Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 2003 s. 3 - NJA 2003 C 54[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 2003 s. 3 Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. (Jfr 1913 s. 191)  
  NJA 2003 s. 7 Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap. 3 § 2 st. 5 tryckfrihetsförordningen angivna undantaget från tystnadsplikt kan tillämpas vid editionsföreläggande, dels om editionsföreläggande kan ske innan någon är skäligen misstänkt för det brott förundersökningen avser.  
  NJA 2003 s. 9 Vid TV-utsändning av spelfilm har utan regissörens samtycke avbrott gjorts för reklam. Förfarandet har ansetts utgöra en kränkning av upphovsmannens egenart. 3 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
  NJA 2003 s. 22 Sedan faderskapstalan ogillats efter resning, där barnet efter uppnådd myndighetsålder fört sin egen talan i resningsärendet, har med analog tillämpning av 3 kap. 11 § och 12 § 3 st. FB resningssökandens yrkande om ersättning för rättegångskostnad i HD lämnats utan bifall.  
  NJA 2003 s. 23 Bestämmelsen i 27 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) om ersättning till rättshjälpsbiträde för arbete som utförts före ansökan om rättshjälp har, till skillnad från motsvarande bestämmelse i 1972 års rättshjälpslag, inte ansetts ge stöd för att begränsa ersättningsrätten till att avse arbete som utförts inom den närmaste månaden före ansökan.  
  NJA 2003 s. 25 Namnet på en TV-serie och bilder på skådespelare i denna serie har använts i en ungdomstidning med bilagd kalender. Användningen har ansetts omfattad av tryckfrihetsförordningens skydd, varför det inte funnits någon rätt till skadestånd för användningen. Även fråga om ogillande eller avvisning av skadeståndsyrkande. - Marknadsföring i en radiokanal av kalendern under TV-seriens benämning har däremot inte ansetts skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen.  
  NJA 2003 s. 31 Fråga om ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen av innehåll i ett register för automatisk databehandling kan utgöra en spridning i form av ett radioprogram enligt 1 kap. 7 § 2 st. tryckfrihetsförordningen.  
  NJA 2003 s. 37 Fråga huruvida återvinningssvarande bort inse att överlåtare av andelar i handelsbolag genom överlåtelsen blev insolvent när risk förelåg för att en skattetransaktion skulle underkännas. 4 kap. 5 § KL.  
  NJA 2003 s. 58 Dom i dispositivt tvistemål, vilken har grundats på omständighet som inte åberopats av part, har undanröjts och målet har återförvisats.  
  NJA 2003 s. 67 Grovt rattfylleri?  
  NJA 2003 s. 69 I samband med lossning av last från ett fartyg inträffade en olycka som ledde till att en anställd hos ett aktiebolag avled. Verkställande direktören, som hade ansvar för arbetsmiljön i bolaget, hade underlåtit att vidta erforderliga åtgärder till förebyggande av olycksfall. Fråga, i mål om ansvar för arbetsmiljöbrott, bl.a. om orsakssambandet mellan hans underlåtenhet och den anställdes död.  
  NJA 2003 s. 71 Arvsskattemål. Fråga om ställningen på kapitalkontona skall beaktas vid värdering av handelsbolagsmans andel.  
  NJA 2003 s. 76 När en person som utlämnats till Sverige begärs vidareutlämnad till annan stat, behövs inte samtycke från den stat som ursprungligen utlämnat honom till sådant frihetsberövande som syftar till att säkerställa vidareutlämningen. Art. 14 och 15 i den europeiska utlämningskonventionen.  
  NJA 2003 s. 78 Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.  
  NJA 2003 s. 82 Fråga om utrymmet för en s.k. direktivkonform tolkning av en lagbestämmelse (7 kap. 8 § lagen 1992:1528 om offentlig upphandling i dess lydelse före d. 1 jan. 1998).  
  NJA 2003 s. 89 Försäkring av tredje mans intresse. Sedan försäkringstagaren väckt talan mot försäkringsgivaren angående försäkringsersättningen har fråga uppkommit om åberopsbördan då det gäller hans rätt att föra sådan talan. 57 § 2 st. lagen (1927:77) om försäkringsavtal.  
  NJA 2003 s. 96 Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel. När inteckningar beviljats i fastighet på grundval av en handling som av förbiseende ingivits till inskrivningsmyndigheten har förutsättningar för rättelse ansetts föreligga, då det styrkts att fastighetsägarna inte haft för avsikt att ansöka om inteckningarna.  
  NJA 2003 s. 99 Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7 kap. 10 § konkurslagen höra tillsynsmyndigheten, dels om ett åsidosättande av denna plikt skall medföra avdrag på konkursförvaltararvodet.  
  NJA 2003 s. 105 Prövningstillstånd i HovR. Tillämpningen i mål om olovlig körning av uppsåtskravet i fråga om behörigheten att föra fordonet.  
  NJA 2003 s. 107 Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap. 3 § 2 st. 5 tryckfrihetsförordningen angivna undantaget från tystnadsplikt kan tillämpas vid editionsföreläggande, dels om editionsföreläggande kan ske innan någon är skäligen misstänkt för det brott förundersökningen avser.  
  NJA 2003 s. 113 Fråga om beviskravet i mål om brott mot griftefrid.  
  NJA 2003 s. 121 Stöld som begåtts efter intrång i bostad har med hänsyn till omständigheterna inte bedömts som grov stöld.  
  NJA 2003 s. 125 Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, 19 kap. 16 § JB.  
  NJA 2003 s. 127 Sista dag för överklagande av ett hovrättsbeslut har angetts till en dag som låg före den dag då beslutet meddelades. Ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av beslutet har avslagits i ett fall där parten företrätts av juridiskt skolat ombud.  
  NJA 2003 s. 128 Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation har inte ansetts medföra efterställdhet också vid ackord.  
  NJA 2003 s. 133 Den tid om 45 dagar, som enligt art. 14 i den europeiska utlämningskonventionen skall ha förflutit innan den som utlämnats får, utan samtycke från den främmande staten, åtalas för annat, före hans utlämnande begånget brott än det för vilket han utlämnats, skall räknas från det att straffet har till fullo verkställts och inte från tidpunkten för villkorlig frigivning.  
  NJA 2003 s. 141 Förutsättningar för resning på grund av rättstillämpning som uppenbart strider mot lag har i visst fall ansetts föreligga vid underlåtelse att vid fängelsedom förordna om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som har ägt rum utomlands.  
  NJA 2003 s. 144 Grov kvinnofridskränkning. 4 kap. 4 a § BrB.  
  NJA 2003 s. 158 Sedan part väckt fastställelsetalan och därefter ändrat den till fullgörelsetalan har han återtagit fullgörelseyrkandet och återgått till att yrka enbart fastställelse. Fråga bl.a. om den sistnämnda åtgärden utgjort en tillåten taleändring och om målet avseende fullgörelsetalan skulle avskrivas på yrkande av motparten.  
  NJA 2003 s. 163 Kännetecknet Jägarbrännvin har ansetts förväxlingsbart med för bl.a. alkoholhaltiga drycker registrerade tillika inarbetade varumärkena Jäger och Jägermeister. 6 § 1 st. varumärkeslagen (1960:644).  
  NJA 2003 s. 174 En man har befunnits skyldig till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, avseende en treårig styvson. Fråga om straffmätning. - Även fråga om barnets moder gjort sig skyldig till vållande till annans död genom att underlåta att se till att det misshandlade barnet kom under vård.  
  NJA 2003 s. 194 Sedan en bank vilseletts att utbetala medel som innestått på ett aktiebolags konto, har en person som medverkat till vilseledandet inträtt som ställföreträdare för bolaget. Fråga, sedan bolaget försatts i konkurs, om rätt för konkursboet att gentemot banken hävda att utbetalningen skett utan samtycke av behörig ställföreträdare för bolaget.  
  NJA 2003 s. 203 Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.  
  NJA 2003 s. 207 Fråga om betydelsen av skattebeslut i mål vid allmän domstol om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).  
  NJA 2003 s. 216 Fråga vid prövning av lagfartsansökan om fångeshandlingen är upprättad såsom föreskrivs i lag. 20 kap. 6 § 2 JB.  
  NJA 2003 s. 217 En talan mot staten om skadestånd under påstående att ett mål om bl.a. skattetillägg inte avgjorts inom skälig tid och att detta utgjort ett brott mot artikel 6:1 i Europakonventionen har ansetts kunna tas upp till prövning.  
  NJA 2003 s. 226 Fråga om särskilda skäl föreligger att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande underhåll till barn.  
  NJA 2003 s. 229 Grov misshandel?  
  NJA 2003 s. 239 En kärande väcker talan mot ett bolag med namnet A. Innan stämning utfärdas uppger käranden att svarandebolaget rätteligen heter B. Bolaget B delges stämning, varefter käranden meddelar att det var bolaget A som skulle ha svarat i målet. Fråga om svarandepart i målet.  
  NJA 2003 s. 244 Sedan TR i tvistemål bifallit käromålet delvis och förordnat att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad, har ena parten överklagat domen såväl i huvudsaken som beträffande rättegångskostnaderna. Motparten har ansetts berättigad att anslutningsöverklaga även avseende rättegångskostnaderna. 50 kap. 2 § och 51 kap. 2 § RB.  
  NJA 2003 s. 248 När ett konkursbeslut upphävts efter resning, har principen att konkurskostnaderna skall betalas av konkursboet likväl tillämpats. (Jfr 1998 s. 214)  
  NJA 2003 s. 254 En person som i sin bostad för annans räkning förvarar pengar får efter en tid vetskap om att pengarna härrör från narkotikabrott men vidtar inte någon åtgärd med pengarna. Fråga om förhållandena är sådana att underlåtenhet att agera för att avbryta förvaringen är straffbar som narkotikabrott.  
  NJA 2003 s. 263 Fråga om hinder enligt 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207) mot prövning av skadeståndstalan mot staten. HD har ansetts vara behörig att pröva skadeståndstalan mot staten, när på grund av käromålets utformning skadeståndsgrundande fel eller försummelse av regeringsråd kan komma att prövas i målet.  
  NJA 2003 s. 268 Fråga om ansvar för varusmuggling alternativt grov oaktsamhet vid införsel av skattepliktigt gods. Tillika fråga, vid omröstning till dom i brottmål, vilken mening som skulle anses lindrigast.  
  NJA 2003 s. 285 Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid bedömning av talerätt i ett strandskyddsärende.  
  NJA 2003 s. 291 Fråga om ansvar för tjänstefel av domare som, efter att åtal väckts för misshandel av normalgraden, dömt för ringa misshandelsbrott till dagsböter trots att det brottet var preskriberat.  
  NJA 2003 s. 295 Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.  
  NJA 2003 s. 302 Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att köpeavtalet är ogiltigt. Preskriptionstid för säljarens fordran har ansetts löpa från den dag då fastigheten vidareförsåldes och säljarens möjlighet att hävda äganderätt upphörde.  
  NJA 2003 s. 307 Fråga om påföljd vid barnpornografibrott.  
  NJA 2003 s. 313 Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts till fängelse. Tillika fråga om sekretess. TR:n har förordnat att vissa delar av domen skall omfattas av sekretess. Något sådant förordnande har dock inte meddelats beträffande motsvarande uppgifter som hade förebringats vid förhandling inom stängda dörrar, vilka uppgifter efter domen därför blev offentliga. Sekretessförordnandet har upphävts.  
  NJA 2003 s. 318 Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga, när den som begärs utlämnad dömts i sin utevaro till långt fängelsestraff och det inte visats i utlämningsärendet att han personligen och i detalj underrättats om åtalet mot honom och inte heller att han personligen kallats till huvudförhandlingen.  
  NJA 2003 s. 323 Fråga om s.k. överskottsinformation från hemlig teleavlyssning får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information.  
  NJA 2003 s. 339 Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikasmuggling (Rohypnol). (Jfr NJA 1998 s. 24).  
  NJA 2003 s. 354 Det mellan Sverige och Australien gällande utlämningsavtalet har ansetts utgöra en sådan överenskommelse som avses i 9 § 3 st. lagen (1957:668) om utlämning för brott om att godta häktningsbeslut som meddelats av domstol eller domare om det inte framgår att beslutet är uppenbart oriktigt.  
  NJA 2003 s. 356 I en ansökan om att betalning skulle fastställas att utgå ur en tomträtt angavs en konkursgäldenär som motpart. Det har ansetts att ansökningen skulle delges med konkursboet som svarande i målet.  
  NJA 2003 s. 361 A., som för B:s räkning mottagit förseglade paket, får efter mottagandet reda på att de innehåller narkotika och överlämnar fyra dagar senare paketen till polisen efter att först ha tillkännagett för B. att han vägrar att förvara paketen och förgäves ha anmodat denne att hämta dem. Fråga om ansvar för A. för förvaring eller innehav av narkotika. (Jfr 2003 s. 254)  
  NJA 2003 s. 372 Fråga huruvida umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att barnet far illa. 6 kap. 2 a § 2 st. FB.  
  NJA 2003 s. 379 Fråga om beviskrav för att skiljeavtal förelegat mellan parterna i ärende om verkställighet av utländsk skiljedom.  
  NJA 2003 s. 384 Fråga huruvida en fastighetsägares och hyresvärds skadade egendom kunde anses befinna sig i en hyresgästs verksamhets omgivning, när egendomen förvarades i den lagerlokal där verksamheten bedrevs. 32 kap. 1 § MB.  
  NJA 2003 s. 390 Den som döms för skattebrott har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till staten för undandragen skatt enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207).  
  NJA 2003 s. 400 Tillstånd till prövning i HovR beträffande ett skadeståndsanspråk i ett brottmål har meddelats när TR:ns dom grundats på tilltron till målsägandens uppgifter utan stödbevisning och den tilltalade åberopar ny bevisning som väcker tvivel om riktigheten av TR:ns avgörande (ändringsdispens). (Jfr 1997 s. 41)  
  NJA 2003 s. 403 Fråga vid prövning av ansökan om resning i disciplinärende hos Sveriges advokatsamfund om nämndens regeltillämpning varit uppenbart rättsstridig.  
  NJA 2003 s. 405 Fråga om beviskravet vid häktning i utlämningsärende.  
  NJA 2003 s. 407 Fråga om HovR:n bort hålla huvudförhandling i mål om äktenskapsskillnad.  
  NJA 2003 s. 410 Svaranden i ett tvistemål uteblev från en förhandling i målet, och tredskodom meddelades. Sedan tiden för återvinning av domen gått ut, har parten ansökt om resning och åberopat laga förfall för utevaron och sin underlåtenhet att söka återvinning. Den sökta resningen har beviljats.  
  NJA 2003 s. 414 Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (Jfr 2003 s. 217)  
  NJA 2003 s. 435 En person har i Sverige åtalats och dömts för bl.a. införsel av viss mängd narkotika till Sverige. Domen har ansetts utgöra hinder för utlämning till annat land för utförsel av samma narkotika från detta land.  
  NJA 2003 s. 437 Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med akademisk examen).  
  NJA 2003 s. 445 Part gjorde i sitt svaromål i TR:n invändning om rättegångshinder och yrkade ersättning för rättegångskostnad med belopp som skulle anges senare. Någon precisering av kostnadsyrkandet skedde inte i TR:n. TR:n ogillade avvisningsyrkandet, men efter överklagande bifölls yrkandet av HovR:n. Skyldigheten att se till att innehållet i kostnadsyrkandet klarlades har, sedan TR:ns beslut överklagats, ansetts ligga på HovR:n. 18 kap. 14 § RB.  
  NJA 2003 s. 447 Riksskatteverket har till Domstolsverket översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål. Vid åtal mot tjänsteman vid Riksskatteverket för brott mot tystnadsplikt fråga dels om uppgifter i hemställan omfattats av s.k. skattesekretess, dels om det i så fall varit tillåtet att ändå lämna ut uppgifterna.  
  NJA 2003 s. 458 Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalningsföreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.  
  NJA 2003 s. 460 Då make väckt talan om klander av bodelning har den väsentliga grunden för talan ansetts vara invändningen mot bodelningen som sådan. (Jfr 1997 s. 62)  
  NJA 2003 s. 465 Fråga om skäligheten av en tariff för ersättning enligt 47 § 2 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
  NJA 2003 s. 473 En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till narkotikabrott eller medverkan till sådant brott.  
  NJA 2003 s. 480 Omständigheterna bakom massagebehandling har ansetts vara så särpräglade att de utgjort särskilda skäl för att inte låta kostnaden omfattas av normalbeloppet vid bestämmande av den del av sjukbidrag som inte får tas i anspråk genom utmätning. 7 kap. 5 § UB.  
  NJA 2003 s. 486 HovR har till grund för sin bedömning av om ett brott varit att anse som grovt inte på det sätt som skett i målet kunnat lägga andra försvårande omständigheter än dem som den tilltalades motparter åberopat som gärningsbeskrivning.  
  NJA 2003 s. 495 Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp. (Jfr 1990 s. 743 och 1994 s. 699)  
  NJA 2003 s. 499 Skattebrott. Frågor om rubricering och påföljd.  
  NJA 2003 s. 508 Gärningsman har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till föräldrar för personskador som vållats dem till följd av att han begått brottet människorov mot deras minderårige son.  
  NJA 2003 s. 520 Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga när den som begärts utlämnad fått sitt fängelsestraff skärpt av en överinstans genom en utevarodom.  
  NJA 2003 s. 523 Fråga om HovR:n bort hålla sammanträde i ett ärende om förordnande av boutredningsman.  
  NJA 2003 s. 527 Talan om skadestånd mot domare i HovR för påstådda kränkningar av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har ogillats utan att stämning utfärdats. (Jfr 2003 s. 217)  
  NJA 2003 s. 531 I samband med en i HovR väckt talan om enskilt anspråk mot domare i TR på grund av fel och försummelse i utövningen av tjänsten har käranden ansökt om stämning även mot åklagare och polistjänstemän. Ansökan har i den delen avvisats. (Jfr 2003 s. 263)  
  NJA 2003 s. 533 Prövningstillstånd i HovR. En tilltalad dömdes för försvårande av miljökontroll till böter och ålades därvid betala avgift enligt 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond. Fråga har uppkommit om fängelse kan anses ha ingått i straffskalan enligt 29 kap. 5 § MB när den straffbelagda överträdelsen avser föreskrifter som meddelats av en förvaltningsmyndighet; jfr 8 kap. 7 § 2 st. RF. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt.  
  NJA 2003 s. 537 Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd.  
  NJA 2003 s. 540 Fråga vid andrahandsupplåtelse av hyresrätt om rättsförhållandet utnyttjats för att kringgå rättsskyddet för hyresgäster. 7 kap. 31 § JB.  
  NJA 2003 s. 548 Fråga om resning enligt 58 kap. 1 § 1 st. 3 RB på grund av omständighet som inträffat efter den tidigare rättegången.  
  NJA 2003 s. 550 Fråga om styrelseledamot med ansvar för de administrativa uppgifterna i ett aktiebolag av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att underlåta att utöva tillsyn och kontroll över att bokföringsarbetet utfördes på ett korrekt sätt. 11 kap. 5 § BrB.  
  NJA 2003 s. 555 Fråga om förväxlingsbarhet med varumärket CHECK POINT. (Jfr 1990 s. 469)  
  NJA 2003 s. 567 Tryckfrihetsbrott. En tidnings löpsedel har ansetts innefatta uppgift som varit ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Ansvarige utgivaren har fällts för förtal. Tillika fråga om skadestånd.  
  NJA 2003 s. 586 Näringsförbud har ålagts en person som har varit ensam styrelseledamot i elva aktiebolag, vilkas styrelser varit helt försatta ur funktion och som gått i konkurs.  
  NJA 2003 s. 591 Fråga i brottmål om bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.  
  NJA 2003 s. 599 Ett företag som utövade miljöfarlig verksamhet med tillstånd enligt MB har försatts i konkurs, varvid konkursboet övertagit driften av verksamheten. Fråga om konkursförvaltaren kan åläggas straffansvar för att miljörapport avseende kalenderåret före konkursutbrottet inte inlämnats i tid. 26 kap. 20 § samt 29 kap. 5 och 11 §§ MB. När tilltalad som begärt ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader i lägre rätt dömts till ansvar av den rätten men frikänns av högre rätt, har den högre rätten oberoende av ändringsyrkande ansetts kunna pröva yrkandet om ersättning för rättegångskostnader i den lägre rätten. (Jfr beträffande den senare frågan 1994 s. 515)  
  NJA 2003 s. 613 Fråga vad som avses med ”åtgärd för att säkerställa sökandens rätt” i 15 kap. 3 § RB.  
  NJA 2003 s. 618 Resning har ansetts kunna meddelas beträffande beslut om skuldsanering, men rätten att på nytt ansöka om skuldsanering inverkar på möjligheten att erhålla resning.  
  NJA 2003 s. 619 Motorväg har anlagts över jord- och skogsbruksfastigheter. I mål om ersättning för upplåtelse av vägrätt uppkommer fråga om beräkning av minskning av fastighets marknadsvärde samt fråga om toleransavdrag och dess beräkning.  
  NJA 2003 s. 645 Fråga om en person som har följt med på en färd med en olovligt tillgripen bil skall dömas för olovligt brukande.  
  NJA 2003 s. 650 Fråga om ett skriftligt avtal mellan sambor kan tilläggas den innebörden att deras andelar i den gemensamma bostaden inte skall fördelas genom bodelning och, när avtalet befinnes inte ha den innebörden, om det är oskäligt att värdet av andelarna i bostaden delas lika mellan samborna.  
  NJA 2003 s. 659 Fråga om ett utsläpp av dieselolja har kunnat medföra sådana hälsorisker för människor eller sådana skador på djur eller växter som inte är av ringa betydelse. 29 kap. 2 § MB.  
  NJA 2003 s. 666 Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.  
  NJA 2003 s. 670 I anledning av åtal för försök till mord m.m. uppkommer frågan om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. 23 kap. 1 § BrB.  
  NJA 2003 s. 683 En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.  
  NJA 2003 A 1  
  NJA 2003 A 2  
  NJA 2003 A 3  
  NJA 2003 A 4  
  NJA 2003 A 5  
  NJA 2003 A 6  
  NJA 2003 A 7  
  NJA 2003 A 8  
  NJA 2003 B 1  
  NJA 2003 C 1  
  NJA 2003 C 2  
  NJA 2003 C 3  
  NJA 2003 C 4  
  NJA 2003 C 5  
  NJA 2003 C 6  
  NJA 2003 C 7  
  NJA 2003 C 8  
  NJA 2003 C 9  
  NJA 2003 C 10  
  NJA 2003 C 11  
  NJA 2003 C 12  
  NJA 2003 C 13  
  NJA 2003 C 14  
  NJA 2003 C 15  
  NJA 2003 C 16  
  NJA 2003 C 17  
  NJA 2003 C 18  
  NJA 2003 C 19  
  NJA 2003 C 20  
  NJA 2003 C 21  
  NJA 2003 C 22  
  NJA 2003 C 23  
  NJA 2003 C 24  
  NJA 2003 C 25  
  NJA 2003 C 26  
  NJA 2003 C 27  
  NJA 2003 C 28  
  NJA 2003 C 29  
  NJA 2003 C 30  
  NJA 2003 C 31  
  NJA 2003 C 32  
  NJA 2003 C 33  
  NJA 2003 C 34  
  NJA 2003 C 35  
  NJA 2003 C 36  
  NJA 2003 C 37  
  NJA 2003 C 38  
  NJA 2003 C 39  
  NJA 2003 C 40  
  NJA 2003 C 41  
  NJA 2003 C 42  
  NJA 2003 C 43  
  NJA 2003 C 44  
  NJA 2003 C 45  
  NJA 2003 C 46  
  NJA 2003 C 47  
  NJA 2003 C 48  
  NJA 2003 C 49  
  NJA 2003 C 50  
  NJA 2003 C 51  
  NJA 2003 C 52  
  NJA 2003 C 53  
  NJA 2003 C 54