Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2010:1 - Ds 2010:48[Detaljerad lista]
 • Ds 2010:1
 • Ds 2010:2
 • Ds 2010:3
 • Ds 2010:4
 • Ds 2010:5
 • Ds 2010:6
 • Ds 2010:7
 • Ds 2010:8
 • Ds 2010:9
 • Ds 2010:10
 • Ds 2010:11
 • Ds 2010:12
 • Ds 2010:13
 • Ds 2010:14
 • Ds 2010:15
 • Ds 2010:16
 • Ds 2010:17
 • Ds 2010:18
 • Ds 2010:19
 • Ds 2010:20
 • Ds 2010:21
 • Ds 2010:22
 • Ds 2010:23
 • Ds 2010:24
 • Ds 2010:25
 • Ds 2010:26
 • Ds 2010:27
 • Ds 2010:29
 • Ds 2010:30
 • Ds 2010:31
 • Ds 2010:32
 • Ds 2010:33
 • Ds 2010:34
 • Ds 2010:35
 • Ds 2010:36
 • Ds 2010:37
 • Ds 2010:38
 • Ds 2010:39
 • Ds 2010:41
 • Ds 2010:42
 • Ds 2010:43
 • Ds 2010:44
 • Ds 2010:45
 • Ds 2010:46
 • Ds 2010:47
 • Ds 2010:48
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2010:1 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen  
  Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd  
  Ds 2010:3 Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till uppdrag och plattform  
  Ds 2010:4 Utvärdering av överskottsmålet  
  Ds 2010:5 Upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning  
  Ds 2010:6 Vissa frågor om vapenlagen  
  Ds 2010:7 Kreditvärderingsinstitut  
  Ds 2010:8 Fyra aktiebolagsrättsliga frågor  
  Ds 2010:9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet  
  Ds 2010:10 Ny lag om europeiska företagsråd  
  Ds 2010:11 Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador  
  Ds 2010:12 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter  
  Ds 2010:13 Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag  
  Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m.  
  Ds 2010:15 Betyg från årskurs 6 i grundskolan  
  Ds 2010:16 En myndighet för bortförda barn  
  Ds 2010:17 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess  
  Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet  
  Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer  
  Ds 2010:20 Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering  
  Ds 2010:21 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall  
  Ds 2010:22 Renskötselkonventionen  
  Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag  
  Ds 2010:24 Hyra av lös sak  
  Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet  
  Ds 2010:26 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder  
  Ds 2010:27 Genomförande av det nya e-penningdirektivet  
  Ds 2010:29 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m.  
  Ds 2010:30 Sweden's fifth national report under the Convention on Nuclear Safety - Swedish implementation of the obligations of the Con  
  Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster  
  Ds 2010:32 Ändringar i fusions- och delningsdirektiven - förslag till genomförandeåtgärder  
  Ds 2010:33 Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamhete  
  Ds 2010:34 En ny energimärkning  
  Ds 2010:35 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar  
  Ds 2010:36 En översyn av regelverket för sprutor och kanyler  
  Ds 2010:37 Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt  
  Ds 2010:38 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om handel med sälprodukter  
  Ds 2010:39 Medling i vissa privaträttsliga frågor  
  Ds 2010:41 Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård  
  Ds 2010:42 Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning  
  Ds 2010:43 Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret  
  Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet  
  Ds 2010:45 Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän  
  Ds 2010:46 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition  
  Ds 2010:47 En ny förvaltningslag - Remissyttranden över Förvaltningslagsutredningens betänkande (SOU 2010:29)  
  Ds 2010:48 Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister