Detaljerad information om författningarna
  NJA 2015 s. 3 Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Vid en fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 ska entreprenören beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet som är troliga.  
  NJA 2015 s. 24 Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.  
  NJA 2015 s. 31 Skyddande av brottsling. Räckvidden av straffbestämmelsen i 17 kap. 11 § brottsbalken och innebörden av ansvarsfrihetsregeln i paragrafens femte stycke.  
  NJA 2015 s. 41 Hinder mot utlämning för verkställighet av straff har förelegat beträffande en person som dömts till ett långvarigt fängelsestraff i sin utevaro utan att ha underrättats om hur anklagelsen mot honom slutligt kom att utformas och efter att ha delgetts kallelse till förhandling enbart genom kungörelsedelgivning.  
  NJA 2015 s. 45 En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vapenbrott. Det publicistiska syftet har vid påföljdsbestämningen ansetts vara en förmildrande omständighet.  
  NJA 2015 s. 62 Rätt till ersättning för privat försvarare när den tilltalade har frikänts. Om en tilltalad på grund av målets beskaffenhet får anses ha haft fog för att anlita en särskilt kvalificerad försvarare, så har han rätt till ersättning för den faktiska försvararkostnaden förutsatt att kostnaden är skälig enligt allmänna sysslomanna-rättsliga principer. Om en offentlig försvarare efterträds av en privat, så inverkar det inte på den tilltalades rätt till ersättning för försvararkostnaden annat än om den private försvararen inte har nyttiggjort sig det arbete som den offentlige försvararen har utfört.  
  NJA 2015 s. 72 Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vid utmätning av andel i bostadsrätt. (Jfr NJA 1995 s. 478.) Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.  
  NJA 2015 s. 82 En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats av hovrätten i stället för att med tillämpning av 10 kap. 20 a § rättegångsbalken överlämnas till Högsta domstolen, som var behörig domstol. En ny ansökan gavs därefter in till Högsta domstolen inom den frist som gällde för överklagande av avvisningsbeslutet. Den nya ansökan har ansetts ha kommit in till Högsta domstolen samma dag som den kom in till hovrätten.  
  NJA 2015 s. 86 Kränkningsersättning vid grovt förtal. En film som visade ett samlag har utan medgivande lagts ut på s.k. porrsajter på internet. Vid ersättningens bestämmande har beaktats att handlingen har inneburit en allvarlig kränkning inte bara av den skadelidandes anseende och självkänsla utan även av hennes privatliv.  
  NJA 2015 s. 98 Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga om eftergift av kontrollavgift vid kommuns flyttning av fordonsvrak.  
  NJA 2015 s. 110 Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.  
  NJA 2015 s. 132 Arvode till konkursförvaltare. Även om åtgärder som förvaltaren vidtar för försäljning av fast egendom är från allmän synpunkt nyttiga, gäller inte för sådana åtgärder något undantag från kravet på förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.  
  NJA 2015 s. 141 Fråga om en brottmålsdoms betydelse i en senare brottmålsrättegång som rör delvis samma förhållanden som den tidigare brottmålsrättegången.  
  NJA 2015 s. 155 Undanröjande av skyddstillsyn. 1. Har parterna olika uppfattningar om sakförhållandena eller om de kan leda till undanröjande av en skyddstillsyn, har den dömde en principiell rätt till muntlig förhandling också i hovrätten. Detsamma gäller om oenigheten rör vilken påföljd som ska ersätta skyddstillsynen. 2. Utgångspunkten ska vara att om en samhällstjänst har misskötts så är det fråga om grov misskötsamhet som kan ligga till grund för ett undanröjande av skyddstillsynen. Det bör dock normalt krävas att övervakningsnämnden har vidtagit åtminstone någon åtgärd, t.ex. meddelat den dömde en varning, som har visat sig verkningslös för att ett undanröjande ska vara berättigat.  
  NJA 2015 s. 166 Brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen.  
  NJA 2015 s. 180 Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.  
  NJA 2015 s. 186 Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende.  
  NJA 2015 s. 199 En person har olovligen avverkat fyra uppvuxna tallar på en annan persons villafastighet. Gärningen har bedömts som skadegörelse av normalgraden och påföljden har bestämts till böter. Vid en beräkning av skadeståndet har det inte ansetts möjligt att återanskaffa likvärdiga träd. Skadeståndet har därför, utöver vedvärdet, bestämts med utgångspunkt i en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde.  
  NJA 2015 s. 211 Löneutmätning. Kostnader som uppstår i samband med att ett barn återkommande vistas hos en förälder ska beaktas vid beräkningen av förbehållsbeloppet.  
  NJA 2015 s. 218 Reservforum enligt 6 kap. 17 § föräldrabalken. När foruminvändning görs och barnet har skyddade personuppgifter är Stockholms tingsrätt behörig.  
  NJA 2015 s. 222 Om en domstol grundar sitt avgörande endast eller huvudsakligen på uppgifter som en person har lämnat vid förhör utom rätta utan att den tilltalade har haft tillfälle att ställa frågor till denne och inte heller kan anses ha avstått från sin rätt, föreligger det ett rättegångsfel. Fråga om den tilltalade har avstått från denna rätt.  
  NJA 2015 s. 232 Återställande av försutten tid. En part som fått en ofullständig överklagandehänvisning har inte vidtagit någon åtgärd för att skaffa sig kompletterande information. Giltig ursäkt för underlåtenhet att överklaga i rätt tid har inte ansetts föreligga.  
  NJA 2015 s. 233 Konsumentköp. Beviskrav och betydelsen av köparens undersökning.  
  NJA 2015 s. 261 Proportionalitetsprincipens tillämpning vid fortsatt utevarohäktning.  
  NJA 2015 s. 275 Återställande av försutten tid. En tredskodom meddelades flera veckor efter det att tiden för skriftligt svaromål hade löpt ut. Tiden för att söka återvinning av tredskodomen har återställts när sökanden påstått att domen inte kommit fram. (Jfr NJA 2012 s. 435.)  
  NJA 2015 s. 284 Förutsättningar för att förklara ett överklagande i ett brottmål förfallet.  
  NJA 2015 s. 290 Rätt svarandepart rörande en talan om ogiltighet av en testamentarisk ändamålsbestämmelse som ska verkställas före skifte är testators dödsbo. Frågan om bestämmelsens giltighet kan därför inte med verkan mot dödsboet avgöras genom en process mellan dödsbodelägarna. Dödsboet har följaktligen ansetts sakna befogat intresse av att intervenera i en sådan process.  
  NJA 2015 s. 298 Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.  
  NJA 2015 s. 312 Att ett aktiebolags styrelse inte uppfyller lagens eller bolagsordningens krav på styrelsesuppleant inverkar inte på styrelsens behörighet.  
  NJA 2015 s. 315 Erkännande och verkställighet av utländsk skiljedom. I ett skiljeförfarande har mejl om förfarandet skickats till skiljesvarandens e-postadress. Han har därmed underrättats om förfarandet i sådan ordning att han har fått tillfälle att utföra sin talan.  
  NJA 2015 s. 323 Ersättning när mark tas i anspråk för naturreservat. När beslutet om naturreservat medför att åkerbruk och bete inte kan återupptas på mark som under lång tid legat i träda har beslutet ansetts avsevärt försvåra en "pågående markanvändning" (31 kap. 4 § miljöbalken).  
  NJA 2015 s. 346 Betydelsen av en lagakraftvunnen dom på betalningsskyldighet mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.  
  NJA 2015 s. 352 Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får tidpunkten för beskedet läggas till grund för prövning av rättshjälpsbiträdets ersättning för arbete före ansökan, om ansökan har gjorts utan dröjsmål efter försäkringsbolagets avböjande.  
  NJA 2015 s. 359 Bristtäckningsansvar har inte ansetts kunna aktualiseras när ett helägt dotterbolag lämnat s.k. koncernbidrag till moderbolaget genom nedsättning av en fordran på moderbolaget. Också fråga om betydelsen av att något yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen inte lämnats av dotterbolagets styrelse inför beslutet om koncernbidrag.  
  NJA 2015 s. 365 Förutsättningar för tillämpning av en s.k. suspensionsklausul vid företagsförsäkring.  
  NJA 2015 s. 374 En enskild som vinner ett överklagat utmätningsmål som avser fordran på skatt, böter eller liknande har rätt till ersättning av staten för rättegångskostnader som har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet. (Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.)  
  NJA 2015 s. 386 Reformatio in pejus? Bestämmande av påföljd för misshandel av normalgraden.  
  NJA 2015 s. 393 Ett antal hundar har omhändertagits enligt djurskyddslagen. Särskilda skäl har inte ansetts föreligga att befria djurhållarna från omhändertagandekostnaderna.  
  NJA 2015 s. 405 Ett gärningspåstående om att den tilltalade har gjort sig skyldig till fullbordad stöld har ansetts innefatta ett påstående om även försök till stöld. Eftersom den tilltalade i förväg hade fått reda på att bestämmelserna om försök till stöld skulle kunna vara tillämpliga och beretts möjlighet att anpassa sitt försvar efter detta har det inte funnits något hinder för domstolen att döma för försök till stöld.  
  NJA 2015 s. 417 Fråga om kompensation i ett brottmål för kränkning av den enskildes rätt enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Om situationen rättas till genom att åtalet avvisas därför att det finns ett slutligt avgörande om samma sak i ett annat straffrättsligt förfarande, har den enskilde inte ansetts ha rätt till ytterligare kompensation. Sker avvisningen i högre rätt och leder den till återförvisning, ska handläggningen ske med särskild skyndsamhet för att vara förenlig med rätten till rättegång inom skälig tid.  
  NJA 2015 s. 433 Verkställighet av utländsk skiljedom. Om parternas utredning ger stöd för att en verkställighetsförklaring skulle kunna vara uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen (ordre public), bör domstolen särskilt uppmärksamma parterna på detta och ge dem möjlighet att utveckla sina ståndpunkter i den frågan. Också fråga om rätt motpart (jfr NJA 2014 s. 125).  
  NJA 2015 s. 438 Ogiltighetstalan mot en skiljedom på konkurrensrättslig grund.  
  NJA 2015 s. 466 Talan mot beslut om styrelseval på den grunden att beslutet har fattas på en sammankomst som inte utgör bolagsstämma.  
  NJA 2015 s. 482 Fråga om jämkning av en förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet.  
  NJA 2015 s. 494 Företagshypotek. Aktier, oavsett om de är avsedda för allmän omsättning eller inte, är undantagna från inteckningsunderlaget.  
  NJA 2015 s. 501 Att få ett barn att utföra en sexuell handling på sig själv har ansetts vara att genomföra en sexuell handling med barnet på det sätt som är straffbart enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6§.  
  NJA 2015 s. 512 Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har tillräknats handlande av en tredje man.  
  NJA 2015 s. 527 Verkställighet av en dom på betalningsskyldighet som inte vunnit laga kraft. Domen innehöll räknefel som påverkade betalningsförpliktelsen. Sedan tingsrätten beslutat att felen inte kunde rättas med stöd av 17 kap. 15 § rättegångsbalken, har det ansetts inte föreligga hinder mot fortsatt verkställighet.  
  NJA 2015 s. 536 En kurator vid en ungdomsmottagning har haft samtalskontakt med en ung kvinna som sökt hjälp för psykiska problem. Efter en tid har det förekommit sexuella handlingar mellan de båda. Det har ansetts att ett sådant beroendeförhållande som avses i bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inte har förelegat.  
  NJA 2015 s. 546 Domstolens utredningsskyldighet i ärenden om adoption.  
  NJA 2015 s. 552 Förutsättningar för rätt till intervention.  
  NJA 2015 s. 558 Arvskifte. Vid värderingen av aktier kan en skiftesman ta hänsyn till den realisationsvinstskatt som en försäljning av aktierna kan beräknas medföra för den som får aktierna på sin lott.  
  NJA 2015 s. 566 Bostadsrättshavare har installerat en braskamin i sin lägenhet genom att ansluta den till en kanal i den skorstensstock som går igenom lägenheten. Det har ansetts att kanalen inte är en del av bostadsrättshavarnas lägenhet och att de därmed inte hade rätt att ansluta kaminen till denna.  
  NJA 2015 s. 578 Låneförbudet i aktiebolagslagen. Vid bedömningen av om ett penninglån har lämnats i strid med låneförbudet är förhållandena vid tidpunkten för låneavtalets ingående avgörande. En styrelsesuppleant ska vid tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot.  
  NJA 2015 s. 587 Ne bis in idem. Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott strider inte mot artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.  
  NJA 2015 s. 600 Ne bis in idem. Resningsärende. Ett påfört och därefter undanröjt eller på annat sätt borttaget skattetillägg utgör hinder mot åtal. Den omständigheten att en tilltalad har utsatts för prövning i två förfaranden har inte ansetts vara en sådan allvarlig kränkning som krävs för resning i brottmålet (jfr NJA 2013 s. 746). Resning har ändå beviljats med hänsyn till omständigheterna i målet (jfr NJA 2014 s. 854).  
  NJA 2015 s. 605 Prövningen av en begäran om informationsföreläggande riktad mot en påstådd intrångsgörare.  
  NJA 2015 s. 624 Utlämnande av domstols dagboksblad i elektronisk form.  
  NJA 2015 s. 631 Frågor rörande husrannsakan på en tidningsredaktion i syfte att genom beslag av en elektronisk informationsbärare få tillgång till digitala fotografier.  
  NJA 2015 s. 649 Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga för häktning av 15-åring.  
  NJA 2015 s. 653 När ett överklagande har getts in till fel domstol finns det inte utrymme för att analogiskt tillämpa bestämmelserna i 10 kap. 20 a § och 19 kap. 11 a § rättegångsbalken om överlämnande av ansökan till behörig domstol.  
  NJA 2015 s. 656 Prövningstillstånd i hovrätt. I mål där båda parters överklagande avser skäligheten av ett belopp bör det bara i undantagsfall komma i fråga att prövningstillstånd meddelas för endast den ena parten.  
  NJA 2015 s. 663 Resning. Ne bis in idem. Om åtal har väckts för skattebrott innan skattetillägg har påförts kan rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger inte föranleda resning av en lagakraftvunnen dom i brottmålet. Det gäller även om det ordinära förfarandet i brottmålet borde ha avbrutits därför att skattetilläggsförfarandet avslutades först och oavsett om skattetillägget står fast eller har undanröjts.  
  NJA 2015 s. 668 Ansvar för våld mot tjänsteman förutsätter våld på person, dvs. misshandel eller betvingande av kroppens rörelsefrihet.  
  NJA 2015 s. 675 Samtycke till assisterad befruktning.  
  NJA 2015 s. 686 Prövningstillstånd i hovrätt. Hovrättens skyldigheter när klaganden inte har fått besked om att prövningstillstånd krävs där. (NJA 1986 s. 621)  
  NJA 2015 s. 693 En offentlig försvarare som får ett förundersökningsprotokoll i elektronisk form har rätt till ersättning för utskrift av protokollet.  
  NJA 2015 s. 702 Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong).  
  NJA 2015 s. 811 Underlåtenhet att bokföra olagliga affärshändelser. För frågan om bokföringsbrott förekommit saknar det betydelse om affärshändelserna företagits som en integrerad del i en annars laglig näringsverksamhet liksom om det har bedrivits annan näringsverksamhet.  
  NJA 2015 s. 826 Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken när den tidigare påföljden är skyddstillsyn med samhällstjänst.  
  NJA 2015 s. 839 Marknadsnoterade aktier har inte - med en analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken - ansetts kunna tas undan som beneficium vid utmätning.  
  NJA 2015 s. 862 Tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna bestämmelser (ABT 94 kap. 6 § 13).  
  NJA 2015 s. 882 Resning har beviljats i ett mål som sist har avgjorts av Högsta domstolen. Med hänvisning till instansordningen har det i resningsärendet förordnats att målet ska tas upp i hovrätten.  
  NJA 2015 s. 885 En enskild näringsidkare som har haft en utlänning utan arbetstillstånd anställd har fått betala en särskild avgift enligt 20 kap. 12 § utlänningslagen. Ett åläggande av även företagsbot har bedömts medföra att den samlade reaktionen skulle bli oproportionerligt sträng. Företagsbot har därför eftergetts.  
  NJA 2015 s. 895 Grovt rattfylleri. En mycket hög alkoholkoncentration medför att gärningen har ett straffvärde som överstiger fängelse i en månad, även om inga andra försvårande omständigheter föreligger.  
  NJA 2015 s. 899 Kan kränkning av Europakonventionen genom en facklig stridsåtgärd medföra skadeståndsansvar?  
  NJA 2015 s. 918 En mäklare har krävt provision för ett avtal som uppdragsgivaren ingått med en anvisad köpare. Avtalet har ingåtts under en senare mäklares uppdragstid. Kravet på provision har avslagits, eftersom den senare mäklarens arbete ansetts ha haft avgörande betydelse för avtalets tillkomst.  
  NJA 2015 s. 939 Klander av föreningsstämmobeslut. En samfällighetsförening, som förvaltar en gemensamhetsanläggning för båtbryggor, båtuppläggning och parkering, har ansetts bedriva en i förhållande till sitt ändamål främmande verksamhet genom att förse anläggningen med en el- och ljusanordning som inte hade någon tidigare motsvarighet. Föreningens beslut om el- och ljusanordning har därför upphävts.  
  NJA 2015 s. 948 Brottsrubricering, straffmätning och påföljdsbestämning vid samlag med barn.  
  NJA 2015 s. 961 Teleledningar och tillhörande utrustning som installerats i marken och i byggnader har inte blivit fastighets- eller byggnadstillbehör enligt jordabalken.  
  NJA 2015 s. 976 Rätt för gruvföretag att överklaga beslut om detaljplan.  
  NJA 2015 s. 991 Skiljeförfarande. Parterna kan i förväg avtala att det inte ska finnas någon möjlighet att med stöd av 36 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande föra talan mot en skiljedom som innebär att skiljenämnden vid en prövning enligt 2 § har ansett sig obehörig att pröva tvisten. Frågan om parterna har träffat ett sådant avtal ska bedömas enligt allmänna principer för avtals ingående.  
  NJA 2015 A 8 Falsk tillvitelse. Straffvärde och brottslighetens art. Även fråga om kränkningsersättningens storlek.  
  NJA 2015 A 24 En 18-åring har dömts för bl.a. våldtäkt. Om påföljden hade bestämts till fängelse skulle straffet ha blivit ett år. Straffmätningsvärdet i förening med brottslighetens art har gjort det oundgängligen påkallat att en ådömd skyddstillsyn förenas med fängelse i tre månader.  
  NJA 2015 A 40 Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.  
  NJA 2015 A 53 Vid frihetsberövande inför beslut om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder har staten inte strikt ansvar enligt 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.  
  NJA 2015 A 72 En leverantör har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldig att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms som fakturerats men som visat sig sakna stöd i bestämmelserna om mervärdesskatt.  
  NJA 2015 A 86 En mäklare förmedlade försäljning av tillgångarna i en företagsrörelse, däribland en fastighet. Mäklaren var inte registrerad som fastighetsmäklare. Fråga om straffbestämmelsen för underlåten registrering i fastighetsmäklarlagen (2011:666) kan tillämpas.  
  NJA 2015 A 97 För att en tv-utsändning av ett idrottsevenemang ska anses ha verkshöjd krävs att innehållet i sändningen i sådan mån går utöver vad som är givet utifrån de förutsättningar som följer av själva matchen eller tävlingen, att innehållet kan betecknas som resultatet av ett eget intellektuellt skapande.  
  NJA 2015 B 29 Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I-III).