Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 2004 s. 0 - NJA 2004 N 81[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 2004 s. 0 En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat förbud att återvända till riket återvänt hit vid två tillfällen. Vid det första tillfället gällde fortfarande 1989 års lag (I = B 2740-06). Vid det andra tillfället hade en ny utlänningslag (2005:716) trätt i kraft (II = B 5037-06). Åtal för brott mot utlänningslagen har ogillats i båda fallen.  
  NJA 2004 s. 3 Självständig preskription har inte ansetts ske av styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) i paragrafens lydelse före den 1 januari 2002. Avbrott i preskription enligt 12 kap. 61 § JB har ansetts kunna ske genom att fordran anmäls i hyresgästens konkurs.  
  NJA 2004 s. 14 En person har genom testamente förvärvat en andel i en fastighet, samtidigt som nyttjanderätten till andelen har tillfallit en annan person. Av 12 kap. 2 § ÄB har ansetts följa att ägaren enligt 6 § samma kapitel inte fått överlåta andelen utan nyttjanderättshavarens samtycke. Ägarens ansökan om försäljning av hela fastigheten enligt 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har lämnats utan bifall.  
  NJA 2004 s. 19 Arvode för förvaltning av handelsbolags angelägenheter.  
  NJA 2004 s. 25 En man som gjort sig skyldig till våldtäkt har utvisats ur Sverige trots att han har fem underåriga barn i landet.  
  NJA 2004 s. 26 Fråga om bestämmande av ersättning för personskada som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.  
  NJA 2004 s. 31 En person har importerat mobiltelefontillbehör som varit märkta med det svenska varumärket och gemenskapsvarumärket "Nokia" och därmed gjort intrång i dessa varumärken. Sedan förhandsavgörande från EG-domstolen inhämtats har importören meddelats ett vitessanktionerat förbud mot import av på detta sätt märkta mobiltelefontillbehör.  
  NJA 2004 s. 34 Vid en militär övning har en värnpliktig drunknat i ett vattenhinder på en stridshinderbana. Fråga om övningsledaren för stridshinderbanan haft ett arbetsmiljöansvar samt om han genom att underlåta att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder och ytterst låta hindret utgå gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott alternativt vållande till annans död.  
  NJA 2004 s. 52 Vid vindikation av surrogat för leasingegendom hos tredje man har ersättningen ansetts böra beräknas utifrån egendomens värde vid tidpunkten för tredje mans förvärv av egendomen.  
  NJA 2004 s. 55 Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. (Jfr NJA 1991 s. 597). (Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok).  
  NJA 2004 s. 61 En person som skadats i en trafikolycka och då varit arbetslös har erhållit ersättning för inkomstförlust beräknad utifrån en högre inkomst än han hade som arbetslös eftersom han gjort sannolikt att han skulle ha fått denna högre inkomst om skadan inte hade inträffat.  
  NJA 2004 s. 63 Förbudet mot överklagande i 54 kap. 3 § första stycket andra meningen RB omfattar inte beslut om skyldighet att ersätta rättegångs- och rättshjälpskostnader som meddelats i samband med ett beslut genom vilket ett överklagande till hovrätten förklarats förfallet.  
  NJA 2004 s. 65 Tingsrätten har i ett tvistigt mål om faderskap bestått av en beredningsjurist som ordförande och tre nämndemän. Domen har undanröjts eftersom tingsrätten inte var domför.  
  NJA 2004 s. 69 Ändring av förmånstagarförordnande? Fråga om ett överklagande till HD innefattat yrkande om att bli befriad från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnad i HovR:n. (Jfr NJA 1979 s. 293 och där angivna rättsfall samt NJA 1981 s. 683.)  
  NJA 2004 s. 71 Fråga huruvida rätten skall ta hänsyn till personförslag av en enskild borgenär när förvaltare i konkurs skall utses.  
  NJA 2004 s. 75 Käranden har som en tredje grund påstått att hans skadeståndstalan inte stöds på det rättsförhållande som regleras i ett nyttjanderättsavtal med en skiljeklausul utan avser ett anspråk som grundas på vållande genom brott. De faktiska omständigheter som åberopats har bedömts ha direkt anknytning till nyttjanderättsavtalet. Med hänsyn härtill och då de två övriga grunderna enligt lagakraftvunnet beslut skall prövas av skiljemän har allmän domstol ansetts vara obehörig att pröva den tredje grunden.  
  NJA 2004 s. 79 Rättshjälp har beviljats svaranden i ett mål om skadestånd på grund av förtal. 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).  
  NJA 2004 s. 80 En grundskoleelev skadade sin ena hand i en bockningsmaskin under en lärarledd lektion i en gymnasieskolas lokaler. Fråga om gymnasieskolans rektor haft ett arbetsmiljöansvar för eleven samt om hon genom att underlåta att göra en riskinventering och riskbedömning gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.  
  NJA 2004 s. 82 En försäkringsgivare med hemvist på Isle of Man har stämts av en kärande med hemvist i Sverige. Bestämmelserna om behörighet vid försäkringstvister i Bryssel I-förordningen (och Luganokonventionen) har inte ansetts vara analogt tillämpliga vid bedömningen av om det enligt nationell rätt föreligger svensk domsrätt.  
  NJA 2004 s. 88 Arbetsplan som fastställts med stöd av väglagen har inte ansetts utgöra hinder mot enskild talan om förbud enligt MB mot anläggande av vägen. (Jfr NJA 1993 s. 645.)  
  NJA 2004 s. 91 Internationella rättsförhållanden. I tvist rörande betalningsskyldighet har allmänt förmögenhetsforum inte ansetts tillämpligt på utländsk svarande som äger aktier i svenskt aktiebolag, vari aktiebrev inte utfärdats. 10 kap. 3 § första stycket första meningen RB.  
  NJA 2004 s. 93 Fråga om laga förfall för inställelse till huvudförhandling i brottmål förelegat för den som varit frihetsberövad i ett annat mål.  
  NJA 2004 s. 97 Närståendebegreppets tillämpning vid fråga om grov fridskränkning av man mot kvinna i ett parförhållande.  
  NJA 2004 s. 106 Fråga vid fastighetsreglering avseende uppdelning av en samfällighet på ägarfastigheterna huruvida regleringen är tillåtlig enligt 3 och 5 kap. FBL. Också fråga om fastighetsregleringen skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av lagstiftningen för expropriativt ändamål.  
  NJA 2004 s. 126 En arbetstagare skadade sin ena hand i en fabriks limspridningsmaskin. Fråga om platschefen vid fabriken haft arbetsmiljöansvaret och gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.  
  NJA 2004 s. 137 I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.  
  NJA 2004 s. 149 Fråga om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt upphovsrättsligt skydd. 1 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
  NJA 2004 s. 164 Fråga om ansvar för tjänstefel för domare som utan laglig grund har förklarat villkorligt medgiven frihet förverkad.  
  NJA 2004 s. 167 Fråga om upplåtelsetid vid vederlagsfria upplåtelser av jakträtt.  
  NJA 2004 s. 176 Åtal för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan mot HIV-infekterad man som har haft oskyddade samlag med tio olika personer. Fråga bl.a. om grunderna för uppsåtsbedömningen. (Jfr NJA 2002 s. 449.)  
  NJA 2004 s. 204 Fråga om avdrag för tillverkningskostnader vid bestämmande av det belopp som skall förverkas som värde av olovligt tillverkad och försåld sprit.  
  NJA 2004 s. 213 Underlåtenhet av hovrätt att i brottmål ta upp och pröva först i hovrätten åberopad alternativ grund för målsägandes talan om skadestånd har ansetts som sådant rättegångsfel som föranleder undanröjande av hovrättens dom i skadeståndsdelen.  
  NJA 2004 s. 220 En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande efter skuldsaneringsbeslutet och då visar sig vara tvistig har ansetts inte undantagen från preklusionsverkan enligt 26 § skuldsaneringslagen (1994:334).  
  NJA 2004 s. 231 Fråga om en kvinna befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som avses i 6 kap. 3 § BrB.  
  NJA 2004 s. 247 Ett försäkringsbolag för vilket åklagaren i tingsrätt utfört talan angående enskilt anspråk har först i hovrätten, dit målet överklagats endast i skadeståndsdelen, åberopat att den tilltalade hade försäkringsskydd. Giltig ursäkt?  
  NJA 2004 s. 255 Fråga om svensk jurisdiktion för att påföra vattenföroreningsavgift på grund av ett påstått utsläpp av olja från ett utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon.  
  NJA 2004 s. 264 Fråga i ärende om utlämning om hinder enligt 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott förelåg på grund av psykisk ohälsa.  
  NJA 2004 s. 266 Dimensioneringen av en i en gemensamhetsanläggning ingående sektion har ansetts inte stå i strid mot bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).  
  NJA 2004 s. 276 Fråga om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna för rättshjälp till svarande i vårdnadsmål i fall där vårdnadsfrågan tidigare varit föremål för rättslig prövning.  
  NJA 2004 s. 279 Löneutvecklingen i den skadelidandes tidigare yrke har ansetts kunna ligga till grund för en omprövning av avtalad ersättning för inkomstförlust. 5 kap. 1 och 5 §§ skadeståndslagen (1972:207).  
  NJA 2004 s. 288 Fråga om uppsägningsrätt och uppsägningstid avseende en till tiden obegränsad, vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom.  
  NJA 2004 s. 299 I mål om ställföreträdares betalningsansvar för juridisk persons skatter och avgifter uppkommer frågor om tolkning av tidigare gällande bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200) (I), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (II) och 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) i lydelse före den 1 januari 2004 (I och II) samt fråga om retroaktiv tilllämpning av sistnämnda lagrum i lydelse efter den 1 januari 2004 (I och II).  
  NJA 2004 s. 317 Fråga i mål om förordnande av bodelningsförrättare om ett avtal som träffats under pågående mål om äktenskapsskillnad utgjorde ett slutgiltigt bodelningsavtal eller, när så befunnits inte vara fallet, kunde betraktas som ett föravtal enligt 9 kap. 13 § äktenskapsbalken.  
  NJA 2004 s. 325 Fråga om tillämpligheten av insolvenspresumtionen i 2 kap. 9 § konkurslagen (1987:672) när skattemyndigheten efter konkursbeslutet omtaxerat en hyreshusenhet till småhusenhet och gäldenären till följd härav inte var bokföringsskyldig under den tid som anges i bestämmelsen.  
  NJA 2004 s. 331 Skällsord som en person yttrat till polismän i en ingripandesituation har ansetts inte utgöra förolämpning.  
  NJA 2004 s. 336 En basstation för mobiltelefoni som saknar förbindelse med ett fysiskt ledningsnät har med hänvisning till bl.a. artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen ansetts inte vara en ledning för vilken ledningsrätt kan fås enligt ledningsrättslagen (1973:1144).  
  NJA 2004 s. 345 Fråga om förutsättningar enligt 2 kap. 6 och 9 §§ konkurslagen förelegat för att försätta ett aktiebolag i konkurs.  
  NJA 2004 s. 354 Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.  
  NJA 2004 s. 363 Fråga om omfattningen av en beställares användarrätt vid uppdrag att utföra fotografering.  
  NJA 2004 s. 373 Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning (I och II). 5 kap. 1 § 6 UB. (Jfr NJA 1989 s. 409 I-IV.)  
  NJA 2004 s. 385 Fråga om en enstaka transport kan anses utgöra olaga yrkesmässig trafik i den mening som avses i 6 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490).  
  NJA 2004 s. 393 Fråga om hovrätt med hänsyn till Europakonventionen bort meddela prövningstillstånd i ett brottmål, trots att skäl för sådant tillstånd i övrigt inte förelegat enligt 49 kap. 14 § rättegångsbalken.  
  NJA 2004 s. 397 En make har till den andra maken överlåtit en fritidsfastighet som hade förvärvats för makarnas gemensamma bruk. Talan av en borgenär till den överlåtande maken om att den maken haft dold samäganderätt i fastigheten har ogillats då borgenären inte visat att makarnas syfte vid överlåtelsen varit att de skulle äga fastigheten gemensamt.  
  NJA 2004 s. 407 Delgivning med bolag i utlandet har ansetts ha skett genom åtgärder som motsvarar kraven enligt 13 § delgivningslagen (1970:428).  
  NJA 2004 s. 410 När ett kommanditbolag försatts i konkurs har ett aktiebolag som är komplementär i bolaget ansetts behörigt att överklaga beslutet oaktat aktiebolaget självt försatts i konkurs, när förvaltaren i aktiebolagets bo förklarat att boet avstår från aktiebolagets anspråk i kommanditbolaget.  
  NJA 2004 s. 414 Fråga om utlämning av svensk medborgare kan ske för stämplingsbrott som i sin helhet har begåtts i Sverige. 3 § lagen (1957:668) om utlämning för brott i lydelse före den 1 januari 2004, jfr 2 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.  
  NJA 2004 s. 417 Fråga om förordnande av särskild företrädare för barn med särlevande vårdnadshavare.  
  NJA 2004 s. 421 Fråga huruvida transporter till och från en miljöfarlig verksamhets anläggningar är att anse som s.k. följdföretag enligt MB. Tillika fråga huruvida den som har ansökt om tillstånd enligt balken till utökad produktion av massa och papper bör åläggas att utreda och lämna förslag på villkor för sådana transporter med stöd av ett s.k. prövotidsförordnande.  
  NJA 2004 s. 437 Straffmätning i mål om grov fridskränkning.  
  NJA 2004 s. 468 En part som inte vidtagit andra åtgärder för att under semestervistelse få del av handlingar från en domstol än att låta eftersända sin post till sommarbostaden har ansetts själv få stå risken för att han inte fått del av en handling från domstolen.  
  NJA 2004 s. 472 En körning med lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning har ansetts ha ägt rum i yrkesmässig trafik.Tillika fråga om 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken skall tillämpas på gärning som numera är tillåten på grund av annan stats inträde i EU.  
  NJA 2004 s. 479 Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring.  
  NJA 2004 s. 487 Fråga om tolkning av testamente med förordnande om sekundosuccession.  
  NJA 2004 s. 499 Preskription av hyresfordran. (Jfr NJA 2002 s.358)  
  NJA 2004 s. 510 Grov oaktsamhet i skattebrottslagens mening? Även fråga om tillämpning av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i protokoll nr 7 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (I = B 3811-03 och II B 4661-03).  
  NJA 2004 s. 519 Fråga om bokföringsskyldighet förelegat för viss illegal spelverksamhet.  
  NJA 2004 s. 529 Fråga huruvida en i dödsbo förordnad boutredningsman bör entledigas på ansökan av dödsbodelägarna när mot dödsboet görs gällande anspråk som är tvistiga.  
  NJA 2004 s. 534 Tolkning av försäkringsavtal.  
  NJA 2004 s. 542 På en fastighet, som inte förvärvats för sambors gemensamma boende, har under samboförhållandes bestånd till en befintlig byggnad uppförts en tillbyggnad, avsedd för sådant ändamål. Fråga om tillbyggnaden, hela byggnaden eller fastigheten skall ingå i bodelning efter samboförhållandets upphörande.  
  NJA 2004 s. 547 Tillstånd för åklagare att meddela restriktioner efter häktningsbeslut i en fällande dom har inte ansetts kunna lämnas utan en uttrycklig begäran från åklagaren.  
  NJA 2004 s. 549 Sammanlagd tidsspillan för offentlig försvarare i ett mål utanför brottmålstaxans tillämpningsområde måste, i en och samma instans, uppgå till minst 20 minuter för att ge rätt till ersättning.  
  NJA 2004 s. 552 Bolag förvärvar fastighet på vilken det finns miljöfarliga ämnen. Fråga om bolagets företrädare därefter skall anses förvara ämnena i den mening som avses i 29 kap. 1 § första stycket 2 MB. Tillika fråga om förvaringen av ämnena har skett på sådant sätt som anges i paragrafen.  
  NJA 2004 s. 561 Fråga om en borgenär med en fordran utan förmånsrätt, som också ställt säkerhet för konkursbolagets skuld, har haft rätt att överklaga beslut om fastställande av arvode till konkursförvaltare och av utdelningsförslag. - Fråga om förekommet rättegångsfel kan antas ha inverkat på målets utgång.  
  NJA 2004 s. 566 Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka.  
  NJA 2004 s. 574 Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.  
  NJA 2004 s. 586 Konkursgäldenär, som försatts i konkurs med stöd av 2 kap. 8 § konkurslagen, har i hovrätten visat att han inte är insolvent och fått bifall till sitt yrkande att konkursbeslutet skall upphävas. Med hänsyn till omständigheterna har förordnats att han skall stå sin rättegångskostnad i hovrätten. 18 kap. 3 § 1 st. RB.  
  NJA 2004 s. 590 Sakägarbegreppet enligt miljöbalken. Frågor i ansökningsmål rörande vattenverksamhet om sökandens skyldighet att betala ersättning för rättegångskostnad (I) och om rätt för andra än sökanden att överklaga domen (II).  
  NJA 2004 s. 609 Den som var brukare, men inte ägare, av fordon som skadats i följd av trafik med motordrivet fordon har i visst fall inte ansetts vara berättigad till trafikskadeersättning för allmän förmögenhetsskada.  
  NJA 2004 s. 618 Underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisningar för ett aktiebolag har ansetts utgöra bokföringsbrott. Även fråga om brotten varit att anse som ringa.  
  NJA 2004 s. 624 Vite på grund av överträdelse av ett av tingsrätt meddelat interimistiskt vitesförbud i mål om varumärkesintrång har ansetts inte kunna dömas ut efter det att vitesförbudet upphävts vid tingsrättens slutliga prövning av målet, när skälet till upphävandet varit att det saknats grund för ett sådant förbud.  
  NJA 2004 s. 633 Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den till vilken den bestulne har överlåtit egendomen.  
  NJA 2004 s. 639 Fråga om byte av offentlig försvarare.  
  NJA 2004 s. 641 Fråga om rätt att deponera hyresbelopp enligt 12 kap. 21 § JB.  
  NJA 2004 s. 644 En hovrätt avvisade en målsägandes överklagande beträffande påföljden i en brottmålsdom, med åberopande av att den påföljden genom en ny, lagakraftvunnen dom undanröjts och ersatts av en annan påföljd. Sedan resning av denna senare dom beviljats såvitt avser påföljdsdelen, har hinder för hovrättens prövning av överklagande inte ansetts föreligga.  
  NJA 2004 s. 646 Grovt koppleri? - Justering av åtal skall beaktas efter överklagande enbart i fråga om brottsrubricering och påföljd, när omständighet föreligger som föranleder att skuldfrågan skall prövas. (Jfr NJA 1999 s. 25.)  
  NJA 2004 s. 662 EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för statens skyldighet att ersätta enskilda för skador som vållats dem genom sådana överträdelser av skyldigheterna enligt EES-avtalet som kan tillskrivas staten.  
  NJA 2004 s. 682 Den som träffat avtal med annan om arbete som skulle utföras åt denne för visst pris, vilket förutsatt att kvitto inte skulle lämnas och att intäkterna inte skulle deklareras, har inte ansetts vara berättigad att påfordra betalning för arbetet med högre skäligt belopp, när kvitto krävts.  
  NJA 2004 s. 692 Frågor om förutsättningar och beviskrav för s.k. frivillig rättelse enligt 12 § skattebrottslagen (1971:69). Tillika fråga om påföljdsbestämning sedan tilltalad till följd av nöjdförklaring undergått större delen av ett av hovrätt bestämt fängelsestraff.  
  NJA 2004 s. 702 Fråga om det föreligger tillräcklig utredning för att en tilltalad skall anses lida av allvarlig psykisk störning. 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § BrB.  
  NJA 2004 s. 728 Klagan över domvilla på den grund, att ett avgörande som vunnit laga kraft är till förfång för någon som inte har varit part i målet, får föras endast av den som påstår sig lida förfång.  
  NJA 2004 s. 730 Vid prövning av ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund har samfundets styrelse, i enlighet med samfundets stadgar, inte tillgodoräknat sökanden tid för praktisk juridisk verksamhet efter affärsjuridisk magisterexamen men före juris kandidatexamen som praktisk utbildning enligt 8 kap. 2 § första stycket 3 RB. Det har ansetts saknas anledning att ifrågasätta stadgarnas krav på viss praktisk juridisk verksamhet.  
  NJA 2004 s. 733 Ett med telefax avsänt överklagande av en hovrätts beslut har ansetts inkommet i rätt tid när det mot bakgrund av uppgifter om telefaxnummer, sändnings- och mottagningstider samt aktivitetsrapport från hovrättens telefax bedömts som sannolikt att telefaxmeddelandet kommit in till hovrätten i rätt tid.  
  NJA 2004 s. 735 Frågor om HD:s skyldighet att begära förhandsavgörande av EG-domstolen.  
  NJA 2004 s. 743 Talan om förbud mot störande verksamhet från en grannfastighet skall tas upp av allmän domstol (tingsrätt), när kärandena i stämningsansökningen angett att den rättsliga grunden för talan finns i 3 kap. 1 § JB och inte i MB.  
  NJA 2004 s. 746 Fråga om skyldighet för passagerare i olovligt tillgripen bil att ersätta skada som uppkommit på bilen genom vårdslöshet från förarens sida (I och II).  
  NJA 2004 s. 757 Fråga huruvida, sedan åtal väckts för sexuellt ofredande, domstolen - med hänsyn till bestämmelserna om åtalsprövning och angivelse av målsäganden - ägt pröva om den tilltalade gjort sig skyldig till förtalsbrott.  
  NJA 2004 s. 764 Fråga om ansvar för vårdslöshet i sjötrafik, sjöfylleri, vållande till annans död och vållande till kroppsskada.  
  NJA 2004 s. 777 Fråga om en konkursförvaltare haft rätt att avstå (abandonera) egendom till förmån för konkursgäldenären och om konkursförvaltaren i så fall kunnat återta beslutet.  
  NJA 2004 s. 786 En person har dödat en varg inför ett befarat angrepp på tamdjur. Fråga om förutsättningar för skyddsjakt enligt 28 § jaktförordningen (1987:905) förelegat. Tillika fråga om ansvarsfrihet på grund av nöd.  
  NJA 2004 s. 797 En person placerar narkotika i ett skåp i sin svärmoders lägenhet, varefter han blir häktad och intagen i fängelse för ett annat brott. Under fängelsevistelsen informerar han sin hustru, som har fritt tillträde till lägenheten, om narkotikan. Fråga om hustrun har gjort sig skyldig till narkotikabrott. - Även fråga om tillämpning av 34 kap. 3 § 2 st. BrB.  
  NJA 2004 s. 804 Ett villkor i ett standardavtal, som tillkommit som ett resultat av ett påstått förbjudet samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Tillika fråga om inhämtande av förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.  
  NJA 2004 s. 826 Återställande av försutten tid. Fråga om förutsättningar för kungörelsedelgivning vid hyresnämnd. Även fråga vid bestämmande av ersättning till rättshjälpsbiträde när en ansökan om rättshjälp skulle anses vara gjord.  
  NJA 2004 s. 830 Skadestånd för sveda och värk har ansetts omfattat av rätten till ersättning enligt 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) jämförd med 2 § samma kap.  
  NJA 2004 s. 836 Konkursbo har i hovrätt med stöd av 3 kap. 9 § konkurslagen inträtt i rättegång angående fordran mot konkursgäldenären. Frågor om konkursboets betalningsförpliktelse dels i själva saken, dels när det gäller rättegångskostnader.  
  NJA 2004 s. 840 Fråga om ett slutligt beslut om miljösanktionsavgift utgör hinder för senare prövning av åtal för samma gärning (I och II). Dessutom fråga om bedömning av om viss gärning är ringa och därför fri från ansvar kan ske utan hinder av 51 kap. 23 a § RB (I) samt om åtalad gärning är att anse som ringa (I och II) och om förutsättningar föreligger för att meddela påföljdseftergift (I).  
  NJA 2004 s. 862 Skälig acceptfrist? 3 § avtalslagen.  
  NJA 2004 s. 868 Fråga om beneficium vid utmätning av aktier i fåmansbolag.  
  NJA 2004 s. 874 I ett försäkringsmål har i tingsrätten åberopats läkarintyg och vittnesförhör med de intygande läkarna. Hovrätten har inte tillåtit att nya läkarintyg och omförhör med läkarna åberopas där till den del de grundar sig på undersökningar efter tingsrättens dom. Intygen och förhören har ansetts inte utgöra nya bevis och därför tillåtits utan begränsningar.  
  NJA 2004 s. 885 Miljödomstols dom om förlängning av tiden för att ta i anspråk ett tillstånd att uppföra och driva ett naturgaseldat kraftvärmeverk har inte ansetts vara en sådan dom om tillstånd, godkännande eller dispens som enligt 16 kap. 13 § MB får överklagas av vissa ideella organisationer.  
  NJA 2004 s. 888 En hovrätts underlåtenhet i ett mål om försättande i konkurs att låta gäldenären få del av Skatteverkets svarsskrivelse och konkursförvaltarens yttrande har ansetts utgöra ett rättegångsfel av sådant slag att det kunnat antas ha inverkat på målets utgång. Gäldenären har haft tillfälle att i HD bemöta innehållet i handlingarna. Med hänsyn till omständigheterna har det ansetts att felet härigenom blivit avhjälpt.  
  NJA 2004 s. 891 Internationella rättsförhållanden. I tvist rörande betalningsskyldighet har allmänt förmögenhetsforum inte ansetts tillämpligt på utländsk svarande som äger aktier i svenskt aktiebolag, vari aktiebrev inte utfärdats. 10 kap. 3 § första stycket första meningen RB.  
  NJA 2004 s. 896 I ett mål i vilket två personer åtalats för arbetsmiljöbrott har tillstånd till prövning i hovrätt meddelats när tingsrättens domskäl, tillsammans med av åklagaren åberopad ny bevisning och hans åtalsjustering i hovrätten beträffande en av de tilltalade, ger anledning till tvivel om huruvida tingsrättens dom är rätt i sak.  
  NJA 2004 N 1  
  NJA 2004 N 2  
  NJA 2004 N 3  
  NJA 2004 N 4  
  NJA 2004 N 5  
  NJA 2004 N 6  
  NJA 2004 N 7  
  NJA 2004 N 8  
  NJA 2004 N 9  
  NJA 2004 N 10  
  NJA 2004 N 11  
  NJA 2004 N 12  
  NJA 2004 N 13  
  NJA 2004 N 14  
  NJA 2004 N 15  
  NJA 2004 N 16  
  NJA 2004 N 17  
  NJA 2004 N 18  
  NJA 2004 N 19  
  NJA 2004 N 20  
  NJA 2004 N 21  
  NJA 2004 N 22  
  NJA 2004 N 23  
  NJA 2004 N 24  
  NJA 2004 N 25  
  NJA 2004 N 26  
  NJA 2004 N 27  
  NJA 2004 N 28  
  NJA 2004 N 29  
  NJA 2004 N 30  
  NJA 2004 N 31  
  NJA 2004 N 32  
  NJA 2004 N 33  
  NJA 2004 N 34  
  NJA 2004 N 35  
  NJA 2004 N 36  
  NJA 2004 N 37  
  NJA 2004 N 38  
  NJA 2004 N 39  
  NJA 2004 N 40  
  NJA 2004 N 41  
  NJA 2004 N 42  
  NJA 2004 N 43  
  NJA 2004 N 44  
  NJA 2004 N 45  
  NJA 2004 N 46  
  NJA 2004 N 47  
  NJA 2004 N 48  
  NJA 2004 N 49  
  NJA 2004 N 50  
  NJA 2004 N 51  
  NJA 2004 N 52  
  NJA 2004 N 53  
  NJA 2004 N 54  
  NJA 2004 N 55  
  NJA 2004 N 56  
  NJA 2004 N 57  
  NJA 2004 N 58  
  NJA 2004 N 59  
  NJA 2004 N 60  
  NJA 2004 N 61  
  NJA 2004 N 62  
  NJA 2004 N 63  
  NJA 2004 N 64  
  NJA 2004 N 65  
  NJA 2004 N 66  
  NJA 2004 N 67  
  NJA 2004 N 68  
  NJA 2004 N 69  
  NJA 2004 N 70  
  NJA 2004 N 71  
  NJA 2004 N 72  
  NJA 2004 N 73  
  NJA 2004 N 74  
  NJA 2004 N 75  
  NJA 2004 N 76  
  NJA 2004 N 77  
  NJA 2004 N 78  
  NJA 2004 N 79  
  NJA 2004 N 80  
  NJA 2004 N 81