Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 1993 s. 3 - NJA 1993 C 199[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 1993 s. 3 När omyndig ägt en andel i fast egendom, och förmyndaren begärt försäljning av den fasta egendomen enligt lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt, har samtycke av överförmyndaren ansetts erforderligt.  
  NJA 1993 s. 7 Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för utfartsväg.  
  NJA 1993 s. 13 Efter det att ett lokalhyresavtal hade upphört kvarstannade en underhyresgäst i lokalerna utan stöd i något avtal med fastighetsägaren. Underhyresgästens faktiska nyttjande har ansetts grunda skyldighet att utge ersättning till fastighetsägaren motsvarande skälig hyra för lokalerna. Eftersom fastighetsägarens talan om ersättning grundat sig på det obehöriga nyttjandet har talan bifallits på denna grund utan hinder av att fastighetsägaren påstått att nyttjandet innefattat brott och yrkat skadestånd endast enligt 2 kap 4 § skadeståndslagen.  
  NJA 1993 s. 18 En person har begärts utlämnad på grund av en utevarodom, som meddelats av en överinstans i anledning av hans eget överklagande. Fråga om den dömdes rätt att försvara sig kan anses ha blivit nöjaktigt tillgodosedd. 9 § 3 st andra meningen lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 1993 s. 22 En arbetsgivare har försummat att betala ut lön till en arbetstagare som därför sagt upp anställningen. Vid beräkning av skadestånd åt arbetstagaren enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs har hänsyn tagits till att arbetsgivaren kunnat säga upp anställningen på saklig grund.  
  NJA 1993 s. 26 Fråga om sekretess för vissa uppgifter i TR:s diarium över ärenden om hemlig telefonavlyssning. 5 kap 1 § sekretesslagen (1980:100).  
  NJA 1993 s. 31 En aktieägarminoritets rätt enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) att för bolagets räkning väcka och föra talan om skadestånd till bolaget har ansetts innefatta jämväl rätt att söka verkställighet av en dom i skadeståndsmålet.  
  NJA 1993 s. 34 Ett arvsavstående har inte ansetts hindra utmätning för den avstående arvingens skuld av hans andel i dödsboet, då boet inte underrättats om avståendet. Dessutom fråga om denuntiationskravets innebörd.  
  NJA 1993 s. 38 Försök till varusmuggling avseende knappt 1 hg cannabisharts har med hänsyn till tillvägagångssättet vid smugglingsförsöket ansetts icke kunna utgöra ringa brott.  
  NJA 1993 s. 41 Skadestånd har ansetts kunna utgå till den som tillfogats personskada i form av psykiska besvär till följd av att en närstående blivit uppsåtligen dödad (I och II).  
  NJA 1993 s. 60 En arbetstagare hade på grund av övertidsarbete ett vid arbetsgivarens konkurs innestående anspråk på kompensationsledighet, som han hade rätt att i stället ta ut i pengar. I mål om rätt till statlig lönegaranti har anspråket i förmånsrättshänseende betraktats som en villkorad penningfordran som förföll till betalning vid anfordran.  
  NJA 1993 s. 65 Internationella rättsförhållanden. Fråga om svenskdomsrätt i mål angående vårdnad om barn. Frågan om svensk domsrätt har ansetts skola prövas ex officio.  
  NJA 1993 s. 68 Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott mot underårig (14 år), som på grund av psykiska besvär inte har hörts i målet. Bevisningen har i huvudsak utgjorts av målsägandens videoinspelade berättelse vid polisförhör. Frågor dessutom om utvisning och skadestånd i anledning av brotten.  
  NJA 1993 s. 81 Fråga om jämkning av personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatter och avgifter enligt 77 a § uppbördslagen m fl lagrum.  
  NJA 1993 s. 86 Fråga om ansvar för vållande till annans död och allmänfarlig vårdslöshet, när en lokförare under färd brustit i uppmärksamhet på ljussignaler utmed banan och underlåtit att nedbringa tågets hastighet i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter och därigenom orsakat tågolycka och annans död.  
  NJA 1993 s. 99 Fråga om verkställighet enligt UB kan ske av dom av förvaltningsdomstol angående rätt till särskild omsorg enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m fl.  
  NJA 1993 s. 103 Fråga om förutsättningar förelegat för särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.  
  NJA 1993 s. 107 I mål om umgänge med barn har särskilda skäl ansetts föreligga för att bevilja utlänning rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).  
  NJA 1993 s. 108 Resning har ansetts inte kunna meddelas beträffande beslut under rättegången om kvarstad.  
  NJA 1993 s. 109 Fråga om muntlig förhandling i domstolsärende angående förordnande av god man.  
  NJA 1993 s. 111 Fråga om kommunikation och muntlig förhandling i mål om lönegaranti.  
  NJA 1993 s. 114 Fråga om skälig timersättning till offentlig försvarare för utfört arbete. 21 kap 10 § RB.  
  NJA 1993 s. 119 Tillämpning av 10 kap 20 § 1 st RB.  
  NJA 1993 s. 120 En konkursförvaltare har fortsatt att driva konkursgäldenärens rörelse. Fråga om borgenär med säkerhet i form av pantbrev i tomträtt och i form av företagsinteckning skulle i utdelningsförslaget tillföras särskild kompensation för att tomträtten och den företagsintecknade egendomen hade använts i rörelsen.  
  NJA 1993 s. 124 Omyndiga, som förvärvat fast egendom genom gåva från sin förmyndare, har, eftersom denne var i ond tro beträffande sin äganderätt, ansetts inte ha gjort ett godtrosförvärv enligt 18 kap 1 § JB.  
  NJA 1993 s. 128 Modern till ett barn har vägrat efterkomma domstols avgörande om vårdnadens överflyttande från modern till fadern. Såsom skäl för sin vägran har hon åberopat att fadern tidigare förgripit sig mot barnet sexuellt och att risk förelåg för att detta skulle upprepas. I mål mot modern om ansvar för egenmäktighet med barn har modern gjort gällande straffrihet till följd av nöd. Fråga i målet om betydelsen av att invändningen om incest prövats i vårdnadsmålet och befunnits vara ogrundad.  
  NJA 1993 s. 134 Fråga om gärningsbeskrivningens utformning vid åtal för vårdslöshet i trafik.  
  NJA 1993 s. 137 Fråga om kravet på dubbel straffbarhet enligt 4 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 1993 s. 138 Ett 17 månader gammalt barn som blivit utsatt för mordförsök har ansetts berättigat till ersättning för lidande enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207).  
  NJA 1993 s. 145 Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sist avlidne makens kvarlåtenskap enligt 3 kap 8 § AB. (Prejudikatfrågedispens.)  
  NJA 1993 s. 149 Fråga om ersättningsskyldighet för en golfspelare som under sitt spel skadat egendom tillhörig tredje man.  
  NJA 1993 s. 157 Förare, vilkens körkort återkallats, har kört bil sedan spärrtiden löpt ut, då han av oaktsamhet trodde att han var berättigad härtill, trots att han inte ansökt om körkortstillstånd. Eftersom straffansvar rör olovlig körning förutsätter att föraren haft uppsåt att köra utan att vara berättigad har föraren frikänts. 3 § 1 st lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.  
  NJA 1993 s. 160 Genom införsel har tagits i anspråk arbetsersättning som tillkommer intagen på kriminalvårdsanstalt.  
  NJA 1993 s. 161 Fråga om häktning enligt 24 kap 17 § RB.  
  NJA 1993 s. 163 Tre personer har ingått en generell borgen för en annan persons skulder till en bank. Banken har sedan beviljat gäldenären kredit vid tre olika tillfällen. Till säkerhet för två av krediterna erhöll banken företagshypotek i gäldenärens rörelse. Fråga huruvida borgensansvaret helt eller delvis har fallit bort genom att banken har gjort en otillfredsställande kreditprövning vid beviljandet av krediterna eller eftersatt sin informationsskyldighet gentemot borgensmännen eller genom att banken har gjort sig skyldig till vanvård eller annan försumlighet beträffande företagshypoteken.  
  NJA 1993 s. 178 Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.  
  NJA 1993 s. 182 Fråga om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap 3 § RB i mål om fastställelse av varumärkesintrång och om åtgärder enligt 41 § varumärkeslagen.  
  NJA 1993 s. 188 Vitesförbud enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken. Konkurrensbegränsningsklausul i ett avtal, enligt vilken ett aktiebolag förbundit sig att ej utöva viss verksamhet, har i visst fall ansetts kunna göras gällande även mot annat bolag inom samma koncern.  
  NJA 1993 s. 192 Vid bestämmande av skadestånd för inkomstförlust har skattefri ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring avräknats med det belopp som den förmånen skulle ha uppgått till om den varit skattepliktig. 5 kap 3 § 4 skadeståndslagen. - Vid bestämmande av skadestånd för kostnader och olägenheter i övrigt har skattefrihet för viss del av yrkesskadelivränta inte beaktats. - Vid bestämmande av skadestånd för lyte och men har ett tidigare utbetalt belopp räknats om i dagens penningvärde när beloppet avräknats från den slutliga ersättningen.  
  NJA 1993 s. 1H.  
  NJA 1993 s. 1I.  
  NJA 1993 s. 206 En segelbåt såldes genom ett kreditköp med återtaganderätt till en person. Denne överlät båten obehörigen till annan köpare. Sedan ytterligare två successiva överlåtelser av båten ägt rum såldes båten genom kreditköp ännu en gång till förste köparen i vars besittning segelbåten hela tiden varit kvar. Fråga om skadeståndsskyldighet för den siste säljaren gentemot den ursprunglige säljaren av båten.  
  NJA 1993 s. 211 Fråga om tillämpning av 14 kap 7 a § RB på två mål om återvinning till konkursbo. Tillika fråga om tillämpning av 10 kap 10 § 3 st RB.  
  NJA 1993 s. 213 HD har ansett sig förhindrad att pröva en begäran av riksåklagaren om bevisupptagning i främmande stat enligt art 3 p 1 i den europeiska konventionen d 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål, när det inte i domstolen var anhängigt något mål eller ärende angående ansvar för brott i de avseenden som berördes i riksåklagarens begäran. I § lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol.  
  NJA 1993 s. 214 En tilltalad, som var häktad, begärde efter TR:ns dom att hans offentlige försvarare skulle besöka honom, eftersom han önskade överklaga domen. Efter överläggning med försvararen vid ett besök av denne i häktet har den tilltalade beslutat att nöjdförklara sig. Försvararen har ansetts berättigad till särskild ersättning för detta efterarbete. Fråga också om prövningstillstånd erfordrades i målet.  
  NJA 1993 s. 216 Dröjsmål med att lämna ut allmän handling har inte medfört ansvar, då det berott på förbiseende och ingen sådan omständighet förelegat som talat för att ändå döma till ansvar.  
  NJA 1993 s. 222 Cession av rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring.  
  NJA 1993 s. 226 Resning har ansetts kunna meddelas beträffande dom angående vårdnaden om barn, men rätten till omprövning av vårdnadsfrågan efter ny talan inverkar på möjligheten att erhålla resning.  
  NJA 1993 s. 228 Ett avtal varigenom hyresrätt upplåtits för hyresgästens livstid är ej att betrakta som ett avtal med obestämd hyrestid.  
  NJA 1993 s. 231 Om föreskriven ansökningsavgift inte erlagts, skall domstol avvisa stämningsansökan utan att dessförinnan pröva sin behörighet.  
  NJA 1993 s. 234 Fråga om skyldighet att anteckna arbets- och vilotider vid yrkesmässig vägtransport. Verkställighetsföreskrifter som utfärdats av myndighet har ej ansetts straffsanktionerade i och för sig.  
  NJA 1993 s. 237 Ersättning till en offentlig försvarare i ett mycket omfattande mål angående komplicerad ekonomisk brottslighet, vilket under ett halvt år tagit försvararens hela arbetstid i anspråk, har utgått med cirka en tredjedel utöver vad som skulle följa av timkostnadsnormen i brottmålstaxan.  
  NJA 1993 s. 242 Frågor i ärende om utlämning till Ryska Federationen för kapning av luftfartyg huruvida hinder mot utlämning förelåg enligt 7 eller 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 1993 s. 245 En arbetstagare vid ett gatukontor tillfogades kroppsskada i samband med ombyggnadsarbeten. Fråga huruvida en avdelningschef på grund av sin ställning inom gatukontoret har ett straffrättsligt ansvar för olyckan enligt 3 kap 8 § BrB.  
  NJA 1993 s. 252 Fråga vid vilken tidpunkt tillämpning av skiljeavtal påkallats.  
  NJA 1993 s. 257 Fråga om skälig timersättning till målsägandebiträde för utfört arbete och tidsspillan.  
  NJA 1993 s. 260 Regeringen har fastställt timkostnadsnorm för år 1993 att läggas till grund för Domstolsverkets beslut om taxa som avses i 21 kap 10 § RB. Fråga om regeringens beslut står i uppenbar strid med bestämmelsen i §:n om offentlig försvarares rätt till skälig ersättning och taxan därför enligt 11 kap 14 § regeringsformen inte skall tillämpas.  
  NJA 1993 s. 263 Fråga om ägaren av en byggnad har rätt att utan arkitektens tillstånd utnyttja kopior av originalritningarna för att framställa nya ritningar i samband med ändring av byggnaden. Tillika fråga om skyldighet att ange arkitektens namn på de nya ritningarna. 13 § upphovsrättslagen (1960:729).  
  NJA 1993 s. 274 Sedan ett för högt saldobelopp av misstag införts i en bankbok, har kontohavaren företett bankboken i samband med ett uttag och därvid utfått medel utöver det verkliga tillgodohavandet på kontot. Kontohavaren har dömts för bedrägeri.  
  NJA 1993 s. 277 Sedan ett barn bortförts av fadern och denne på grund härav dömts för egenmäktighet med barn har han åter dömts för sådant brott på den grunden att han vägrat uppge vem som hade hand om barnet. Fråga, när barnet alltjämt ej kommit till rätta, om fadern på nytt skall anses ha gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn genom underlåtenhet att lämna uppgifter. Tillika fråga om bevisningen för att fadern skall ha kunnat lämna uppgifter av betydelse.  
  NJA 1993 s. 292 En svensk medborgare har med ett utländskt fartyg transporterat narkotika från internationellt vatten utanför Marocko dels direkt till Nederländerna dels via Danmark och Storbritannien till Nederländerna. Påföljden har bestämts med hänsyn till nederländsk lag, som har lägst straffmaximum.  
  NJA 1993 s. 299 Domstolsverket har ansetts ha rätt att föra talan mot slutligt beslut av TR angående byte av offentlig försvarare.  
  NJA 1993 s. 302 Sedan ett samboförhållande upplösts och den ena sambon med anledning härav ansökt om förordnande av bodelningsförrättare, invänder den andra sambon att sökanden förlorat sin rätt till bodelning, eftersom begäran härom inte framställts i nära anslutning till att samlevnaden upphört. Fråga om förutsättningarna för att bifalla ansökningen. (I och II.)  
  NJA 1993 s. 308 Fråga om beviskravet för att en vadeinlaga inkommit till TR:n i rätt tid, när inlagan uppges ha sänts till TR:n med telefax.  
  NJA 1993 s. 319 Ägarna av en fastighet har sålt den till ett av dem själva ägt handelsbolag för att uppnå skattemässiga fördelar. Säljaren har yrkat att köpet skall förklaras ogiltigt eftersom förutsättningen beträffande skatten brustit. Med hänsyn till dessa speciella omständigheter har talan, som väckts efter det att bolaget fått lagfart och som medgetts av bolaget, ansetts kunna bifallas.  
  NJA 1993 s. 321 Sedan en person av HovR dömts till fängelse för försök till grovt rån och börjat avtjäna straffet, har HD i resningsärende funnit synnerliga skäl föreligga för att skuldfrågan skulle prövas på nytt och till följd härav beviljat resning enligt 58 kap 2 § 4 RB. Med hänvisning till att den dömde alltjämt fick anses vara på sannolika skäl misstänkt för brottet och till att häktningsskäl förelåg har HD ej funnit skäl att inhibera verkställigheten av HovR:ns dom.  
  NJA 1993 s. 324 Formkravet för överlåtelse av fast egendom i 4 kap 1 § JB har ansetts inte tillämpligt i fråga om överlåtelse av s k dold äganderätt till fastighet.  
  NJA 1993 s. 331 Fråga om sökandens behörighet i mål enligt 2 kap 5 § 1 st 1 VL.  
  NJA 1993 s. 337 Sedan A fört talan mot B med yrkande att B:s förvärv från A av en arrendelägenhet skulle förklaras ogiltigt på den grunden att A före B:s förvärv överlåtit lägenheten till C, har A:s talan ogillats genom lagakraftägande dom. Domen har inte ansetts äga rättskraft mot C.  
  NJA 1993 s. 341 Fråga, beträffande s k holografiskt testamente, dels om det förelegat en nödfallssituation dels om testamentshandlingen kunde anses undertecknad. 10 kap 3 § 1 st ÄB.  
  NJA 1993 s. 350 Den som innehar en bostadsrättslägenhet i andra hand har ansetts kunna intervenera enligt 14 kap 9 § RB i en rättegång om förverkande av bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten men inte få ställning som självständig intervenient enligt 14 kap 11 § 2 st RB. - Den som har förvärvat en självständig nyttjanderätt till en bostadsrättslägenhet har ansetts över huvud taget inte kunna intervenera enligt 14 kap 9 § RB i en rättegång om förverkande av bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten.  
  NJA 1993 s. 354 Särskild talan har inte ansetts tillåten mot beslut av vattenöverdomstolen att inhibera av vattendomstol meddelat verkställighetsförordnande.  
  NJA 1993 s. 356 Fråga, beträffande verkställighet av kvarstad för fordran, huruvida gäldenären hade rätt att få viss ianspråktagen egendom utbytt mot att säkerhet ställdes resp att ett kontantbelopp inbetalades.  
  NJA 1993 s. 360 Frågor i mål angående ansvar för tjänstefel om det funnits lagligt stöd för polismans beslut om frihetsberövande av personer som hämtats eller medtagits till förhör (I och II) resp om omhändertagande enligt 13 § polislagen (III).  
  NJA 1993 s. 389 Part har i enlighet med fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § FB ansetts inte få överklaga HovR:s dom beträffande bl a underhållsbidrag, oaktat parten fört talan även mot ett i domen intaget beslut om ersättning till rättshjälpsbiträde.  
  NJA 1993 s. 390 En tidningsartikel, till vilken en hos ett tidningsföretag anställd medarbetare var upphovsman, har publicerats av ett annat tidningsföretag utan att det företaget fått artikeln överlåten till sig. Fråga huruvida medarbetaren, med hänsyn till innehållet i det för tidningsbranschen gällande kollektivavtalet, haft en självständig rätt till ersättning av detta företag för skada som tillfogats honom genom det olovliga utnyttjandet.  
  NJA 1993 s. 401 I mål om underhållsbidrag till barn har den bidragsskyldige begärt att bidragen skall bestämmas med beaktande av att barnen tidvis vistas hos honom. Fråga om förutsättningar härför föreligger.  
  NJA 1993 s. 405 Beslut av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd kan bli föremål för resning. Eftersom nämnden ej är förvaltningsmyndighet prövas ansökan av HD.  
  NJA 1993 s. 406 Gåvoskattemål. Fråga om värderingen av aktier på den s k C listan (I-III).  
  NJA 1993 s. 420 Internationella rättsförhållanden. Fråga om underhållsbidrag till barn med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland har bedömts enligt tysk rätt. Underhållsskyldighet mot vuxet barn har inte ansetts strida mot rättsordningen här i riket (ordre public).  
  NJA 1993 s. 427 Ansökningar om resning och återställande av försutten tid samt domvillobesvär avseende kronofogdemyndighets utslag i mål om betalningsföreläggande har ansetts böra prövas av hovrätt.  
  NJA 1993 s. 429 Vid köp av begagnad personbil från privatperson har köparen, som underlåtit att genom kontakt med bilregistret eller på annat likvärdigt sätt kontrollera äganderätten till bilen, ansetts inte ha gjort ett godtrosförvärv. 2-3 §§ lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.  
  NJA 1993 s. 436 Den omständigheten, att en säljare tillbakavisat och bemött de anmärkningar köparen framställt rörande den överlåtna egendomens beskaffenhet, har inte ansetts hindra säljaren från att senare invända att köparen reklamerat för sent. Dessutom fråga om, dels vilken betydelse som skulle tillmätas en uppgift intagen i köpeavtalets ingress, dels huruvida säljaren skulle anses ha friskrivit sig från ansvar för uppgiftens riktighet. 52 § lagen (1905:38 s 1) om köp och byte av lös egendom. 32 § avtalslagen.  
  NJA 1993 s. 453 Dom eller lagsökningsutslag avseende fastställelse till betalning ur fast egendom kan, sedan utmätningsverkan förfallit, användas för ny utmätning. 4 kap 27 § UB.  
  NJA 1993 s. 456 Fråga om påföljd för en yngling som gjort sig skyldig till bl a tre rån när han var 16 år.  
  NJA 1993 s. 468 Köpekontrakt och köpebrev avseende fast egendom innehöll ett förbud för köparen att sälja egendomen. Överlåtelseförbudet, som tillkommit i säljarens intresse, ansågs likväl sakna verkan mot köparens borgenärer. Egendomen ingick därför i köparens konkursbo. 4 kap 3 § och 20 kap 14 § JB, 5 kap 5 § UB och 3 kap 3 § KL.  
  NJA 1993 s. 474 Dom på underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad har jämkats med hänsyn till att den underhållsberättigade fått pension.  
  NJA 1993 s. 480 Tillgrepp av pass har ansetts inte utgöra stöld utan egenmäktigt förfarande.  
  NJA 1993 s. 484 I mål om personlig betalningsskyldighet för styrelseledamöter enligt 13 kap 2 § aktiebolagslagen har fråga uppkommit i vad mån bolagets utvecklingskostnader hade fått tas upp som en tillgång i en kontrollbalansräkning.  
  NJA 1993 s. 507 Talan om fastställelse inför kommande bodelning av om make vid tidpunkten för väckande av talan om äktenskapsskillnad varit innehavare av bostadsrätt har ansetts kunna enligt 13 kap 2 § RB upptas till prövning.  
  NJA 1993 s. 511 Ägare av registreringspliktig fritidsbåt hade fällts till ansvar för att han underlåtit att inom föreskriven tid anmäla båten för registrering. Sedan lagen (1987:773) om fritidsbåtsregister upphört att gälla har ägaren frikänts med stöd av 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av brottsbalken.  
  NJA 1993 s. 512 Med hänsyn till den stora förekomsten av mål om obetalda trafikförsäkringsavgifter och till en uppgiven oenhetlig praxis i fråga om skyldigheten att i vissa sådana mål utge ersättning för inkassokostnader och rättegångskostnader har tillstånd till prövning i HovR av ett sådant mål ansetts böra meddelas.  
  NJA 1993 s. 515 Vid utmätning av andel i fastighet, på vilken lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter är tillämplig, har förordnande om försäljning av hela fastigheten ansetts kunna meddelas. 8 kap 8 § 1 st UB.  
  NJA 1993 s. 517 Fråga om personer som föreslagits till granskningsmän i konkurs varit lämpliga för uppdraget. 7 kap 30 § KL.  
  NJA 1993 s. 524 Fråga, sedan en fastighet utmätts, om avkastning av fastigheten kan bli föremål för särskild utmätning och om verkan av en begäran om s k sysslomannaskap enligt 12 kap 8 § UB.  
  NJA 1993 s. 529 I gåvobrev intaget förbud att överlåta den bortgivna egendomen har ansetts innefatta förbud även mot att pantsätta egendomen, om inte annat uttryckligen angivits eller framgår av andra omständigheter.  
  NJA 1993 s. 533 Gåvoskattemål. Beräkning av vederlag vid gåva (I och II). I. Vid gåva från far till son av fast egendom föreskrevs såsom villkor att sonen skulle som vederlag till fadern utge ett räntebärande skuldebrev på visst belopp. Enligt det i samband därmed upprättade skuldebrevet skulle skulden avskrivas med 2 000 kr årligen eller "högst gällande belopp avseende aktuellt år med hänsyn till gåvoskattelagen". Fadern ansågs ha utfäst sig att inte fordra betalning av skuldebrevets kapitalbelopp. Vid beräkning av det gåvoskattepliktiga beloppet beaktades endast ränteförpliktelsen. Värdet av denna förpliktelse uppskattades enligt principerna för den vid arvs- och gåvoskattelagen fogade tabell I. II. Såsom villkor vid gåva av fast egendom till två barn föreskrev föräldrarna att vartdera barnet skulle överlämna en revers på visst belopp till var och en av dem. Reverserna skulle amorteras med 2 000 kr per år. Av utredningen i målet ansågs framgå att föräldrarna och barnen kommit överens om att amortering skulle ske genom att  
  NJA 1993 s. 539 Ett företag som säljer kontorsutrustning har sänt ut erbjudanden till ett stort antal arbetsplatser, såväl offentliga som privata. I erbjudandena, som varit adresserade till olika arbetstagare, utfäste sig företaget att skänka en freestyle-apparat, om produkter ur företagets katalog beställdes för mer än ett visst angivet belopp. Fråga huruvida förfarandet kan medföra ansvar för bestickning.  
  NJA 1993 s. 549 Vid bestämmande av underhållsbidrag till barn har hänsyn tagits till en skuld som den bidragsskyldige ådragit sig vid avyttringen av familjens gemensamma villafastighet.  
  NJA 1993 s. 553 Två skolpojkar har inlåtit sig i bråk. Så länge följderna begränsar sig till smärta och ringare övergående skador har det ansetts ligga i situationen som sådan att ansvar för ofredande eller misshandelsbrott inte kan komma i fråga. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser om samtyckes ansvarsbefriande verkan.  
  NJA 1993 s. 555 I ett hyreskontrakt har hyrestiden bestämts till fem år med klausul om förlängning tills vidare om ej avtalet sagts upp senast 24 månader före utgången av femårstiden. I händelse av förlängning har likaledes överenskommits en uppsägningstid av 24 månader. Sedan hyrestiden till följd av utebliven uppsägning förlängts utöver femårstiden, har uppsägning beträffande tillsvidareavtalet ansetts kunna ske, med verkan att uppsägningstiden för det avtalet genast börjar löpa, redan innan femårstiden gått till ända.  
  NJA 1993 s. 560 Gåva av bostadsrätt har ansetts bli fullbordad i förhållande till givaren först då föreningen underrättas om gåvan.  
  NJA 1993 s. 566 Ombud för en tidigare tilltalad i mål om ansvar för sexualbrott har tillåtits att använda sekretessbelagda uppgifter i det målet för att tillvarata klientens rätt vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.  
  NJA 1993 s. 569 Tilltalads rätt till ersättning för rättegångskostnad har inte ansetts kunna överlåtas så länge ersättningsfrågan inte är slutgiltigt avgjord med följd att grund inte funnits föreligga för den till vilken överlåtelse påstås ha skett att som part inträda i rättegången.  
  NJA 1993 s. 570 Fråga om rätt för make att lång tid efter äktenskapsskillnad påkalla bodelning och förordnande av bodelningsförrättare.  
  NJA 1993 s. 571 Fråga om domare mot vilken jäv anförts ägt deltaga i prövningen av jävsfrågan. - Tillika fråga om domaren varit jävig.  
  NJA 1993 s. 579 Ett aktiebolags konkurs har avslutats med överskott, till följd varav bolaget enligt 13 kap 19 § 2 st aktiebolagslagen (1975:1385) skall träda i likvidation. Fråga om behörighet för bolagets styrelse att företräda bolaget i avbidan på att likvidationsförfarande inleds (I och II).  
  NJA 1993 s. 583 Fråga om jämkning av äktenskapsförord enligt 12 kap 3 § ÄktB.  
  NJA 1993 s. 591 Beslut enligt 5 kap 9 § 1 st RB om förbud mot ljudupptagning av förhör vid domstol har ansetts inte kunna överklagas genom ett ordinärt rättsmedel.  
  NJA 1993 s. 594 Uppgifter om gåvor från en avliden till vissa bröstarvingar lämnades först i en tilläggsbouppteckning. Bröstarvinge, som kallats till förrättningen för huvudbouppteckning, väckte enligt 7 kap 4 § ÄB talan om återbäring av gåvorna för utfående av laglott sedan mer än ett år förflutit från huvudbouppteckningen men inom ett år räknat från tilläggsbouppteckningen. Talan ansågs ha väckts för sent.  
  NJA 1993 s. 597 Fråga huruvida föreskrifter av Luftfartsverket har stått i strid med någon bestämmelse i överordnad författning. 11 kap 14 § regeringsformen. - Tillika fråga om tillämpning av 5 § 2 st lagen (1964:163) om införande av brottsbalken.  
  NJA 1993 s. 605 Mot beslut varigenom gäldenär försatts i konkurs efter egen ansökan har i princip endast gäldenären själv och behörig företrädare för denne ansetts äga rätt att föra talan. Av aktieägare i gäldenärsbolaget förd talan mot sådant beslut har därför avvisats.  
  NJA 1993 s. 607 Ansökan om resning avseende godkänt föreläggande av ordningsbot har ansetts böra prövas i HovR, oaktat HovR:n tidigare ogillat besvär över ordningsboten.  
  NJA 1993 s. 608 Ett företag ansökte om tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för byggande och drivande av en anläggning för verksamhet som var underkastad krav på tillstånd enligt lagen och lät härefter installera en anläggning som kunde användas för detta ändamål. Sedan åtal väckts mot företrädare för företaget för det att anläggningen installerats före tillståndsbeslutet, uppkommer fråga om betydelsen av att anläggningen kunde användas även för tillståndsfri verksamhet och påstods vara avsedd att bli nyttjad på sådant sätt om tillstånd ej hade meddelats. 10 § miljöskyddslagen.  
  NJA 1993 s. 610 Sexuellt övergrepp mot åttaårig flicka har bedömts som våldtäktsbrott.  
  NJA 1993 s. 616 Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott. Dessutom frågor om gränsdragning dels mellan våldtäkt och grov våldtäkt dels mellan sexuellt ofredande och sexuellt umgänge med barn.  
  NJA 1993 s. 641 Fråga om en skiljeklausul i ett avtal som ett aktiebolag ingått före sin konkurs är bindande för konkursförvaltaren, då denne avser att föra talan mot medkontrahenten om återbäring av olovlig vinstutdelning.  
  NJA 1993 s. 645 Om en arbetsplan fastställts enligt väglagen kan fastighetsdomstol inte med stöd av 4 § miljöskyddslagen förbjuda att vägen anläggs i den sträckning som anges i arbetsplanen.  
  NJA 1993 s. 652 I samband med att en gäldenär överklagade beslut om införsel meddelade kronofogdemyndigheten nytt beslut enligt vilket införselbeloppet sänktes. Eftersom det nya beslutet inte innebar att gäldenärens yrkande tillgodosågs fullt ut, har det ålegat hovrätten att pröva besvärstalan.  
  NJA 1993 s. 653 Fråga om fastighetsdomstols kompetens i tvist om skyldighet att betala ersättning för gatukostnad.  
  NJA 1993 s. 666 Fråga om överflyttning av vårdnad av ett fjortonårigt barn, som sedan späd ålder vistats i ett familjehem. 6 kap 8 § FB. Hinder har inte ansetts föreligga i målet att få förälders umgängesrätt prövad oaktat talan ej väckts genom stämning.  
  NJA 1993 s. 679 Fråga, vid beräkningen av det utmätningsfria beloppet vid löneutmätning, om hänsyn skall tas till gäldenärens merkostnad för s k koshermat. 7 kap 4 och 8 § UB.  
  NJA 1993 s. 681 Ansökan om återställande av försutten tid för att hos arrendenämnd i dess egenskap av skiljenämnd anföra klander mot syn i arrendeförhållande har ansetts skola prövas av hovrätt.  
  NJA 1993 s. 683 Frågan huruvida de i 18 kap 8 a § RB föreskrivna begränsningarna med avseende på ersättningsgilla rättegångskostnader skall tillämpas även när en part genom försumlighet har förorsakat onödiga kostnader för sin motpart (18 kap 6 § RB) har ansetts vara av sådant slag att tillstånd till prövning av frågan i HovR borde meddelas.  
  NJA 1993 s. 686 Fråga om resning beträffande återbetalning av kostnader för offentlig försvarare har ansetts skola prövas enligt reglerna för resning i brottmål.  
  NJA 1993 s. 687 En person upprättade osanna fakturor som användes i bokföringen för ett bolag. Brottsligheten har bedömts som medhjälp till bokföringsbrott som är att anse som grovt. Tillika fråga om påföljd för brottsligheten.  
  NJA 1993 s. 693 En hyresgäst har begärt hyresvärdens samtycke till överlåtelse av en hyresrätt och därvid uppgett till vem överlåtelsen skulle ske. Den omständigheten ensam att den föreslagne hyresgästen förklarat sig inte vara intresserad av att överta hyresrätten har ansetts inte utgöra skälig anledning för hyresvärden att vägra sitt samtycke. 12 kap 32 § JB.  
  NJA 1993 s. 700 En kommun har som huvudman för allmän va-anläggning beslutat att för vissa fastigheter inom va-anläggningens verksamhetsområde anta en särtaxa med förhöjd anläggningsavgift (I) resp att fastställa en tilläggsavgift utöver den gällande taxans anslutningsavgift (II). Vid prövning enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar har avgifterna ansetts ej strida mot bestämmelsen i 26 § om avgiftsskyldighetens fördelning efter skälig och rättvis grund.  
  NJA 1993 s. 718 Fråga om ett rattfylleribrott är att bedöma som grovt rattfylleri på den grunden att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.  
  NJA 1993 s. 723 Sedan talan väckts mot ett aktiebolag angående skadestånd men talan avvisats på grund av en mellan parterna i avtal intagen skiljeklausul, har bolaget försatts i konkurs som avslutats utan överskott. Den till HD fullföljda besvärstalan har avvisats enär bolaget upplösts.  
  NJA 1993 s. 724 Treårspreskriptionen enligt 2 § 2 st preskriptionslagen (1981:130) har ansetts inte tillämplig på kommuns fordran avseende gatukostnader.  
  NJA 1993 s. 727 Fråga om jämkning av skadestånd på grund av uppsåtligt brott, 2 kap 2 § skadeståndslagen. - När skadestånd för en och samma skada jämkats för flera skadevållare har solidariskt ansvar inte ålagts, 6 kap 3 § skadeståndslagen.  
  NJA 1993 s. 740 Fråga om ansvar och betalningsskyldighet för prokurist enligt 81 § och 77 a § uppbördslagen.  
  NJA 1993 s. 746 Fråga om påföljd för försök till försäkringsbedrägeri, avseende bil som försäkringstagaren anmält stulen men i själva verket låtit föra utomlands.  
  NJA 1993 s. 751 Genom dom av TR har fadern till ett barn tillerkänts visst umgänge med barnet. Vad TR:n förordnat skulle gälla även interimistiskt. Efter fullföljd av fadern med yrkande om umgänge i vidare omfattning än vad TR:n medgivit har modern till barnet som vadesvarande yrkat att HovR:n interimistiskt beslutar att umgänget upphör. Grundsatsen om reformatio in pejus har ansetts ej hindra att HovR:n prövar moderns yrkande.  
  NJA 1993 s. 753 Vid ingrepp av fastighetsägare i fast fornlämning, som var skyddad enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m, har fastighetsägaren ansetts förorsaka en sakskada. - Tillika fråga om fastighetsägarens skadeståndsskyldighet skulle påverkas av den nytta Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer fått i form av ökade kunskaper genom den arkeologiska undersökning som föranletts av ingreppet (compensatio lucri cum damno).  
  NJA 1993 s. 760 Fråga om tillämpning av 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 1993 s. 764 Fråga om försäkringsgivares regressrätt enligt 25 § första stycket lagen om försäkringsavtal (1927:77) i fall där skadevållaren har strikt ansvar men detta inte följer av uttrycklig lag utan vilar på en av praxis införd regel. Tillika fråga om beviskravet när i mål om ersättning för vattenskada försäkringsgivare som för regresstalan har bevisbördan för sitt påstående att skadan orsakats av att vatten trängt upp ur det kommunala spillvattennätet och kommunen hävdar att skadan uppkommit på annat sätt.  
  NJA 1993 s. 777 Resning har ansetts inte kunna beviljas i fråga om beslut av Bostadsdomstolen i mål om förlängning av hyresavtal med hänsyn till att ifrågavarande lägenhet sammanslagits med annan lägenhet och därför inte fanns i behåll som en självständig enhet.  
  NJA 1993 A 1  
  NJA 1993 A 2  
  NJA 1993 A 3  
  NJA 1993 A 4  
  NJA 1993 A 5  
  NJA 1993 A 6  
  NJA 1993 A 7  
  NJA 1993 B 1  
  NJA 1993 B 2  
  NJA 1993 B 3  
  NJA 1993 B 4  
  NJA 1993 B 5  
  NJA 1993 C 1  
  NJA 1993 C 2  
  NJA 1993 C 3  
  NJA 1993 C 4  
  NJA 1993 C 5  
  NJA 1993 C 6  
  NJA 1993 C 7  
  NJA 1993 C 8  
  NJA 1993 C 9  
  NJA 1993 C 10  
  NJA 1993 C 11  
  NJA 1993 C 12  
  NJA 1993 C 13  
  NJA 1993 C 14  
  NJA 1993 C 15  
  NJA 1993 C 16  
  NJA 1993 C 17  
  NJA 1993 C 18  
  NJA 1993 C 19  
  NJA 1993 C 20  
  NJA 1993 C 21  
  NJA 1993 C 22  
  NJA 1993 C 23  
  NJA 1993 C 24  
  NJA 1993 C 25  
  NJA 1993 C 26  
  NJA 1993 C 27  
  NJA 1993 C 28  
  NJA 1993 C 30  
  NJA 1993 C 31  
  NJA 1993 C 32  
  NJA 1993 C 33  
  NJA 1993 C 34  
  NJA 1993 C 35  
  NJA 1993 C 36  
  NJA 1993 C 37  
  NJA 1993 C 38  
  NJA 1993 C 39  
  NJA 1993 C 40  
  NJA 1993 C 41  
  NJA 1993 C 42  
  NJA 1993 C 43  
  NJA 1993 C 44  
  NJA 1993 C 45  
  NJA 1993 C 46  
  NJA 1993 C 47  
  NJA 1993 C 48  
  NJA 1993 C 49  
  NJA 1993 C 50  
  NJA 1993 C 51  
  NJA 1993 C 52  
  NJA 1993 C 53  
  NJA 1993 C 54  
  NJA 1993 C 55  
  NJA 1993 C 56  
  NJA 1993 C 57  
  NJA 1993 C 58  
  NJA 1993 C 59  
  NJA 1993 C 60  
  NJA 1993 C 61  
  NJA 1993 C 62  
  NJA 1993 C 63  
  NJA 1993 C 64  
  NJA 1993 C 65  
  NJA 1993 C 66  
  NJA 1993 C 67  
  NJA 1993 C 68  
  NJA 1993 C 69  
  NJA 1993 C 70  
  NJA 1993 C 71  
  NJA 1993 C 72  
  NJA 1993 C 73  
  NJA 1993 C 74  
  NJA 1993 C 75  
  NJA 1993 C 76  
  NJA 1993 C 77  
  NJA 1993 C 78  
  NJA 1993 C 79  
  NJA 1993 C 80  
  NJA 1993 C 81  
  NJA 1993 C 82  
  NJA 1993 C 83  
  NJA 1993 C 84  
  NJA 1993 C 85  
  NJA 1993 C 86  
  NJA 1993 C 87  
  NJA 1993 C 88  
  NJA 1993 C 89  
  NJA 1993 C 90  
  NJA 1993 C 91  
  NJA 1993 C 92  
  NJA 1993 C 93  
  NJA 1993 C 94  
  NJA 1993 C 95  
  NJA 1993 C 96  
  NJA 1993 C 97  
  NJA 1993 C 98  
  NJA 1993 C 99  
  NJA 1993 C 100  
  NJA 1993 C 101  
  NJA 1993 C 102  
  NJA 1993 C 103  
  NJA 1993 C 104  
  NJA 1993 C 105  
  NJA 1993 C 106  
  NJA 1993 C 107  
  NJA 1993 C 108  
  NJA 1993 C 109  
  NJA 1993 C 110  
  NJA 1993 C 111  
  NJA 1993 C 112  
  NJA 1993 C 113  
  NJA 1993 C 114  
  NJA 1993 C 115  
  NJA 1993 C 116  
  NJA 1993 C 117  
  NJA 1993 C 118  
  NJA 1993 C 119  
  NJA 1993 C 120  
  NJA 1993 C 121  
  NJA 1993 C 122  
  NJA 1993 C 123  
  NJA 1993 C 124  
  NJA 1993 C 125  
  NJA 1993 C 126  
  NJA 1993 C 127  
  NJA 1993 C 128  
  NJA 1993 C 129  
  NJA 1993 C 130  
  NJA 1993 C 131  
  NJA 1993 C 132  
  NJA 1993 C 133  
  NJA 1993 C 134  
  NJA 1993 C 135  
  NJA 1993 C 136  
  NJA 1993 C 137  
  NJA 1993 C 138  
  NJA 1993 C 139  
  NJA 1993 C 140  
  NJA 1993 C 141  
  NJA 1993 C 142  
  NJA 1993 C 143  
  NJA 1993 C 144  
  NJA 1993 C 145  
  NJA 1993 C 146  
  NJA 1993 C 147  
  NJA 1993 C 148  
  NJA 1993 C 149  
  NJA 1993 C 150  
  NJA 1993 C 151  
  NJA 1993 C 152  
  NJA 1993 C 153  
  NJA 1993 C 156  
  NJA 1993 C 157  
  NJA 1993 C 158  
  NJA 1993 C 159  
  NJA 1993 C 160  
  NJA 1993 C 161  
  NJA 1993 C 162  
  NJA 1993 C 163  
  NJA 1993 C 164  
  NJA 1993 C 165  
  NJA 1993 C 166  
  NJA 1993 C 167  
  NJA 1993 C 168  
  NJA 1993 C 169  
  NJA 1993 C 170  
  NJA 1993 C 171  
  NJA 1993 C 172  
  NJA 1993 C 173  
  NJA 1993 C 174  
  NJA 1993 C 175  
  NJA 1993 C 176  
  NJA 1993 C 177  
  NJA 1993 C 178  
  NJA 1993 C 179  
  NJA 1993 C 180  
  NJA 1993 C 181  
  NJA 1993 C 182  
  NJA 1993 C 183  
  NJA 1993 C 184  
  NJA 1993 C 185  
  NJA 1993 C 186  
  NJA 1993 C 187  
  NJA 1993 C 188  
  NJA 1993 C 189  
  NJA 1993 C 190  
  NJA 1993 C 191  
  NJA 1993 C 192  
  NJA 1993 C 193  
  NJA 1993 C 194  
  NJA 1993 C 195  
  NJA 1993 C 196  
  NJA 1993 C 197  
  NJA 1993 C 198  
  NJA 1993 C 199