Departementsskrivelser, serie Ds, Ds 2001:2 - Ds 2001:77[Detaljerad lista]
 • Ds 2001:2
 • Ds 2001:3
 • Ds 2001:4
 • Ds 2001:5
 • Ds 2001:6
 • Ds 2001:7
 • Ds 2001:8
 • Ds 2001:9
 • Ds 2001:10
 • Ds 2001:12
 • Ds 2001:13
 • Ds 2001:14
 • Ds 2001:15
 • Ds 2001:17
 • Ds 2001:18
 • Ds 2001:19
 • Ds 2001:20
 • Ds 2001:22
 • Ds 2001:23
 • Ds 2001:24
 • Ds 2001:25
 • Ds 2001:26
 • Ds 2001:27
 • Ds 2001:28
 • Ds 2001:30
 • Ds 2001:31
 • Ds 2001:32
 • Ds 2001:33
 • Ds 2001:34
 • Ds 2001:35
 • Ds 2001:36
 • Ds 2001:37
 • Ds 2001:38
 • Ds 2001:39
 • Ds 2001:40
 • Ds 2001:42
 • Ds 2001:43
 • Ds 2001:44
 • Ds 2001:45
 • Ds 2001:46
 • Ds 2001:47
 • Ds 2001:48
 • Ds 2001:49
 • Ds 2001:50
 • Ds 2001:51
 • Ds 2001:52
 • Ds 2001:53
 • Ds 2001:54
 • Ds 2001:55
 • Ds 2001:56
 • Ds 2001:57
 • Ds 2001:58
 • Ds 2001:59
 • Ds 2001:60
 • Ds 2001:61
 • Ds 2001:62
 • Ds 2001:63
 • Ds 2001:64
 • Ds 2001:65
 • Ds 2001:66
 • Ds 2001:67
 • Ds 2001:68
 • Ds 2001:69
 • Ds 2001:70
 • Ds 2001:71
 • Ds 2001:72
 • Ds 2001:73
 • Ds 2001:74
 • Ds 2001:75
 • Ds 2001:76
 • Ds 2001:77
Detaljerad information om författningarna
  Ds 2001:2 Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning  
  Ds 2001:3 Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen  
  Ds 2001:4 Ambassadör Anita Gradins utredning om ett svenskt institut i Istanbul  
  Ds 2001:5 Förråande pornografiska filmer  
  Ds 2001:6 Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven  
  Ds 2001:7 Swedish statutes in translation  
  Ds 2001:8 Två frågor om sekretess hos Säkerhetspolisen  
  Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda  
  Ds 2001:10 Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning  
  Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna  
  Ds 2001:13 E-handelsdirektivet - Genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster  
  Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet  
  Ds 2001:15 Rapport om tillväxtavtalen - Första året  
  Ds 2001:17 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor  
  Ds 2001:18 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar  
  Ds 2001:19 Elevens framgång - Skolans ansvar  
  Ds 2001:20 Benchmarking av näringspolitiken 2001 - Indikatorer inom åtta områden som påverkar ekonomisk tillväxt  
  Ds 2001:22 Sammanställning av remissyttrande över betänkandet "Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning" (SOU 2000:85)  
  Ds 2001:23 Förbränning av animaliskt avfall  
  Ds 2001:24 Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna  
  Ds 2001:25 Några frågor om myndigheternas service  
  Ds 2001:26 Politik för folkstyrelse  
  Ds 2001:27 EG-direktivet om personuppgifter - en offentlig utvärdering  
  Ds 2001:28 Långsiktig verksamhetsutveckling ur ett arbetsmiljöperspektiv - en handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet  
  Ds 2001:30 Finansiering av kommunkontosystemet  
  Ds 2001:31 Omhändertagande av berusade personer enligt LOB  
  Ds 2001:32 Myndigheternas skrivregler (femte utökade upplagan)  
  Ds 2001:33 Proceduren vid kommunala folkomröstningar  
  Ds 2001:34 Erfarenheter av ett utbrett brukarinflytande. En utredning om brukarinflytandet i Sverige 2001.  
  Ds 2001:35 Förslag för att motverka skalbolagstransaktioner  
  Ds 2001:36 Hovrättsprocessen i framtiden  
  Ds 2001:37 Tillsynsansvar över jämställdhetslagen - en uppgift för länsstyrelserna?  
  Ds 2001:38 Säkerställda obligationer  
  Ds 2001:39 Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring med anledning av aktivitetsgarantin  
  Ds 2001:40 Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling  
  Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet - en ESO-rapport om idéanalys  
  Ds 2001:43 Åtgärder mot klotter  
  Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering  
  Ds 2001:45 I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer  
  Ds 2001:46 Vissa frågor om sjömäns vilotid  
  Ds 2001:47 Kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsärenden  
  Ds 2001:48 Samverkande styrning  
  Ds 2001:49 Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar genomförande av direktiv 98/44/EG  
  Ds 2001:50 Ändringar i arbetsmiljölagen  
  Ds 2001:51 Trafikskada utomlands - enklare att få ersättning  
  Ds 2001:52 Abonnentinflytande i kabel-TV-nät  
  Ds 2001:53 Föräldrars samtycke till adoption, m.m.  
  Ds 2001:54 Idrotten i Sverige och EU  
  Ds 2001:55 Ändringar i konsumentköplagen - genomförande av EG:s konsumentköpdirektiv  
  Ds 2001:56 Åtgärder mot sena betalningar - genomförande av EG-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner  
  Ds 2001:57 Barnafödandet i fokus - från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle  
  Ds 2001:58 Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor  
  Ds 2001:59 Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen  
  Ds 2001:60 Effektivare energianvändning  
  Ds 2001:61 Samverkan mellan kommuner - för ökad attraktivitet, tillväxt och sund ekonomi  
  Ds 2001:62 Etikprövning av forskning som avser människor  
  Ds 2001:63 Svensk basindustri - Konkurrenskraft och hållbar utveckling  
  Ds 2001:64 Ändrad ordning - Strategisk utveckling för jämställdhet  
  Ds 2001:65 Förslag till avtal med energiintensiv industri för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser  
  Ds 2001:66 Några frågor om ordningslagen  
  Ds 2001:67 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
  Ds 2001:68 Den nya produktionen - det nya uppdraget (Jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv)  
  Ds 2001:69 Företagsbot  
  Ds 2001:70 Vägen tillbaka - stöd till verksamhet för att bistå personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar  
  Ds 2001:71 Sveriges tredje nationalrapport om klimatförändringar - I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar.  
  Ds 2001:72 Rekrytering av personliga assistenter  
  Ds 2001:73 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer  
  Ds 2001:74 Transportörsansvaret i utlänningslagen  
  Ds 2001:75 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen  
  Ds 2001:76 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning  
  Ds 2001:77 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt