Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 1999 s. 3 - NJA 1999 C 77[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 1999 s. 3 Ordet "vakuumplast" har ansetts utgöra en sådan beskrivande beteckning som, när det ingår i en registrerad firma, åtnjuter ett tämligen svagt skydd mot användning i en annan näringsidkares firma.  
  NJA 1999 s. 9 Val av påföljd för grovt rattfylleri.  
  NJA 1999 s. 13 Ett överlåtelseförbud i gåvobrev, som överensstämmer med förutsättningen för att inte ny gåva skall anses föreligga enligt den s k lättnadsregeln i 43 § 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, har ansetts inte hindra att lättnadsregeln tillämpas.  
  NJA 1999 s. 16 Internationella rättsförhållanden. Fråga huruvida utländsk svarande i tvist rörande betalningsskyldighet har egendom i Sverige och tvisten därför kan tas upp vid svensk domstol.  
  NJA 1999 s. 25 Fråga om rånbrott skall anses som grovt samt om påföljd för brottet. Även fråga om åklagaren i högre rätt får justera gärningsbeskrivningen till den tilltalades nackdel efter överklagande enbart i fråga om brottsrubricering och påföljd.  
  NJA 1999 s. 35 En fastighetsägare har träffat avtal med en andrahandshyresgäst om ett hyresförhållande direkt mellan dem för den händelse förstahandshyresförhållandet upphörde. Fråga huruvida avtalet skall tolkas så att det förpliktade andrahandshyresgästen att inträda i ett hyresförhållande med fastighetsägaren, fastän andrahandshyresförhållandet hade upphört innan förstahandshyresförhållandet upphörde.  
  NJA 1999 s. 52 Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken.  
  NJA 1999 s. 62 Lagfartsbeslut har ansetts kunna angripas genom klagan över domvilla utan hinder av att beslutets laglighet också kunde prövas i mål om bättre rätt till fast egendom.  
  NJA 1999 s. 65 Ersättning som köpare av en fastighet betalat till säljaren som kompensation för att denne med anledning av fastighetsförsäljningen återfört avdragen ingående mervärdesskatt till staten har inte ansetts skola beaktas vid bestämmande av stämpelskatt. 13 § lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och 22 kap. 5 § mervärdesskattelagen (1994:200).  
  NJA 1999 s. 71 Fråga om rätt för landsting att häva ett entreprenadavtal rörande ambulanssjukvård med hänvisning till att entreprenören i väsentlig omfattning åsidosatt skyldigheten att tillhandahålla god vård.  
  NJA 1999 s. 87 Fråga om företagsbot skulle åläggas näringsidkare, på grund av brott mot miljöskyddslagen (1969:387) genom åsidosättande av koncessionsvillkor för mejeriverksamhet.  
  NJA 1999 s. 92 I ett som mellandom rubricerat avgörande har en TR avgjort ett mål i dess helhet. Då parterna endast beretts tillfälle att slutföra sin talan såvitt avsåg mellandomstemat har sådant rättegångsfel ansetts föreligga att det funnits synnerliga skäl för prövningstillstånd i HovR:n.  
  NJA 1999 s. 95 En tilltalad i mål om rån m m var intagen i finskt fängelse och kunde därför inte inställa sig personligen vid huvudförhandlingen i HovR:n. Den tilltalade ansågs ha haft laga förfall oberoende av att frihetsberövandet berodde på hans eget handlande.  
  NJA 1999 s. 97 Fråga om borgenär har styrkt sin behörighet att begära gäldenär i konkurs. Tillika fråga om betalningsanmaning enligt 2 kap 9 § KL avsett klar skuld.  
  NJA 1999 s. 102 Grov kvinnofridskränkning?  
  NJA 1999 s. 113 Ett aktiebolag försattes i konkurs vid en förhandling i TR:n, vid vilken bolaget inte var närvarande. Fråga om tillämpningen av 9 § 3 st delgivningslagen i TR:n och om HovR:n, dit bolaget överklagade konkursbeslutet, bort hålla muntlig förhandling.  
  NJA 1999 s. 117 Fråga huruvida förmånstagarförordnande vid försäkring till namngiven sambo fortsatt att gälla trots att samboendet upphört före försäkringstagarens död.  
  NJA 1999 s. 131 Fråga om rätt för konkursförvaltare att, vid intressekonflikt mellan borgenärer, väcka talan om återvinning utan att den av processen berörde borgenären ställt säkerhet för samtliga rättegångskostnader.  
  NJA 1999 s. 149 Fråga om förutsättningarna för beviljande om rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad m m (I-III).  
  NJA 1999 s. 159 Förbudet enligt 15 kap. 6  § föräldrabalken för en förmyndare, god man eller förvaltare att för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente har ansetts analogt tillämpligt på avstående från förvärv genom förmånstagarförordnande vid försäkring  
  NJA 1999 s. 166 Internationella rättsförhållanden. Fråga om svensk domsrätt i mål avseende vårdnaden om barn.  
  NJA 1999 s. 171 En bostadsrättsförenings stadgar innehöll bestämmelse om avgäld till en regional organisation som föreningen tillhörde. Fråga om skyldighet att betala avgäld sedan föreningen ändrat sina stadgar och utträtt ur organisationen.  
  NJA 1999 s. 181 Internationella rättsförhållanden. Domstol i staten Madagaskar har förklarat en avliden svensk man vara fader till ett barn, varvid domen meddelats i mål mellan barnets moder och mannens fader. Fråga huruvida a) arvinge till mannen skall anses behörig att ansöka om förklaring att domen inte skall gälla i Sverige utan hinder av att arvingen inte varit part i den utländska rättegången, b) domen på en sådan ansökan kan förklaras vara gällande här i landet, c) den omständigheten att mannens fader inte beretts tillfälle att yttra sig i den madagaskiska rättegången utgör hinder för att domen förklaras gälla här i landet när denne själv ej gör invändning mot domen, och d) det kan anses vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eftersom arvingen inte beretts tillfälle att yttra sig i målet. 7 § 2 st 1, 9 § 1 st och 12 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor.  
  NJA 1999 s. 188 En villahemförsäkring beträffande en fastighet som ägts av två makar har sagts upp på grund av bristande premiebetalning. Fråga huruvida uppsägningen var giltig.  
  NJA 1999 s. 197 Ägaren till en travhäst träffade avtal med en travtränare om att denne skulle omhänderha hästen och träna den för utveckling till tävlingshäst. Hästen drabbades av skada medan den var i tränarens vård men utan samband med träning eller tävling. Fråga om tränaren var underkastad s k presumtionsansvar eller vanligt vållandeansvar.  
  NJA 1999 s. 210 En andrahandshyresgäst har vid förrättning om avhysning från lägenheten gjort gällande att ett hyresförhållande uppkommit mellan henne och fastighetsägaren. Fråga om det är uppenbart att andrahandshyresgästen saknade fog att motsätta sig verkställighet. 16 kap 8 § UB.  
  NJA 1999 s. 215 En rättslig kvalificering varigenom en gärning bedöms vara straffri har ansetts falla utanför tillämpningsområdet för 51 kap 23 a § RB. Även frågor om analogisk tillämpning av strafflag och om strafflags tillämplighet i tiden.  
  NJA 1999 s. 218 Omfattningen av den prövning av de i 4 § skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningarna som skall ske i samband med ett beslut att skuldsaneringsförfarande skall inledas.  
  NJA 1999 s. 219 Sedan HovR:ns dom i ett brottmål överklagats endast av de tilltalade, har domen undanröjts bl a såvitt gäller frågan om påföljd och målet visats åter till HovR:n. Enligt grunderna för 51 kap 25 § RB har HovR:n i det återförvisade målet inte ägt döma till svårare fängelsestraff än som bestämts genom den undanröjda domen.  
  NJA 1999 s. 220 Skyldigheten för dödsbo som innehar fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet att avveckla innehavet inom viss tid gäller även dödsbo med bara en delägare.  
  NJA 1999 s. 223 Fråga om häktning i HovR efter frikännande dom i TR.  
  NJA 1999 s. 227 Fråga om behov av offentlig försvarare i HovR.  
  NJA 1999 s. 229 Underåriga barn har genom sin moder ansökt om resning i faderskapsmål under åberopande av att modern ändrat de uppgifter som hon lämnat i faderskapsmålet. Fråga om tillämpning av ettårsfristen enligt 58 kap 4 § 2 st RB.  
  NJA 1999 s. 232 Trafikförsäkringsbolag som erkänt sig vara ersättningsskyldigt gentemot skadelidande har ansetts ha avhänt sig rätten att åberopa specialpreskription enligt 28 § trafikskadelagen (1975:1410).  
  NJA 1999 s. 237 Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts kunna fullfölja en dessförinnan påbörjad civilprocess.  
  NJA 1999 s. 248 Frågor hur en gäldenärs rätt till överskjutande skatt skall behandlas i ett skuldsaneringsärende.  
  NJA 1999 s. 253 Offentlig försvarare har tillerkänts ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg i samband med besök i häktet inför huvudförhandling i tingsrätt när den tilltalade erkänt och påföljdsfrågan var förhållandevis okomplicerad.  
  NJA 1999 s. 256 Fråga om ersättning till offentlig försvarare som avbrutit semester för att medverka i huvudförhandling i hovrätt.  
  NJA 1999 s. 258 Frågor om rättegångskostnader i samband med att HovR hänvisat mål till behörig TR. 10 kap 20 § 1 st och 18 kap 15 § 3 st RB.  
  NJA 1999 s. 260 Fråga om domstols skyldighet att klarlägga innebörden av gjort vitsordande av skadeståndsbelopp i brottmål. 46 kap 4 § 2 st RB.  
  NJA 1999 s. 269 Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ådömts för ett misshandelsbrott av normalgraden.  
  NJA 1999 s. 275 Överlämnande till journalist av fotografier med sikte på offentliggörande som illustrationer till en tidningsartikel har med hänsyn till meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen ansetts inte kunna föranleda straff för olaga hot eller hot mot tjänsteman.  
  NJA 1999 s. 282 Fråga om fördelning av konkursförvaltares arvode på olika slags egendom i konkursboet (14 kap 18 § KL).  
  NJA 1999 s. 286 Särskilda skäl har i visst fall ansetts föreligga för jämkning av dagsbotsbelopp vid ringa misshandel.  
  NJA 1999 s. 291 En stadsplanearkitekt har till spekulanter på en fastighet lämnat information om planläggningen av området kring fastigheten men underlåtit att upplysa att Banverket till kommunen remitterat en utredning i vilken möjligheterna att förlägga en riksbangård till området behandlats. Underlåtenheten har inte ansetts utgöra fel eller försummelse vid myndighetsutövning.  
  NJA 1999 s. 300 Bestämmelsen i 19 § 1 st delgivningslagen om delgivning av postförsändelse som kvitterats av den sökte men hämtats ut av bud har ansetts analogt tillämplig i fall som avses i 21 § 3 st lagen (1929:145) om skiljemän.  
  NJA 1999 s. 304 En anställd i ett aktiebolag tog upp ett lån i en bank mot säkerhet av ett konvertibelt skuldebrev som bolaget skulle ge ut. Fråga huruvida gäldenären bör befrias från återbetalningsskyldighet på den grunden att banken beviljat krediten utan tillräckligt noggrann kreditprövning. 36 § avtalslagen och 5 § konsumentkreditlagen.  
  NJA 1999 s. 325 Exportkreditnämnden är enligt sina garantivillkor skyldig att till garantitagaren överföra vissa belopp om betalning inflyter till nämnden från gäldenär. Annan part som ställt borgen för vad som inte täcks av nämndens garanti förvärvar inte på grund av sin borgen någon rätt mot nämnden att få andel i dessa belopp.  
  NJA 1999 s. 334 Ersättning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207) för kränkning genom brott har ansetts inte kunna utgå i ett fall där en person gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara för annan (3 kap 9 § BrB) genom att hantera ett vapen grovt oaktsamt med påföljd att en kula avfyrats och trängt in i ett närbeläget hus där flera personer befann sig.  
  NJA 1999 s. 339 Fråga hur klyvning av en fastighet med jord- och skogsbruksdrift bör ske. 3 kap 1 och 5-7 §§ samt 11 kap 7 § FBL.  
  NJA 1999 s. 358 Konkursförvaltare har förskotterat egna medel till kostnader för försäljning av i boet ingående fastigheter. Dessa har visat sig inte kunna säljas. De gjorda utläggen har inte ansetts vara konkurskostnader och förvaltaren har inte ansetts berättigad till ersättning för utläggen. 14 kap 1 och 18 §§ KL.  
  NJA 1999 s. 362 Tilltalad, som i HovR:n dömts till åtta månaders fängelse för bl a försök till grov misshandel, har överklagat domen vad gäller ansvar, påföljd och skadestånd. Fråga om HovR:n med stöd av 51 kap 21 § sista stycket RB kunnat avgöra målet trots att den tilltalade inställt sig endast genom ombud.  
  NJA 1999 s. 376 Förenklad delgivning. Enligt anteckning i TR:ns akt har information om förenklad delgivning tagits fram i samband med utfärdande av stämning, men akten innehåller ingen anteckning om att informationen bilagts den avsända stämningen. Det har ansetts att anledning saknas att anta annat än att informationen sänts ut tillsammans med stämningen, varför förutsättningar för förenklad delgivning därefter förelegat. 3 a och 19 §§ delgivningslagen (1970:428).  
  NJA 1999 s. 380 Fråga om olovlig körning som skett efter det att gärningsmannen fått körkortet omhändertaget skall bedömas som grovt brott.  
  NJA 1999 s. 385 Fråga huruvida fastighetsägare skäligen utan ersättning bör tåla störningar i form av främst buller och estetisk inverkan på grund av en väg.  
  NJA 1999 s. 408 Till säkerhet för ett aktiebolags förpliktelser gentemot en bank ingick ägarna generell proprieborgen utan begränsning till belopp. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten enligt 36 § avtalslagen.  
  NJA 1999 s. 426 Ett bolag beviljades lån av ett finansbolag för bl a inköp av samtliga aktier i ett annat bolag. Som säkerhet för lånet fick finansbolaget företagshypotek i det bolag som skulle köpas. Sedan detta bolag gått i konkurs har frågor uppkommit om säkerhetens giltighet med hänsyn till bestämmelserna i 12 kap 7 § aktiebolagslagen om förbud mot ställande av säkerhet och i 12 kap 5 § om återbäring av olovlig vinstutdelning.  
  NJA 1999 s. 441 Fråga om tillämpning av 2 kap 3 § skadeståndslagen på kränkningsersättning på grund av grov misshandel. Tillika fråga om nivån för kränkningsersättning enligt 1 kap 3 § vid sådant brott.  
  NJA 1999 s. 451 Gemensam vårdnad har ansetts vara till barnets bästa när inte särskilda skäl talar däremot. 6 kap 2 a och 5 §§ FB.  
  NJA 1999 s. 460 Invändning om samtycke och nödvärn vid åtal för misshandel.  
  NJA 1999 s. 465 Fråga om tillämpning av 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).  
  NJA 1999 s. 469 En banks tio år gamla interna kreditinstruktion har ansetts utgöra företagshemlighet. Yrkande om editionsföreläggande för banken beträffande instruktionen har avslagits.  
  NJA 1999 s. 474 Frågor om kravet på bevisning och om omfattningen av prövningen i mål om särskild handräckning. 4 § och 39 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.  
  NJA 1999 s. 480 Bevisbedömning i mål om ansvar för olaga innehav av pistoler.  
  NJA 1999 s. 485 Deuterioamfetamin har ansetts vara narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).  
  NJA 1999 s. 512 Fråga om utgångspunkten för fristen för klandertalan beträffande boutredningsmans förvaltning. 19 kap 19 § ÄB och 18 kap 9 § HB.  
  NJA 1999 s. 520 Frågor om rättegångshinder på grund av litispendens. 13 kap 6 § RB.  
  NJA 1999 s. 529 Sedan häktningsbeslut som meddelats av TR och HovR befunnits icke vara lagligt grundade, har HD, utan hinder av att Riksåklagaren yrkat att förhör i häktningsfrågan skulle hållas i HD och ny häktningsförhandling begärts i HovR:n, förordnat att den häktade skulle försättas på fri fot.  
  NJA 1999 s. 531 Fråga om påföljden för mord.  
  NJA 1999 s. 541 Fråga i mål om ansvar för våld mot tjänsteman huruvida offentlig försvarare skall förordnas med hänsyn till valet av påföljd.  
  NJA 1999 s. 544 Fråga om HovR:n bort hålla muntlig förhandling i en tvist angående bevakning i konkurs. - När avtal träffas med ett försäkringsbolag om att detta skall gå i borgen för en låntagares betalningsförpliktelser får avtalet anses utgöra ett kreditförsäkringsavtal, om inte särskilda omständigheter ger anledning till annan bedömning. Fråga även om skadestånd enligt 26 § 3 mom försäkringsavtalslagen. Rörande den första frågan 52 kap 11 § RB och artikel 6 i Europakonventionen.  
  NJA 1999 s. 556 Ett varuhus har i brottsförebyggande syfte uppställt förbud för personer klädda i vida, långa och tunga kjolar att komma in i varuhuset. Förbudet har ansetts innebära olaga diskriminering av zigenare.  
  NJA 1999 s. 561 Påföljden för två flickor, av vilka den ena vid 16 års ålder gjort sig skyldig till mened och den andra vid 20 års ålder till anstiftan av meneden, har i betraktande av bl a omständigheterna vid brotten bestämts till villkorlig dom resp skyddstillsyn, i båda fallen i förening med samhällstjänst.  
  NJA 1999 s. 575 Sedan en bank har utfört en betalning för ett företags räkning under felaktigt antagande att det på företagets konto i banken fanns medel som täckte betalningen samt betalningsmottagaren tagit emot beloppet i god tro men innan detta disponerats underrättats om att banken blivit utsatt för bedrägeri, uppkommer fråga om betalningsmottagaren är skyldig att återbära beloppet a. enligt reglerna om condictio indebiti, b. på grund av att banken svikligen förletts till betalningen (39 § andra meningen avtalslagen), c. med hänsyn till bristande förutsättningar på bankens sida.  
  NJA 1999 s. 590 Enligt en överenskommelse om en anställnings upphörande skulle ett avgångsvederlag betalas utöver lön och övriga avtalade anställningsförmåner för den överenskomna uppsägningstiden. Med avgångsvederlaget har inte ansetts följa förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979), när det inte har varit utrett att det utgjort ersättning för ekonomisk skada.  
  NJA 1999 s. 594 Fråga i mål om verkställighet av betalningssäkring om det kunde anses framgå att egendomen tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st UB.  
  NJA 1999 s. 598 Efter resning i mål om faderskap, vari samlag mellan modern och den utpekade fadern ej ansetts utrett, har efter återupptagande av målet rättsgenetisk utredning, som gjorts med DNA-teknik på barnet och en manlig släkting till den utpekade fadern, resulterat i sådana värden att det, i betraktande av att ingen släkting på fädernet till den utpekade fadern skulle kunna vara far till barnet, kunde hållas för visst att den utpekade är far till barnet.  
  NJA 1999 s. 601 I ärende om resning avseende beslut om försättande i konkurs har med stöd av 58 kap 6 § 3 st RB föreskrivits att förvaltaren i konkursen inte fick försälja boets egendom i andra fall än som anges i 8 kap 3 § konkurslagen.  
  NJA 1999 s. 602 Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i mål om skuldsanering. 13 och 14 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden samt artikel 6 punkt 1 i Europakonventionen.  
  NJA 1999 s. 610 Fråga om omfattningen av en bostadsrättsförenings legala panträtt avseende fordran på obetald årsavgift efter en tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614).  
  NJA 1999 s. 617 Sedan en lokalhyresgäst gått i konkurs har konkursboet efter anfordran av hyresvärden förklarat att boet inte haft för avsikt att ställa säkerhet för hyresavtalets fullgörande eller att träda in i avtalet. Det har ansetts att konkursboet inte kan åläggas betalningsskyldighet för hyra eller däremot svarande skadestånd för tid då konkursboet drivit gäldenärens verksamhet vidare i de förhyrda lokalerna. 12 kap 31 § JB.  
  NJA 1999 s. 622 Fråga om rätt för sekundogäldenär att överklaga beslut om utmätning av fordran. 18 kap 2 § 1 st UB.  
  NJA 1999 s. 629 Klagan över domvilla. Fråga, dels om dom - i mål om tolkning och tillämpning av försäkringsavtal - grundats på omständighet som inte åberopats av part till grund för hans talan, dels om rätten brustit i sin materiella processledning när det gäller rättstillämpning.  
  NJA 1999 s. 632 Närstående till den som dödats genom en vårdslös handling som inte utgjort grov vårdslöshet har ansetts inte kunna tillerkännas skadestånd för personskada i form av psykiska besvär som tillfogats dem genom dödsfallet.  
  NJA 1999 s. 639 Olaga diskriminering?  
  NJA 1999 s. 644 Fråga om interimistisk kvarstad på gäldenärs egendom i avvaktan på prövningen av konkursansökan. 2 kap 11 § KL (1987:672) och 15 kap 5 § 3 st RB.  
  NJA 1999 s. 647 En näringsidkare har dömts till fängelse sex månader för bokföringsbrott, grovt brott, begånget under åren 1995 och 1996. Det har ansetts påkallat från allmän synpunkt - även utan tillämpning av presumtionsregeln i 3 § 2 st lagen (1986:436) om näringsförbud - att näringsidkaren meddelas näringsförbud. Fråga även om brottsligheten skall anses ha utgjort ett eller flera brott samt om den nämnda presumtionsregeln kan tillämpas endast på sådant handlande som ägt rum efter det att regeln infördes i lagen.  
  NJA 1999 s. 656 Rättegångshinder på grund av res judicata?  
  NJA 1999 s. 660 Det förhållandet att en kärande till stöd för TR:ns behörighet enligt Luganokonventionen endast åberopat viss omständighet som inte medfört sådan behörighet har inte ansetts utgöra något hinder för TR:n att betrakta sig som behörig på grundval av annan omständighet som framgått av det tillgängliga materialet.  
  NJA 1999 s. 665 Fråga om skäligheten av arvode för uppdrag som konkursförvaltare.  
  NJA 1999 s. 670 Två sambor har i Tyskland köpt in 315,3 liter sprit och 47,52 liter starköl och försökt föra in varorna till Sverige utan att ge detta till känna för tullmyndigheten. Då deras uppgift att varorna varit avsedda för privatbruk inte vederlagts, har förfarandet bedömts som förseelse mot privatinförsellagen och inte som brott mot varusmugglingslagen. 9 § 1 st lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen.  
  NJA 1999 s. 673 Ett svenskt aktiebolag har stämt ett nederländskt bolag med yrkande att bolaget skall fullfölja ett avtal om köp av aktierna i ett annat nederländskt bolag. Fråga om svensk domstols behörighet enligt bestämmelsen i artikel 5.1 i Luganokonventionen.  
  NJA 1999 s. 691 Fråga om omfattningen av godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken  
  NJA 1999 s. 694 I mål om ersättning enligt lönegarantilagen (1992:497) har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.  
  NJA 1999 s. 702 Uttalanden som innefattat missaktning för folkgrupp genom anspelning på hudfärg eller etniskt ursprung har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp enligt 16 kap 8 § brottsbalken, eftersom uttalandena inte spritts i den mening som avses i denna bestämmelse.  
  NJA 1999 s. 709 Prövningstillstånd i hovrätt krävs om det vid tingsrätten ursprungligen yrkade beloppet översteg ett basbelopp men talan där inskränkts till ett belopp understigande denna gräns. 49 kap 12 § första stycket rättegångsbalken.  
  NJA 1999 s. 712 Den som är beroende av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och saknar egendom värd att försäkra har inte ansetts ha anledning att teckna försäkring med rättsskydd. Rättshjälp har beviljats.  
  NJA 1999 s. 715 Fråga om erforderlig bevisning för laga förfall på grund av sjukdom för underlåtenhet att inställa sig till huvudförhandling.  
  NJA 1999 s. 725 En person har i samband med ett omhändertagande spottat en polisman rakt i ansiktet. För detta har han ålagts ansvar för ofredande enligt 4 kap 7 § brottsbalken. Fråga om polismannen är berättigad till ersättning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen.  
  NJA 1999 s. 729 Hovrätts underlåtenhet att hålla muntlig förhandling i mål om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts utgöra domvilla.  
  NJA 1999 s. 735 Fråga om bestämmelser för stadsplan och för naturreservat hindrar en avstyckning inom det område där bestämmelserna gäller. 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen.  
  NJA 1999 s. 745 En talan mot facklig organisation med yrkande om skadestånd under påstående att ren förmögenhetsskada tillfogats tredje man genom otillbörligt handlande i samband med en facklig blockad har ansetts inte avse en arbetstvist enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.  
  NJA 1999 s. 749 Bilden av en känd skådespelare har utan dennes samtycke återgivits på baksidan av en periodisk tidskrift tillsammans med text, tidskriftens logotype och prisuppgift. Fråga har ansetts vara om en framställning av utpräglat kommersiell natur utgörande reklam för tidskriften och nyttjandet har medfört ansvar och ersättningsskyldighet enligt lagen om namn och bild i reklam.  
  NJA 1999 s. 760 Fråga huruvida avverkning av ädellövskog har krävt tillstånd av skogsvårdsstyrelsen.  
  NJA 1999 s. 769 Fråga om påföljd för artbrottslighet (bokföringsbrott, grovt brott, och skattebedrägeri) med ett straffvärde av fängelse tio månader.  
  NJA 1999 s. 775 Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där ett beslut av hovrätten hade expedierats till parten i stället för till dennes ombud och beslutet inte nådde parten personligen därför att denne inte vistades på den adress han uppgivit för hovrätten.  
  NJA 1999 s. 777 Sedan en konkursgäldenär under pågående konkurs väckt talan mot annan om egendom av beskaffenhet att kunna höra till konkursboet samt konkursboet underrättats om detta, har konkursboet förklarat att boet inte önskade överta gäldenärens talan. Fråga om konkursboet därigenom avstått sin rätt till egendomen.  
  NJA 1999 s. 781 När en dom i brottmål har överklagats i ansvarsdelen endast av målsäganden, är ett målsägandebiträde inte behörigt att biträda målsäganden i denna del. Det ingår däremot i målsägandebiträdets uppgifter att bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i högre rätt när domen har överklagats dit såväl i ansvarsfrågan som beträffande det enskilda anspråket, oavsett vem som har överklagat domen.  
  NJA 1999 s. 788 Domförhetsfel i hovrätt har inte bedömts var av så allvarlig art att undanröjande av beslutet måste ske oberoende av parternas vilja. Med hänsyn till bl a att någon samstämmig uppfattning i frågan från parternas sida inte framkommit har ansetts att beslutet ändå skall undanröjas.  
  NJA 1999 s. 791 Fråga om förening i visst fall av FT-mål med ordinärt tvistemål  
  NJA 1999 s. 793 Banken A har överfört ett belopp från företaget B:s konto i banken C till företaget D:s konto hos A samt krediterat sistnämnda konto med beloppet. Sedan C därefter vägrat att godta överföringen, har A debiterat D:s konto med beloppet samt vägrat att utbetala detta till D. Frågor om bl a betydelsen av kontots kreditering, A:s möjlighet att rätta denna och relevansen av bristande förutsättningar på A:s sida.  
  NJA 1999 s. 812 Separationsrätt har med hänsyn till omständigheterna ansetts föreligga för redovisningsmedel som varit tillgängliga för avskiljande men som inte avskilts under en tid av tre dagar.  
  NJA 1999 s. 821 En svensk kommun har med isländska staten ingått avtal om gymnasieutbildning av isländska elever. Fråga om isländska statens rätt att gentemot ett yrkande från kommunens sida om ersättning för utbildningen åberopa immunitet.  
  NJA 1999 A 1  
  NJA 1999 A 2  
  NJA 1999 A 3  
  NJA 1999 A 4  
  NJA 1999 B 1  
  NJA 1999 B 2  
  NJA 1999 B 3  
  NJA 1999 C 1  
  NJA 1999 C 2  
  NJA 1999 C 3  
  NJA 1999 C 4  
  NJA 1999 C 5  
  NJA 1999 C 6  
  NJA 1999 C 7  
  NJA 1999 C 8  
  NJA 1999 C 9  
  NJA 1999 C 10  
  NJA 1999 C 11  
  NJA 1999 C 12  
  NJA 1999 C 13  
  NJA 1999 C 14  
  NJA 1999 C 15  
  NJA 1999 C 16  
  NJA 1999 C 17  
  NJA 1999 C 18  
  NJA 1999 C 19  
  NJA 1999 C 20  
  NJA 1999 C 21  
  NJA 1999 C 22  
  NJA 1999 C 23  
  NJA 1999 C 24  
  NJA 1999 C 25  
  NJA 1999 C 26  
  NJA 1999 C 27  
  NJA 1999 C 28  
  NJA 1999 C 29  
  NJA 1999 C 30  
  NJA 1999 C 31  
  NJA 1999 C 32  
  NJA 1999 C 33  
  NJA 1999 C 34  
  NJA 1999 C 35  
  NJA 1999 C 36  
  NJA 1999 C 37  
  NJA 1999 C 38  
  NJA 1999 C 39  
  NJA 1999 C 40  
  NJA 1999 C 41  
  NJA 1999 C 42  
  NJA 1999 C 43  
  NJA 1999 C 44  
  NJA 1999 C 45  
  NJA 1999 C 46  
  NJA 1999 C 47  
  NJA 1999 C 48  
  NJA 1999 C 49  
  NJA 1999 C 50  
  NJA 1999 C 51  
  NJA 1999 C 52  
  NJA 1999 C 53  
  NJA 1999 C 54  
  NJA 1999 C 55  
  NJA 1999 C 56  
  NJA 1999 C 57  
  NJA 1999 C 58  
  NJA 1999 C 59  
  NJA 1999 C 60  
  NJA 1999 C 61  
  NJA 1999 C 62  
  NJA 1999 C 63  
  NJA 1999 C 64  
  NJA 1999 C 65  
  NJA 1999 C 66  
  NJA 1999 C 67  
  NJA 1999 C 68  
  NJA 1999 C 69  
  NJA 1999 C 70  
  NJA 1999 C 71  
  NJA 1999 C 72  
  NJA 1999 C 73  
  NJA 1999 C 74  
  NJA 1999 C 75  
  NJA 1999 C 76  
  NJA 1999 C 77