop. 1985/86:30 Proposition 1985/86:30 om ändring i brottsbalken m.m. (mot brott mot borgenärer)  
  prop. 1985/86:31 Proposition 1985/86:31 om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall  
  prop. 1985/86:32 Proposition 1985/86:32 med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen  
  prop. 1985/86:33 Proposition 1985/86:33 om ändring lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion  
  prop. 1985/86:34 Proposition 1985/86:34 om ändring i lagen (1957:577) om prästval  
  prop. 1985/86:35 Proposition 1985/86:35 om ändring i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.  
  prop. 1985/86:36 Proposition 1985/86:36 om avgifter för granskning av filmer och videogram m.m.  
  prop. 1985/86:37 Proposition 1985/86:37 om registrering i vissa fall av beslut enligt ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973:1149)  
  prop. 1985/86:38 Proposition 1985/86:38 om vissa socialförsäkringsfrågor  
  prop. 1985/86:39 Proposition 1985/86:39 om upphävande av fyra lagar på det statliga arbetsgivarområdet  
  prop. 1985/86:40 Proposition 1985/86:40 om samlad tillsyn av arbetsmiljön  
  prop. 1985/86:41 Proposition 1985/86:41 om tulltillägg  
  prop. 1985/86:42 Proposition 1985/86:42 om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område  
  prop. 1985/86:43 Proposition 1985/86:43 om avgifter för ålders- och förtidspensionärer vid sjukhusvård m. m.  
  prop. 1985/86:44 Proposition 1985/86:44 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)  
  prop. 1985/86:45 Proposition 1985/86:45 om schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, m. m.  
  prop. 1985/86:46 Proposition 1985/86:46 om lotterivinstskatten  
  prop. 1985/86:47 Proposition 1985/86:47 om ändrad mervärdeskatt  
  prop. 1985/86:48 Proposition 1985/86:48 om medel till en fond för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m. m.  
  prop. 1985/86:49 Proposition 1985/86:49 om fortsatt giltighet av lagen mot skatteflykt  
  prop. 1985/86:50 Proposition 1985/86:50 om ändringar i allemanssparandet  
  prop. 1985/86:51 Proposition 1985/86:51 om tandläkares anslutning till den allmänna försäkringen  
  prop. 1985/86:52 Proposition 1985/86:52 om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika, m. m.  
  prop. 1985/86:53 Proposition 1985/86:53 om ändrad beskattning av gasol  
  prop. 1985/86:54 Proposition 1985/86:54 om rundradiosändningar av finländska televisionsprogram  
  prop. 1985/86:55 Proposition 1985/86:55 om sammanhållen skatteförvaltning, m.m.  
  prop. 1985/86:56 Proposition 1985/86:56 med förslag om allmänt ombud inom folkbokföringen  
  prop. 1985/86:57 Proposition 1985/86:57 om kassettskatten  
  prop. 1985/86:58 Proposition 1985/86:58 om jämkningar i skyldigheten att lämna kontrolluppgifter  
  prop. 1985/86:59 Proposition 1985/86:59 om avgiftsuttag till försäkringen för tilläggspension  
  prop. 1985/86:60 Proposition 1985/86:60 om ändring i Iagen (1977:975) med tulltaxa, m. m.  
  prop. 1985/86:61 Proposition 1985/86:61 om skärpta avgasreningskrav för personbilar, m. m.  
  prop. 1985/86:62 Proposition 1985/86:62 om bilbältesanvändning m. m.  
  prop. 1985/86:63 Proposition 1985/86:63 om ändrade grunder för bestämmande av den statliga bostadslåneräntan  
  prop. 1985/86:64 Proposition 1985/86:64 om godkännande av ändringar i Helsingforsavtalet och det nordiska avtalet om kulturellt samarbete  
  prop. 1985/86:65 Proposition 1985/86:65 med förslag till ändring i brottsbalken m.m. (vissa frågor om datorrelaterade brott och ocker)  
  prop. 1985/86:66 Proposition 1985/86:66 med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1984  
  prop. 1985/86:67 Proposition 1985/86:67 med vissa bestämmelser om svenskundervisning för vuxna invandrare  
  prop. 1985/86:68 Proposition 1985/86:68 om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Umeå  
  prop. 1985/86:69 Proposition 1985/86:69 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica  
  prop. 1985/86:70 Proposition 1985/86:70 om vissa lagstiftningsåtgärder inom ramen för frikommunförsöket  
  prop. 1985/86:71 Proposition 1985/86:71 om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken (IBRD)  
  prop. 1985/86:72 Proposition 1985/86:72 med redogörelse för en av riksdagen begärd översyn av bokföringslagen (1976:125)  
  prop. 1985/86:73 Proposition 1985/86:73 om ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna, m.m.  
  prop. 1985/86:74 Proposition 1985/86:74 om jordbruksforskning, m.m.  
  prop. 1985/86:75 Proposition 1985/86:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 1985/86:76 Proposition 1985/86:76 om forskning rörande skog och miljö  
  prop. 1985/86:77 Proposition 1985/86:77 om ändring i lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek  
  prop. 1985/86:78 Proposition 1985/86:78 om beskattningen vid avyttring av tillgångar som förvärvats genom utdelning  
  prop. 1985/86:79 Proposition 1985/86:79 om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  
  prop. 1985/86:80 Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag  
  prop. 1985/86:81 Proposition 1985/86:81 med redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika och Namibia  
  prop. 1985/86:82 Proposition 1985/86:82 om bidrag till idrottsföreningar för vissa arbetsgivaravgifter  
  prop. 1985/86:83 Proposition 1985/86:83 om ersättning för miljöskador  
  prop. 1985/86:84 Proposition 1985/86:84 om godkännande av en ny nordisk överenskommelse om förmåner vid arbetslöshet  
  prop. 1985/86:85 Proposition 1985/86:85 om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), m.m.  
  prop. 1985/86:86 Proposition 1985/86:86 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.  
  prop. 1985/86:87 Proposition 1985/86:87 om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland vid forsen Vähänärä i Torne älv  
  prop. 1985/86:88 Proposition 1985/86:88 om nytt kyrkofullmäktigval i vissa fall  
  prop. 1985/86:89 Proposition 1985/86:89 om godkännande av ett ramavtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Sverige och de Europeiska gemenskaperna  
  prop. 1985/86:90 Proposition 1985/86:90 om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om hushållning med naturresurser m. m.  
  prop. 1985/86:91 Proposition 1985/86:91 om vissa naturgasfrågor  
  prop. 1985/86:92 Proposition 1985/86:92 om kilometerskatten.  
  prop. 1985/86:93 Proposition 1985/86:93 om ändring i tullagen (1973:670) m.m.  
  prop. 1985/86:94 Proposition 1985/86:94 om avgivande av förklaring enligt artikel 46 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna  
  prop. 1985/86:95 Proposition 1985/86:95 om ändring av reglerna för produktionskostnadsanpassad belåning m.m. vid beslut om statliga bostadslån.  
  prop. 1985/86:96 Proposition 1985/86:96 om ny administration av förlängt barnbidrag, m.m.  
  prop. 1985/86:97 Proposition 1985/86:97 om statsbldrag till lärarlöner i gymnasieskolan.  
  prop. 1985/86:98 Proposition 1985/86:98 om invandrarpolitiken  
  prop. 1985/86:99 Proposition 1985/86:99 om Sveriges Radios verksamhet m. m.  
  prop. 1985/86:115 Proposition 1985/86:115 om ändring i körkortslagen (1977:477)  
  prop. 1985/86:116 Proposition 1985/86:116 om meritvärdering i statlig tjänst m.m.  
  prop. 1985/86:117 Proposition 1985/86:117 om följdlagstiftning till den nya skollagen, m.m.  
  prop. 1985/86:118 Proposition 1985/86:118 om ändringar i väglagen (1971:948) och lagen (1939:608) om enskilda vägar  
  prop. 1985/86:119 Proposition 1985/86:119 om flygfraktförares ansvar för passagerare och gods  
  prop. 1985/86:120 Proposition 1985/86:120 om vissa varvsfrågor m.m.  
  prop. 1985/86:121 Proposition 1985/86:121 om inriktningen av konsumentpolitiken m.m.  
  prop. 1985/86:122 Proposition 1985/86:122 om flyttning av fartyg i allmän hamn  
  prop. 1985/86:123 Proposition 1985/86:123 om godtrosförvärv av lösöre  
  prop. 1985/86:124 Proposition 1985/86:124 om den statliga redovisningsrevisionen m.m.  
  prop. 1985/86:125 Proposition 1985/86:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86  
  prop. 1985/86:126 Proposition 1985/86:126 om lag om näringsförbud, m.m.  
  prop. 1985/86:127 Proposition 1985/86:127 om riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet, m.m.  
  prop. 1985/86:128 Proposition 1985/86:128 om vissa sjukförsäkringsfrågor för studerande  
  prop. 1985/86:130 Proposition 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988  
  prop. 1985/86:131 Proposition 1985/86:131 om den skattemässiga behandlingen av kostnader vid viss verksamhet i utlandet, m.m.  
  prop. 1985/86:132 Proposition 1985/86:132 om ändringar i finansieringssystemet för använt kärnbränsle, m.m.  
  prop. 1985/86:133 Proposition 1985/86:133 om ändring i utlänningslagen (1980:376) m.m.  
  prop. 1985/86:134 Proposition 1985/86:134 om förmåner inom frivilligförsvaret  
  prop. 1985/86:135 Proposition 1985/86:135 med förslag till medelsanvisning för anslaget Bidragsförskott  
  prop. 1985/86:136 Proposition 1985/86:136 om fortsatt giltighet av lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården  
  prop. 1985/86:137 Proposition 1985/86:137 om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer  
  prop. 1985/86:138 Proposition 1985/86:138 om arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m.m.  
  prop. 1985/86:139 Proposition 1985/86:139 om vissa oljebolagsfrågor  
  prop. 1985/86:140 Proposition 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m.m.  
  prop. 1985/86:141 Proposition 1985/86:141 med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttioförsta möte  
  prop. 1985/86:142 Proposition 1985/86:142 om försöksverksamheter i statlig reglering gentemot näringslivet  
  prop. 1985/86:143 Proposition 1985/86:143 om fortsatt valutareglering  
  prop. 1985/86:144 Proposition 1985/86:144 om ändring i vuxenutbildningslagen (1984:1118)  
  prop. 1985/86:145 Proposition 1985/86:145 om ändrad försäljningsskatt på vissa personbilar  
  prop. 1985/86:146 Proposition 1985/86:146 om vidaresändning av radio- och TV-program  
  prop. 1985/86:147 Proposition 1985/86:147 om vissa ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (decentralisering inom kriminalvården)  
  prop. 1985/86:148 Proposition 1985/86:148 om fortsatt giltighet av lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion  
  prop. 1985/86:149 Proposition 1985/86:149 om reglering av priserna på fisk m.m.  
  prop. 1985/86:150 Proposition 1985/86:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m.m. (kompletteringsproposition)  
  prop. 1985/86:151 Proposition 1985/86:151 om viss lagstiftning beträffande aktieoptioner  
  prop. 1985/86:152 Proposition 1985/86:152 om fritidshemsverksamheten;  
  prop. 1985/86:153 Proposition 1985/86:153 om godkännande av tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med de Europeiska gemenskaperne (EG)  
  prop. 1985/86:154 Proposition 1985/86:154 om kommunal tjänsteexport;  
  prop. 1985/86:155 Proposition 1985/86:155 med förslag till utsökningsregisterlag m.m.  
  prop. 1985/86:157 Proposition 1985/86:157 om stämpelskatten på aktier  
  prop. 1985/86:158 Proposition 1985/86:158 om godkännande av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet  
  prop. 1985/86:159 Proposition 1985/86:159 om ändring i naturvårdslagen (1964:822) m.m.  
  prop. 1985/86:160 Proposition 1985/86:160 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1988  
  prop. 1985/86:161 Proposition 1985/86:161 om Sveriges tillträde till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp  
  prop. 1985/86:162 Proposition 1985/86:162 om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), m.m.  
  prop. 1985/86:163 Proposition 1985/86:163 om ändring av upplåningsrätten m.m. för Sveriges allmänna hypoteksbank  
  prop. 1985/86:164 Proposition 1985/86:164 med överlämnande av allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelses årsredovisning  
  prop. 1985/86:165 Proposition 1985/86:165 om frikommunförsöket, regelförenklingen och förbättringen av den statliga servicen  
  prop. 1985/86:166 Proposition 1985/86:166 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.  
  prop. 1985/86:167 Proposition 1985/86:167 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.  
  prop. 1985/86:168 Proposition 1985/86:168 om höjning av skatten på vissa resor  
  prop. 1985/86:169 Proposition 1985/86:169 om inskränkt skattskyldighet för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet m.fl.  
  prop. 1985/86:170 Proposition 1985/86:170 om räddningstjänstlag, m.m.  
  prop. 1985/86:171 Proposition 1985/86:171 om särskilda medel för bekämpningen av AIDS.  
  prop. 1985/86:172 Proposition 1985/86:172 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan.  
  prop. 1985/86:173 Proposition 1985/86:173 om ett samlat program för skolledarutbildning.  
  prop. 1985/86:174 Proposition 1985/86:174 om överenskommelse med Danmark om beskattning av s.k. gränsgångare, m.m.  
  prop. 1985/86:175 Proposition 1985/86:175 om nyhetsförmedling till begåvningshandikappade.  
  prop. 1985/86:176 Proposition 1985/86:176 om åndring i vapenlagen (1973:1176)