Marknadsdomstolens avgöranden, MD 2016:1 - MD 2016:8[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  MD 2016:1 Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.  
  MD 2016:3 Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).  
  MD 2016:8 Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.