Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2002:1 - Ds 2002:67[Detaljerad lista]
 • Ds 2002:1
 • Ds 2002:2
 • Ds 2002:3
 • Ds 2002:4
 • Ds 2002:5
 • Ds 2002:6
 • Ds 2002:7
 • Ds 2002:8
 • Ds 2002:9
 • Ds 2002:10
 • Ds 2002:11
 • Ds 2002:12
 • Ds 2002:13
 • Ds 2002:14
 • Ds 2002:15
 • Ds 2002:16
 • Ds 2002:17
 • Ds 2002:18
 • Ds 2002:19
 • Ds 2002:20
 • Ds 2002:21
 • Ds 2002:22
 • Ds 2002:23
 • Ds 2002:24
 • Ds 2002:25
 • Ds 2002:26
 • Ds 2002:27
 • Ds 2002:28
 • Ds 2002:29
 • Ds 2002:30
 • Ds 2002:31
 • Ds 2002:32
 • Ds 2002:33
 • Ds 2002:34
 • Ds 2002:35
 • Ds 2002:37
 • Ds 2002:39
 • Ds 2002:40
 • Ds 2002:41
 • Ds 2002:42
 • Ds 2002:44
 • Ds 2002:45
 • Ds 2002:46
 • Ds 2002:47
 • Ds 2002:48
 • Ds 2002:49
 • Ds 2002:50
 • Ds 2002:51
 • Ds 2002:52
 • Ds 2002:53
 • Ds 2002:54
 • Ds 2002:55
 • Ds 2002:56
 • Ds 2002:57
 • Ds 2002:58
 • Ds 2002:59
 • Ds 2002:60
 • Ds 2002:61
 • Ds 2002:62
 • Ds 2002:63
 • Ds 2002:65
 • Ds 2002:66
 • Ds 2002:67
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2002:1 Domare och åklagare i internationella insatser  
  Ds 2002:2 Ersättning vid flygolyckor  
  Ds 2002:3 Vård ITiden - strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård  
  Ds 2002:4 Handlingsplan mot dopning inom idrotten  
  Ds 2002:5 Promemoria om reformerade bank- och finansieringsrörelseregler  
  Ds 2002:6 Adelns offentligrättsliga status  
  Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden  
  Ds 2002:8 Effektivare pantbrevshantering - registrering av obelånade pantbrev  
  Ds 2002:9 Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-1999  
  Ds 2002:10 Riv hindren för äldre i arbetslivet  
  Ds 2002:11 Klassfrågan - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan  
  Ds 2002:12 The School's Need for Resources - A Report on the Importance of Small Classes  
  Ds 2002:13 Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser  
  Ds 2002:14 Gyllene år med silverhår - för vissa eller för alla? Ett bokslut över pensionärernas ekonomiska situation under 1990-talet  
  Ds 2002:15 Det nya Riksskatteverket  
  Ds 2002:16 Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier  
  Ds 2002:17 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås  
  Ds 2002:18 Att hålla balansen - en ESO-rapport om kommuner och budgetdisciplin  
  Ds 2002:19 Nästa steg  
  Ds 2002:20 Benchmarking av näringspolitiken, 2002  
  Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar  
  Ds 2002:22 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron  
  Ds 2002:23 Hur står det till med hälso- och sjukvården och äldreomsorgen? - Vad säger brukarundersökningar och andra mått på kvaliteten  
  Ds 2002:24 Framtid med Asien - en uppföljning av regeringens Asienstrategi  
  Ds 2002:25 Tillträdesförbud  
  Ds 2002:26 Ett centrum mot rasism och andra former av intolerans  
  Ds 2002:27 Öppna Sverige - för en öppen offentlig förvaltning  
  Ds 2002:28 Ratificering av fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor  
  Ds 2002:29 Några frågor om sekretess  
  Ds 2002:30 Arbetskraftsutbudet och välfärden - Aktuell politik och framtida utmaningar  
  Ds 2002:31 Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett brännbart ämne  
  Ds 2002:32 Welfare in Sweden: The Balance Sheet for the 1990s  
  Ds 2002:33 Upphävande av ägofredslagen m.m.  
  Ds 2002:34 Rapport om tillväxtavtalen - Andra året  
  Ds 2002:35 Straffansvar för terroristbrott  
  Ds 2002:37 Registrering av hyresförmedlare  
  Ds 2002:39 Genomförande av EG-direktiv på sjöfartsområdet m.m.  
  Ds 2002:40 Lag om elcertifikat  
  Ds 2002:41 Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott  
  Ds 2002:42 Värdering och redovisning av finansiella instrument  
  Ds 2002:44 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar  
  Ds 2002:45 The Enforcement Code (1981:774)  
  Ds 2002:46 Studie om statliga åtgärder för att främja näringslivsutveckling i Östersjöområdet efter år 2003  
  Ds 2002:47 Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden - Strategiska utvecklingstendenser  
  Ds 2002:48 Sekretess för fotografier i offentliga register m.m.  
  Ds 2002:49 Den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder  
  Ds 2002:50 Utredningen inom Utrikesdepartementet om depositioner vid svenska utlandsmyndigheter vid tiden för den nazistiska förföljelsen o  
  Ds 2002:51 Mervärdesskatten på ekologiska livsmedel  
  Ds 2002:52 What Price Enlargement? - implications of an expanded EU  
  Ds 2002:53 Prissättning inom läkemedelsförmånerna  
  Ds 2002:54 Svenska och utländska äktenskap  
  Ds 2002:55 e-lärande som utmaning  
  Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv  
  Ds 2002:57 Bokföringsbrott och brott mot borgenärer  
  Ds 2002:58 "Huru skall statsvercket granskas?" Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll  
  Ds 2002:59 Europeisk insolvens  
  Ds 2002:60 En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration  
  Ds 2002:61 Redovisning och värdering av finansiella instrument i kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa andra redovisningsfrågor för finansiella företag  
  Ds 2002:62 Lag om europeisk arresteringsorder och överlämnande för brott inom EU  
  Ds 2002:63 Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron  
  Ds 2002:65 Inför en ändrad minerallag - Vissa kompletterande mineralpolitiska frågor  
  Ds 2002:66 Stöd till vuxnas lärande  
  Ds 2002:67 Sveriges tillträde till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m.