Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2013:1 - Ds 2013:77[Detaljerad lista]
 • Ds 2013:1
 • Ds 2013:2
 • Ds 2013:3
 • Ds 2013:4
 • Ds 2013:5
 • Ds 2013:6
 • Ds 2013:7
 • Ds 2013:8
 • Ds 2013:10
 • Ds 2013:11
 • Ds 2013:12
 • Ds 2013:13
 • Ds 2013:14
 • Ds 2013:15
 • Ds 2013:16
 • Ds 2013:17
 • Ds 2013:18
 • Ds 2013:19
 • Ds 2013:20
 • Ds 2013:21
 • Ds 2013:22
 • Ds 2013:23
 • Ds 2013:24
 • Ds 2013:25
 • Ds 2013:26
 • Ds 2013:27
 • Ds 2013:28
 • Ds 2013:29
 • Ds 2013:30
 • Ds 2013:31
 • Ds 2013:32
 • Ds 2013:33
 • Ds 2013:34
 • Ds 2013:35
 • Ds 2013:36
 • Ds 2013:37
 • Ds 2013:38
 • Ds 2013:39
 • Ds 2013:40
 • Ds 2013:41
 • Ds 2013:42
 • Ds 2013:43
 • Ds 2013:45
 • Ds 2013:46
 • Ds 2013:47
 • Ds 2013:48
 • Ds 2013:49
 • Ds 2013:50
 • Ds 2013:51
 • Ds 2013:52
 • Ds 2013:53
 • Ds 2013:54
 • Ds 2013:55
 • Ds 2013:56
 • Ds 2013:57
 • Ds 2013:58
 • Ds 2013:59
 • Ds 2013:60
 • Ds 2013:61
 • Ds 2013:62
 • Ds 2013:63
 • Ds 2013:64
 • Ds 2013:65
 • Ds 2013:66
 • Ds 2013:67
 • Ds 2013:68
 • Ds 2013:69
 • Ds 2013:70
 • Ds 2013:71
 • Ds 2013:72
 • Ds 2013:73
 • Ds 2013:74
 • Ds 2013:75
 • Ds 2013:76
 • Ds 2013:77
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2013:1 Framtidskommissionens första delutredning: På vägen till en grönare framtid - utmaningar och möjligheter  
  Ds 2013:2 Framtidskommissionens andra delutredning: Delaktighet i framtiden - utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration  
  Ds 2013:3 Framtidskommissionens fjärde delutredning: Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa  
  Ds 2013:4 Fysioterapeut - ny skyddad titel för sjukgymnaster  
  Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen  
  Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever  
  Ds 2013:7 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.  
  Ds 2013:8 Framtidskommissionens tredje delutredning: Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen  
  Ds 2013:10 Domstolsdatalag  
  Ds 2013:11 Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske  
  Ds 2013:12 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn  
  Ds 2013:13 Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län  
  Ds 2013:14 Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län  
  Ds 2013:15 Gemensamt konsumentskydd i EU  
  Ds 2013:16 Prospektansvar  
  Ds 2013:17 Straffavgift vid bristande kreditprövning  
  Ds 2013:18 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden  
  Ds 2013:19 Future Challenges for Sweden – Final Report of the Commission on the Future of Sweden  
  Ds 2013:20 Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen  
  Ds 2013:21 Lagvalsregler på obligationsrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna  
  Ds 2013:22 Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium  
  Ds 2013:23 Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner  
  Ds 2013:24 Ersättning för polisbevakning  
  Ds 2013:25 Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal  
  Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter  
  Ds 2013:27 Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning  
  Ds 2013:28 Straffansvar för eftersupning  
  Ds 2013:29 Märkning av textilprodukter  
  Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande  
  Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering  
  Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning  
  Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld  
  Ds 2013:34 Den nya polisorganisationen - kompletterande författningsändringar  
  Ds 2013:35 Vägval för premiepensionen  
  Ds 2013:36 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen  
  Ds 2013:37 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken  
  Ds 2013:38 Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån  
  Ds 2013:39 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer  
  Ds 2013:40 En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området  
  Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m  
  Ds 2013:42 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg  
  Ds 2013:43 Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning  
  Ds 2013:45 Finansiell stabilitetspolitik - ett nytt politikområde under utveckling  
  Ds 2013:46 Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet  
  Ds 2013:47 Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer  
  Ds 2013:48 Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet - genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna  
  Ds 2013:49 Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet  
  Ds 2013:50 Tid för för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram  
  Ds 2013:51 En översyn av läkemedelslagen  
  Ds 2013:52 Den nationella organisationen för Horisont 2020  
  Ds 2013:53 Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan  
  Ds 2013:54 Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier  
  Ds 2013:55 Skärpt straff för mord  
  Ds 2013:56 Sweden’s sixth national report under the Convention on Nuclear Safety  
  Ds 2013:57 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring  
  Ds 2013:58 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer  
  Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.  
  Ds 2013:60 Tillsyn över civila statsfartyg  
  Ds 2013:61 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus  
  Ds 2013:62 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd  
  Ds 2013:63 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar  
  Ds 2013:64 Vem ska göra vad? - Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda  
  Ds 2013:65 Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m.  
  Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi  
  Ds 2013:67 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län  
  Ds 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart  
  Ds 2013:69 Förlängd etableringsplan efter föräldraledighet på deltid och ändring i lagen om samhällsorientering  
  Ds 2013:70 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd  
  Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar - ett alternativt genomförande av två direktiv  
  Ds 2013:72 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet  
  Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige  
  Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)  
  Ds 2013:75 En europeisk övervakningsorder  
  Ds 2013:76 Användningen av kreditbetyg i riskhantering  
  Ds 2013:77 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang