Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2011:1 - Ds 2011:46[Detaljerad lista]
 • Ds 2011:1
 • Ds 2011:2
 • Ds 2011:3
 • Ds 2011:4
 • Ds 2011:5
 • Ds 2011:6
 • Ds 2011:7
 • Ds 2011:8
 • Ds 2011:9
 • Ds 2011:10
 • Ds 2011:11
 • Ds 2011:12
 • Ds 2011:13
 • Ds 2011:14
 • Ds 2011:15
 • Ds 2011:16
 • Ds 2011:17
 • Ds 2011:18
 • Ds 2011:19
 • Ds 2011:20
 • Ds 2011:21
 • Ds 2011:22
 • Ds 2011:23
 • Ds 2011:24
 • Ds 2011:25
 • Ds 2011:26
 • Ds 2011:27
 • Ds 2011:28
 • Ds 2011:29
 • Ds 2011:30
 • Ds 2011:31
 • Ds 2011:32
 • Ds 2011:33
 • Ds 2011:34
 • Ds 2011:35
 • Ds 2011:36
 • Ds 2011:37
 • Ds 2011:38
 • Ds 2011:39
 • Ds 2011:40
 • Ds 2011:41
 • Ds 2011:42
 • Ds 2011:43
 • Ds 2011:44
 • Ds 2011:45
 • Ds 2011:46
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2011:1 Olovlig fotografering  
  Ds 2011:2 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen  
  Ds 2011:3 Högre utbildning i utvecklingssamarbetet  
  Ds 2011:4 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m.  
  Ds 2011:5 Barns rätt till vård och sociala insatser stärks  
  Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen  
  Ds 2011:7 Sekretess för finansiella företag  
  Ds 2011:8 Hotelltjänster  
  Ds 2011:9 Förbättringar inom familjepolitiken  
  Ds 2011:10 Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m.  
  Ds 2011:11 Enklare avbetalningsköp  
  Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål  
  Ds 2011:13 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan  
  Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder - en kartläggning av tillämpningen  
  Ds 2011:15 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater  
  Ds 2011:16 Kustbevakningsdatalag  
  Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft  
  Ds 2011:18 Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar  
  Ds 2011:19 Komplettering av kollektivtrafiklagen  
  Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning  
  Ds 2011:21 Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier  
  Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställning enligt anställningsskyddslag  
  Ds 2011:23 Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel  
  Ds 2011:24 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter  
  Ds 2011:25 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer  
  Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar  
  Ds 2011:27 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)  
  Ds 2011:28 EU:s gränskodex  
  Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande  
  Ds 2011:30 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel  
  Ds 2011:31 Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m.  
  Ds 2011:32 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation  
  Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans  
  Ds 2011:34 Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn  
  Ds 2011:35 Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management  
  Ds 2011:36 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen  
  Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen - en kartläggning  
  Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler  
  Ds 2011:39 Internationella namnfrågor  
  Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)  
  Ds 2011:41 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt  
  Ds 2011:42 Efter 65 - inte bara pension  
  Ds 2011:43 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism  
  Ds 2011:44 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet  
  Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl.  
  Ds 2011:46 Internationell delgivning