Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 1998 s. 3 - NJA 1998 C 94[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 1998 s. 3 Frågor om beviskrav och bevisvärdering i mål om våldtäkt och misshandel.  
  NJA 1998 s. 10 När en konkursförvaltare har vidtagit samtliga åtgärder till avveckling av konkursbona och gjort vad som ankommer på honom enligt KL när det gäller utredning av brott, har det ansetts inte motiverat att konkurserna hålls öppna därför att åklagare och skattemyndigheter bedriver fortsatt utredning. På grund härav har förvaltaren inte tillerkänts förskott på arvode. 14 kap 12 § KL (1987:672).  
  NJA 1998 s. 15 Betalningsplanen vid skuldsanering kan inte fastställas utan gäldenärens samtycke. Tillika fråga om den tid under vilken en betalningsplan skall löpa.  
  NJA 1998 s. 22 Det ankommer inte på HD att pröva en fråga om dispens från kunskapskravet i 8 kap 2 § 1 st 3 RB för antagande som ledamot av Sveriges advokatsamfund.  
  NJA 1998 s. 23 En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den tidpunkt på dagen då Postgirot avslutat sina bokföringsåtgärder.  
  NJA 1998 s. 24 Grovt narkotikabrott (Rohypnol)?  
  NJA 1998 s. 29 Ett bolag som hade köpt en bil på avbetalning med återtagandeförbehåll från ett finansieringsföretag sålde bilen vidare innan den var slutbetald. Den nye köparen har ansetts göra ett godtrosförvärv sedan han kontrollerat hos samtliga i bilregistret antecknade tidigare ägare till bilen, bland vilka finansieringsföretaget inte fanns. 2 och 3 §§ lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.  
  NJA 1998 s. 37 En fastighet tillförsäkrades genom avtal år 1953 vattenleveranser från ett kommunalt vattenverk. Fråga om brukningsrätt för fastigheten uppkommit enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  
  NJA 1998 s. 44 Företrädare för utländsk juridisk person har vid tillämpning av 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt ansetts solidariskt med den juridiska personen betalningsskyldig för mervärdeskatt. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten med hänsyn till att förmånsrätt för regresskrav inte förelåg i den juridiska personens konkurs.  
  NJA 1998 s. 50 Klagan över domvilla. Fråga om en HovR:s ändrade bedömning i ett tvistemål berott på att HovR:n, som avgjort målet utan huvudförhandling, gjort en annan tilltrosbedömning än TR:n beträffande en parts utsaga i TR:n under sanningsförsäkran eller på att HovR:n vid sin prövning skärpt beviskravet för att ett åberopat förhållande skulle anses styrkt. Klagan har lämnats utan bifall, då klaganden ej visat att HovR:n avvikit från TR:ns bedömning i tilltrosfrågan. - Tillika fråga om HovR:ns val av handläggningsform inneburit domvilla.  
  NJA 1998 s. 55 När ny påföljd skall bestämmas enligt 38 kap 2 a § BrB, måste den tidigare ådömda påföljden undanröjas. Dessutom fråga om reformatio in pejus.  
  NJA 1998 s. 60 Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en HovR:s beslut, trots att det enligt dagboksbladet hade expedierats till parterna samma dag som det meddelades, inte enligt uppgift från den ena partens ombud, som var advokat, kommit fram till denne.  
  NJA 1998 s. 62 Fråga huruvida fastighetsreglering, som avser upphävande av servitut som ger rätt till väg över järnväg, är förenlig med 5 kap 8 § fastighetsbildningslagen.  
  NJA 1998 s. 77 Sedan servitutsavtal träffats av innebörd att en fastighet tillerkändes rätt att utnyttja den på en grannfastighet vid avtalets tillkomst befintliga brunnsanläggningen, har den tjänande fastighetens ägare låtit iordningställa en brunn med ett nytt borrhål på ett avstånd av tre-fem meter från det tidigare borrhålet. Servitutet har inte ansetts gälla med avseende på den nya brunnen. 14 kap 11 § JB.  
  NJA 1998 s. 82 Domare som i beslut om rättspsykiatrisk undersökning funnit övertygande bevisning att den tilltalade begått åtalade gärningar har ansetts jäviga då de inför fortsatt huvudförhandling avvisat ny bevisning som åberopats av den tilltalade.  
  NJA 1998 s. 86 Fråga i mål om ansvar för försök till mord om gärningsmannens uppsåt.  
  NJA 1998 s. 99 Att överenskommelse om hävning av fastighetsköp träffats efter den i 4 kap 12 § JB angivna preskriptionsfristen har inte ansetts medföra att överenskommelsen är ogiltig.  
  NJA 1998 s. 118 En förutsättning för försäkringsmäklares rätt till provision från försäkringsbolaget på grund av avtal om företagsförsäkring har ansetts vara att mäklaren innehar fullmakt från försäkringstagaren när avtalet träffas.  
  NJA 1998 s. 128 Socialnämnd har med hänsyn till sin skyldighet att verka i angelägenhet rörande fastställande av faderskap ansetts ha behörighet att för barnets räkning ansöka om rättshjälp. Rättshjälpen i sådan angelägenhet har ansetts omfatta även frågan om underhåll. I fall där såväl socialnämnden som barnets mor såsom ställföreträdare för barnet för talan men med oförenligt innehåll har barnets behov av biträde tillgodosetts genom att två rättshjälpsbiträden förordnats.  
  NJA 1998 s. 135 Ett i bodelnings- och arvskifteshandling intaget förbud mot försäljning av en fastighet, som tillskiftades en av dödsbodelägarna, har, med hänsyn till att förvärvet inte var klart benefikt, ansetts inte utgöra hinder mot utmätning.  
  NJA 1998 s. 139 Fråga, vid klagan över domvilla, om verkan av att Domstolsverket medgivit yrkande om undanröjande av förpliktelse att ersätta motparts rättshjälpskostnad.  
  NJA 1998 s. 142 Genom fastighetsreglering upphävdes ett servitut avseende rätt till överfart över en järnväg. Järnvägsövergången var enda utfart från ett fritidshus beläget på ett område av den härskande fastigheten som var upplåtet med nyttjanderätt. Nyttjanderättshavaren har ansetts vara sakägare vid fastighetsbildningsförrättningen. Även fråga om förrättningsmyndighetens skyldighet att utreda vilka som är sakägare.  
  NJA 1998 s. 145 I den ersättning konkursförvaltare vid sidan av arvode har rätt till för kostnad för fotokopior skall inräknas endast kostnaderna för papper och toner.  
  NJA 1998 s. 148 Resningsärende. Vid överklagande av HovR:ns dom i brottmål åberopar den tilltalade ny bevisning. Sedan prövningstillstånd vägrats, åberopar den tilltalade samma bevisning i resningsärendet. Bevisningen har ansetts uppfylla nyhetskravet i 58 kap 2 § 4 RB. Efter det att HovR:ns dom vunnit laga kraft, avskedades den dömde från tjänst som polisman. Avskedandet ogiltigförklarades i lagakraftvunnen dom, varvid domstolen fann att det inte var utrett, att polismannen begått de brott som omfattades av den lagakraftvunna brottmålsdomen. Fråga om inverkan av domen i arbetstvisten vid prövningen av resningsansökan.  
  NJA 1998 s. 153 Föreningsstämman i en bostadsrättsförening beslöt enligt stämmoprotokoll om ändring av i den ekonomiska planen angivna grundavgifter. Fråga dels om beslutet fattats med erforderlig majoritet dels om beslutet stred mot den s k likhetsprincipen och generalklausulen i 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.  
  NJA 1998 s. 162 Val av brottspåföljd för mord: fängelse eller överlämnande till rättspsykiatrisk vård?  
  NJA 1998 s. 175 En av bodelningsförrättare förrättad bodelning har inte klandrats inom föreskriven tid. Talan bl a om giltigheten av ett före bodelningen ingånget avtal om fördelningen av makarnas egendom har avvisats.  
  NJA 1998 s. 179 Fråga om interimistiskt beslut om vitesförbud att använda viss firma kunde meddelas på den grunden att firman till följd av förväxlingsbarhet med annat näringskännetecken var vilseledande.  
  NJA 1998 s. 184 I mål om faderskap har samlag mellan modern och svaranden under konceptionstiden inte ansetts utrett genom den muntliga bevisningen. Den rättsgenetiska utredningen som har gjorts med DNA-teknik har emellertid resulterat i sådana värden att det är i det närmaste uteslutet att någon annan än svaranden skulle kunna vara far till barnet. Med hänsyn härtill och då någon omständighet som ändå skulle kunna dra faderskapet i tvivelsmål inte påvisats har HD funnit utrett att svaranden är far till barnet.  
  NJA 1998 s. 189 Klander av skiljedom. En skiljenämnds avgörande har hävts på den grunden att skiljenämnden prövat fordringsanspråk som i ett tidigare skiljeförfarande åberopats kvittningsvis och därvid ogillats. - Part i klanderprocessen har inte ansetts kunna få ett anspråk om återbetalning av ett belopp som erlagts i anledning av den andra skiljedomen prövat förrän frågan om klander slutligt avgjorts.  
  NJA 1998 s. 204 I mål om mordbrand har åklagaren som bevisning åberopat bl a en videoinspelning med uppgift att videobandet visar gärningsmannen i anslutning till brandplatsen vid tiden för branden. Videobandet, som lämnats över av en anonym person, utgör kopia av en originalinspelning, vars tillkomst inte har kunnat klarläggas. Angivna förhållanden har ej ansetts hindra att videoinspelningen åberopas som bevis. Vid bevisvärderingen har oklarheter om bl a bevisets tillkomst påverkat bedömningen av vilka slutsatser som kan dras på grundval av beviset.  
  NJA 1998 s. 214 När konkursbeslut undanröjts på grund av grovt rättegångsfel bestående i att gäldenären inte i laga ordning delgivits konkursansökningen och kallelse till förhandling i konkursärendet, har staten ansetts få svara för de uppkomna konkurskostnaderna.  
  NJA 1998 s. 219 I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad till utdelning i konkursen också för ränta enligt vad som gäller för arbetstagarnas fordringar.  
  NJA 1998 s. 225 När talan har förts mot beslut av HovR att inte meddela tillstånd till prövning där av ett dispositivt tvistemål, har klaganden ansetts vara oförhindrad att i HD åberopa nya omständigheter till stöd för sitt yrkande om tillstånd till målets prövning i HovR:n.  
  NJA 1998 s. 228 Fråga om jäv enligt 4 kap 13 § 10 RB.  
  NJA 1998 s. 232 Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i tvist angående bevakning i konkurs.  
  NJA 1998 s. 238 Fråga om livsvarigt underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad.  
  NJA 1998 s. 244 A, som ensam fört ansvars- och skadeståndstalan mot B i HovR:n, återkallade sin talan med anledning av att B avlidit. Omständigheterna har ansetts vara sådana att kostnaderna för B:s försvar i HovR:n skall stanna på staten. 18 kap 5 § 2 st och 13 § samt 31 kap 11 § RB.  
  NJA 1998 s. 246 Fråga om häktning i HovR efter frikännande dom i TR.  
  NJA 1998 s. 252 Frågor om vilka fordringar som omfattas av preskriptionsbestämmelsen i 12 kap 61 § JB och om från vilken tidpunkt preskriptionsfristen skall räknas. Dessutom fråga huruvida den preskriptionsavbrytande verkan består när en väckt talan har avvisats.  
  NJA 1998 s. 259 Skuldsanering har inte beviljats före detta näringsidkare i visst fall då skulderna uppkommit till följd av underlåtenhet att till staten betala arbetsgivaravgift och för anställda innehållen A-skatt.  
  NJA 1998 s. 265 Sedan den europeiska utlämningskonventionen trätt i kraft i förhållande till Lettland har konventionen vid prövning enligt 9 § utlämningslagen ansetts tillämplig även i fall där framställningen gjorts före ikraftträdandet.  
  NJA 1998 s. 267 En förälder som inte är vårdnadshavare men som har sina barn hos sig under drygt en tredjedel av tiden har ansetts inte bo varaktigt tillsammans med barnen och därför vara skyldig att betala underhållsbidrag till barnen. Bidragen har bestämts med beaktande av umgängets omfattning. 7 kap 2 och 4 §§ FB.  
  NJA 1998 s. 275 Man och kvinna som är sambor har båda regelbundet satt in pengar på mannens bankkonto, enligt uppgift i syfte att betala gemensamma skulder med de insatta medlen. Fråga om medlen hållits avskilda på sätt som avses i lagen (1944:181) om redovisningsmedel.  
  NJA 1998 s. 278 Fråga om förutsättningar förelegat att med tillämpning av 42 kap 5 § 1 st andra meningen RB ogilla käromål utan utfärdande av stämning.  
  NJA 1998 s. 283 Vid val av påföljd för skattebedrägeri har beaktats att lång tid förflutit sedan brottet begicks.  
  NJA 1998 s. 300 Fråga om påföljd för bokföringsbrott. 11 kap 5 § BrB.  
  NJA 1998 s. 304 En dödsbodelägare som bodde kvar på dödsboets jordbruksfastighet har inte ansetts behörig att upplåta mark på fastigheten för ett garage.  
  NJA 1998 s. 310 Fråga om förutsättningar förelegat för rätt till kränkningsersättning. 1 kap 3 § skadeståndslagen.  
  NJA 1998 s. 319 En målsägande, som väckt enskilt åtal för brott under allmänt åtal, har ansetts kunna komplettera sin ansökan om stämning med ett därefter fattat beslut att allmänt åtal inte skall äga rum.  
  NJA 1998 s. 320 En polismyndighet ansökte i HD om resning till förmån för en bilägare som ålagts betalningsansvar för felparkering enligt en lokal trafikföreskrift. Som grund för ansökningen anfördes att föreskriften upphört att gälla vid tiden för parkeringen. HD har utan föregående kommunikation med bilägaren beviljat resning och undanröjt betalningsansvaret.  
  NJA 1998 s. 321 Riksåklagaren har ansökt om resning till nackdel för tilltalad. Fråga dels om Riksåklagaren haft giltig ursäkt att inte i brottmålet åberopa bevis som var kända innan domen vann laga kraft, dels om bevis som blivit kända för Riksåklagaren därefter men mer än ett år före ansökningen får läggas till grund för prövningen av resningsfrågan.  
  NJA 1998 s. 343 En person undertecknade ett överlåtelseavtal för ett aktiebolag under bildande. Han har gjort gällande att han därvid handlat som företrädare för ett annat bolag såsom stiftare. Då detta förhållande inte framgått av avtalet eller på annat sätt har han ansetts personligen ansvarig för förpliktelser på grund av avtalet.  
  NJA 1998 s. 356 Fråga om utgångspunkten för talefristen i 104 § 4 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.  
  NJA 1998 s. 361 Fråga i mål om återvinning i konkurs om svensk domstols behörighet grundad på svaranden tillkommande fordran som bevakats i konkursen. 10 kap 3 § RB.  
  NJA 1998 s. 364 Genom s k spärrförbindelse har en byggherre som likvid för leveranser överlåtit visst belopp av sin rätt enligt ett byggnadskreditivkontrakt till leverantören, varvid det för utbetalning ur kreditivet förutsatts att leverantören hos kreditgivaren kunde styrka sin rätt mot byggherren genom attest från denne eller på annat sätt. Fråga om leverantörens rätt enligt spärrförbindelsen, när kreditgivaren sagt upp kreditivet efter det att leverantören påkallat lyftning av beloppet men innan leverantören kunnat styrka sin rätt.  
  NJA 1998 s. 375 Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En skadelidande som är berättigad till ersättning för inkomstförlust enligt 9 § trafikskadelagen och 5 kap 1 § skadeståndslagen har rätt till ersättning även för inkomstbortfall föranlett av strukturellt eller konjunkturellt betingad arbetslöshet som uppkommit i ny yrkesverksamhet till vilken den skadelidande omskolats, i den mån det kan hållas för visst att något motsvarande inkomstbortfall inte skulle ha drabbat honom, om skadefallet inte hade inträffat.  
  NJA 1998 s. 379 Sakrättsligt giltigt förvärv?  
  NJA 1998 s. 387 Reglerna i 18 kap 8 a § RB om vilka rättegångskostnader som är ersättningsgilla i småmål har ansetts tillämpliga även när en part eller hans ombud har vållat kostnad för motparten genom vårdslöshet eller försummelse (18 kap 6 eller 7 §).  
  NJA 1998 s. 390 Innehållet i en assurerad försändelse tillgreps under postbefordran av arbetstagare på Posten. Enligt en av Posten meddelad kungörelse var dess ansvar för assurerade försändelser begränsat. Begränsningarna har inte ansetts omfatta skada på grund av den egna personalens brottsliga handlande.  
  NJA 1998 s. 400 Fråga om förutsättningar för tvångsförsäljning av bostadsrätt föreligger, när bostadsrättshavare som sagts upp på grund av bristande betalning av årsavgift invänder att avgiften inte betalats på grund av hinder och men i nyttjanderätten. 7 kap 30 § och 8 kap 4 § bostadsrättslagen (1991:614).  
  NJA 1998 s. 407 Fråga i mål angående ansvar för fel i fastighet i vad mån köpare till stöd för att han fullgjort sin undersökningsplikt kan åberopa innehållet i ett av honom före köpet anskaffat besiktningsutlåtande. 4 kap 19 § 2 st JB.  
  NJA 1998 s. 417 Prövningstillstånd krävs i HovR även vid fastställelsetalan, om tvisteföremålets värde uppenbart inte överstiger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. 49 kap 12 § RB.  
  NJA 1998 s. 419 I mål om klander av föreningsstämmobeslut har ett styrelseval undanröjts. Av styrelsen före undanröjandet utfärdade kallelser och andra förberedande åtgärder inför en ny stämma har alltjämt ansetts äga giltighet, varför klandertalan beträffande den senare stämman ogillats.  
  NJA 1998 s. 423 Bilförare har dömts för smitning när hon avvikit från platsen för en kollision med en annan bil, som inte fick någon skada vid kollisionen. 5 § 1 st. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.  
  NJA 1998 s. 426 En lokalhyresgäst kan inte samtidigt säga upp ett hyresavtal för såväl villkorsändring som avflyttning.  
  NJA 1998 s. 430 Fråga om verkan av att lokalhyresgäst efter uppsägning för villkorsändring återkallat sin ansökan om medling. 12 kap 58 a § 2 st JB.  
  NJA 1998 s. 438 I syfte att undvika preskription har en part väckt talan om fastställelse av att motparten är skadeståndsskyldig, trots att det ännu inte kan avgöras om någon slutlig skada uppkommer. Denna talan har ansetts tillåtlig.  
  NJA 1998 s. 443 I ärende om utmätning för uttagande av bl a böter och skatt har staten ansetts inte kunna med tillämpning av 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden få ersättning från motparten för sina kostnader i ärendet.  
  NJA 1998 s. 448 Sedan ett fel uppstått i ett kärnkraftverk uppdagas att anläggningen inte uppnår fastställd säkerhetsnivå. Fråga vid bestämmande av ersättning ur avbrottsförsäkring om åtgärder, som vidtagits för att säkerhetsnivån skall uppnås, grundar rätt till ersättning eller om ersättning skall betalas endast för tid som har gått åt för att återställa anläggningen i det fysiska skick den hade före händelsen.  
  NJA 1998 s. 462 Fråga om priset på en överlåten bostadsrätt är tillräckligt noggrant angivet för att överlåtelseavtalet skall anses giltigt.  
  NJA 1998 s. 467 Frågor om värdering av fast egendom och om jämkning vid bodelning efter äktenskapsskillnad.  
  NJA 1998 s. 474 En verkstad, som utför service, underhåll och reparation av bilar men som inte är auktoriserad av Aktiebolaget Volvo, har vid vite förbjudits att för sin näringsverksamhet och för sina tjänster använda kännetecknet Volvo. 3, 4 och 9 §§ varumärkeslagen (1960:644); art 6 i EG:s varumärkesdirektiv (89/104/EEG).  
  NJA 1998 s. 487 Ett leasingföretag skuldsatte sig genom att köpa bilar från ett närstående bilföretag. Skulden kvittades därefter mot fordringar som leasingföretaget hade på bilföretaget. Sedan bilföretaget gått i konkurs har transaktionerna ansetts återvinningsbara trots att de inte avvikit från vad som varit normalt i företagens reguljära affärsförbindelser. 4 kap 5 § KL.  
  NJA 1998 s. 501 I mål om utvisning har bl a förhållandena i utlänningens hemland (Somalia) ansetts böra leda till att det av humanitära skäl ej förordnades om utvisning.  
  NJA 1998 s. 507 Sedan en anhållen misstänkt vägrat att yttra sig vid polisförhör utan sin försvarares medverkan, har den offentlige försvararen biträtt vid förhör under en söndag, varefter häktningsförhandling hållits under måndagen. Omständigheterna har ansetts ge anledning till avvikelse från den av regeringen fastställda timkostnadsnormen vid bestämmande av ersättning till försvararen. 21 kap 10 § RB.  
  NJA 1998 s. 512 Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn till den mängd som producerats i förening med att odlingen bedrivits i stor skala, systematiskt och med användning av avancerad utrustning, bedömts som grovt narkotikabrott. - Även fråga om tillämpning av 51 kap 23 a § RB.  
  NJA 1998 s. 520 Sedan en bank underrättats om att en värdepappersdepå hos banken pantsatts som säkerhet för ett lån, har banken utan panthavarens medgivande lämnat ut aktierna i depån till ägaren. Banken har ansetts skyldig ersätta långivaren för att lånet inte infriades. - Bestämmelserna i 18 kap 9 § HB om preskription av sysslomans ansvar har inte ansetts tillämpliga i förhållandet mellan banken och långivaren.  
  NJA 1998 s. 533 En advokat lämnade enligt egen uppgift ett överklagande för postbefordran tre dagar före överklagandetidens utgång. Att så skulle ha skett motsades emellertid av att försändelsen poststämplats dagen före den sista dagen för överklagande. Överklagandet kom in till överrätten en dag för sent. Återställande av försutten tid har vägrats.  
  NJA 1998 s. 534 Fråga huruvida gåva till syftet är att likställa med testamente. 7 kap 4 § ÄB.  
  NJA 1998 s. 545 En person överlät genom gåvor andelar i en segelbåt som befann sig i överlåtarens och förvärvarens sambesittning. Då överlåtaren haft kvar äganderätt till andel i båten har förvärvaren ansetts bli skyddad mot överlåtarens borgenärer redan i och med överlåtelseavtalet. 4 kap 19 § 2 st UB.  
  NJA 1998 s. 552 Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts i sina väsentliga delar vara analogt tillämplig på ett bostadsarrende avseende mark med arrendatorerna tillhörig byggnad.  
  NJA 1998 s. 559 Hur omfattande efterforskningar måste en domstol företa när en person begär att få ta del av alla domar, utan begränsning till slag eller tid, som domstolen meddelat avseende en namngiven person?  
  NJA 1998 s. 561 Offentlig försvarare, som själv orsakat merkostnad för tidsspillan och utlägg genom att resa mellan semesterort och domstolsorten, har tillerkänts ersättning för motsvarande lägre kostnader avseende resa mellan kontorsorten och domstolsorten.  
  NJA 1998 s. 563 Ritningar över byggnadsmoduler har ansetts med hänsyn till individuella särdrag vara upphovsrättsligt skyddade. 1 § 2 st lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
  NJA 1998 s. 574 Fråga om skiljemannaarvodens skälighet. 23 § lagen (1929:145) om skiljemän.  
  NJA 1998 s. 581 Ansökan om adoption har lämnats utan vidare åtgärd i ett fall då sökanden avlidit innan rätten tagit ställning till ansökan.  
  NJA 1998 s. 583 Fråga vilken betydelse en borgensförbindelse har för straffansvar och skadeståndsskyldighet för förskingringsbrott, när borgensåtagandet avsett också annan betalningsskyldighet än den som gällt de medel som den åtalade haft att redovisa för.  
  NJA 1998 s. 590 Fråga om skyldighet för bank att i mål om krav på betalning tillhandahålla hos banken förvarade skriftliga handlingar. 38 kap 2 § RB. (I och II.)  
  NJA 1998 s. 598 Frågor om rätt till ersättning i arvsskattemål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m m.  
  NJA 1998 s. 602 Vittnes begäran om ersättning för inställelse skall i princip framställas innan målets handläggning avslutas.  
  NJA 1998 s. 604 Fråga om den som endast en kort stund hållit i en s k butterflykniv innehaft kniven i den mening som avses i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt om i så fall gärningen varit att bedöma som ringa.  
  NJA 1998 s. 608 Ett aktiebolag som upplösts genom konkurs har ansetts ha rätt att ansöka om resning beträffande beslutet att försätta bolaget i konkurs.  
  NJA 1998 s. 610 En kommun överlät genom ett köpekontrakt ett område av en fastighet med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande. Fastän de kommunala representanter som undertecknade köpekontraktet inte var behöriga att binda kommunen vid köpet och kommunen hade obegränsad frihet att tillträda eller förkasta avtalet, har ett villkorligt köp enligt 4 kap 4 § JB ansetts föreligga när köpekontraktet undertecknats. Fristen för ansökan om fastighetsbildning enligt 4 kap 7 § JB har börjat löpa från samma tidpunkt.  
  NJA 1998 s. 617 En traktorförare tog med en traktorgrävare tre skoptag i en åker i syfte att luckra upp markytan och slet därvid av en telekabel som var förlagd på 45 cm djup. Markägaren och traktorföraren, som båda kände till att det fanns en kabel nedlagd på fastigheten, har ansetts genom vårdslöshet ha vållat skadan genom att utföra grävningsarbetet utan föregående kabelanvisning.  
  NJA 1998 s. 625 En revisionsbyrå har ådragit sig ett skadeståndsansvar genom att före klients försäljning av en fastighetsandel lämna felaktig uppgift om beskattningen av realisationsvinsten. På grund av allmänna förhållanden på marknaden sjönk senare fastighetens värde och klienten fick ett par år senare möjlighet att till lägre pris köpa en annan ägares andel av fastigheten. Dessa omständigheter har befunnits sakna betydelse för skadebedömningen.  
  NJA 1998 s. 633 Fråga huruvida viss information utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Tillika fråga om skadestånd enligt lagen.  
  NJA 1998 s. 654 En ansökan om återställande av försutten tid har avslagits därför att fullföljdsförbudet i 54 kap 7 § RB har ansetts omfatta även det fallet att HovR har fastställt TR:s beslut enligt vilket TR:n har ogillat en invändning om att en i målet åberopad motfordran skulle enligt avtal prövas av skiljemän.  
  NJA 1998 s. 656 Fråga om allmän domstols behörighet att pröva tvist om återbetalning av avgifter för kommunal barnomsorg (I) respektive tvist om avgifter enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting (II).  
  NJA 1998 s. 675 Fråga i mål om vårdnad om barn vilken betydelse som skall tillmätas det förhållandet att modern hindrat fadern från att utöva honom av domstol medgiven umgängesrätt. 6 kap 2 a § FB.  
  NJA 1998 s. 685 Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan.  
  NJA 1998 s. 691 Fråga om mål rörande klander av skiljedom och mål angående skiljemäns arvoden kan förenas i en rättegång enligt 14 kap 7 a § RB.  
  NJA 1998 s. 693 När ett åtal ogillats på den grund att det inte styrkts att den tilltalade fyllt 15 år vid tiden för gärningarna men HovR:n i domskälen uttalat att den funnit utrett att han begått dem, har den tilltalade ansetts sakna rätt att överklaga HovR:ns dom.  
  NJA 1998 s. 698 Prövning, i samband med beslut huruvida skuldsanering skall inledas, av den i 4 § 1 st 2 skuldsaneringslagen (1994:334) angivna förutsättningen att det med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden är skäligt att bevilja skuldsanering.  
  NJA 1998 s. 705 Användning av en personbil, som varit avställd och icke efterbeskattad, har ansetts inte kunna föranleda straff enligt 79 § fordonsskattelagen (1988:327).  
  NJA 1998 s. 706 Fråga om tillämpning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.  
  NJA 1998 s. 713 Reformatio in pejus? Tillika fråga om beaktande av tidigare brottslighet enligt bestämmelsen i 29 kap 4 § BrB.  
  NJA 1998 s. 717 Beslut om uteslutning ur ideell förening med ändamål att uppföra och sköta båthangarer har ansetts kunna prövas av domstol på materiell grund.  
  NJA 1998 s. 728 Fråga vid tillämpning av 4 kap 10 § KL huruvida betalning som erlagts sedan gäldenären dragit över betalningstiden i större omfattning än vad som tidigare brukat ske och sedan borgenären vidtagit indrivningsåtgärder var ordinär. Tillika fråga huruvida svarandens krav på att, vid bifall till kärandens talan, återfå säkerhet som återlämnats vid betalningen skulle ha framställts genom ansökan om genstämning.  
  NJA 1998 s. 734 Fråga om revisors skadeståndsskyldighet enligt 15 kap 2 § aktiebolagslagen för felaktiga uppgifter i årsredovisning samt om jämkning av sådant skadestånd på grund av medvållande.  
  NJA 1998 s. 742 Särregleringen om rättegångskostnadernas fördelning i mål om underhåll till barn för fall då barnet förlorar målet är tillämplig även när barnets talan avskrivs efter återkallelse. 7 kap 19 § FB.  
  NJA 1998 s. 746 Bestämmelsen i 58 kap 6 § 3 st RB angående förordnande i ett resningsärende om inhibition av verkställighet har ansetts analogt tillämplig i fall då någon har meddelats näringsförbud.  
  NJA 1998 s. 747 Sedan en TR avvisat ett dispositivt käromål på den grunden att svaranden inte ansågs ha forum vid svensk domstol, har HovR:n efter överklagande undanröjt avvisningsbeslutet i viss del och återförvisat målet i denna del. HovR:ns återförvisningsbeslut har ansetts kunna överklagas. 54 kap 3 § 2 st RB.  
  NJA 1998 s. 750 Kravbrev, som sänts med post som rekommenderad försändelse, har med hänsyn till omständigheterna ansetts inte ha brutit preskription enligt 5 § 2 st. preskriptionslagen (1981:130)  
  NJA 1998 s. 757 Fråga om värdet av de olika tvisteföremålen skall sammanräknas vid tillämpning av kravet på prövningstillstånd i HovR enligt 49 kap 12 § 1 st RB, när talan förs mot fyra borgensmän som i separata förbindelser åtagit sig ansvar var och en för visst delbelopp av samma skuld.  
  NJA 1998 s. 759 Fråga om betalning var ordinär. 4 kap 10 § KL.  
  NJA 1998 s. 767 En gäldenär som fört ut tillgång av betydande värde från Sverige har åtalats för oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap 1 § 3 st BrB. Fråga om konkurs var förestående.  
  NJA 1998 s. 792 Fråga om rätt till prisavdrag vid köp av bostadsrätt när det fanns ohyra i lägenheten vid tillträdet. 37 och 38 §§ köplagen.  
  NJA 1998 s. 807 Genom en ändring i lagen om allmän försäkring sänktes beloppet beträffande en pension som avräknats som samordningsförmån vid bestämmande av livränta. Fråga om sänkningen utgjort en sådan väsentlig förändring som berättigar till omprövning av livräntans storlek.  
  NJA 1998 s. 814 Sedan mål om försättande i konkurs återförvisats till TR:n, har TR:n låtit delge gäldenären genom s k spikning. Fråga om TR:n borde ha sökt delge det ombud för gäldenären som hade företett rättegångsfullmakt i HovR:n men inte i TR:n. 12 kap 9 § RB samt 11 och 15 §§ delgivningslagen (1970:428).  
  NJA 1998 s. 817 En norsk medborgare, som haft i uppdrag att tjänstgöra som sälfångstinspektör i Norge, har av norsk domstol förpliktats att utge skadestånd till ett antal norska säljägare för att han fällt ärekränkande uttalanden om dem i en rapport om sälfångst, i ett norskt TV-program samt i en film som visats i bl a svensk TV. Fråga om det av hänsyn till artikel 10 i Europakonventionen eller till svensk ordre public förelåg hinder för verkställighet av den norska domen.  
  NJA 1998 s. 829 Fråga i mål om editionsföreläggande om arbetet med att ta fram den begärda informationen utgör skäl att inte meddela editionsföreläggande. Tillika fråga om avvägning mellan bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna.  
  NJA 1998 s. 834 Beslut i fråga som hänskjutits av TR till prövning av HD. Efter det att ett aktiebolag försatts i konkurs utbetalas garantibelopp enligt lönegarantilagen. Fordran avseende av länsstyrelsen erlagda arbetsgivaravgifter på de utbetalda beloppen har ansetts inte kunna göras gällande i bolagets konkurs.  
  NJA 1998 s. 838 Efter andra världskrigets slut fattades i Tyskland beslut om konfiskering av Adolf Hitlers kvarlåtenskap, bl a upphovsrätten till hans bok Mein Kampf, vilken sedermera överläts till Fristaten Bayern. Sedan ett svenskt förlag 1992 gett ut boken förs talan mot förläggaren angående intrång i den upphovsrätt som Bayern sålunda skall ha förvärvat. Det tyska konfiskationsbeslutet har inte tillerkänts verkan beträffande upphovsrätten i Sverige till boken. Fastän det inte anses klarlagt i målet att Bayern innehar upphovsrätten i Sverige till boken har ansvar för upphovsrättsintrång ådömts.  
  NJA 1998 s. 852 En privatperson som leasat en personbil överlät sina rättigheter och skyldigheter enligt leasingavtalet på det företag där han vid tillfället var anställd och fick samtidigt teckna borgen för avtalet. Fråga om leasingföretagets informationsskyldighet gentemot borgensmannen.  
  NJA 1998 s. 857 I ärende om kostnadsersättning till konkursförvaltare har 31 kap 2 § RB ansetts tillämplig. Kostnaden för ombud har emellertid i målet inte ansetts vara skäligen motiverad för att förvaltaren skulle kunna ta tillvara sin rätt.  
  NJA 1998 s. 860 Fråga om HovR bort hålla sammanträde i ett domstolsärende. 14 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.  
  NJA 1998 s. 862 Fråga om rättegångsfel förekommit i HovR genom att ett förhör tagits upp per telefon. 46 kap 7 § 2 st RB.  
  NJA 1998 s. 873 Fråga om en kommun brutit mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling genom att inte anta anbudet med lägsta anbudspris.  
  NJA 1998 s. 888 Sedan Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutat att utesluta en advokat ur samfundet samt beslutet överklagats, har disciplinnämnden i HD åberopat omständigheter som inte haft något samband med de förhållanden som legat till grund för det överklagade beslutet. Dessa omständigheter har inte beaktats vid HD:s prövning.  
  NJA 1998 s. 893 Handläggningen av bostadslån hos länsbostadsnämnd har fördröjts, vilket medfört att lånet utbetalats i ett förhöjt ränteläge. Adekvat kausalitet har ansetts föreligga mellan länsbostadsnämndens dröjsmål och låntagarnas ökade räntekostnader för lånet. 3 kap 2 § skadeståndslagen.  
  NJA 1998 A 1  
  NJA 1998 A 2  
  NJA 1998 A 3  
  NJA 1998 A 4  
  NJA 1998 A 5  
  NJA 1998 B 1  
  NJA 1998 C 1  
  NJA 1998 C 2  
  NJA 1998 C 3  
  NJA 1998 C 4  
  NJA 1998 C 5  
  NJA 1998 C 6  
  NJA 1998 C 7  
  NJA 1998 C 8  
  NJA 1998 C 9  
  NJA 1998 C 10  
  NJA 1998 C 11  
  NJA 1998 C 12  
  NJA 1998 C 13  
  NJA 1998 C 14  
  NJA 1998 C 15  
  NJA 1998 C 16  
  NJA 1998 C 17  
  NJA 1998 C 18  
  NJA 1998 C 19  
  NJA 1998 C 20  
  NJA 1998 C 21  
  NJA 1998 C 22  
  NJA 1998 C 23  
  NJA 1998 C 24  
  NJA 1998 C 25  
  NJA 1998 C 26  
  NJA 1998 C 27  
  NJA 1998 C 28  
  NJA 1998 C 29  
  NJA 1998 C 30  
  NJA 1998 C 31  
  NJA 1998 C 32  
  NJA 1998 C 33  
  NJA 1998 C 34  
  NJA 1998 C 35  
  NJA 1998 C 36  
  NJA 1998 C 37  
  NJA 1998 C 38  
  NJA 1998 C 39  
  NJA 1998 C 40  
  NJA 1998 C 41  
  NJA 1998 C 42  
  NJA 1998 C 43  
  NJA 1998 C 44  
  NJA 1998 C 45  
  NJA 1998 C 46  
  NJA 1998 C 47  
  NJA 1998 C 48  
  NJA 1998 C 49  
  NJA 1998 C 50  
  NJA 1998 C 51  
  NJA 1998 C 52  
  NJA 1998 C 53  
  NJA 1998 C 54  
  NJA 1998 C 55  
  NJA 1998 C 56  
  NJA 1998 C 57  
  NJA 1998 C 58  
  NJA 1998 C 59  
  NJA 1998 C 60  
  NJA 1998 C 61  
  NJA 1998 C 62  
  NJA 1998 C 63  
  NJA 1998 C 64  
  NJA 1998 C 65  
  NJA 1998 C 66  
  NJA 1998 C 67  
  NJA 1998 C 68  
  NJA 1998 C 69  
  NJA 1998 C 70  
  NJA 1998 C 71  
  NJA 1998 C 72  
  NJA 1998 C 73  
  NJA 1998 C 74  
  NJA 1998 C 75  
  NJA 1998 C 76  
  NJA 1998 C 77  
  NJA 1998 C 78  
  NJA 1998 C 79  
  NJA 1998 C 80  
  NJA 1998 C 81  
  NJA 1998 C 82  
  NJA 1998 C 83  
  NJA 1998 C 84  
  NJA 1998 C 85  
  NJA 1998 C 86  
  NJA 1998 C 87  
  NJA 1998 C 88  
  NJA 1998 C 89  
  NJA 1998 C 90  
  NJA 1998 C 91  
  NJA 1998 C 92  
  NJA 1998 C 93  
  NJA 1998 C 94