Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2005:1 - Ds 2005:59[Detaljerad lista]
 • Ds 2005:1
 • Ds 2005:2
 • Ds 2005:3
 • Ds 2005:4
 • Ds 2005:5
 • Ds 2005:6
 • Ds 2005:7
 • Ds 2005:8
 • Ds 2005:9
 • Ds 2005:10
 • Ds 2005:11
 • Ds 2005:12
 • Ds 2005:13
 • Ds 2005:14
 • Ds 2005:15
 • Ds 2005:16
 • Ds 2005:18
 • Ds 2005:19
 • Ds 2005:20
 • Ds 2005:21
 • Ds 2005:22
 • Ds 2005:23
 • Ds 2005:24
 • Ds 2005:25
 • Ds 2005:26
 • Ds 2005:27
 • Ds 2005:28
 • Ds 2005:29
 • Ds 2005:30
 • Ds 2005:31
 • Ds 2005:32
 • Ds 2005:33
 • Ds 2005:34
 • Ds 2005:35
 • Ds 2005:36
 • Ds 2005:37
 • Ds 2005:38
 • Ds 2005:39
 • Ds 2005:40
 • Ds 2005:41
 • Ds 2005:42
 • Ds 2005:43
 • Ds 2005:44
 • Ds 2005:45
 • Ds 2005:46
 • Ds 2005:47
 • Ds 2005:48
 • Ds 2005:49
 • Ds 2005:50
 • Ds 2005:51
 • Ds 2005:52
 • Ds 2005:53
 • Ds 2005:54
 • Ds 2005:55
 • Ds 2005:56
 • Ds 2005:57
 • Ds 2005:58
 • Ds 2005:59
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2005:1 Finansiella konglomerat  
  Ds 2005:2 Kungörande i PoIT  
  Ds 2005:3 Svensk rätt i integrationspolitisk belysning  
  Ds 2005:4 Avräkning av utländsk skatt  
  Ds 2005:5 Angrepp mot informationssystem  
  Ds 2005:6 Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll  
  Ds 2005:7 Iakttagelser om landsting  
  Ds 2005:8 Inriktning på filmpolitiken från 2006  
  Ds 2005:9 En moderniserad rättsprövning m.m.  
  Ds 2005:10 Arbetstagarinflytande i europakooperativ  
  Ds 2005:11 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar  
  Ds 2005:12 Makten och mångfalden: Eliter och etnicitet i Sverige  
  Ds 2005:13 Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler  
  Ds 2005:14 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer. EU:s rambeslut om olaglig narkotikahandel  
  Ds 2005:15 Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen  
  Ds 2005:16 Att fånga kunnandet om lärande och undervisning  
  Ds 2005:18 Säkerhet i vägtunnlar  
  Ds 2005:19 De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet  
  Ds 2005:20 Svenskt värdskap för ESS  
  Ds 2005:21 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet  
  Ds 2005:22 Småskalig livsmedelsförädling  
  Ds 2005:23 Ett förnyat strandskydd  
  Ds 2005:24 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl  
  Ds 2005:25 Förhandsavgöranden från EG-domstolen  
  Ds 2005:26 Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverkets verksamhet  
  Ds 2005:27 Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar i anställningsskyddslagen  
  Ds 2005:28 Skattefusk, effektivitet och rättvisa - utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring schabloniserade inslag i  
  Ds 2005:29 Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem  
  Ds 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet  
  Ds 2005:31 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, djurhälsa, foder, djurskydd och växtskydd m.m.  
  Ds 2005:32 Minknäringen i Sverige  
  Ds 2005:33 Vuxenutbildningslag  
  Ds 2005:34 Några bodelningsfrågor  
  Ds 2005:35 Rätten att sätta och utfärda betyg  
  Ds 2005:36 Genomförande av EG-direktivet om uppehållstillstånd för studier  
  Ds 2005:37 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen  
  Ds 2005:38 Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption  
  Ds 2005:39 Rapport från arbetsgruppen för ny bostadsfinansiering  
  Ds 2005:40 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler  
  Ds 2005:41 Högsta och lägsta belopp för penningböter  
  Ds 2005:42 Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m. - en diskussionspromemoria  
  Ds 2005:43 Genomförande av direktivet och rambeslutet om åtgärder mot förorening från fartyg  
  Ds 2005:44 Sweden's second national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radio  
  Ds 2005:45 Europakooperativ  
  Ds 2005:46 Lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher  
  Ds 2005:47 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddsarbete m.m.  
  Ds 2005:48 Överlämnande av passageraruppgifter  
  Ds 2005:49 Hamnskydd  
  Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt  
  Ds 2005:51 Energieffektivisering och energismart byggande  
  Ds 2005:52 Löneskatter för enmansföretag  
  Ds 2005:53 Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll  
  Ds 2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet  
  Ds 2005:55 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar - I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar  
  Ds 2005:56 Andra järnvägspaketet m.m.  
  Ds 2005:57 Sveriges rapport om påvisbara framsteg - I enlighet med Kyotoprotokollet  
  Ds 2005:58 Förenklad hantering av medborgarförslag  
  Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken