Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2009:1 - Ds 2009:69[Detaljerad lista]
 • Ds 2009:1
 • Ds 2009:2
 • Ds 2009:3
 • Ds 2009:4
 • Ds 2009:5
 • Ds 2009:6
 • Ds 2009:7
 • Ds 2009:8
 • Ds 2009:9
 • Ds 2009:10
 • Ds 2009:11
 • Ds 2009:12
 • Ds 2009:13
 • Ds 2009:14
 • Ds 2009:15
 • Ds 2009:16
 • Ds 2009:17
 • Ds 2009:18
 • Ds 2009:19
 • Ds 2009:20
 • Ds 2009:21
 • Ds 2009:22
 • Ds 2009:23
 • Ds 2009:24
 • Ds 2009:25
 • Ds 2009:26
 • Ds 2009:27
 • Ds 2009:28
 • Ds 2009:29
 • Ds 2009:30
 • Ds 2009:31
 • Ds 2009:32
 • Ds 2009:33
 • Ds 2009:34
 • Ds 2009:35
 • Ds 2009:36
 • Ds 2009:37
 • Ds 2009:38
 • Ds 2009:39
 • Ds 2009:40
 • Ds 2009:41
 • Ds 2009:42
 • Ds 2009:43
 • Ds 2009:44
 • Ds 2009:45
 • Ds 2009:46
 • Ds 2009:47
 • Ds 2009:48
 • Ds 2009:49
 • Ds 2009:50
 • Ds 2009:51
 • Ds 2009:52
 • Ds 2009:53
 • Ds 2009:54
 • Ds 2009:55
 • Ds 2009:56
 • Ds 2009:57
 • Ds 2009:58
 • Ds 2009:59
 • Ds 2009:60
 • Ds 2009:61
 • Ds 2009:62
 • Ds 2009:63
 • Ds 2009:65
 • Ds 2009:66
 • Ds 2009:67
 • Ds 2009:68
 • Ds 2009:69
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2009:1 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning  
  Ds 2009:2 Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel  
  Ds 2009:3 Fordonsbesiktning  
  Ds 2009:4 Översyn av vissa mediemyndigheter - en effektivare administration  
  Ds 2009:5 Författningsändringar med anledning av VIS-förordningen  
  Ds 2009:6 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet  
  Ds 2009:7 Effektivare regler och bättre beslutsunderlag för arbetsmarknadspolitiken  
  Ds 2009:8 Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet  
  Ds 2009:9 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret  
  Ds 2009:10 Stärkt finanspolitiskt ramverk - översyn av budgetlagens bestämmelser om utgiftstak  
  Ds 2009:11 Oberoendet i den kommunala revisionen  
  Ds 2009:12 Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands  
  Ds 2009:13 Konsumenttjänster m.m.  
  Ds 2009:14 Konsumentombudsmannen - en översyn  
  Ds 2009:15 En enklare ledighetslagstiftning  
  Ds 2009:16 Produktsäkerhet vid offentliga tjänster  
  Ds 2009:17 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism  
  Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen  
  Ds 2009:19 Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet  
  Ds 2009:20 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux  
  Ds 2009:21 Bortom krisen. Om ett framgångsrikt Sverige  
  Ds 2009:22 Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m.  
  Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet  
  Ds 2009:24 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet  
  Ds 2009:25 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet  
  Ds 2009:26 Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 2009:27 Ny lag om ekologisk produktion  
  Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m.  
  Ds 2009:29 Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m.  
  Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet  
  Ds 2009:31 Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse  
  Ds 2009:32 Teknisk sprit m.m.  
  Ds 2009:33 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.  
  Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning  
  Ds 2009:35 Vad kräver krisen av främjandet?  
  Ds 2009:36 Upphandling från statliga och kommunala företag  
  Ds 2009:37 Nya avfallsregler  
  Ds 2009:38 Myndigheternas skrivregler (sjunde utökade upplagan)  
  Ds 2009:39 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet  
  Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor  
  Ds 2009:41 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården  
  Ds 2009:42 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare  
  Ds 2009:43 Närvaroliggare och kontrollbesök - En utvärdering och förslag till utvidgning  
  Ds 2009:44 Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet  
  Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen - kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring  
  Ds 2009:46 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen - temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor  
  Ds 2009:48 Pionjärbanor för spårbilar  
  Ds 2009:49 Vissa apoteksfrågor  
  Ds 2009:50 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer  
  Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering  
  Ds 2009:52 Uppehållstillstånd för skyddspersoner  
  Ds 2009:53 The Swedish Pension Agreement and Pension Reform  
  Ds 2009:54 Lag- och förordningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG  
  Ds 2009:55 En ny försäkringsrörelselag  
  Ds 2009:56 Statsluftfarten  
  Ds 2009:57 Nytt EG-direktiv om tidsdelat boende m.m.  
  Ds 2009:58 Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.  
  Ds 2009:59 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden  
  Ds 2009:60 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - övervägande och förslag  
  Ds 2009:61 Leveransplikt för elektroniska dokument  
  Ds 2009:62 Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m.  
  Ds 2009:63 Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar  
  Ds 2009:65 Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar  
  Ds 2009:66 Remissammanställning - Förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag  
  Ds 2009:67 Ny konsumentkreditlag  
  Ds 2009:68 Driftsstöd till dagspressen  
  Ds 2009:69 Strategisk uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013