Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2014:1 - Ds 2014:46[Detaljerad lista]
 • Ds 2014:1
 • Ds 2014:2
 • Ds 2014:3
 • Ds 2014:4
 • Ds 2014:5
 • Ds 2014:7
 • Ds 2014:8
 • Ds 2014:9
 • Ds 2014:10
 • Ds 2014:11
 • Ds 2014:12
 • Ds 2014:13
 • Ds 2014:14
 • Ds 2014:15
 • Ds 2014:16
 • Ds 2014:17
 • Ds 2014:18
 • Ds 2014:19
 • Ds 2014:20
 • Ds 2014:21
 • Ds 2014:22
 • Ds 2014:23
 • Ds 2014:24
 • Ds 2014:25
 • Ds 2014:26
 • Ds 2014:27
 • Ds 2014:28
 • Ds 2014:29
 • Ds 2014:30
 • Ds 2014:31
 • Ds 2014:32
 • Ds 2014:33
 • Ds 2014:34
 • Ds 2014:35
 • Ds 2014:36
 • Ds 2014:37
 • Ds 2014:38
 • Ds 2014:40
 • Ds 2014:41
 • Ds 2014:42
 • Ds 2014:43
 • Ds 2014:44
 • Ds 2014:45
 • Ds 2014:46
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2014:1 Gröna boken - Riktlinjer för författningsskrivning  
  Ds 2014:2 Patent- och marknadsdomstol  
  Ds 2014:3 Europeisk skyddsorder - Samarbete om skydd för hotade och förföljda personer inom EU  
  Ds 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser  
  Ds 2014:5 Särskilt ömmande omständigheter  
  Ds 2014:7 Minskat svartarbete i byggbranschen  
  Ds 2014:8 Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet  
  Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  Ds 2014:10 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter  
  Ds 2014:11 Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar  
  Ds 2014:12 Ekonomiska effekter av ett längre arbetsliv  
  Ds 2014:13 Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken  
  Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet  
  Ds 2014:15 Ersättning för höga sjuklönekostnader  
  Ds 2014:16 Framtidsfullmakter  
  Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor  
  Ds 2014:18 Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.  
  Ds 2014:19 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering  
  Ds 2014:20 Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid  
  Ds 2014:21 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde  
  Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling  
  Ds 2014:23 Datalagring, EU-rätten och svensk rätt  
  Ds 2014:24 Ökad endomarbehörighet i tvistemål  
  Ds 2014:25 Nya regler om upphandling  
  Ds 2014:26 Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention  
  Ds 2014:27 Ökat stöd för underhållsreglering  
  Ds 2014:28 Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård  
  Ds 2014:29 Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket.  
  Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet  
  Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag  
  Ds 2014:32 Sweden’s fifth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management  
  Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden  
  Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring  
  Ds 2014:35 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder  
  Ds 2014:36 Förstärkt skydd av kulturegendom  
  Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radio och tv  
  Ds 2014:38 Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning - En kartläggning av tillämpningen  
  Ds 2014:40 Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden  
  Ds 2014:41 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsan  
  Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn  
  Ds 2014:43 Grupp- och trafikförsäkringsfrågor  
  Ds 2014:44 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang  
  Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy  
  Ds 2014:46 Några värdepappersmarknadsfrågor