Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 2008 s. 3 - NJA 2008 N 64[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 2008 s. 3 Fråga om tillstånd för minikraftverk. Vid prövning av den samhällsekonomiska tillåtligheten har intäkter av elcertifikat tillgodoräknats kraftproduktionen.  
  NJA 2008 s. 24 Fråga om rätt till avgångsvederlag för handelsagent vars uppdrag omfattat dels marknadsföring av tidsbegränsad nyttjanderätt till dataprogram, dels tillhandahållande av andra tjänster till kund. Analogisk tillämpning av 28 § lagen (1991:351) om handelsagentur.  
  NJA 2008 s. 45 Ersättningsskyldighet enligt 31 kap. 4 § RB har inte ålagts en tilltalad när han uteblivit från huvudförhandling i hovrätten och hans överklagande därmed förfallit.  
  NJA 2008 s. 49 Tillämpning av regeln i 8 § andra stycket sambolagen (2003:376) att begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.  
  NJA 2008 s. 55 Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om vattenverksamhet.  
  NJA 2008 s. 71 Sista dagen för ansökan skickade en advokat enligt egen uppgift per fax en ansökan till hovrätten att ett mål skulle återupptas. Någon bevisning till stöd för att faxmeddelandet skickats förebringades inte. Återställande av försutten tid har vägrats.  
  NJA 2008 s. 81 Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 24 kap. 4 § RB om att häktning i vissa fall endast får ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas.  
  NJA 2008 s. 85 Fråga huruvida en uppsägning, som inte uppfyller kravet i 12 kap. 58 § första stycket JB på att lokalhyresgäst skall underrättas om möjligheten att inom två månader hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling, får verkan om lokalhyresgästen inom den angivna fristen ändå hänskjuter tvisten till hyresnämnden för medling.  
  NJA 2008 s. 92 Ansvarig utgivare för periodisk skrift har av tingsrätt dömts för brott mot lotterilagen bestående i att han främjat utländskt lotteri genom att låta införa annonser från utländska spelbolag i skriften. Tillstånd till målets prövning i hovrätten har meddelats. Tillika fråga om förhandsavgörande borde inhämtas från EG-domstolen.  
  NJA 2008 s. 100 Sedan åtgärder enligt zoonoslagen (1999:658), bl.a. slakt av grisar, vidtagits på grund av att salmonellasmittat foder levererats till ett antal lantbrukare, har Jordbruksverket betalat ersättning enligt zoonosförordningen (1999:660) till de lantbrukare som drabbats av åtgärderna. Staten har inte ansetts ha rätt att regressvis ta i anspråk lantbrukarnas skadeståndsfordringar mot leverantören av det salmonellasmittade fodret.  
  NJA 2008 s. 106 Vid delning av en kommun har de berörda kommunerna ansetts ansvara solidariskt för skadeståndsanspråk som grundar sig på åtgärder som vidtagits före delningen, när ansvaret inte reglerats på annat sätt i samband med delningen.  
  NJA 2008 s. 115 Bestämmelsen i 17 kap. 4 § första stycket UB om att Kronofogdemyndigheten får medge befrielse från skyldigheten att betala förrättningskostnader är tillämplig även på svarandens betalningsskyldighet för kostnaderna.  
  NJA 2008 s. 120 I tvistemål mellan färjeoperatör och kommunalt hamnbolag om nedsättning av hamnavgifter bl.a. på grund av missbruk av dominerande ställning har del av färjeoperatörens talan avvisats på grund av skiljeavtal. Vidare har den kommunala självkostnadsprincipen ansetts inte vara tillämplig på hamnbolaget. Slutligen har det vid den konkurrensrättsliga bedömningen ansetts att hamnbolaget haft en dominerande ställning på den relevanta marknaden.  
  NJA 2008 s. 223 Kraven på offentlig försvarares kostnadsräkning i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig.  
  NJA 2008 s. 243 En hyresgästs misshandel av en granne har ansetts utgöra en sådan särskilt allvarlig störning som gett hyresvärden rätt att säga upp hyresgästen till omedelbar avflyttning utan att hyresgästen dessförinnan tillsagts om rättelse (12 kap. 25 § tredje stycket och 42 § fjärde stycket JB). Hyresvärden har ansetts ha rätt att avvakta med uppsägningen till dess att brottmålsdom angående gärningen, som förnekats av hyresgästen, vunnit laga kraft två och ett halvt år efter gärningstillfället.  
  NJA 2008 s. 251 En konkursförvaltare som tagit hand om, gått igenom och arkiverat räkenskapsmaterial som återfunnits efter avslutad konkurs, har ansetts vara berättigad till ersättning för arbete och kostnader i anledning härav. Även fråga om arkiveringsskyldigheten enligt bokföringslagen (1999:1078).  
  NJA 2008 s. 255 Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.  
  NJA 2008 s. 259 Frikänd tilltalad i brottmål har yrkat ersättning för kostnad för ombud som företrätt honom i EG-domstolen. Fråga om vilka kostnader som varit skäligen motiverade för att han skulle kunna ta tillvara sin rätt.  
  NJA 2008 s. 282 Sedan en båt har tagits i beslag under en förundersökning angående stöld, har undersökningsledaren enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken beslutat att lämna ut båten till målsäganden. Fråga vid prövning enligt 6 § andra stycket om det kan anses uppenbart att målsäganden har bättre rätt till båten och i vad mån en invändning om retentionsrätt till säkerhet för ersättning för förbättringskostnader kan beaktas.  
  NJA 2008 s. 292 Frågor vid åtal för insiderbrott om innebörden av begreppet insiderinformation samt om brottsrubricering och påföljdsval.  
  NJA 2008 s. 304 Sedan ena föräldern efter ansökan om stämning på den andra föräldern yrkat bl.a. att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om deras barn, yrkade andra föräldern - utan att ansöka om stämning - bl.a. att han skulle tillerkännas ensam vårdnad om barnet. Käranden återkallade därefter sin talan och yrkade att målet skulle avskrivas. Svaranden har ansetts ha rätt att trots återkallelsen få sina yrkanden prövade.  
  NJA 2008 s. 309 Vid TV-utsändning av spelfilm har utan regissörens samtycke avbrott gjorts för reklam. Förfarandet har ansetts utgöra en kränkning av upphovsmannens egenart. 3 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
  NJA 2008 s. 339 Sedan det i en dom fastställts att en kommun var skadeståndsskyldig på grund av försummelse av dess byggnadsnämnd har vid senare fullgörelsetalan uppkommit frågor om i vilken utsträckning kommunens invändningar om medvållande och bristande adekvat kausalitet blivit rättskraftigt avgjorda i fastställelseprocessen.  
  NJA 2008 s. 353 Verksam ändring av testamente?  
  NJA 2008 s. 359 Skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhällstjänst har ansetts vara tillräckligt ingripande påföljd för två 21-åringar som gjort sig skyldiga till en serie om drygt trettio stölder varav en grov stöld. Frågor om bl.a. straffvärdet för flerfaldig brottslighet samt betydelsen av frivillig angivelse och avhjälpande av skadliga verkningar av brotten.  
  NJA 2008 s. 373 Tolktaxan - fråga om beräkning av tillägg för obekväm arbetstid.  
  NJA 2008 s. 376 Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.  
  NJA 2008 s. 392 Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen, varför erlagd insats och upplåtelseavgift skulle återgå. Föreningen har ansetts skyldig att utge avkastningsränta enligt 2 § första stycket räntelagen (1975:635) oberoende av om föreningen varit i ond tro om grunden för återgång och om det varit betalarna som föranlett återgången. Bestämmelsen i 3 § andra stycket räntelagen har inte ansetts tillämplig eftersom betalningen erlagts i avsikt att mottagaren skulle kunna förfoga över den för egen räkning, fastän det senare visade sig att rättshandlingen var ogiltig.  
  NJA 2008 s. 406 I överensstämmelse med påståendedoktrinen har det ansetts att en skiljenämnd till grund för prövningen av sin behörighet skall lägga de rättsfakta som skiljekäranden åberopat utan att pröva dem materiellt.  
  NJA 2008 s. 423 Fråga om mordbrand är att bedöma enligt första eller andra stycket i 13 kap. 1 § brottsbalken.  
  NJA 2008 s. 429 I samband med att en anställning upphört har upprättats två kontrakt. I det ena upptogs villkor rörande anställningens upphörande, i det andra villkor för en kortare tids konsultuppdrag samt en konkurrensbegränsningsklausul. Faller tvist rörande klausulen under lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister?  
  NJA 2008 s. 436 Sedan åklagare enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har beslutat att ett beslagtaget föremål skulle lämnas ut till målsäganden, har hovrätt vid prövning enligt 27 kap. 6 § andra stycket upphävt beslutet och förpliktat målsäganden att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Riksåklagarens överklagande i kostnadsdelen med yrkande att motpartens rättegångskostnader skall ersättas av allmänna medel har avvisats, eftersom riksåklagaren inte överklagat för målsägandens räkning och inte ansetts ha egen partsställning i målet.  
  NJA 2008 s. 444 Tredje man har i utmätningsmål styrkt att en utmätt bil i gäldenärens besittning ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning men har inte, mot omständigheter som anförts av utmätningssökanden, förmått visa att hon fortfarande ägde bilen vid utmätningstillfället. Utmätningen har inte hävts, men föreläggande enligt 4 kap. 20 § utsökningsbalken har meddelats. (NJA 2007 s. 163)  
  NJA 2008 s. 451 Efterlevande make har genom en särskild framställning begärt att bodelningen mellan honom och den avlidna hustruns arvingar skall jämkas så att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § första stycket första meningen äktenskapsbalken). Det har ansetts att framställningen skall beaktas utan hinder av att bodelning skett först sedan båda makarna har avlidit.  
  NJA 2008 s. 457 Fråga vid gåva mot visst vederlag, s.k. blandad gåva, om giltigheten av ett villkor att egendomen, en fastighet, skall utgöra mottagarens enskilda egendom.  
  NJA 2008 s. 467 I en upplåtelse av en lokal ingick även en upplåtelse av inventarier mot en i avtalet särskilt angiven hyra per månad. Fråga om hyresgästen vid tvist med hyresvärden haft rätt att deponera hyran avseende inventarierna hos länsstyrelsen.  
  NJA 2008 s. 470 Åklagare har ansetts behörig att åtala polisman för förolämpning när åklagaren påstått att polismannen genom gärningen åsidosatt vad som ålegat honom vid utövningen av tjänsten. 20 kap. 5 § första stycket brottsbalken.  
  NJA 2008 s. 476 Bestämmelsen i 5 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande om att den som inte i rätt tid ställt sin andel av begärd säkerhet för ersättningen till skiljemännen förlorar sin rätt att åberopa skiljeavtalet som hinder mot rättegång har ansetts omfatta endast den tvist som skiljeförfarandet avsåg.  
  NJA 2008 s. 482 Våldtäkt eller sexuellt tvång? (I och II) Även fråga om en gärning bedömd som våldtäkt är att anse som mindre grov (I) och om en gärning bedömd som sexuellt tvång är att anse som grovt brott (II).  
  NJA 2008 s. 503 Påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ansetts kunna ådömas en person med hemvist i Danmark.  
  NJA 2008 s. 510 Frågor om rätt till intrångsersättning för ledningsrätt avseende anläggningar för telekommunikation när ledningsrätten upplåtits i stället för tidigare nyttjanderätt (I-III).  
  NJA 2008 s. 557 Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om rätt till ersättning av allmänna medel för privat försvarare.  
  NJA 2008 s. 560 Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.  
  NJA 2008 s. 567 Fängelse i straffskalan för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken har inte ansetts förutsätta att de normer som beaktas vid bedömningen om den tilltalade har åsidosatt vad som gäller för uppgiften har beslutats i den ordning som enligt regeringsformen gäller för straffbestämmelser med fängelsepåföljd.  
  NJA 2008 s. 579 Fråga om förutsättningarna för omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid (I-III). I = Ö 2993-07, II = Ö 3016-07, III = Ö 2182-07.  
  NJA 2008 s. 626 Ungdomstjänst har inte ansetts vara en alltför ingripande påföljd för en person som vid 15 års ålder gjort sig skyldig till misshandel av en yngre pojke.  
  NJA 2008 s. 634 Hovrätt har avslagit en framställning av tilltalad om att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör vid tingsrätten men förklarat den tilltalade samt hans ombud och offentlige försvarare berättigade att ta del av bildupptagningarna i hovrättens lokaler. Beslutet har ansetts inte kunna överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av hovrättens dom eller slutliga beslut. (Jfr NJA 2002 s. 433.)  
  NJA 2008 s. 637 Fråga om betalningsansvar för parkeringsanmärkning när det vid parkeringstillfället var bestämt att den vägmarkering som legat till grund för parkeringsförbudet skulle tas bort därför att den saknade funktion. Även fråga om betydelsen av att vägmarkeringen tagits bort vid tiden för prövningen av betalningsansvaret (jfr 5 § andra stycket BrP).  
  NJA 2008 s. 642 De offentligrättsliga inslagen i ett barnomsorgsavtal har inte ansetts hindra att vårdnadshavaren i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer haft rätt att underlåta att betala avgift för tid när plats på daghemmet på grund av strejk inte kunnat tillhandahållas av kommunen.  
  NJA 2008 s. 650 Fråga om rätt för den misstänkte att få en avskrift av förundersökningsprotokollet och om offentlig försvarares rätt att få ersättning för utlägg för en sådan avskrift. (23 kap. 21 § fjärde stycket och 31 kap. 9 § rättegångsbalken.)  
  NJA 2008 s. 653 Innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. Även fråga om påföljd för brottet.  
  NJA 2008 s. 660 Sedan en person med hemvist i USA och både svenskt och amerikanskt medborgarskap avlidit och efterlämnat egendom i båda länderna, sker boutredning i Sverige av den egendom som finns här. Det amerikanska dödsboet efter den avlidne, som gör anspråk på egendom som efterlämnats i USA, har ansetts ha behörighet att som part väcka talan vid svensk domstol, eftersom boet har rättskapacitet och kan uppträda som part enligt rättsordningen i USA. Fråga också om vem som kan företräda det amerikanska dödsboet.  
  NJA 2008 s. 668 En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare bilen efter överenskommelse med köparen. Innan avräkning skett enligt konsumentkreditlagen stals bilen. Det har ansetts att säljaren tillägnat sig bilen redan vid återtagandet och att säljaren från och med den tidpunkten stått risken för varan. Till följd härav har säljarens rättsinnehavare ansetts som ägare av bilen vid tillämpning av villkoren i hans stöldförsäkring.  
  NJA 2008 s. 680 Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott. 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 2008 s. 684 Ett företag sålde lösöre till ett finansbolag och överlämnade lösöret till en finansbolagets leasetagare, som var ett helägt dotterbolag till säljaren och som hade säljarens ägare som styrelseledamot och firmatecknare. Säljaren har ansetts ha blivit i tillräcklig grad avskuren från sin rådighet över leasingobjektet, så att finansbolaget fått skydd mot säljarens konkursborgenärer.  
  NJA 2008 s. 697 Fråga om en person som åtagit sig uppdrag att utföra viss bokföring åt en företagare har främjat bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll genom att föra in uppgifter i bokföringen på grundval av ett bristfälligt underlag.  
  NJA 2008 s. 705 Verkställande direktören i ett skogsbolag inbjöd en landshövding att delta i älgjakt. Jakten pågick under en och en halv dag och bolaget bekostade övernattning i en jaktvilla, två middagar samt en lunch i fält. Fråga om ansvar för mutbrott och bestickning.  
  NJA 2008 s. 733 En svarande som av hovrätten förpliktats att till käranden utge avtalad mäklarprovision har ansökt om resning och till stöd för sin ansökan anfört att han först sedan domen vunnit laga kraft fått kännedom om att käranden samma dag som tingsrätten meddelade dom i målet överlåtit sin fordran till annan. Han har som grund för sin resningsansökan anfört bl.a. att talan mot honom skulle ha ogillats om han i hovrätten kunnat åberopa att käranden inte längre var rätt borgenär. Fråga om den omständigheten att svaranden på grund av överlåtelsen har att betala till annan än käranden kan utgöra grund för resning.  
  NJA 2008 s. 740 En make har väckt talan om klander av bodelning. Den andra maken har efter utgången av klanderfristen enligt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken i svaromål framställt yrkanden om ändring till sin fördel av det klandrade bodelningsbeslutet. Fråga om avvisning.  
  NJA 2008 s. 748 Det har inte funnits utrymme för Miljööverdomstolen att avvisa en ansökan i ett ansökningsmål enligt miljöbalken med hänvisning till bestämmelsen i 22 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. Eftersom en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning är en processförutsättning har det emellertid enligt 34 kap. 1 § rättegångsbalken varit möjligt att avvisa en sådan ansökan när bristerna i den miljökonsekvensbeskrivning som ingått i ansökan bedömts vara så väsentliga att ansökningen inte kunnat läggas till grund för prövningen.  
  NJA 2008 s. 760 Det har inte ansetts kunna krävas att en part, som förde sin talan själv och som av sjukdom blev förhindrad att närvara vid huvudförhandling i hovrätten, skulle sätta ombud i sitt ställe.  
  NJA 2008 s. 765 Samfällighetsförening som förvaltar en anläggningssamfällighet har ansetts kunna företräda samfällighetens delägare vid förrättning enligt 49 § anläggningslagen (1973:1149).  
  NJA 2008 s. 774 Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning när svaranden gjort invändning mot de av sökanden åberopade omständigheterna (Jfr NJA 1993 s. 103 och NJA 1999 s. 474)  
  NJA 2008 s. 780 Att medverka i en vårdnadsprocess i utlandet och därvid underlåta att vidta vissa processhandlingar har ansetts inte vara straffbart som egenmäktighet med barn. Tillika fråga om betydelsen av åtalsjustering i det fall att en tilltalad inskränker sitt överklagande till påföljdsfrågan.  
  NJA 2008 s. 792 Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning.  
  NJA 2008 s. 796 Svaranden har invänt att kärandebolagets talan skall avvisas under påstående att ställföreträdaren saknar behörighet att företräda bolaget. Fråga om legitimations- och bevisverkan av uppgift i bolagsregistret om kärandebolagets ställföreträdare samt om rättens utredningsskyldighet. Jämväl fråga om verkan av beslut av styrelse som valts vid en bolagsstämma vid vilken brister i förfarandet förekommit.  
  NJA 2008 s. 805 En företagsrekonstruktör har i gäldenärens efterföljande konkurs förklarat sig kvitta sitt anspråk på ersättning mot en redovisningsfordran som gäldenären haft mot rekonstruktören. Frågan om skäligheten av ersättningsanspråket har ansetts kunna prövas genom utdelningsklander. Även fråga om preskription enligt 18 kap. 9 § handelsbalken.  
  NJA 2008 s. 812 Besiktningsman vid Svensk Bilprovning har av anställda vid bilföretag som regelbundet besiktigade fordon vid bilprovningen dels fått alkoholdrycker i gåva, dels fått köpa i Tyskland inhandlad alkohol till inköpspris eller något högre pris och fått alkoholen levererad till sig. Fråga om förfarandet utgjort lämnande och mottagande av otillbörlig belöning i den mening som avses i bestämmelserna i 17 kap. 7 § och 20 kap. 2 § brottsbalken om bestickning respektive mutbrott.  
  NJA 2008 s. 826 En sambo har för båda sambornas gemensamma bruk förvärvat en fritidsfastighet med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. Föreligger s.k. dold samäganderätt?  
  NJA 2008 s. 848 Resningsärende. I ärendet uppkommer frågor a) om resningsansökningen kan tas upp till prövning utan hinder av att en tidigare resningsansökan avseende samma dom har avslagits; i det nya ärendet påstår sökanden att den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag i ett hänseende som han åberopat även i det första ärendet, b) om riskfyllda affärstransaktioner kan utgöra avhändande av egendom enligt straffbestämmelsen om oredlighet mot borgenärer, och c) om förutsättningarna för att Högsta domstolen skall kunna omedelbart ändra en brottmålsdom, när resning beviljas till den tilltalades förmån därför att den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag.  
  NJA 2008 s. 861 En person har blivit bestulen på pengar. Den omständigheten att pengarna må utgöra utbyte av brott har inte ansetts utgöra grund för avvisning eller ogillande av hans skadeståndstalan mot den som stulit pengarna från honom.  
  NJA 2008 s. 868 Fråga om det med hänsyn till proportionalitetsprincipen i 25 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken finns tillräckliga förutsättningar för fortsatt reseförbud mot bakgrund bl.a. av den tid som reseförbudet gällt.  
  NJA 2008 s. 871 Sista dagen för ansökan skickade en advokat enligt egen uppgift per fax en ansökan till hovrätten att ett mål skulle återupptas. Någon bevisning till stöd för att faxmeddelandet skickats förebringades inte. Återställande av försutten tid har vägrats.  
  NJA 2008 s. 873 I ärende om verkställighet i Sverige av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet mot barn uppkommer frågor om förutsättningarna för att kungörelsedelgivning skall godtas som delgivningsform samt om det krävs att kungörelsen i sådant fall måste ha innehållit en upplysning om det väsentliga innehållet i kärandens talan.  
  NJA 2008 s. 878 Beslut i fråga som tingsrätt hänskjutit till prövning av HD. En borgensman som ingått proprieborgen för fullgörandet av förpliktelser enligt ett avtal gällande ett löpande kontraktsförhållande har ansetts skyldig att svara endast för den skuld som återstår efter avräkning mellan fordringar och motfordringar hänförliga till avtalet.  
  NJA 2008 s. 883 Fråga om en part har rätt att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör i målet.  
  NJA 2008 s. 890 Klagan över domvilla. Svaranden i ett mål om betalningsföreläggande anför att han inte delgivits Kronofogdemyndighetens föreläggande innan utslag meddelades och att en annan olovligen skrivit hans namnteckning på delgivningskvittot. Bifall till klagan har ansetts förutsätta att han förklarar vad som inträffat och lägger fram någon bevisning som stöd för detta.  
  NJA 2008 s. 893 Domare i Miljööverdomstolen som avvisat en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende en del av den s.k. Citybanan har inte på grund av uttalanden som gjorts i det beslutet ansetts jäviga att handlägga ett annat mål angående tillstånd till sådan verksamhet avseende en annan del av banan.  
  NJA 2008 s. 900 En person har i ett varuhus tillgripit varor till ringa värde och med våld satt sig till motvärn när en butikskontrollant ingripit. Med hänsyn till våldets omfattning har handlandet bedömts som rån och inte annat brott som handlandet innefattat. Även fråga om tillämpning av straffmätningsbestämmelsen i 29 kap. 5 § första stycket 8 BrB.  
  NJA 2008 s. 910 Efter det att en hyresgäst genom lagakraftvunnet beslut ålagts att flytta från sin bostadslägenhet har hyresvärden väntat i mer än sex månader med att begära avhysning. Under denna tid har hyresvärden skickat hyresavier till hyresgästen och tagit emot hyresbetalningar från henne. Hyresgästens invändning om hinder mot verkställighet till följd av att ett nytt hyresförhållande uppkommit har inte ansetts kunna lämnas utan avseende.  
  NJA 2008 s. 915 Fyra personer har diskriminerats genom att inte beredas tillträde till en restaurang. Fråga om betydelsen av att restaurangen besöktes för att undersöka om diskriminering förekom.  
  NJA 2008 s. 930 Fråga hur bestämmelsen om krav på s.k. dubbel straffbarhet i 2 kap. 2 § brottsbalken skall tillämpas när preskriptionstiden för brotten löpt ut på gärningsorten.  
  NJA 2008 s. 941 En konkursförvaltare har inte ansett berättigad till ersättning i form av förvaltararvode för arbete som han utfört i ett mål angående förskott på arvodet.  
  NJA 2008 s. 946 En person har installerat en dold kamerautrustning och med hjälp av utrustningen spelat in ljud- och bildupptagningar av bl.a. intimt umgänge mellan två andra personer. Fråga om ansvar för ofredande sedan de filmade personerna fått information om inspelningarna.  
  NJA 2008 s. 963 Frågor om tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.  
  NJA 2008 s. 984 En norsk medborgare har begärts utlämnad till Norge för att avtjäna ett fängelsestraff där. Den omständigheten att det förelegat hinder mot utlämning på grund av en svensk ej laga kraft vunnen dom enligt vilken åtal mot honom ogillats, har ansetts inte hindra att han häktats i utlämningsärendet.  
  NJA 2008 s. 986 En tilltalad har dömts för rattfylleri, varvid tingsrätten har uttalat att åtalet varit styrkt. I domskälen har tingsrätten dock antecknat att brotten begåtts en annan dag än den som angetts i gärningsbeskrivningen. Sedan länsstyrelsen på grund av felet i gärningsbeskrivningen ansett sig inte kunna meddela slutligt beslut om körkortsåterkallelse, har riksåklagaren klagat över domvilla och gjort gällande att domen varit så oklar eller ofullständig att det inte framgått av den hur rätten dömt i saken eller i vart fall att det förekommit ett grovt rättegångsfel som kunnat antas ha inverkat på utgången. Riksåklagarens klagan över domvilla har avvisats, eftersom den med klagan åsyftade ändringen i domen inte ansetts omfattad av åklagares klagointresse.  
  NJA 2008 s. 990 Förvaltningsdomstol har med stöd av 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) upphävt en kommuns beslut att tillsätta en person utan erforderlig utbildning på en lärartjänst. Tjänsten hade samtidigt sökts av en person med erforderlig utbildning. Fråga om kommunen är skyldig att ersätta den behöriga sökanden för förmögenhetsskada som hon drabbats av därför att kommunen inte anställde henne.  
  NJA 2008 A 4 Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket konkurslagen (1987:672) vid efterutdelning i konkurs.  
  NJA 2008 A 10 En person som gjort sig skyldig till ett olaga hot samtidigt som han gjort sig skyldig till misshandel av den hotade har dömts för misshandel och olaga hot i brottskonkurrens. Även fråga om det olaga hotet skall bedömas som grovt brott.  
  NJA 2008 A 22 Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett beslut som fattats av en myndighets personalansvarsnämnd i ett disciplinärende. Vid prövningen, som skett enligt 11 kap. 11 § regeringsformen, har förvaltningsprocesslagens bestämmelse om resning beaktats.  
  NJA 2008 A 33 När en näringsidkare väcker talan enligt 25 a § varumärkeslagen (1960:644) om hävande av varumärkesregistrering på grund av utebliven användning, bör kravet på förfång i 26 § första stycket första meningen samma lag tillämpas så att hinder mot att föra talan föreligger endast i de fall omständigheterna leder till bedömningen att näringsidkaren saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till förfång för honom.  
  NJA 2008 A 82 Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke.  
  NJA 2008 B 58 Fråga om köpare av en fastighet har reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.  
  NJA 2008 B 65 En viltvårdsområdesförening har inte ansetts vara målsägande beträffande åtal för jaktbrott mot en person vars fastighet ingått i viltvårdsområdet, när åtalet avsett att denne jagat inom viltvårdsområdet i strid med föreningens beslut om områdes- och gemensamhetsjakt.  
  NJA 2008 B 77 Vid beräkning av inkomstförlust enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) har hänsyn tagits till att den skadelidande, om hon inte hade skadats, såsom anställd vid EU-kommissionen hade haft en skattemässigt mer fördelaktig ställning än den hon får som skadad.  
  NJA 2008 B 84 En lagfaren domare har avträtt från huvudförhandling i brottmål med hänvisning till jäv. Även om domaren varit jävig har detta inte ansetts innebära att rätten inte var domför när förhandlingen inleddes. Bestämmelsen i 2 kap. 4 § rättegångsbalken om fortsatt domförhet vid förhinder för en ledamot har ansetts tillämplig oavsett orsaken till förhindret.  
  NJA 2008 B 90 Överklagandeförbudet i 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.  
  NJA 2008 B 92 Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i samband med ansökan om subventionering begärt att ett pris bestäms för ett generiskt läkemedel, som omfattades av ett patent. Åtgärden har inte ansetts innebära att företaget bjudit ut läkemedlet i 3 § patentlagens mening.  
  NJA 2008 C 8 Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning" i 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen (1987:672). Det har ansetts att, vid betalningar till olika borgenärer, betalningarna till varje borgenär skall bedömas för sig.  
  NJA 2008 C 17 Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen.  
  NJA 2008 s. D04 Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket konkurslagen (1987:672) vid efterutdelning i konkurs.  
  NJA 2008 s. D10 En person som gjort sig skyldig till ett olaga hot samtidigt som han gjort sig skyldig till misshandel av den hotade har dömts för misshandel och olaga hot i brottskonkurrens. Även fråga om det olaga hotet skall bedömas som grovt brott.  
  NJA 2008 s. D22 Högsta domstolen har prövat ansökan om extraordinärt rättsmedel beträffande ett beslut som fattats av en myndighets personalansvarsnämnd i ett disciplinärende. Vid prövningen, som skett enligt 11 kap. 11 § regeringsformen, har förvaltningsprocesslagens bestämmelse om resning beaktats.  
  NJA 2008 s. D33 När en näringsidkare väcker talan enligt 25 a § varumärkeslagen (1960:644) om hävande av varumärkesregistrering på grund av utebliven användning, bör kravet på förfång i 26 § första stycket första meningen samma lag tillämpas så att hinder mot att föra talan föreligger endast i de fall omständigheterna leder till bedömningen att näringsidkaren saknar fog för sitt påstående om att registreringen är till förfång för honom.  
  NJA 2008 s. D47 En person som av hovrätt avvisats som rättegångsombud i målet har tillåtits att företräda parten vid överklagande av hovrättens dom när de omständigheter som hovrätten lagt till grund för avvisningen av honom inte längre varit aktuella.  
  NJA 2008 s. D53 Beviskravet för samäganderätt när någon vill få till stånd en försäljning av lös egendom enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt och motparten invänder att han eller hon är ensam ägare till egendomen.  
  NJA 2008 s. D60 Framkallande av fara för annan?  
  NJA 2008 s. D66 Prövningstillstånd i hovrätt har meddelats, när tingsrätten dömt för oaktsam medhjälp till grovt bokföringsbrott trots att åtalet avsåg uppsåtlig medverkan till brottet med ett delvis annat påstått händelseförlopp.  
  NJA 2008 s. D74 Fråga i fastighetsbestämningsmål om tillämpning av bestämmelsen om skriftlig överenskommelse i 14 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988).  
  NJA 2008 s. D80 Rättshjälpsbiträde har ansetts ha rätt till ersättning för arbete med att överklaga avslagsbeslut avseende ersättning för huvudmannens inställelse vid domstolsförhandling.  
  NJA 2008 s. D82 Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke.  
  NJA 2008 s. D96 Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? Även fråga om en gärning bedömd som sexuellt övergrepp mot barn är att anse som grovt brott (I och II).  
  NJA 2008 s. E13 Hovrätt till vilken beslut om tvångsförvaltning överklagats har i avsaknad av lagstöd inte ansetts kunna inhibera beslutet.  
  NJA 2008 s. E18 Bestämmelsen i 41 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande, om att en part får hos tingsrätten föra talan mot skiljedom om ersättning till skiljemännen, har ansetts tillämplig även på sådana ersättningsbeslut som fattats av ett skiljedomsinstitut men som i en eller annan form tagits in i skiljedomens domslut.  
  NJA 2008 s. E29 En som gåva betecknad fastighetsöverlåtelse från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag har ansetts vara stämpelskattepliktig, trots att vederlaget underskridit 85 procent av det relevanta taxeringsvärdet.  
  NJA 2008 s. E35 Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar företagits utom riket. Läkemedelshandeln har ansetts utgöra brott enligt svensk lag trots att den har riktats mot enbart konsumenter utom Sverige.  
  NJA 2008 s. E58 Fråga om köpare av en fastighet har reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.  
  NJA 2008 s. E65 En viltvårdsområdesförening har inte ansetts vara målsägande beträffande åtal för jaktbrott mot en person vars fastighet ingått i viltvårdsområdet, när åtalet avsett att denne jagat inom viltvårdsområdet i strid med föreningens beslut om områdes- och gemensamhetsjakt.  
  NJA 2008 s. E77 Vid beräkning av inkomstförlust enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) har hänsyn tagits till att den skadelidande, om hon inte hade skadats, såsom anställd vid EU-kommissionen hade haft en skattemässigt mer fördelaktig ställning än den hon får som skadad.  
  NJA 2008 s. E84 En lagfaren domare har avträtt från huvudförhandling i brottmål med hänvisning till jäv. Även om domaren varit jävig har detta inte ansetts innebära att rätten inte var domför när förhandlingen inleddes. Bestämmelsen i 2 kap. 4 § rättegångsbalken om fortsatt domförhet vid förhinder för en ledamot har ansetts tillämplig oavsett orsaken till förhindret.  
  NJA 2008 s. E90 Överklagandeförbudet i 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd.  
  NJA 2008 s. E92 Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i samband med ansökan om subventionering begärt att ett pris bestäms för ett generiskt läkemedel, som omfattades av ett patent. Åtgärden har inte ansetts innebära att företaget bjudit ut läkemedlet i 3 § patentlagens mening.  
  NJA 2008 s. F08 Återvinning i konkurs. Frågor om innebörden av rekvisitet "avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning" i 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen (1987:672). Det har ansetts att, vid betalningar till olika borgenärer, betalningarna till varje borgenär skall bedömas för sig.  
  NJA 2008 s. F17 Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen.  
  NJA 2008 N 1  
  NJA 2008 N 2  
  NJA 2008 N 3  
  NJA 2008 N 4  
  NJA 2008 N 5  
  NJA 2008 N 6  
  NJA 2008 N 7  
  NJA 2008 N 8  
  NJA 2008 N 9  
  NJA 2008 N 10  
  NJA 2008 N 11  
  NJA 2008 N 12  
  NJA 2008 N 13  
  NJA 2008 N 14  
  NJA 2008 N 15  
  NJA 2008 N 16  
  NJA 2008 N 17  
  NJA 2008 N 18  
  NJA 2008 N 19  
  NJA 2008 N 20  
  NJA 2008 N 21  
  NJA 2008 N 22  
  NJA 2008 N 23  
  NJA 2008 N 24  
  NJA 2008 N 25  
  NJA 2008 N 26  
  NJA 2008 N 27  
  NJA 2008 N 28  
  NJA 2008 N 29  
  NJA 2008 N 30  
  NJA 2008 N 31  
  NJA 2008 N 32  
  NJA 2008 N 33  
  NJA 2008 N 34  
  NJA 2008 N 35  
  NJA 2008 N 36  
  NJA 2008 N 37  
  NJA 2008 N 38  
  NJA 2008 N 39  
  NJA 2008 N 40  
  NJA 2008 N 41  
  NJA 2008 N 42  
  NJA 2008 N 43  
  NJA 2008 N 44  
  NJA 2008 N 45  
  NJA 2008 N 46  
  NJA 2008 N 47  
  NJA 2008 N 48  
  NJA 2008 N 49  
  NJA 2008 N 50  
  NJA 2008 N 51  
  NJA 2008 N 52  
  NJA 2008 N 53  
  NJA 2008 N 54  
  NJA 2008 N 55  
  NJA 2008 N 56  
  NJA 2008 N 57  
  NJA 2008 N 58  
  NJA 2008 N 59  
  NJA 2008 N 60  
  NJA 2008 N 61  
  NJA 2008 N 62  
  NJA 2008 N 63  
  NJA 2008 N 64