Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2008:1 - Ds 2008:87[Detaljerad lista]
 • Ds 2008:1
 • Ds 2008:2
 • Ds 2008:4
 • Ds 2008:5
 • Ds 2008:6
 • Ds 2008:7
 • Ds 2008:8
 • Ds 2008:9
 • Ds 2008:10
 • Ds 2008:11
 • Ds 2008:12
 • Ds 2008:13
 • Ds 2008:14
 • Ds 2008:15
 • Ds 2008:16
 • Ds 2008:17
 • Ds 2008:18
 • Ds 2008:19
 • Ds 2008:20
 • Ds 2008:21
 • Ds 2008:23
 • Ds 2008:24
 • Ds 2008:25
 • Ds 2008:26
 • Ds 2008:27
 • Ds 2008:28
 • Ds 2008:29
 • Ds 2008:30
 • Ds 2008:31
 • Ds 2008:32
 • Ds 2008:33
 • Ds 2008:34
 • Ds 2008:35
 • Ds 2008:36
 • Ds 2008:37
 • Ds 2008:38
 • Ds 2008:39
 • Ds 2008:40
 • Ds 2008:41
 • Ds 2008:42
 • Ds 2008:43
 • Ds 2008:44
 • Ds 2008:45
 • Ds 2008:46
 • Ds 2008:47
 • Ds 2008:48
 • Ds 2008:49
 • Ds 2008:50
 • Ds 2008:51
 • Ds 2008:52
 • Ds 2008:53
 • Ds 2008:54
 • Ds 2008:55
 • Ds 2008:56
 • Ds 2008:57
 • Ds 2008:58
 • Ds 2008:59
 • Ds 2008:60
 • Ds 2008:61
 • Ds 2008:62
 • Ds 2008:63
 • Ds 2008:64
 • Ds 2008:65
 • Ds 2008:66
 • Ds 2008:67
 • Ds 2008:68
 • Ds 2008:69
 • Ds 2008:70
 • Ds 2008:71
 • Ds 2008:72
 • Ds 2008:73
 • Ds 2008:74
 • Ds 2008:75
 • Ds 2008:76
 • Ds 2008:77
 • Ds 2008:78
 • Ds 2008:79
 • Ds 2008:80
 • Ds 2008:81
 • Ds 2008:82
 • Ds 2008:83
 • Ds 2008:84
 • Ds 2008:85
 • Ds 2008:86
 • Ds 2008:87
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2008:1 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen  
  Ds 2008:2 Europeiskt betalningsföreläggande  
  Ds 2008:4 Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning  
  Ds 2008:5 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv  
  Ds 2008:6 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet  
  Ds 2008:7 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. - kartläggning, analys och förslag till handlingsplan  
  Ds 2008:8 Godkännande av motorfordon m.m.  
  Ds 2008:9 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder  
  Ds 2008:10 Insatser för att öka intresset för ingenjörsyrket - Rapport från Globaliseringsrådet  
  Ds 2008:11 Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt  
  Ds 2008:12 Europeiskt småmålsförfarande  
  Ds 2008:13 En ny betygsskala  
  Ds 2008:14 Från sjukersättning till arbete  
  Ds 2008:15 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TV-företagens programarkiv  
  Ds 2008:16 Arbetsmiljön och utanförskapet - en tankeram för den framtida arbetsmiljöpolitiken  
  Ds 2008:17 Remissammanställning - Ansvarskommitténs betänkande (SOU 2007:10)  
  Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående  
  Ds 2008:19 Sfi-bonus - stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska  
  Ds 2008:20 Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang  
  Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö  
  Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
  Ds 2008:24 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv  
  Ds 2008:25 Nya villkor för presstödet  
  Ds 2008:26 Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - Ett alternativ  
  Ds 2008:27 Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  
  Ds 2008:28 Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m.  
  Ds 2008:29 Värdesäkring av riksnormen  
  Ds 2008:30 Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete  
  Ds 2008:31 Förslag om ändring i lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting  
  Ds 2008:32 Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp  
  Ds 2008:33 Lag med kompletterande bestämmelser till EG:s förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.  
  Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning  
  Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt  
  Ds 2008:36 Fler i arbete: Grunden för framtidens välfärd  
  Ds 2008:37 Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism  
  Ds 2008:38 Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten - överväganden och förslag  
  Ds 2008:39 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning  
  Ds 2008:40 En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag  
  Ds 2008:41 Glömda regler? - En översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl.  
  Ds 2008:42 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövade påföljder  
  Ds 2008:43 Gör Sverige till ett elbilens pionjärland - Rapport från Globaliseringsrådet  
  Ds 2008:44 Vissa internationella adoptionsfrågor  
  Ds 2008:45 Överlåtbara fiskerättigheter  
  Ds 2008:46 Direktivet om aktieägares rättigheter - förslag till genomförandeåtgärder  
  Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården, Ds 2008:47  
  Ds 2008:48 Försvar i användning  
  Ds 2008:49 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister  
  Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten  
  Ds 2008:51 Ett förenklat trossamfundsregister  
  Ds 2008:52 Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter  
  Ds 2008:53 Allmänna sammankomster på offentlig plats  
  Ds 2008:54 Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m.  
  Ds 2008:55 Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?  
  Ds 2008:56 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar  
  Ds 2008:57 Djurförbudsregister  
  Ds 2008:58 Ändringar i lagen (2005:258)om läkemedelsförteckning m.m.  
  Ds 2008:59 Säljstödjande finansiering  
  Ds 2008:60 Utvecklingen av nationalstadsparken  
  Ds 2008:61 Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 2008:62 En arbetslöshetsförsäkring för arbete  
  Ds 2008:63 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken  
  Ds 2008:64 En jobbgaranti för ungdomar  
  Ds 2008:65 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.  
  Ds 2008:66 Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder  
  Ds 2008:67 Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor - Arbetsförmedlingen  
  Ds 2008:68 Alkoholutandningsprov i svenska hamnar  
  Ds 2008:69 Genomförande av Kommissionens direktiv 2006/86/EG  
  Ds 2008:70 Ett förhöjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgift enligt socialtjänstlagen  
  Ds 2008:71 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.  
  Ds 2008:72 Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU  
  Ds 2008:73 Sweden's third national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioa  
  Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång  
  Ds 2008:75 Genomförande av tjänstedirektivet  
  Ds 2008:76 Djurskyddskontrollregister  
  Ds 2008:77 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 2008:78 De funktionsnedsattas ekonomiska förhållanden  
  Ds 2008:79 Sjömäns ersättning vid sjukdom  
  Ds 2008:80 Gemensamma examina  
  Ds 2008:81 SIS ll - en andra generation av Schengens informationssystem  
  Ds 2008:82 Sverige i världen - Rapport från Globaliseringsrådet  
  Ds 2008:83 Enklare och bättre täktbestämmelser  
  Ds 2008:84 Brott mot internationella brottmålsdomstolens rättskipning (Romstadgan art. 70)  
  Ds 2008:85 Den enskildes val av rättsligt biträde  
  Ds 2008:86 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner  
  Ds 2008:87 En ny Luganokonvention