Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2012:1 - Ds 2012:60[Detaljerad lista]
 • Ds 2012:1
 • Ds 2012:2
 • Ds 2012:3
 • Ds 2012:4
 • Ds 2012:5
 • Ds 2012:6
 • Ds 2012:7
 • Ds 2012:8
 • Ds 2012:9
 • Ds 2012:10
 • Ds 2012:11
 • Ds 2012:12
 • Ds 2012:13
 • Ds 2012:14
 • Ds 2012:15
 • Ds 2012:16
 • Ds 2012:17
 • Ds 2012:18
 • Ds 2012:19
 • Ds 2012:20
 • Ds 2012:21
 • Ds 2012:22
 • Ds 2012:23
 • Ds 2012:24
 • Ds 2012:25
 • Ds 2012:27
 • Ds 2012:28
 • Ds 2012:29
 • Ds 2012:30
 • Ds 2012:31
 • Ds 2012:32
 • Ds 2012:33
 • Ds 2012:34
 • Ds 2012:35
 • Ds 2012:36
 • Ds 2012:37
 • Ds 2012:38
 • Ds 2012:39
 • Ds 2012:40
 • Ds 2012:41
 • Ds 2012:42
 • Ds 2012:43
 • Ds 2012:44
 • Ds 2012:45
 • Ds 2012:46
 • Ds 2012:47
 • Ds 2012:48
 • Ds 2012:49
 • Ds 2012:50
 • Ds 2012:51
 • Ds 2012:52
 • Ds 2012:53
 • Ds 2012:54
 • Ds 2012:55
 • Ds 2012:56
 • Ds 2012:58
 • Ds 2012:59
 • Ds 2012:60
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2012:1 Nya regler om prospekt  
  Ds 2012:2 Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik  
  Ds 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 2012:4 Revision i finansiella företag  
  Ds 2012:5 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  
  Ds 2012:6 Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag  
  Ds 2012:7 Fordonsrelaterade skulder  
  Ds 2012:8 Nationell samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor  
  Ds 2012:9 Karenstid för egenföretagare, m.m.  
  Ds 2012:10 Blankning  
  Ds 2012:11 Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel  
  Ds 2012:12 En ny taltidningsverksamhet  
  Ds 2012:13 Ny bibliotekslag  
  Ds 2012:14 Skadestånd för miljöfarliga sjötransporter  
  Ds 2012:15 Bevakning ombord på svenska fartyg  
  Ds 2012:16 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan  
  Ds 2012:17 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen  
  Ds 2012:18 Convention on nuclear safety 2012 extra ordinary meeting  
  Ds 2012:19 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen  
  Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek  
  Ds 2012:22 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål  
  Ds 2012:23 Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål  
  Ds 2012:24 Utökad målgrupp för samhällsorientering  
  Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat  
  Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen  
  Ds 2012:28 Genomförande av blåkortsdirektivet  
  Ds 2012:29 En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare  
  Ds 2012:30 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen  
  Ds 2012:31 App to date - Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m.  
  Ds 2012:32 Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler  
  Ds 2012:33 Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter  
  Ds 2012:34 Sekretess i det internationella samarbetet  
  Ds 2012:35 Behöriga företrädare för myndigheter  
  Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd  
  Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag  
  Ds 2012:38 Ändringar i växtskyddslagen  
  Ds 2012:39 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  
  Ds 2012:40 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar  
  Ds 2012:41 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter  
  Ds 2012:42 Förverkande av fordon vid trafikbrott  
  Ds 2012:43 Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor  
  Ds 2012:44 Förlängd skyddstid för musik  
  Ds 2012:45 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi  
  Ds 2012:46 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet  
  Ds 2012:47 Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Genomförande av Europaparlamentets och rådets dir  
  Ds 2012:48 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget  
  Ds 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet  
  Ds 2012:50 Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring  
  Ds 2012:51 Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen  
  Ds 2012:52 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad  
  Ds 2012:53 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen  
  Ds 2012:54 Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag  
  Ds 2012:55 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län  
  Ds 2012:56 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel  
  Ds 2012:58 EU-miljömärket  
  Ds 2012:59 Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser  
  Ds 2012:60 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande