Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 2002 s. 3 - NJA 2002 C 62[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 2002 s. 3 Fråga om en bostadsrätt som förvärvats av sambor i bådas namn för att användas som deras gemensamma bostad kunde anses i sin helhet tillhöra ena sambon.  
  NJA 2002 s. 11 Ett pantbrev utgjorde säkerhet för en checkräkningskredit. Sedan den pantsatta fastigheten överlåtits förlängdes krediten i enlighet med avtalsvillkoren. Borgenärens fordran har inte ansetts bli utbytt mot en annan fordran då kredittiden förlängdes. Jfr 6 kap. 7 a § 2 st JB.  
  NJA 2002 s. 17 Fråga om skadeståndsskyldighet på grund av oredligt förfarande vid kreditköp.  
  NJA 2002 s. 32 Klagan över domvilla. Part som sökt återvinning mot utslag i mål om betalningsföreläggande har uteblivit från huvudförhandling efter att ha meddelat tingsrätten att han på grund av hustruns allvarliga sjukdom och kvalificerad vårdpersonals utevaro inte kunde lämna hemmet. Tingsrätten har meddelat tredskodom utan att ge parten frist för att komma in med utredning om påstått laga förfall. Åtgärden har ansetts vara ett sådant fel som avses i 59 kap. 1 § 1 st. 4 rättegångsbalken.(Jfr NJA 1982 s. 775.)  
  NJA 2002 s. 35 Tillstånd till prövning i hovrätten har meddelats, när tingsrättens dom grundats enbart på tilltron till målsägandens uppgifter och det av domskälen inte tydligt framgår hur tingsrätten värderat annan utredning i målet. 49 kap. 14 § 2 rättegångsbalken  
  NJA 2002 s. 41 Fråga om åberops- och bevisbördans betydelse för edition.  
  NJA 2002 s. 45 Fråga vid omprövning av tomträttsavgäld om det särskilda värde som fastigheten har för tomträttshavaren skall beaktas vid uppskattningen av fastighetens värde.  
  NJA 2002 s. 75 Fråga om rätt till lönegaranti sedan EG-domstolen har meddelat förhandsavgörande.  
  NJA 2002 s. 80 En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots att hans fordran mot gäldenären personligen preskriberats under den tid som gått efter det att konkursen ursprungligen avslutades. Rätten till utdelning som sådan har ansetts inte vara av obligationsrättslig karaktär och därför inte falla inom tillämpningsområdet för preskriptionslagen (1981:130).  
  NJA 2002 s. 88 En tingsrätts dom i ett brottmål undanröjdes på grund av att en nämndeman som deltagit i målet ansågs ha varit jävig (4 kap. 13 § 10 rättegångsbalken) och målet visades åter till tingsrätten för fortsatt behandling. Mot staten i anledning härav förd skadeståndstalan har ogillats då tingsrätten ansetts inte ha brustit i sin handläggning på ett sådant sätt att skadeståndsansvar uppkommit för staten.  
  NJA 2002 s. 94 I strid mot en detaljplanebestämmelse har en kommun under planens genomförandetid meddelat bygglov för åtgärder som möjliggjort försäljning av livsmedel på en fastighet i ett köpcentrum. I ett närbeläget köpcentrum utanför planområdet hade ägaren till en fastighet upplåtit lokaler för just sådant ändamål. Denne har ansetts berättigad till ersättning enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen för skada som följd av kommunens bygglovsbeslut.  
  NJA 2002 s. 112 Sedan tingsrätt försatt ett aktiebolag i likvidation efter ansökan av en styrelseledamot och aktieägare i bolaget på den grunden att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet, kan likvidationsbeslutet inte upphävas eller undanröjas enbart därför att sökanden återkallar sin talan i högre rätt. Tillika fråga om ett likvidationsbeslut på sådan grund kan meddelas utan att, enligt vad sökanden har uppgett, bolagsstämman har behandlat likvidationsfrågan.  
  NJA 2002 s. 116 Mord eller dråp.  
  NJA 2002 s. 123 Ansvar för tillverkning av mäsk i uppenbart syfte att tillverka sprit har inte kunnat utdömas eftersom vätskan i fråga inte ansetts kunna fall under alkohollagens definition av mäsk. Vätskan - som varit avsedd för tillverkning av sprit - har emellertid ansetts utgöra hjälpmedel av sådan art att beredningen och förfärdigandet därav utgjort straffbar förberedelse till olovlig tillverkning av sprit.  
  NJA 2002 s. 129 Fråga om brottslighets betydelse vid ansökan om inträde i Advokatsamfundet.  
  NJA 2002 s. 130 En norsk advokat har, med tillämpning av den EES-reglering som ligger till grund för 8 kap. 2 § 3 st. rättegångsbalken, ansetts uppfylla kraven på teoretisk och praktisk utbildning för att vinna inträde i Sveriges Advokatsamfund trots att hon inte fullgjort samtliga moment som ingår i det av samfundet sammanställda kunskapsprovet för EES-jurister.  
  NJA 2002 s. 133 Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om kontrollavgift har meddelats, när tingsrättens dom grundats på vittnesmål av en parkeringsvakt om vilka rutiner han brukar följa och tingsrätten inte närmare redovisat hur den bedömt motbevisning genom förhör under sanningsförsäkran med den parkerande och utsaga av ett vittne.  
  NJA 2002 s. 136 Dödsbo har på begäran av borgenär avträtts till förvaltning av boutredningsman när arvingarna, under påstående att fordringen inkräktade på deras rätt till laglott, skiftat boet utan att först betala borgenären eller avsätta medel till betalning åt denne.  
  NJA 2002 s. 142 S.k. dold samäganderätt, som i rättspraxis har godtagits i vissa situationer av familjerättslig karaktär, har ansetts inte kunna uppkomma i en relation mellan två juridiska personer (bostadsrättsföreningar). (Jfr t.ex. NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589)  
  NJA 2002 s. 159 Resning. Talan mot en man om faderskap har ogillats enbart på grund av resultatet av en blodundersökning. I resningsärendet har åberopats ett utlåtande av Statens kriminaltekniska laboratorium. Om detta utlåtande hade förebragts i HovR:n är det sannolikt att målet inte skulle ha avgjorts med stöd av den gjorda blodundersökningen. Resning har beviljats.  
  NJA 2002 s. 161 Anläggningsbeslut har meddelats avseende en småbåtsbrygga. Ägare av grannfastighet har ansetts inte ha rätt att som sakägare överklaga anläggningsbeslutet.  
  NJA 2002 s. 166 När den ettåriga handläggningstiden för ett mål om utmätning hos kronofogdemyndighet gått ut utan att förnyelseansökan gjorts, kan ett överklagande av beslut rörande hinder mot verkställighet inte prövas.  
  NJA 2002 s. 173 Fråga om rätt till uteslutning av bolagsman i handelsbolag.  
  NJA 2002 s. 178 Fråga om en melodi, som utgjort ett upprepat och avgränsat inslag i en komposition på populärmusikens område, varit skyddad enligt upphovsrättslagen samt om intrång skett genom en senare tillkommen melodi på samma område.  
  NJA 2002 s. 188 Fråga om ansvar för tjänstefel med anledning av oriktig avhysning på grund av dom som inte vunnit laga kraft.  
  NJA 2002 s. 198 Fråga om påföljdsval och straffmätning för våldsamt upplopp.  
  NJA 2002 s. 213 I ett duschrum som installerats i en bostadslägenhet i ett äldre flerbostadshus har det uppkommit mögel. Fråga om hyresvärdens skadeståndsansvar gentemot hyresgästen för personskador som denne drabbats av under den tid han bott i lägenheten.  
  NJA 2002 s. 237 Fråga om kravet på dubbel straffbarhet enligt 4 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 2002 s. 241 I tvistemål har käranden, innan stämning har utfärdats, återkallat sin talan och i samband därmed yrkat ersättning för rättegångskostnader. Detta yrkande har ansetts böra prövas.  
  NJA 2002 s. 244 En banktjänsteman har utfärdat två förbindelser betalbara på första skriftliga anmodan. Fråga om banktjänstemannen hade ställningsfullmakt att utfärda förbindelserna.  
  NJA 2002 s. 256 Ett innehav av en pennpistol och en patron till denna har ansetts utgöra ett vapenbrott av normalgraden. Trots presumtion för fängelse vid illegalt innehav av skjutvapen har påföljden för brottet bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst (straffvärde: fängelse tre månader).  
  NJA 2002 s. 261 Fråga om ränteberäkning vid betalning av tomträttsavgäld efter omprövning.  
  NJA 2002 s. 265 Vid grovt barnpornografibrott har brottslighetens art ansetts utgöra skäl att ådöma fängelse.  
  NJA 2002 s. 270 En tjugoåring har gjort sig skyldig till bl.a. grovt rån, olaga frihetsberövande och grov våldtäkt. Rånet har bedömts som grovt med hänsyn till att det har begåtts mot en taxiförare med hjälp av ett laddat vapen. Även fråga om påföljd för den samlade brottsligheten.  
  NJA 2002 s. 281 Fråga vem som avses med den som låter framställa den tekniska upptagningen (filmen) i 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.  
  NJA 2002 s. 288 Presstödsnämnden har i visst fall beslutat att presstöd skulle utgå. Sedan åtal väckts mot tidningens ställföreträdare för bedrägeribrott begångna vid ansökningar om utbetalning av stödet har nämndens ordförande hörts som företrädare för målsäganden i brottmålet. Nämnden har därefter på grund av domen i brottmålet beslutat att återkalla det tidigare beslutet om presstöd samt att avslå tidningens begäran om utbetalning av återstående stöd. Fråga bl.a. om Presstödsnämndens ställning som domstol enligt artikel 6 i Europakonventionen samt om allmän domstols behörighet.  
  NJA 2002 s. 300 Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i mål om prövning av domstols behörighet.  
  NJA 2002 s. 310 Bil som använts av annan än ägaren vid brott mot lagen om straff för vissa trafikbrott har inte ansetts kunna förverkas när talan om förverkande förts enbart mot den tilltalade för brottet  
  NJA 2002 s. 314 Ett i Sverige producerat televisionsprogram har via kommunikationssatellit direktsänts till ett programföretag i London och därifrån länkats upp till en direktsändande satellit, varifrån sändningen riktats till allmänheten i Sverige. Televisionsprogrammet har ansetts inte ha utgått från Sverige.  
  NJA 2002 s. 322 Pactum turpe? Ett entreprenadavtal om uppförande av ett småhus innefattade överenskommelse om att viss del av betalningen skulle ske "svart". Sedan huset uppförts uppstod tvist om denna betalning. Hinder har inte ansetts föreligga mot prövning av tvisten i allmän domstol.  
  NJA 2002 s. 332 Uppskov enligt 32 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter med betalning av skatt har vid ett transportköp enligt 7 § samma lag inte medgivits när det transporterade köpet skett från någon som inte tillhör koncernen.  
  NJA 2002 s. 336 Fråga om ansvar för tjänstefel av domare.  
  NJA 2002 s. 342 Åtal har beträffande häktad väckts endast för andra brott än som låg till grund för beslutet om häktning. Fråga om ansvar för tjänstefel av åklagare respektive domare som inte hävt häktningsbeslutet.  
  NJA 2002 s. 351 Den beloppsbegränsning till tre månaders hyra som görs i 5 § första stycket 1 förmånsrättslagen (1970:979) beträffande hyresvärds förmånsrätt skall avse den avtalade hyresfordran inklusive mervärdesskatt.  
  NJA 2002 s. 358 Fråga om återuppväckande av en preskriberad fordran hos en konsument.  
  NJA 2002 s. 365 Fråga om brottsrubricering och straffmätning i mål om narkotikabrott (GHB).  
  NJA 2002 s. 375 Tingsrättsdomare som av hovrätten förklarats jävig att handlägga visst mål har ansetts ej äga rätt till klagan över domvilla avseende beslutet.  
  NJA 2002 s. 377 Fristen för talan mot skiljedom räknas från den dag parten fick del av skiljedomen i dess helhet.  
  NJA 2002 s. 378 I ett standardavtal om hyra föreskrivs att hyresgästen inte äger rätt att erhålla nedsättning i hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Fråga om innebörden av begreppet sedvanligt underhåll. 12 kap. 16 § tredje stycket jordabalken.  
  NJA 2002 s. 390 Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt i mål angående vårdnaden om barn som olovligen förts till Sverige.  
  NJA 2002 s. 396 Om utlämning skall ske av en svensk medborgare till en medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av 3 § första stycket 2 utlämningslagen, dvs. för lagföring avseende gärning som motsvarar brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i mer än fyra år, har hinder ansetts föreligga mot att bevilja utlämning enligt 4 § andra stycket samma lag också för andra brott. Även fråga om betydelsen av bevisning som den brottsmisstänkte förebragt i utlämningsärendet i Högsta domstolen.  
  NJA 2002 s. 398 I mål om upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.  
  NJA 2002 s. 412 Aviserande bank i ett rembursförhållande, vilken erhållit rembursbeloppet från öppnande/bekräftande bank, har ansetts inte därmed ådraga sig någon betalningsskyldighet gentemot beneficienten.  
  NJA 2002 s. 425 Makar har fått tillstånd att adoptera en femtiotvåårig kvinna. Särskild anledning till adoptionen har ansetts föreligga med hänsyn bl.a. till att kvinnan var hustruns biologiska dotter.  
  NJA 2002 s. 428 Prövning av fråga om förordnande av boutredningsman.  
  NJA 2002 s. 431 Gåvoskatt. En gåva avsåg gåvogivarens rätt till del av en näringsverksamhet, som gåvogivaren bedrev i ett handelsbolag tillsammans med de två gåvomottagarna. Året efter gåvotillfället överfördes näringsverksamheten i handelsbolaget till ett av gåvomottagarna nybildat aktiebolag, där verksamheten bedrevs på samma sätt som tidigare. Ny gåva enligt 43 § andra stycket andra meningen lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har därvid inte ansetts föreligga.  
  NJA 2002 s. 433 En hovrätt har till en tilltalads offentlige försvarare i ett brottmål där lämnat ut kopior av videoupptagningar som åberopats som bevis i målet och därvid ställt upp förbehåll som inskränker försvararens rätt att förfoga över kopiebanden. Fråga dels om rätten att överklaga beslutet, dels om sådana förbehåll får ställas upp.  
  NJA 2002 s. 439 Fråga om målsägandebiträde kan förordnas då Riksåklagaren beslutat återuppta förundersökning för senare ställningstagande till frågan om ansökan om resning i brottmål.  
  NJA 2002 s. 441 Återvinning i konkurs. Fråga huruvida en förtida betalning (delbetalning på konvertibelt förlagslån i anslutning till uppköp av ett aktiebolag) kunde anses som ordinär. 4 kap. 10 § konkurslagen.  
  NJA 2002 s. 446 Aktieägarminoritet är legitimerad att föra talan enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) redan genom innehavet av minst en tiondel av aktierna.  
  NJA 2002 s. 449 Fråga om en person som kört en personbil rakt mot en polisman i syfte att forcera en polisspärr uppsåtligen försökt skada polismannen.  
  NJA 2002 s. 463 I en konkursansökan åberopade borgenären till styrkande av gäldenärens insolvens att denne vid ett misslyckat utmätningsförsök befunnits sakna tillgångar till full betalning av skulden. Eftersom den fordran för vilken utmätning skedde var väsentligt högre än den fordran som i själva verket tillkom borgenären, har utmätningsförsöket ansetts inte kunna läggas till grund för en tillämpning av insolvenspresumtionen i 2 kap. 8 § konkurslagen (1987:672).  
  NJA 2002 s. 467 Fråga huruvida vid köpeavtal rörande fast egendom en i kontraktet intagen utfästelse från köparens sida att ge säljaren rätt att efter exploatering välja villafastighet inom det köpta området kan grunda skadeståndsskyldighet eller jämkning av köpeskillingen vid bristande uppfyllelse av utfästelsen.  
  NJA 2002 s. 471 Fråga i mål om underhållsskyldighet om förälder som företräder barnet kan åläggas att ersätta motpartens rättshjälpskostnader.  
  NJA 2002 s. 477 Fråga om det, på grund av en felaktig uppgift om lägenhetsytan i hyresavtal och vid senare hyresförhandlingar, förelåg ett på utfästelse grundat skadeståndsansvar för hyresvärden gentemot hyresgästen och hur skadan i sådant fall skulle beräknas.  
  NJA 2002 s. 489 Medhjälp till våldsamt upplopp. Fråga om de tilltalade, som befann sig i en lägenhet i Göteborg, tillsammans och i samförstånd främjat våldsamma upplopp i samband med EU-toppmötet i juni 2001 genom att systematiskt samla in och vidarebefordra uppgifter om polisens verksamhet.  
  NJA 2002 s. 533 Straffmätning för våldsamt upplopp i samband med EU-toppmöte. I och II.  
  NJA 2002 s. 561 Fråga om gåvobeskattning av en tillbyggnad som nyttjanderättshavare låtit göra på byggnad som hör till fast egendom.  
  NJA 2002 s. 565 Fråga om parkeringsvakt varit behörig att utfärda parkeringsanmärkning. 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.  
  NJA 2002 s. 572 Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt tillgodoräkna sig anställningstid hos sin förre arbetsgivare där han innehade företagsledande ställning.  
  NJA 2002 s. 577 Gäldenär, som hade flera skulder till en borgenär, har ansetts ha rätt att destinera sin betalning till en skuld för vilken frigörelsetiden var inne, utan hinder av att förfallodagen ännu inte inträtt. 9 kap. 5 § HB.  
  NJA 2002 s. 583 Kopior av videogram har efter annonsering successivt framställts och tillhandahållits efter hand som beställningar inkommit. Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på förfarandet. 1 kap. 10 § yttrandefrihetsgrundlagen. (Jfr 2002 s. 281)  
  NJA 2002 s. 607 Fråga om otillåten miljöverksamhet varit att anse som ringa.  
  NJA 2002 s. 613 Fråga huruvida inskrivningsmyndighets beslut om lagfart kan undanröjas när i det överklagade ärendet framkommit uppgifter som, om de hade varit kända för myndigheten, hade medfört att lagfart inte bort meddelas utan närmare undersökning. Tillika fråga om rättegångskostnader i tvistigt lagfartsärende. 19 kap. 16 § och 20 kap. 5 och 7 §§ JB.  
  NJA 2002 s. 619 Resning kan beviljas till förmån för tilltalad, om ny bevisning väcker allvarligt tvivel om tillämpningen av en straffmätningsbestämmelse. 58 kap. 2 § 4 RB.  
  NJA 2002 s. 624 I ärende om utlämning har art. 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter beaktats vid sidan av 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 2002 s. 626 I en bodelningshandling har makarna bestämt att deras lösöre skulle sämjedelas, varjämte principer för delningen angetts med avseende på viss egendom samt bodelningen förklarats utgöra en slutlig reglering av makarnas mellanhavanden. Dessa omständigheter har inte ansetts hindra den ena av makarna att påkalla förordnande av bodelningsförrättare, när den förutsatta sämjedelningen inte genomförts. 17 kap. 1 § ÄktB.  
  NJA 2002 s. 629 Fråga, i ett resningsärende, om en konkurs skulle ha avskrivits eller nedlagts. 10 kap. 1 § och 12 kap. 1 § KL.  
  NJA 2002 s. 630 Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entreprenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av entreprenadsumman (ej fastställelsetalan), väckt först sedan nära två år förflutit från besiktningen. Dessutom fråga om entreprenörens ansvar för konstruktionens lämplighet.  
  NJA 2002 s. 643 Vid tillämpning av 14 kap. 7 a § RB har ordinärt tvistemål vid en TR ansetts kunna förenas med arbetstvist vid en annan TR att handläggas vid den senast nämnda TR:n i den för arbetstvister gällande ordningen.  
  NJA 2002 s. 644 En kursdeltagare har efter en tids närvaro hoppat av kursen. Fråga om hans betalningsskyldighet avseende kursavgiften.  
  NJA 2002 s. 653 Fråga om påföljd för grovt rattfylleri.  
  NJA 2002 s. 660 Fråga om interimistiskt vitesförbud enligt 57 a § patentlagen (1967:837).  
  NJA 2002 s. 668 En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna vid tillämpning av 2 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter och preskriberas enligt lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.  
  NJA 2002 s. 673 När rätten förpliktar någon att utge kvarstadsbelagd lös egendom bör kvarstaden normalt bestå till dess att ett avgörande i målet har vunnit laga kraft eller kortare tid därefter. 15 kap. 8 § 3 st. RB.  
  NJA 2002 A 1  
  NJA 2002 A 2  
  NJA 2002 A 3  
  NJA 2002 A 4  
  NJA 2002 A 5  
  NJA 2002 A 6  
  NJA 2002 B 1  
  NJA 2002 B 2  
  NJA 2002 B 3  
  NJA 2002 B 4  
  NJA 2002 B 5  
  NJA 2002 C 1  
  NJA 2002 C 2  
  NJA 2002 C 3  
  NJA 2002 C 4  
  NJA 2002 C 5  
  NJA 2002 C 6  
  NJA 2002 C 7  
  NJA 2002 C 8  
  NJA 2002 C 9  
  NJA 2002 C 10  
  NJA 2002 C 11  
  NJA 2002 C 12  
  NJA 2002 C 13  
  NJA 2002 C 14  
  NJA 2002 C 15  
  NJA 2002 C 16  
  NJA 2002 C 17  
  NJA 2002 C 18  
  NJA 2002 C 19  
  NJA 2002 C 20  
  NJA 2002 C 21  
  NJA 2002 C 22  
  NJA 2002 C 23  
  NJA 2002 C 24  
  NJA 2002 C 25  
  NJA 2002 C 26  
  NJA 2002 C 27  
  NJA 2002 C 28  
  NJA 2002 C 29  
  NJA 2002 C 30  
  NJA 2002 C 31  
  NJA 2002 C 32  
  NJA 2002 C 33  
  NJA 2002 C 34  
  NJA 2002 C 35  
  NJA 2002 C 36  
  NJA 2002 C 37  
  NJA 2002 C 38  
  NJA 2002 C 39  
  NJA 2002 C 40  
  NJA 2002 C 41  
  NJA 2002 C 42  
  NJA 2002 C 43  
  NJA 2002 C 44  
  NJA 2002 C 45  
  NJA 2002 C 46  
  NJA 2002 C 47  
  NJA 2002 C 48  
  NJA 2002 C 49  
  NJA 2002 C 50  
  NJA 2002 C 51  
  NJA 2002 C 52  
  NJA 2002 C 53  
  NJA 2002 C 54  
  NJA 2002 C 55  
  NJA 2002 C 56  
  NJA 2002 C 57  
  NJA 2002 C 58  
  NJA 2002 C 59  
  NJA 2002 C 60  
  NJA 2002 C 61  
  NJA 2002 C 62