Detaljerad information om författningarna
  NJA 2010 s. 3 Det kan förordnas att en tidigare utdömd skyddstillsyn ska avse också andra brott även när det pågår ett förfarande om undanröjande av skyddstillsynen.  
  NJA 2010 s. 8 Internationellt skiljeförfarande. Svenskt rättskipningsintresse och svensk domsrätt samt förutsättningar för en fastställelsetalan rörande skiljemäns behörighet har ansetts föreligga i en tvist mellan ett engelskt bolag och Ryska Federationen.  
  NJA 2010 s. 19 Fråga om offentlig försvarare kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för upprättande av arbetsredogörelse.  
  NJA 2010 s. 27 Fråga om kommun gjort sig skyldig till ersättningsgrundande fel eller försummelse vid myndighetsutövning genom att med stöd av 9 § förköpslagen (1967:868) hos regeringen ansöka om tillstånd till förköpet av en fastighet och därefter vidhålla ansökan.  
  NJA 2010 s. 48 Marknadsdomstolen har vid vite förbjudit näringsidkare att vid viss marknadsföring bl.a. påstå eller antyda närmare angivna sakförhållanden, "om så inte är fallet". I mål om utdömande av vite har näringsidkarna ansetts ha bevisbördan för att det påstående som gjorts vid den aktuella marknadsföringen är riktigt.  
  NJA 2010 s. 54 Så länge en domstol i ett tvistemål inte har tagit ställning till sin behörighet är en annan domstol förhindrad att ta upp en talan avseende samma fråga oberoende av vilken domstol som har den sakliga behörigheten.  
  NJA 2010 s. 58 Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när uppdraget lämnats av en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av mäklaren anvisade köparen inte fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146)  
  NJA 2010 s. 77 Ett tillstånd till utvidgning av verksamheten vid Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana förenades med villkor, bl.a. beträffande utsläpp av koldioxid. Fråga om förutsättningarna för att på talan av tillståndshavaren mildra ett sådant villkor. Tillika fråga om betydelsen av att sökanden åtagit sig att inge en ny tillståndsansökan.  
  NJA 2010 s. 93 En part som hade förlorat i tingsrätten överklagade men yrkade endast att hovrätten skulle återförvisa målet till tingsrätten på grund av rättegångsfel. Överklagandet har ansetts böra tillåtas. Även fråga om kommunicering med motparten i HD.  
  NJA 2010 s. 96 Bestämmelsen i 10 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts innebära att ansökan om särskild handräckning för rivande av byggnad inte får göras sedan tio år förflutit från det att byggnaden uppförts utan bygglov även om byggnadsnämnden inom tioårsfristen har förelagt den ansvarige enligt 10 kap. 14 § samma lag att vidta rättelse.  
  NJA 2010 s. 105 En förening överlät fastigheter till en närstående stiftelse. Till följd av överlåtelsens skattekonsekvenser kom föreningen på obestånd och försattes i konkurs. Konkursboet väckte återvinningstalan mot stiftelsen. En advokat, som hade biträtt vid överlåtelsen, ansökte om att få inträda i rättegången som intervenient på stiftelsens sida. Det har ansetts att advokaten inte har visat sannolika skäl för att återvinningsmålet rört hans rätt på sådant sätt som krävts för att han skulle få intervenera i målet.  
  NJA 2010 s. 110 I avsaknad av stöd i lag för annan ordning har det ansetts ankomma på Högsta domstolen att pröva ansökan om återställande av försutten tid för överklagande till länsstyrelsen av kommunal nämnds beslut angående inrättande av en enskild avloppsanläggning.  
  NJA 2010 s. 112 En klagande i ett bygglovsärende har ansetts inte vara berättigad till skadestånd för rättegångskostnader som föranletts av oriktig myndighetsutövning av kommunen. 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) och artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.  
  NJA 2010 s. 122 Att en advokat är misstänkt för brott har inte hindrat tillämpning av beslagsförbudet i 27 kap. 2 § rättegångsbalken för handlingar hos advokaten.  
  NJA 2010 s. 135 Upphovsrätt. Fotografiska bilder som med fotografens samtycke funnits på en webbplats har under en tid funnits även på en annan webbplats såsom del i en kundreferens. Fråga bl.a. om fotografierna genom att ha gjorts tillgängliga för allmänheten på den första webbplatsen ska anses ha utgivits och om fotografierna på den andra webbplatsen har utgjort en oväsentlig del av en bild i den mening som avses i 20 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
  NJA 2010 s. 151 Hovrätt har satt ned ersättningen till en offentlig försvarare med angivande av att det åberopats och hållits förhör i hovrätten med ett stort antal vittnen om i princip samma sak. Eftersom förhören tillåtits och genomförts har den av försvararen uppgivna tidsåtgången ansetts rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning.  
  NJA 2010 s. 154 Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan återtagandeförbehåll, hävdes därför att köparen A (en återförsäljare) inte betalade skulden i vederbörlig ordning. Motorcyklarna, som enligt avtal mellan parterna lämnades kvar i A:s besittning för att säljas i kommission, hämtades av B dagarna innan A försattes i konkurs. Transaktionen har ansetts innebära att A betalade sin skuld med motorcyklarna, dvs. med osedvanliga betalningsmedel. Trots att B registrerats som ägare i fordonsregistret och registreringsskyltar och registreringshandlingar överlämnats till B tidigare än tre månader före fristdagen, har betalningen kunnat återvinnas eftersom varken tradition till B eller registrering enligt lösöreköpslagen skett före denna tidpunkt.  
  NJA 2010 s. 165 Återställande av försutten tid. Sökanden har inte ansetts ha gjort sannolikt att ett överklagande har kommit in till domstolen i rätt tid enbart därför att överklagandet inom överklagandefristen skickats med e-post med domstolens e-postadress korrekt angiven.  
  NJA 2010 s. 168 Fråga om det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) och två förfaranden för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är förenligt med det i artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen upptagna förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem). (I=B 5498-09 och II= 2509-09)  
  NJA 2010 s. 204 Fråga om dispens från kravet att den som antas som ledamot av Sveriges advokatsamfund inte får vara anställd hos annan än advokat. Högsta domstolen kan endast pröva om beslutet tillkommit i behörig ordning och om dispens överhuvudtaget krävs, men inte om dispens ska ges.  
  NJA 2010 s. 206 Fråga sedan en huvudförhandling ställts in om den offentlige försvararen och målsägandebiträdet kan tillerkännas ersättning av allmänna medel för den tid som de reserverat för huvudförhandlingen och dess förberedande och som de inte kunnat använda för andra uppgifter i sin verksamhet.  
  NJA 2010 s. 214 Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moderbolag och helägt dotterbolag har ansetts inte vara omfattat av kravet på tillstånd av hyresnämnd i 1 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.  
  NJA 2010 s. 219 Hinder mot erkännande och verkställighet av en utländsk skiljedom har ansetts föreligga på den grunden att motparten inte i vederbörlig ordning underrättats om skiljeförfarandet.  
  NJA 2010 s. 227 En person som köpt en bil på avbetalning med återtagande-och äganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom avbetalningsköparens skuld inte betalades sade avbetalningssäljaren upp krediten och krävde tillbaka bilen från den nye köparen, som förutsatts vid förvärvet inte ha varit i god tro. Bilen förstördes genom brand när den nye köparen fortfarande hade bilen i sin besittning. Han har inte ansetts som verklig ägare av bilen i försäkringsvillkorens mening.  
  NJA 2010 s. 237 En person har hjälpt två irakiska medborgare att med flyg resa från Bangkok till Arlanda flygplats, dvs. över en s.k. yttre gräns. De irakiska medborgarna, som saknat pass och de tillstånd som krävs för inresa i Sverige, har vid en av gränspolisen på flygplatsen anordnad gatekontroll ansökt om asyl. Den person som hjälpt de irakiska medborgarna har inte hjälpt dessa att komma in i landet på sätt som avses i 20 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) och har därmed inte gjort sig skyldig till människosmuggling.  
  NJA 2010 s. 246 Laglighetsprövning av en vattenanläggning förutsätter inte att sökanden har rådighet över vatten, såsom är fallet vid tillståndsprövning för vattenverksamhet. 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.  
  NJA 2010 s. 255 Värderingen av den ersättning som en markägare har rätt till på grund av föreskrifter om åtgärder och inskränkningar som rör naturreservat ska genomgående hänföras till den dag då beslutet om föreskrifter vinner laga kraft.  
  NJA 2010 s. 274 Medlemskap i en juridisk yrkesförening och anställning som rättssakkunnig i Regeringskansliet har inte i sig ansetts medföra jäv för domare, även om målet har anknytning till föreningen eller lagstiftning vid vilken den rättssakkunniga medverkat.  
  NJA 2010 s. 281 Kravet på prövningstillstånd i hovrätt har ansetts inte omfatta ett fall där den tilltalade i tingsrätten dels dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för andra brott, som haft strängare straff än fängelse sex månader i straffskalan, och tingsrättens dom överklagats av åklagaren i den frikännande delen och av den tilltalade i den fällande delen.  
  NJA 2010 s. 286 En fritidsfastighet har inte ansetts avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid förvärvet i ett fall där golvkonstruktionen i huset kunde ge upphov till fuktskador. Det har beaktats bl.a. att huset inte var nybyggt samt att golvkonstruktionen stämde överens med den byggnorm som gällde när huset uppfördes och att byggnadssättet var vedertaget vid den tiden.  
  NJA 2010 s. 295 Fråga vid ny resningsansökan i vad mån resningsinstansen ska göra en ny värdering av det material som prövats i tidigare resningsärenden. (Jfr NJA 2009 s. 768)  
  NJA 2010 s. 306 En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) har, trots lagtextens utformning, ansetts vara att den tilltalade haft uppsåt till skatteundandragande (eget eller annans).  
  NJA 2010 s. 317 Klander av skiljedom. En skiljeman utsedd av en part som företräddes av ett ombud vid en viss advokatbyrå har tidigare utsetts till skiljeman av parter som företrätts av ombud från samma advokatbyrå. Fråga om detta utgör en omständighet som kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet. Även fråga om verkan av att skiljemannen inte lämnat upplysning om dessa tidigare uppdrag.  
  NJA 2010 s. 330 Överklagandeförbudet i 54 kap. 7 § rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.  
  NJA 2010 s. 336 Småmålslagen. En tillämpning av undantagsbestämmelsen i 1 kap. 3 d § andra stycket rättegångsbalken kommer inte i fråga om de gemensamma momenten i det anhängiggjorda målet och de andra rättsförhållandena är begränsade liksom om det är ovisst om de andra rättsförhållandena kommer att aktualiseras. En part ska endast undantagsvis hindras att föra talan i förenklad form därför att någondera parten har andra liknande rättsförhållanden. - När det avgjorts att handläggningen ska ske i förenklad form, har den i handläggningsfrågan vinnande parten rätt till ersättning för rättegångskostnader bara enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken.  
  NJA 2010 s. 342 Fråga om hovrätt bort meddela prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl när rättegångsfel förekommit i tingsrätten. Felets inverkan på målets utgång (I = Ö 4919-08). Avhjälpande i hovrätten (II = Ö 1302-10).  
  NJA 2010 s. 350 Tolkning av beslut om fördelningsgrund för driftskostnader för gemensamhetsanläggning.  
  NJA 2010 s. 358 Brukande av falsk urkund i ett asylärende hos Migrationsverket har ansetts inte vara ett brott av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd.  
  NJA 2010 s. 363 HD har ansetts vara behörig att som första instans ta upp en talan mot staten om ersättning för dels ideell skada på grund av långsam handläggning i domstol, dels ren förmögenhetsskada på grund av fel eller försummelse av tingsrätt och hovrätt. Även frågor dels om skadeståndsskyldighetens omfattning och skadeståndets storlek, dels om fördelningen av rättegångskostnad, när den skadeståndsgrundande handläggningen förekommit i ett mål som i sin tur gällt skadestånd för långsam handläggning.  
  NJA 2010 s. 374 Fråga om förutsättningarna för s.k. utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.  
  NJA 2010 s. 384 Tillstånd till prövning i hovrätt när klaganden åberopat en ny omständighet i ett ärende och det föreligger frågor av prejudikatintresse.  
  NJA 2010 s. 390 Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinder mot utmätning enligt 5 kap. 5 § UB. Vid bedömningen av om förvärvet skulle betraktas som en gåva eller ett köp, har en sidoöverenskommelse om att ett i fångeshandlingen avtalat vederlag inte skulle utges, lämnats utan beaktande.  
  NJA 2010 s. 397 Utmätning av fastighet har, i fall då det saknats andra utmätningsbara tillgångar, ansetts försvarlig enligt 4 kap. 3 § första stycket utsökningsbalken både när sökandens fordran avsett ett i förhållande till fastighetens värde begränsat belopp (I) och när endast en liten del av sökandens fordran kunde beräknas bli täckt genom utmätningen (II).  
  NJA 2010 s. 405 Prövningstillstånd i hovrätt (granskningsdispens) har meddelats med hänsyn till att tingsrättens redovisning av bevisvärderingen har ansetts alltför knapphändig för att riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till ska kunna bedömas utan en fullständig rättegång i hovrätten.  
  NJA 2010 s. 416 Prövningstillstånd i hovrätt när valet av avtalstolkningsmetod medfört att riktigheten av tingsrättens avgörande inte har kunnat bedömas (granskningsdispens).  
  NJA 2010 s. 419 Ideella organisationers rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken förutsätter bl.a. att organisationen har lägst 2 000 medlemmar. Sedan förhandsavgörande hämtats in från EG-domstolen har denna förutsättning inte beaktats vid överklagande av ett tillstånd till vattenverksamhet.  
  NJA 2010 s. 434 Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats vara fråga om ett missbruk av garantin har arbetstagarens fordran inte heller bedömts uppenbart överstiga vad som kan anses skäligt.  
  NJA 2010 s. 447 Överklagandeförbudet i 54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.  
  NJA 2010 s. 448 Sedan tingsrätten förpliktat en part att utge ett visst belopp har parten såväl överklagat domen som betalat det utdömda beloppet. För att en sådan betalning ska anses innebära en utfästelse att inte överklaga måste krävas att någon särskild omständighet utöver själva betalningen ger stöd för en sådan utfästelseavsikt. Vidare har hovrätten vid bedömningen av frågan om klagointresse föreligger att utgå från att betalningen inte är slutgiltig, om det inte framstår som uppenbart att betalningen inte kan återkrävas.  
  NJA 2010 s. 454 Förmånsrätt för kvarstadsfordran enligt 16 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken har ansetts gälla i kvarstadsgäldenärens konkurs trots att kvarstaden hävts efter konkursbeslutet.  
  NJA 2010 s. 461 Tillstånd till prövning i hovrätt av mål angående adoption.  
  NJA 2010 s. 467 Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget eller order. Sedan hela lånesumman återbetalats i förtid till en bank som hade förvärvat fordringen, har fordringen överlåtits vidare i flera led inom kreditväsendet med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet var obetalt. Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna tillfrågats och bekräftat att det av överlåtaren angivna beloppet var obetalt, har det ansetts att förvärvarna vid tillämpning av 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte var i god tro om betalningen utan stod risken för denna.  
  NJA 2010 s. 485 Fråga huruvida påföljden för grov misshandel ska mildras på grund av den tilltalades hälsotillstånd.  
  NJA 2010 s. 490 Målsägandebiträde kan inte förordnas för dödsbo. När så likväl skett har biträdet ansetts berättigat till ersättning enligt lagen om målsägandebiträde för arbete som utförts medan förordnandet gällde.  
  NJA 2010 s. 496 En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare om 20 000 kr, förfallna skulder om 350 000 kr och icke förfallna studieskulder om 280 000 kr har inte befunnits kvalificerat insolvent och har därför inte beviljats skuldsanering.  
  NJA 2010 s. 505 Resningsärende. Fråga om betydelsen av den gärningsbeskrivning som åklagaren åberopat i brottmålet.  
  NJA 2010 s. 516 Utformning av tillståndsvillkor enligt miljöbalken, särskilt när det gäller krav på verksamhetsutövarens kunskaper om de kemikalier som används i verksamheten.  
  NJA 2010 s. 555 Reformatio in pejus. Fråga om riksåklagarens överklagande skett till den tilltalades förmån.  
  NJA 2010 s. 559 Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det, vid ett avtal om upplåtelse av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för vidareförsäljning till konsumenter, i regel anses vara underförstått att upplåtelsen även omfattar en rätt för producenten av varan och för försäljare i senare led att utnyttja förpackningen för marknadsföring på vedertaget sätt.  
  NJA 2010 s. 577 När resning beviljats på den grunden att domstols rättstillämpning uppenbart strider mot lag har huvudregeln ansetts vara att domstolens bedömning också betraktas som så uppenbart oriktig att fel eller försummelse föreligger i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen.  
  NJA 2010 s. 583 Kyrkan i Näs på södra Gotland sägs ha uppförts år 1182. Vid samma tid skänktes en fastighet till prästens försörjning av socknens självägande bönder. Frågan har nu uppkommit vem som äger fastigheten.  
  NJA 2010 s. 592 Fängelsestraffet i ett fall av grov narkotikasmuggling har på grund av brottets mycket höga straffvärde bestämts till strafflatitudens maximum, oberoende av beaktansvärda billighetshänsyn bestående i att den tilltalade kunde komma att föras upp på spärrlistan i Schengens informationssystem.  
  NJA 2010 s. 600 En part återkallar i ett skiljeförfarande vissa yrkanden utan att motparten begär att yrkandena prövas. Därefter påkallar parten, sedan skiljedom meddelats beträffande återstående yrkanden, ett nytt skiljeförfarande med i huvudsak samma yrkanden som tidigare återkallats. Återkallelsen har inte ansetts innebära att skiljeavtalet förfallit. Skiljemännens förordnande om parts ansvar för motpartens kostnader i skiljeförfarandet och för skiljemännens arvoden har inte ändrats utan upphävts.  
  NJA 2010 s. 609 Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts vara analogt tillämplig vid handläggning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.  
  NJA 2010 s. 611 När lagfart beviljades på ett köpekontrakt som innehöll ett förbehåll om rådighetsinskränkning, antecknades inte förbehållet i fastighetsboken. Det har inte gått att säkert bedöma varför så inte skedde och det har inte kunnat uteslutas att det berodde på något annat än ett förbiseende. Förbehållet har därför inte kunnat antecknas i efterhand med tillämpning av reglerna om rättelse.  
  NJA 2010 s. 617 En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det sakrättsliga skyddet inte av att köparen medgetts rätt att förfoga över patentet före betalning av köpeskillingen.  
  NJA 2010 s. 629 Mellan en beställare och en underentreprenör har avtalats att visst vite ska utgå ifall omhändertagen egendom förkommer. Fråga om vitet utesluter skyldighet att ersätta överstigande skada och om vitesklausulen kan åberopas av underentreprenören mot entreprenören som ersatt beställaren för hela skadan.  
  NJA 2010 s. 643 I mål om skadestånd uppkommer fråga om vilken betydelse det har att svaranden inte uttryckligen invänt mot ett påstående från käranden.  
  NJA 2010 s. 648 En vigsel kan vara ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att ett samtycke över huvud taget inte har förelegat, trots att parten vid vigselförrättningen har tillkännagett att så varit fallet.  
  NJA 2010 s. 661 Fråga om jobbskatteavdrag ska beaktas vid bestämmandet av trafikskadeersättning avseende inkomstförlust.  
  NJA 2010 s. 671 Bevisvärdering i mål om sexualbrott.  
  NJA 2010 s. 690 En tillståndsdom av miljödomstol har överklagats enbart av sökanden, som yrkar ändring i ett av tillståndsvillkoren. Vid bifall till ett sådant överklagande har Miljööverdomstolen ansetts kunna göra sådana ytterligare ändringar i domen som har samband med den bifallna ändringen och rör samma del av den överklagade domen.  
  NJA 2010 s. 709 Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att återvinningssvaranden får återlämna likvärdiga aktier samt att, om varken den mottagna egendomen eller annan likvärdig egendom kan återlämnas, ersättning för egendomens värde ska bestämmas till värdet vid återvinningsmålets avgörande, när detta är möjligt. När svaranden förfogat över de mottagna aktierna och återvinning sker enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har konkursboet dock rätt att i stället kräva det belopp som tredje man betalat. 4 kap. 14 och 15 §§ konkurslagen (1987:672).  
  NJA 2010 s. 719 En dom som har meddelats i en av EU:s medlemsstater innan staten blev medlem i EU är inte verkställbar i Sverige med stöd av Bryssel I-förordningen.  
  NJA 2010 s. 725 Frågor rörande tillämpningen av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.  
  NJA 2010 s. 734 Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet.