Nytt Juridiskt Arkiv (Högsta Domstolen), NJA 1991 s. 3 - NJA 1991 C 170[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  NJA 1991 s. 3 Leverantör av elektrisk ström debiterade under flera år avgifter för väsentligt mindre kvantiteter ström än dem som i verkligheten förbrukats. Felet var att tillskriva omständigheter för vilka leverantören bar ansvaret. Förbrukaren ansågs ha haft fog för att uppfatta sina betalningar på grundval av erhållna räkningar som slutgiltiga och var därför inte skyldig att i efterhand göra tilläggsbetalning (I och II).  
  NJA 1991 s. 21 Två makar har ansökt om adoption av mannens brorson. Hustrun är under 25 år och fråga har därför uppkommit huruvida kravet enligt 4 kap 1 § FB för adoption är uppfyllt.  
  NJA 1991 s. 23 En näringsidkare har låtit registrera ett varumärke som var sammansatt av ord- och figurelement. Fråga vid tillämpning av föreskrifterna i 25 § 2 st varumärkeslagen om s k användningstvång huruvida det förhållandet att näringsidkaren endast använt det i varumärket ingående ordet inneburit att varumärket inte varit i bruk.  
  NJA 1991 s. 28 Vattenmål. Sökanden i ett ansökningsmål enligt vattenlagen (1983:291) har förpliktats att ersätta kammarkollegiet såsom motpart i målet för arbete i rättegången vid vattendomstolen.  
  NJA 1991 s. 32 Gåvoskattemål. Vid beskattning med tillämpning av de s k lättnadsreglerna i 22 § 3 mom och 23 § F 3 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt av gåva av aktier i ett bolag som genom dotterbolag ägde två fastigheter uppkom fråga till vilka värden fastigheterna skulle tas upp. - Sedan länsskattemyndigheten hade fastställt gåvoskatt undanröjde HovR:n myndighetens beslut och återförvisade ärendet för ny beräkning av skatten i enlighet med HovR:n angett. HovR:ns beslut har ansetts kunna överklagas.  
  NJA 1991 s. 37 Genom fastighetsreglering överfördes samfälld mark till annan fastighet utan att en granne, som nyttjat två vägar och en byggnad på området, hördes i ärendet. Underlåtenheten att utreda rätten till vägarna och byggnaden har ansetts som domvilla och medfört att förrättningen efter besvär av grannen undanröjts.  
  NJA 1991 s. 40 Underhållsskyldighet till barn har fastställts med hänsyn till den underhållsskyldiges verkliga förvärvsförmåga, med bortseende från aktuell, lägre inkomst. Den bidragsskyldige, som haft osedvanligt låg bostadskostnad, har ansetts böra få för boendet förbehålla sig ett högre belopp motsvarande den genomsnittliga bostadskostnaden enligt socialstyrelsens anvisningar.  
  NJA 1991 s. 43 Lagen (1984:81) om fastighetsmäklare är tillämplig på förmedling av fastighet utomlands beträffande förhållandet mellan parterna.  
  NJA 1991 s. 51 En TR har i mål om hävning av fastighetsköp förpliktat säljarna att till köparna betala tillbaka köpeskillingen mot återbekommande av fastigheten. Domen har innan den vunnit laga kraft ansetts kunna läggas till grund för utmätning enligt 3 kap 6 § UB utan skyldighet för köparna att säkerställa sin motprestation.  
  NJA 1991 s. 56 Bevisvärdering i mål om ansvar för misshandel och vållande till annans död.  
  NJA 1991 s. 77 Påföljd för rattfylleri (I och II)  
  NJA 1991 s. 83 Frågor om beviskrav och bevisvärdering i mål om våldtäkt och misshandel.  
  NJA 1991 s. 103 Fråga om innebörden av uttrycket "röjer uppgift" i 19 kap 9 § BrB(vårdlöshet med hemlig uppgift).  
  NJA 1991 s. 110 Fråga om narkotikahandel förelegat i den mening som avses i 1 § 5 narkotikastrafflagen (1968:64).  
  NJA 1991 s. 117 Fråga om rättsvillfarelse beträffande äganderätten vid stöld. Tillika fråga om gränsdragningen mellan egenmäktigt förfarande och självtäkt.  
  NJA 1991 s. 123 Fråga huruvida edgångsskyldigheten enligt 6 kap 5 § 2 st KL kan falla bort eller inskränkas genom en analogisk tillämpning av reglerna i 36 kap 6 § RB om rätt för ett vittne att vägra yttra sig angående omständighet vars yppande skulle röja en brottslig eller vanärande handling.  
  NJA 1991 s. 127 Fastän vadetalan återkallats innan vadekärandena utvecklat sin vadetalan och innan hovrätten förelagt vadesvaranden att inkomma med genmäle, har vadekärandena ansetts skyldiga att ersätta vadesvaranden dennes rättegångskostnad i hovrätten.  
  NJA 1991 s. 128 Fråga om ersättning enligt 11 kap 5 § JB vid utebliven förlängning av avtal om anläggningsarrende.  
  NJA 1991 s. 138 Sakskada som har vållats genom fel eller försummelse vid den obligatoriska kontrollbesiktningen av motorfordon har ansetts drabba ett sådant intresse som skyddas av den handlingsnorm som har åsidosatts.  
  NJA 1991 s. 143 I en bouppteckning antecknades debiterade kvarskatter som den avlidne åvilande skulder. Det visade sig senare att skulderna hade bortfallit genom ändring i taxeringarna. Skyldighet enligt 20 kap 10 § ÄB att förrätta tilläggsbouppteckning har ansetts föreligga.  
  NJA 1991 s. 152 I testamente har förordats att en fastighet skall tillfalla viss person som inte var släkt med testator. Testamentstagaren har avlidit före testator. Testamentet har tolkats så att fastigheten skall tillfalla testamentstagarens släktingar.  
  NJA 1991 s. 155 På en löpsedel har av misstag skrivits "knarkkung" i stället för "krogkung". Ansvarige utgivaren har fällts till ansvar för förtal.  
  NJA 1991 s. 163 Fråga om ansvar för bostadsrättsförenings ordförande för vållande till annans död för att han av oaktsamhet underlåtit att stänga av en skadad hiss.  
  NJA 1991 s. 173 Vid återgång av köp på talan av köparen har säljaren, under åberopande av ett fastställt offentligt ackord, medgett återbetalning av blott mindre del av köpeskillingen. TR:n har funnit ackordet ej omfatta fordringen på återbetalning och har förpliktat säljaren att, mot utbekommande av godset, utge köpeskillingen i dess helhet. HovR:n, dit säljaren fullföljt talan med yrkande att han måtte förpliktas att, mot återfående av godset, utge endast det medgivna beloppet, har avvisat yrkandet. Fråga om grund för avvisning förelegat.  
  NJA 1991 s. 177 Servitut avseende rätt att hålla sjömärke m m för farled i allmän hamn har ansetts genom fastighetsreglering kunna bildas till förmån för fastighet där centrum för hamnverksamheten är belägen.  
  NJA 1991 s. 186 En person dömdes för bl a grov misshandel till fängelse. Innan fängelsestraffet börjat verkställas dömdes han efter en då företagen rättspsykiatrisk undersökning till sluten psykiatrisk vård för försök till mord och togs in på vårdanstalt. Jämlikt grunderna för 58 kap 2 § 4 RB har resning beviljats såvitt avser den ådömda fängelsepåföljden.  
  NJA 1991 s. 188 Fråga i vad mån förvaltningsbeslut som har fattats med stöd av jordförvärvslagen (1979:230) kan omprövas eller sättas åt sidan i ett verkställighetsförfarande. Dessutom fråga huruvida muntligt förhör skall hållas i det aktuella besvärsmålet. I båda frågorna har hänsyn tagits till en dom av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Målet har återförvisats till HovR:n, trots att någon domvilla inte har förekommit där.  
  NJA 1991 s. 194 Makars ansökan om adoption av hustruns tjugotvååriga systerdotter från Sri Lanka har med hänsyn till vad som framkommit rörande det nära personliga förhållandet mellan den senare och sökandena bifallits.  
  NJA 1991 s. 196 Delgivning av kallelse vid vite till en förhandling vid rätten har ansetts kunna ske i den ordning som anges i 15 § 2 st delgivningslagen (1970:428).  
  NJA 1991 s. 200 Med åberopande av en konkurrensklausul i en träffad överenskommelse yrkade A fastställelse av att B inte hade rätt att arbeta med vissa i klausulen angivna varor. Denna fastställelsetalan har ansetts till sitt innehåll ligga så nära en förbudstalan att förordnande om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § RB på begäran av A kunnat meddelas. Även fråga om storleken av förelagt vite.  
  NJA 1991 s. 203 En utlänning, som har flyktingförklaring, har gjort sig skyldig till försök till dråp. I mål om utvisning har brottet ansetts som ett sådant synnerligen grovt brott som avses i 4 kap 10 § 3 st utlänningslagen (1989:529).  
  NJA 1991 s. 209 Fråga, i mål om firmarätt på grund av inarbetning, hur omsättnings kretsen skall bestämmas. 2 § 3 st firmalagen (1974:156).  
  NJA 1991 s. 217 Utbetalning från bankkonto skedde först mellan en och en halv och två timmar efter det att begäran därom framställts. Dröjsmål med betalningen har ansetts föreligga och banken har oberoende av vållande funnits skyldig att ersätta av dröjsmålet förorsakad förutsebar skada.  
  NJA 1991 s. 228 Sexuellt umgänge med barn eller sexuellt ofredande?  
  NJA 1991 s. 232 Vid prövning av besvär över beslut av advokatsamfundet att vägra en sökande inträde i samfundet på grund av bristande lämplighet har samfundets bedömning av lämplighetsfrågan ansetts böra frångås endast om något särskilt förhållande föranleder därtill.  
  NJA 1991 s. 234 Mot ansökan om försäljning enligt 6 § samäganderättslagen av två fastigheter, som ägs gemensamt av makar och utgör enskild egendom enligt äktenskapsförord, har invänts att äktenskapsförordet är ogiltigt och att en av fastigheterna utgjort makarnas gemensamma bostad. Fråga om verkan av invändningarna.  
  NJA 1991 s. 241 Sedan en man genom lagakraftvunnen dom fällts till ansvar för egenmäktighet med barn, bestående i att han Fört två barn till Iran och därigenom obehörigen skilt dem från vårdnadshavaren, väcks på nytt åtal mot mannen för egenmäktighet med barn under påstående att han efter domen återigen obehörigen skilt barnen från vårdnadshavaren genom att inte vidtaga någon åtgärd för att återföra barnen till vårdnadshavaren. Frågan huruvida mannen härigenom på nytt gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn har ansetts ej utgöra ett spörsmål angående rättegångshinder utan vara att bedöma i samband med en prövning av åtalet i sak.  
  NJA 1991 s. 244 En tilltalad dömdes av tingsrätten till fängelse 1 år 6 månader för bl a otukt med barn. Sedan såväl den tilltalade som åklagaren överklagat domen gjorde den tilltalade framställning om byte av offentlig försvarare under åberopande av att han saknade förtroende för den som var förordnad. Framställningen har bifallits.  
  NJA 1991 s. 247 En betongarbetare klämdes till döds av en transportvagn på vilken säkerhetsanordningarna var ur funktion. Fråga om den avlidnes förman - till vilken någon uttrycklig delegering av arbetsgivarens miljöansvar inte skett - har genom att inte kontrollera säkerhetsanordningarna gjort sig skyldig till sådan försummelse som skall föranleda ansvar för vållande till annans död.  
  NJA 1991 s. 255 Straffmätning vid grov narkotikabrottslighet och grova varusmugglingsbrott, bestående i att en person såsom narkotikakurir vid flera tillfällen tagit befattning med stora mängder narkotika. Bl a fråga om straffskärpningsregeln i 26 kap 2 § 2 st BrB.  
  NJA 1991 s. 262 Fråga huruvida domstol i mål angående fastighetsreglering ägt ingå i prövning av visst förhållande, som inte åberopats av klaganden. 4 kap 7 § JB.  
  NJA 1991 s. 266 Fråga i visst fall om verkställighet av kvarstad för fordran på egendom beträffande vilken tredje man gör invändning om äganderätt. 4 kap 17 § UB.  
  NJA 1991 s. 269 Ersättning för egendom, som frånhänts ägaren genom brott, har bestämts till egendomens återanskaffningsvärde.  
  NJA 1991 s. 272 Fullföljdsförbudet i 54 kap 2 § 2 st RB omfattar även det fall att överklagandet avser enbart skyldighet att ersätta försvararkostnad.  
  NJA 1991 s. 273 En tilltalad dömdes för olaga vapeninnehav. Rättskraften hos domen har ansetts omfatta även frågan om förverkande av den tilltalades ifrågavarande vapen. 30 kap 9 § RB och 40 § vapenlagen (1973:1176).  
  NJA 1991 s. 275 I en revisionssinlaga hade namnen på två personer fallit bort bland dem som uppgetts vara revisionskärande. Efter fullföljdstidens utgång ingav till Högsta domstolen en kompletterande inlaga med uppgift om att även de båda utelämnade personerna var revisionskärande. Fråga huruvida dessa med hänsyn till revisionsinlagans innehåll i övrigt kunde anses omfattade av den förda revisionstalan.  
  NJA 1991 s. 277 Sedan pantbrev i en fastighet lämnats som säkerhet för ett lån och för ett borgensåtagande avseende samma lån, har borgenären utlämnat pantbrevet till annan än borgensmannen. Borgenären har ansetts ha bevisbördan för att panten inte skulle ha gett full täckning för borgensåtagandet.  
  NJA 1991 s. 283 När överrätt nedsatt gåvoskatt skall frågan om återbetalning av anståndsränta enligt 55 § 2 mom lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt prövas i samma ordning som gäller för skatteåterbetalningen.  
  NJA 1991 s. 284 Partiell bodelning har ansetts kunna äga rum vid bodelning under äktenskapet. 9 kap 1 § 2 st och 10 kap 1 § ÄktB.  
  NJA 1991 s. 293 Frågor, i mål om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund, om förutsättningarna för en offentlig försvarare att åta sig uppdrag för den misstänktes räkning vid sidan av försvararuppdraget och att, när den misstänkte är häktad, till utomstående befordra brev och instruktioner från denne. 21 kap 3 § 3 st RB och 9 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m fl.  
  NJA 1991 s. 316 Fråga huruvida förutsättning föreligger för tillämpning av de särskilda bestämmelserna i 7 kap 19 § FB om fördelning av rättegångskostnaderna i mål om underhåll till barn.  
  NJA 1991 s. 319 Fråga om tolkning av avtal, enligt vilket fastighetsmäklare under vissa förutsättningar var berättigad till provision i fall då försäljning inte kommit till stånd till följd av att fastighetsägaren valt att inte sälja fastigheten.  
  NJA 1991 s. 332 En person med hemvist i Sverige, som har tagit befattning med ett narkotikaparti i Holland och gripits av holländsk polis vid gränsen mot Tyskland, har fällts till ansvar för grovt narkotikabrott. Fråga har uppstått om personen dessutom skall dömas för försök till varusmugglingsbrott, bestående i att han försökt föra in narkotikapartiet från Holland till Sverige. Den s k försökspunkten har emellertid inte ansetts uppnådd.  
  NJA 1991 s. 340 Fråga vid tillämpning av 14 kap 7 a § RB om betydelsen av fastighetsforum (I), testamentsforum (II) och forum enligt samäganderättslagen (III).  
  NJA 1991 s. 343 Innehavaren av bostadsrätten till en lokal som var avsedd att användas som "affär" har drivit en pizzeria i lokalen. Det ändrade användningssättet har ansetts vara av avsevärd betydelse för bostadsrättsföreningen och andra bostadsrättshavare. Nyttjanderätten har därför ansetts förverkad.  
  NJA 1991 s. 352 Genom två gåvobrev överlät makar fast egendom till en son, varvid denne övertog betalningsansvaret för viss gäld. Sonen sålde samma dag - i enlighet med vad som förutsatts vid gåvorna - egendomen till en bror, som erlade köpeskillingen dels kontant, dels genom att överta nämnda gäldsansvar. Fråga huruvida gåvoskatt skall, med bortseende från gåvobreven, bestämmas med utgångspunkt från kontantlikviden.  
  NJA 1991 s. 359 Val av påföljd för återfall i grovt trafiknykterhetsbrott.  
  NJA 1991 s. 363 Sedan försäkringskassa beslutat om återbetalningsskyldighet av utgivna bidrag, har försäkringsrätt i dom lämnat besvär över beslutet utan bifall. Fråga om domen utgör exekutionstitel.  
  NJA 1991 s. 370 Fråga om beviskrav i mål om underhållsbidrag till barn.  
  NJA 1991 s. 374 I mål om ansvar för olaga hot var den tilltalade häktad på grund av fara för fortsatt brottslighet. I utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning angavs att han hade begått brottet under inflytande av sinnessjukdom men att han ej var oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård. Fråga om den tilltalade fortfarande skulle hållas häktad i målet.  
  NJA 1991 s. 376 Ett utmätningshinder enligt 5 kap 5 § 1 st UB som gäller för en fastighet har ansetts innefatta också hinder mot utmätning av obelånat pantbrev i fastigheten. - För att en gåva enligt nämnda lagrum skall anses föreligga måste krävas att egendomens verkliga värde så påtagligt överstiger vederlaget att överlåtelsen totalt sett framstår som en klar gåvotransaktion.  
  NJA 1991 s. 379 Val av påföljd för rattfylleri.  
  NJA 1991 s. 383 Analogisk tillämpning av 6 kap 3 § JB har ansetts tillåten när konkursförvaltare säljer fastighet under hand.  
  NJA 1991 s. 387 Fråga om beräkning av det belopp som skall förklaras förverkat som värde och vinning vid överlåtelse av narkotika.  
  NJA 1991 s. 404 A hade en köpeskillingsfordran på B. Enligt en överenskommelse skulle fordringen betalas genom att B satte in beloppet på A:s konto hos en bank som avbetalning på A:s skulder till banken. Fråga huruvida banken hade panträtt i köpeskillingsfordringen.  
  NJA 1991 s. 407 En icke undertecknad vadeinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det på annat sätt än genom undertecknande bekräftats att vadeinlagan härrörde från vadekäranden. 51 kap 4 § 4 st och 7§ 2 st RB.  
  NJA 1991 s. 410 Sedan borgenär fullföljt talan till HD i konkursansökningsmål och prövningstillstånd meddelats har TR:n försatt gäldenären i konkurs på dennes egen ansökan, varvid som fristdag angivits dagen för gäldenärens ansökan. HD har lämnat besvären utan åtgärd, sedan parterna underrättats om att fråga härom uppkommit. (I och II.)  
  NJA 1991 s. 412 En leverantör har träffat avtal med en enskild näringsidkare om leverans av varor. Näringsidkaren har därefter gjort gällande att ett av honom ägt aktiebolag har varit leverantörens rätta motpart. Fråga är om leverantören skall anses ha fått kännedom härom till följd av att uppgifter om bolaget har tagits in i aktiebolagsregistret och kungörelse har ägt rum.  
  NJA 1991 s. 419 En lokalhyresgäst med andrahandskontrakt har sagts upp till avflyttning på grund av att hyresvärden sagts upp av fastighetsägaren. Fråga om tillämpning av det indirekta besittningsskyddet i 12 kap 57 § JB.  
  NJA 1991 s. 425 Överföring av mark genom fastighetsreglering inom delvis stadsplanelagt område. Bl a fråga om fastighets graderingsvärde minskats väsentligt (5 kap 8 § FBL).  
  NJA 1991 s. 436 Utlämningsärende. BrB:s bestämmelser om villkorlig frigivning och om förverkande av villkorligt medgiven frihet har ansetts inte som preskriptionsregler utan som verkställighetsregler, varför de saknat betydelse för tillämpningen av 10 § 2 st lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 1991 s. 438 Fråga om påföljd för yngling som gjort sig skyldig till icke ringa misshandel när han var 18 år gammal.  
  NJA 1991 s. 444 Fråga om påföljd - fängelse, skyddstillsyn jämte fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst - för yngling som gjort sig skyldig till rån när han var 18 år gammal.  
  NJA 1991 s. 449 För talan i stämningsmål enligt 13 kap 14 § 1 VL (1983:291) har ansetts gälla kravet att den grundas på att erforderligt vattenrättsligt tillstånd saknas eller på att vattenanläggning uppförts i strid mot en bestämmelse i ett vattenrättsligt tillstånd.  
  NJA 1991 s. 453 Sedan ansökan om handräckning lämnats utan bifall har sökanden ansökt om återvinning och därefter vid TR:n framställt ett fastställelseyrkande. Yrkandet har ansetts kunna upptagas till prövning. 13 kap 3 § 1 st 2 RB.  
  NJA 1991 s. 456 Det förhållandet att en dom i tvistemål innehållit oriktigt uttalande om ett sakförhållande har inte ansetts medföra att domen utgör en sådan osann urkund som avses i 15 kap 11 § 2 st BrB.  
  NJA 1991 s. 460 Transport av begagnad transformatorolja, som ett företag avsett att sälja till ett annat företag, har ansetts inte avse avfall som åsyftas i 6 och 7 §§ renhållningslagen (1979:596).  
  NJA 1991 s. 465 Gåvoskattemål. Gåva av andel i handelsbolag, vars huvudsakliga tillgång utgjordes av hyresfastigheter, har vid en substansvärdering av bolaget uppskattats med ledning av fastigheternas taxeringsvärde för det år då gåvan ägde rum.  
  NJA 1991 s. 471 Val av påföljd för rattfylleri.  
  NJA 1991 s. 475 En skriftlig anvisning av domstol om att en planerad huvudförhandling i brottmål skulle avse endast vissa tilltalade har med anledning av besvärstalan av en annan tilltalad i målet ansetts utgöra ett beslut i den mening som avses i 49 kap 6 § RB.  
  NJA 1991 s. 476 Ett akvarium som ställts upp i en uthyrd lägenhet orsakade en vattenskada. Fråga om ansvaret för skadan. 12 kap 24 § JB.  
  NJA 1991 s. 481 En båtmotor reparerades två gånger av samme reparatör. Beställaren, som bestred betalningsskyldighet för den andra reparationen under påstående att den föranletts av ett fel vid utförandet av den första reparationen, har ansetts ha bevisbördan härför. Beviskravet har dock ansetts uppfyllt genom att den av beställaren uppgivna skadeorsaken framstod som klart mera sannolik än den som åberopats av reparatören.  
  NJA 1991 s. 488 Ägarna av en fastighet som berördes av en anläggningsförrättning överklagade anläggningsbeslutet trots att de dessförinnan hade sålt fastigheten. Deras talan har ansetts inte böra avvisas.  
  NJA 1991 s. 491 Vägran av en konkursgäldenär att medverka till att ett belopp i utlandet fördes över till konkursförvaltningen i Sverige har inte ansetts kunna föranleda ansvar för oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap 1 § 3 st BrB.  
  NJA 1991 s. 496 Sedan en bil förklarats förverkad i mål om åtal mot A för narkotikabrott, överklagade B - ensam - domen såsom intervenient under påstående att bilen tillhörde honom. Då B inte förlorade sin eventuella äganderätt genom förverkande i målet mot A, har han ansetts inte få ställning av självständig intervenient och i följd därav inte vara berättigad att själv fullfölja talan.  
  NJA 1991 s. 498 Fråga om straffvärdet för olaga vapeninnehav avseende en Magnumrevolver. Tillämpning av bestämmelserna i 34 kap. 4 § andra st. brottsbalken om förverkande av del av villkorligt medgiven frihet.  
  NJA 1991 s. 503 Fråga om underhållsbidrag till barn för förfluten tid.  
  NJA 1991 s. 507 Bestämmande av påföljd för bl a misshandel med tillämpning av lagen (1989:928) om försöksverksamhet med samhällstjänst.  
  NJA 1991 s. 512 I två brottmål om ansvar för grov narkotikabrottslighet har den huvudsakliga bevisningen mot de tilltalade bestått av uppgifter som har lämnats vid polisförhör utomlands (I och II) samt av uppgifter lämnade vid domstolsförhandling utomlands (II). Fråga om förutsättningarna för att lägga detta bevismaterial till grund för en fällande dom. Vid prövningen har beaktats avgöranden av Europadomstolen. 35 kap 14 § RB, 1 § lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol.  
  NJA 1991 s. 545 Fråga om vilka krav som i visst fall bör ställas på förvaltare som avses 11 kap 7 § FB.  
  NJA 1991 s. 550 Sedan ett aktiebolag inställt sina betalningar tillfördes medel som inflöt vid försäljning av egendom som omfattades av företagsinteckning ett i bolagets namn öppnat särskilt bankkonto. Fråga, sedan bolaget försatts i konkurs, om innehavare av företagsinteckning hade förmånsrätt i medlen på kontot.  
  NJA 1991 s. 558 Val av påföljd för grovt rattfylleri.  
  NJA 1991 s. 564 En båt, som låg upplagd på en av båtägaren hyrd båtuppställningsplats, har sålts. Sedan hyresrätten övergått till köparen har båten ansetts inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för säljarens gäld.  
  NJA 1991 s. 567 En älgjägare har ålagts skadestånd därför att han under jakt av vårdslöshet dödat en hund. Frågan om skadeståndet skulle jämkas på grund av medvållande med hänsyn till att hundägaren använt djuret vid jakten trots att hunden inte var försäkrad har besvarats nekande.  
  NJA 1991 s. 572 Fråga i ärende om utlämning till Turkiet om hinder mot utlämning en förelåg enligt 8 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.  
  NJA 1991 s. 574 Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.  
  NJA 1991 s. 580 Fråga huruvida en allmän va-anläggning har uppfyllt kraven på tillgodoseende av skäliga anspråk på säkerhet. 12 och 29 §§ va-lagen.  
  NJA 1991 s. 591 Likvidationsgrund enligt 13 kap 4 § 1 st 4 aktiebolagslagen (1975:1385 har ansetts föreligga när aktiebolag visserligen sänt in årsredovisning till registreringsmyndigheten men s k fastställelseintyg saknats.  
  NJA 1991 s. 592 Resningsärende. En iransk medborgare, som har dömts för grovt narkotikabrott till tio års fängelse och utvisning för all framtid, har ansökt om resning med yrkande att utvisningsförordnandet upphävs. Till stöd för ansökningen har han anfört att han riskerar dödsstraff, om utvisningen verkställs, och åberopat två yttranden av invandrarverket. Skäl för resning har inte ansetts föreligga enligt vare sig fjärde eller femte punkten i 58 kap 2 § RB.  
  NJA 1991 s. 595 En fotokopia av en handskriven besvärsinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det genom andra handlingar bekräftats att inlagan härrörde från klaganden.  
  NJA 1991 s. 597 Avtal mellan delägare av fastigheter har innehållit villkor som utgjort hinder mot försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. Fråga om detta förhållande även utgjort hinder för utmätningssökande att jämlikt 8 kap 8 § UB utverka förordnande om att fastigheterna i deras helhet skall säljas.  
  NJA 1991 s. 600 Bestämmande av ersättning till frikänd tilltalad för kostnad för privat försvarare i mål på ett speciellt ämnesområde på vilket försvararen haft särskilda insikter och erfarenheter.  
  NJA 1991 s. 604 Fråga om överlåtelse av bostadsrätt utgjorde förfogande över kvarlåtenskap. 17 kap 3 § första meningen ÄB.  
  NJA 1991 s. 612 Bevisvärdering i mål om ansvar för grovt narkotikabrott. - Tillika fråga om ändring eller justering av åtal.  
  NJA 1991 s. 619 Fråga om tillämpning av föreskriften i 25 § 2 st varumärkeslagen (1960:644) om s k användningstvång.  
  NJA 1991 s. 625 Bestämmande av ersättning för skada orsakad av att fastighetsmäklare lämnat felaktig uppgift om beskattning av realisationsvinst.  
  NJA 1991 s. 633 Sedan TR dömt en tilltalad till fängelse en månad och felaktigt förklarat villkorligt medgiven frihet till en tid av en månad förverkad, har HovR:n, dit åklagaren fullföljt talan till den tilltalades förmån, undanröjt förverkandet och dömt den tilltalade till fängelse två månader. HovR:ns förfarande har ansetts strida mot reglerna om reformatio in pejus i 51 kap 25 § RB.  
  NJA 1991 s. 636 Ansvar enligt 325 § sjölagen (1891:35 s 1) vid framförande av en mindre fritidsbåt har med hänsyn till omständigheterna ansetts inte åvila annan än den som framförde båten.  
  NJA 1991 s. 643 En tilltalad förelades vid vite att inställa sig till huvudförhandling men uteblev och förhandlingen ställdes in. Det förhållandet att hinder mot huvudförhandlingen förelåg inte endast till följd av den tilltalades utevaro utan också därför att ett av åklagaren åberopat vittne underlåtit att inställa sig har inte ansetts medföra att ändamålet med vitet förlorat sin betydelse.  
  NJA 1991 s. 647 Sedan utmätning i överskjutande skatt vid två tillfällen skett för en konsumentfordran, ansöker borgenären på nytt om utmätning för fordringen, varvid gäldenären invänder att han ej fått kännedom om de tidigare utmätningsmålen och att fordringen därför är preskriberad. Fråga om invändningen kan lämnas utan avseende.  
  NJA 1991 s. 650 Fastighetsägare som påskjutit två älgkalvar på sin villatomt har ej ansetts skyldig utge ersättning för skada som drabbat älgbeståndet på kringliggande jaktmarksområde.  
  NJA 1991 s. 655 Fråga vid fastighetsreglering om ersättning för tomtmark som enligt stadsplan är utlagd till gata, när marken stigit i värde på grund av förväntningar om delning av fastigheten. Även fråga om uppräkning av ersättningsbeloppet i analogi med 4 kap 4 § 2 st expropriationslagen (1972:719).  
  NJA 1991 s. 662 Fråga, vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust enligt 5 kap 1 § 2 st skadeståndslagen (1972:207), huruvida den skadelidande borde ha uppnått högre inkomst än vad han faktiskt haft.  
  NJA 1991 s. 670 Fråga om befrielse från skyldighet att ställa säkerhet skall, när säkerhet enligt 15 kap. 6 § rättegångsbalken ställts för skada på grund av kvarstad, prövas av den domstol där rättegången är anhängig eller, om rättegång ej är anhängig, av den domstols om först har prövat frågan om kvarstad.  
  NJA 1991 s. 671 Lönegaranti. Ett aktiebolag, som bildats för produktion och försäljning av mineralvatten, har, sedan sökt statsbidrag uteblivit och finansieringsfrågan inte kunnat lösas på annat sätt, försatts i konkurs innan någon produktion kommit igång. Bolagets verkställande direktör har i anslutning till konkursen gjort anspråk på lönegaranti för utfört arbete under projekteringen av verksamheten. Vid tillträdet till befattningen överenskoms att med löneutbetalningen skulle anstå till dess projektets finansiering var klar. Fråga dels om en lönefordran visats föreligga, dels - vid jakande svar härpå - om fordringen kunde med hänsyn till 5 kap 2 § 2 st KL (1987:672) göras gällande i konkursen.  
  NJA 1991 s. 682 En klausul rörande mäklarprovision i ett mellan en redare och en befraktare ingånget certeparti har ansetts som en integrerande del av avtalsförhållandet mellan mäklaren och befraktaren och därför kunna av mäklaren såsom avtalspart åberopas som grund för anspråk gentemot befraktaren.  
  NJA 1991 s. 692 Vid bestämmande av dagsbotsbelopp har hänsyn ansetts kunna tas till riksåklagarens allmänna råd för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande (RÅFS 1990:1) utan hinder av att råden, som beslutats efter den åtalade förseelsen, ledde till högre dagsbotsbelopp än vad som skulle ha följt av tidigare meddelade anvisningar (RÅFS 1981:2).  
  NJA 1991 s. 696 Kommunens förköpsrätt har ansetts förlorad i och med att inskrivningsmyndigheten beviljat köparen lagfart i strid med 20 kap 7 § 12 JB. 12 § 2 st första meningen förköpslagen (1967:868).  
  NJA 1991 s. 700 I mål om förlängning av hyresavtal avseende viss lägenhet har bostadsdomstolen grundat sitt beslut på att hyresvärden förklarat sig skola överlämna lägenheten till bostadsförmedlingen för att av denna anvisas till bostadssökande. Det förhållandet att hyresvärden efter beslutet inte uppfyllt sitt åtagande har ansetts utgöra skäl för resning i målet.  
  NJA 1991 s. 704 Bestämmelsen i 13 kap 17 § VL (1983:291) om att vattendomstol inte får pröva frågor om äganderätt till fastigheter eller om fastighetsindelningen har ej ansetts hindra att domstolen ingår i en prejudiciell bedömning av en sådan fråga för prövningen av om sökanden har rådighet över vattnet inom det område där ett vattenföretag skall utföras.  
  NJA 1991 s. 709 Arbetstagares lönefordran i form av obetalda förnyelsepremier för en av arbetsgivaren tecknad pensionsförsäkring som inte grundas på kollektivavtal har ansetts omfattad av den statliga lönegarantin vid konkurs, oavsett om fribrev utfärdats eller ej.  
  NJA 1991 s. 714 Fråga vid tillämpning av lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs om en arbetstagare hade uppfyllt det i 11 § 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd uppställda kravet på sex månaders kvalifikationstid. Besvärsmål enligt lönegarantilagen har ansetts vara av dispositiv natur.  
  NJA 1991 s. 720 Innehavare av fjärrvärmeanläggning har ansetts böra bära ett strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av vattenutsläpp från anläggningen.  
  NJA 1991 s. 725 Fråga om ersättningsskyldighet för fastighetsmäklare som vid förmedling av bostadsrätt lämnat felaktig uppgift om lägenhetsyta. 14 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare.  
  NJA 1991 s. 733 Fråga om avvisning på grund av fullföljdsförbudet i 20 kap 12 § 3 st andra meningen FB.  
  NJA 1991 s. 734 Sedan ena maken efter stämning å den andre yrkat äktenskapsskillnad samt betänketid med anledning härav löpt i sex månader, har makarna gemensamt yrkat att dom på äktenskapsskillnad skulle meddelas. Förutsättningar för tillämpning av 31 b § 1 st rättshjälpslagen (1972:429) har ej ansetts föreligga.  
  NJA 1991 s. 736 Fråga om dröjsmålsränta i fall då gäldenärens underlåtenhet att betala en skuld berott på att borgenären, som felaktigt påstod att det inte var fråga om slutbetalning, vägrat att utge revers och pantbrev. 3 § 1 st räntelagen (1975:635).  
  NJA 1991 s. 739 Ett av trafiksäkerhetsverket utfärdat stämpelkort, som efter mekanisk hantering i en kilometerräknare skall ligga till grund för debitering av kilometerskatt, har ansetts utgöra en sådan urkund som avses i 14 kap 1 § BrB. Att någon obehörigt ingriper i denna mekaniska procedur har bedömts som urkundsförfalskning, vare sig det sker genom manipulering med räknaren eller genom att annan räknare än den avsedda används för stämplingen.  
  NJA 1991 s. 748 Gåvoskattemål. Fråga huruvida utdelande av medel från en familjestiftelse i samband med dess upplösning skall anses utgöra gåva och därmed föranleda uttagande av gåvoskatt.  
  NJA 1991 s. 755 Fråga vid en företagskonkurs om fördelning av förvaltarens arvode för fortsatt drift av konkursföretaget på olika slags egendom i konkursboet.  
  NJA 1991 s. 763 Ett partiellt arvsavstående av efterlevande make till förmån för makarnas gemensamma barn har ansetts inte i sig föranleda avsteg från hälftendelningsprincipen i 15 § 2 mom lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.  
  NJA 1991 s. 766 Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga i fråga om utlänning som gjort sig skyldig till två mordförsök. 4 kap 10 § 2 st utlänningslagen (1989:529). Vidare fråga om skadestånd för lidande samt sveda och värk.  
  NJA 1991 s. 777 Part, vars vadetalan bifallits, har, oavsett yrkande, befriats från skyldighet enligt TR:ns dom att ersätta kostnaden för motpartens rättshjälp även till den del som motsvarar motpartens egna avgifter för rättshjälpen.  
  NJA 1991 s. 778 Fråga om utvisning av utlänning som bott i Sverige sedan 1978.  
  NJA 1991 s. 783 Fråga om företagsbot skulle åläggas näringsidkare, som drev detaljhandel med livsmedel, på grund av överträdelse av bestämmelserna om märkning i livsmedelslagen (1971:511). Vid huvudförhandling i mål om företagsbot har HovR bestått av tre lagfarna domare utan nämnd. Domförhetsfelet har inte ansetts vara av så allvarlig art att HovR:ns dom borde undanröjas mot parternas önskan.  
  NJA 1991 s. 791 Sedan ett lönebelopp utmätts medan det innestått hos arbetsgivaren, har denne försatts i konkurs innan beloppet redovisats till kronofogdemyndigheten. Löntagarens anspråk på ersättning för beloppet enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs har lämnats utan bifall.  
  NJA 1991 s. 794 Taleförbudet i 3 kap 7 § skadeståndslagen har ansetts vara en processuell bestämmelse. När lagrummet ändrats utan att någon övergångsbestämmelse meddelats, har den nya lydelsen tillämpats omedelbart efter ikraftträdandet.  
  NJA 1991 s. 796 Fråga om dröjsmålsränta på fordran på skadestånd.  
  NJA 1991 s. 808 En rörelse avseende försäljning av glass och konfektyrer såldes till nya innehavare. Köparna har tillerkänts prisavdrag med hänsyn till att säljarna inte tillräckligt tydligt klargjort för köparna att tillstånd enligt livsmedelslagstiftningen att driva rörelsen i affärslokalen saknades.  
  NJA 1991 C 1  
  NJA 1991 C 2  
  NJA 1991 C 3  
  NJA 1991 C 4  
  NJA 1991 C 5  
  NJA 1991 C 6  
  NJA 1991 C 7  
  NJA 1991 C 8  
  NJA 1991 C 9  
  NJA 1991 C 10  
  NJA 1991 C 11  
  NJA 1991 C 12  
  NJA 1991 C 13  
  NJA 1991 C 14  
  NJA 1991 C 15  
  NJA 1991 C 16  
  NJA 1991 C 17  
  NJA 1991 C 18  
  NJA 1991 C 19  
  NJA 1991 C 20  
  NJA 1991 C 21  
  NJA 1991 C 22  
  NJA 1991 C 23  
  NJA 1991 C 24  
  NJA 1991 C 25  
  NJA 1991 C 26  
  NJA 1991 C 27  
  NJA 1991 C 28  
  NJA 1991 C 29  
  NJA 1991 C 30  
  NJA 1991 C 31  
  NJA 1991 C 32  
  NJA 1991 C 33  
  NJA 1991 C 34  
  NJA 1991 C 35  
  NJA 1991 C 36  
  NJA 1991 C 37  
  NJA 1991 C 38  
  NJA 1991 C 39  
  NJA 1991 C 40  
  NJA 1991 C 41  
  NJA 1991 C 42  
  NJA 1991 C 43  
  NJA 1991 C 44  
  NJA 1991 C 45  
  NJA 1991 C 46  
  NJA 1991 C 47  
  NJA 1991 C 48  
  NJA 1991 C 49  
  NJA 1991 C 50  
  NJA 1991 C 51  
  NJA 1991 C 52  
  NJA 1991 C 53  
  NJA 1991 C 54  
  NJA 1991 C 55  
  NJA 1991 C 56  
  NJA 1991 C 57  
  NJA 1991 C 58  
  NJA 1991 C 59  
  NJA 1991 C 60  
  NJA 1991 C 61  
  NJA 1991 C 62  
  NJA 1991 C 63  
  NJA 1991 C 64  
  NJA 1991 C 65  
  NJA 1991 C 66  
  NJA 1991 C 67  
  NJA 1991 C 68  
  NJA 1991 C 69  
  NJA 1991 C 70  
  NJA 1991 C 71  
  NJA 1991 C 72  
  NJA 1991 C 73  
  NJA 1991 C 74  
  NJA 1991 C 75  
  NJA 1991 C 76  
  NJA 1991 C 77  
  NJA 1991 C 78  
  NJA 1991 C 79  
  NJA 1991 C 80  
  NJA 1991 C 81  
  NJA 1991 C 82  
  NJA 1991 C 83  
  NJA 1991 C 84  
  NJA 1991 C 85  
  NJA 1991 C 86  
  NJA 1991 C 87  
  NJA 1991 C 88  
  NJA 1991 C 89  
  NJA 1991 C 90  
  NJA 1991 C 91  
  NJA 1991 C 92  
  NJA 1991 C 93  
  NJA 1991 C 94  
  NJA 1991 C 95  
  NJA 1991 C 96  
  NJA 1991 C 97  
  NJA 1991 C 98  
  NJA 1991 C 99  
  NJA 1991 C 100  
  NJA 1991 C 101  
  NJA 1991 C 102  
  NJA 1991 C 103  
  NJA 1991 C 104  
  NJA 1991 C 105  
  NJA 1991 C 106  
  NJA 1991 C 107  
  NJA 1991 C 108  
  NJA 1991 C 109  
  NJA 1991 C 110  
  NJA 1991 C 111  
  NJA 1991 C 112  
  NJA 1991 C 113  
  NJA 1991 C 114  
  NJA 1991 C 115  
  NJA 1991 C 116  
  NJA 1991 C 117  
  NJA 1991 C 118  
  NJA 1991 C 119  
  NJA 1991 C 120  
  NJA 1991 C 121  
  NJA 1991 C 122  
  NJA 1991 C 123  
  NJA 1991 C 124  
  NJA 1991 C 125  
  NJA 1991 C 126  
  NJA 1991 C 127  
  NJA 1991 C 128  
  NJA 1991 C 129  
  NJA 1991 C 130  
  NJA 1991 C 131  
  NJA 1991 C 132  
  NJA 1991 C 133  
  NJA 1991 C 134  
  NJA 1991 C 135  
  NJA 1991 C 136  
  NJA 1991 C 137  
  NJA 1991 C 138  
  NJA 1991 C 139  
  NJA 1991 C 140  
  NJA 1991 C 141  
  NJA 1991 C 142  
  NJA 1991 C 143  
  NJA 1991 C 144  
  NJA 1991 C 145  
  NJA 1991 C 146  
  NJA 1991 C 147  
  NJA 1991 C 148  
  NJA 1991 C 149  
  NJA 1991 C 150  
  NJA 1991 C 151  
  NJA 1991 C 152  
  NJA 1991 C 153  
  NJA 1991 C 154  
  NJA 1991 C 155  
  NJA 1991 C 156  
  NJA 1991 C 157  
  NJA 1991 C 158  
  NJA 1991 C 159  
  NJA 1991 C 160  
  NJA 1991 C 161  
  NJA 1991 C 162  
  NJA 1991 C 163  
  NJA 1991 C 164  
  NJA 1991 C 165  
  NJA 1991 C 166  
  NJA 1991 C 167  
  NJA 1991 C 168  
  NJA 1991 C 169  
  NJA 1991 C 170