Alfabetiskt register från A till Ö.

V

vaccinering
se ävenkastrering av grisar
vagnslasttrafik
SFS 1985:447Förordning (1985:447) om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik
vakthållning
se ävenradiotelefon
vakttjänst
se ävenskjutvapen
val
SFS 1992:339Lag (1992:339) om proportionellt valsätt
SFS 1986:74Lag (1986:74) om nytt val av kyrkofullmäktige i vissa fall
SFS 1955:138Lag (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.
SFS 1996:946Lag (1996:946) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län
se ävenEuropaparlamentet
Europaparlamentet
Europaparlamentet
personröst
personuppgift
statsbidrag
statsbidrag
val- och folkomröstningsdatabas
SFS 2002:62Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
val år 1994
SFS 1993:1403Lag (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994
valfrihet
se ävenArbetsförmedlingen
valfrihetssystem
SFS 2008:962Lag (2008:962) om valfrihetssystem
SFS 2013:311Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering
valförordning
SFS 2005:874Valförordning (2005:874)
validering
se ävenyrkeskompetens
vallag
SFS 2005:837Vallag (2005:837)
valmyndighet
SFS 1975:6Förordning (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter
se ävencentral valmyndighet
Valmyndigheten
SFS 2001:240Förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten
SFS 2007:977Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten
Valprövningsnämnden
SFS 2012:880Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
SFS 1974:1037Lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden
valuta- och kreditreglering
SFS 1992:1602Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
valutaförordning
SFS 1959:264Valutaförordning (1959:264)
valutakurs
se ävenEG
valutakursreserv
SFS 1998:1620Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv
valutalag
SFS 1988:351/r1/ Lag (1988:351) om tillämpning av valutalagen (1939:350);
SFS 1939:350Valutalag (1939:350)
SFS 1978:260Förordning (1978:260) med bemyndigande för generaltullstyrelsen att meddela föreskrifter om kontroll enligt valutalagen (1939:350)
SFS 1989:442/r1/ Lag (1989:442) om tillämpning av valutalagen (1939:350);
valutapolitik
SFS 1998:1404Lag (1998:1404) om valutapolitik
valutareglering
SFS 1990:749/r1/ Lag (1990:749) om valutareglering;
valutaväxling
SFS 1996:1006Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
SFS 1996:1015Förordning (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring
va-nämnd Statens
SFS 2007:1058Förordning (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd
SFS 1976:839Lag (1976:839) om Statens va-nämnd
SFS 1976:841Lag (1976:841) om betalningsföreläggande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd
SFS 1970:350Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd
se ävenbetalningsföreläggande
vapen
SFS 1970:498Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
SFS 1994:536Förordning (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
SFS 2007:936Förordning (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
se ävenkommunalt vapen
vapenbrott
SFS 2017:807Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
vapenfri tjänst
SFS 1966:413Lag (1966:413) om vapenfri tjänst
vapenfri tjänstepliktig
SFS 1966:414Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga
vapenfrinämnden
SFS 1966:431Instruktion (1966:431) för vapenfrinämnden;
SFS 1988:1038Förordning (1988:1038) med instruktion för vapenfrinämnden
Vapenfristyrelsen
SFS 1989:757Förordning (1989:757) med instruktion för vapenfristyrelsen
vapenfriutbildning
SFS 1982:1278Förordning (1982:1278) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning
vapenförordning
SFS 1974:123Vapenförordning (1974:123)
SFS 1961:337Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen
SFS 1996:70Vapenförordning (1996:70)
vapenlag
SFS 1996:67Vapenlag (1996:67)
SFS 1973:1176Vapenlag (1973:1176)
vara
SFS 1975:85Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
SFS 1984:59Förordning (1984:59) om varors ursprung
se ävenjämförpris
marknadskontroll
handel
varningstext
se äventobaksvara
varor
se ävenmarknadskontroll
varuförteckning
se ävenstatistik
varulager
SFS 1955:257Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
varumärke
SFS 1955:537Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:537) till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer
SFS 1970:495Förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m.
varumärkesförordning
SFS 1960:648Varumärkesförordning (1960:648)
SFS 2011:594Varumärkesförordning (2011:594)
varumärkesintrång
se äventullkontroll
tullkontroll
varumärkeslag
SFS 1960:644Varumärkeslag (1960:644)
SFS 2010:1877Varumärkeslag (2010:1877)
varuskatt
SFS 1941:251Lag (1941:251) om särskild varuskatt
SFS 1960:613Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt
SFS 1970:944Förordning (1970:944) om kompensation i vissa fall för särskild varuskatt;
varuutbyte
se ävenfrihandel
vatten
SFS 1926:322Lag (1926:322) om rätten till vissa vatten i övre delen av Västerbottens län
se ävenupphandling
dumpning
hushållning
förbrukningsmätning
vatten- och avloppsanläggning
SFS 1970:244Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar
vattenboksförordning
SFS 1983:789Vattenboksförordning (1983:789)
vattenbruk
se ävenfiske
vattendelegation
SFS 2017:872Förordning (2017:872) om vattendelegationer
vattendomstol
SFS 1971:550Kungörelse (1971:550) om vattendomstol
vattendrag
se ävenflottning
kalkning
vattenfall
SFS 1910:72 s.1Kungörelse (1910:72 s.1) angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall
SFS 1915:187Lag (1915:187) angående grunder för upplåtelse av vissa kronan tillhöriga vattenfall och strömfall
vattenfallsverk statens
SFS 1988:851/r1/ Förordning (1988:851) med instruktion för statens vattenfallsverk;
SFS 1982:705Förordning (1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk
vattenförbund
SFS 1976:997Lag (1976:997) om vattenförbund
vattenkraft
SFS 1962:627/Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig
vattenlag
SFS 1983:291Vattenlag (1983:291)
SFS 1983:292Lag (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291)
SFS 1983:945Förordning (1983:945) om avgifter enligt vattenlagen (1983:291), m.m.
vattenmiljön
SFS 2004:660Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
vattenmätare
SFS 1994:99Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare
se ävenelmätare
vattenområde
SFS 1966:319Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
SFS 1966:320Kungörelse (1966:320) om upplåtelse från staten av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom vissa allmänna vattenområden
SFS 1964:810Kungörelse (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för militär verksamhet
SFS 1950:595Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde
vattenrättsförordning
SFS 1983:788Vattenrättsförordning (1983:788)
vattenrättskonvention
SFS 1983:1011Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
SFS 1929:404Lag (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
SFS 1929:405Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
vattenskoter
se ävenfritidsbåt
fritidsbåt
vattenskoterförordning
SFS 1993:1053Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter
vattensystem
se ävennationalpark
vattentrafikled
se ävenhamn
vattenundersökning
SFS 1960:37Kungörelse (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan
vattenverksamhet
SFS 1998:1388Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
SFS 1998:812Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS 1998:813Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
vattenvårdsprojekt
SFS 2009:381Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
ventilationsanläggning
se ävenasbest
ventilationssystem
SFS 1991:1273Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem
verifikation
se ävenlänsstyrelse
Verket för förvaltningsutveckling
SFS 2005:860Förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling
Verket för högskoleservice
SFS 1995:943Förordning (1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice
SFS 2007:1291Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice
SFS 1992:397Förordning (1992:397) med instruktion för Verket för högskoleservice;
Verket för innovationssystem
SFS 2000:1132Förordning (2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem
SFS 2007:1114Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem
SFS 2009:1101Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
SFS 2000:1178Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling
verksamhetschef
se ävenhälso- och sjukvård
verksamhetsutövare
SFS 1998:901Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
verksamhetsöverlåtelse
se ävenfusion
verksanläggning
se ävencivilförsvar
verksförordning
SFS 1987:1100Verksförordning (1987:1100)
SFS 1995:1322Verksförordning (1995:1322)
verksstadga
SFS 1965:600Kungl. Maj:ts Allmän verksstadga (1965:600)
verkstadsteknisk utveckling
SFS 1991:139Förordning (1991:139) om stöd till verkstadsteknisk utveckling
verkställighet av dom
SFS 1935:596Cirkulär (1935:596) till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar
SFS 1936:79Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz
SFS 1932:540Lag (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Island
SFS 1934:69Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar
SFS 1965:723Lag (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn
verkställighet av dom eller beslut
SFS 1983:884Förordning (1983:884) om tillämpning av lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
SFS 1899:12 s.9Lag (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
vetenskaplig informationsförsörjning
SFS 1979:477Förordning (1979:477) om samråd i frågor om vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, m.m.
vetenskapligt ändamål
se ävendjur
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg
SFS 1906:12 s. 1Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar (1906:12 s. 1) för dess Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle i Göteborg
Vetenskapsrådet
SFS 2009:975Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet
SFS 2007:1397Förordning (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet
SFS 2000:1199Förordning (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
SFS 2000:662Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet
vetenskapssamfund
se ävenhumanistiska vetenskapssamfundet i Lund
Vetenskapssocieteten i Uppsala
SFS 1906:60 s. 1Kungl. Maj:ts förnyade stadgar (1906:60 s. 1) för vetenskapssocieteten i Uppsala
veterinär
SFS 2009:1254Lag (2009:1254) om officiella veterinärer
SFS 1994:1313Förordning (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
SFS 1994:844Lag (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket
SFS 1994:845Förordning (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
se ävenresekostnadsersättning
lantbruksstyrelsen
veterinär införselkungörelse
SFS 1958:551Veterinär införselkungörelse (1958:551)
veterinär service
SFS 2009:1397Förordning (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse
veterinär utförselkungörelse
SFS 1958:552Veterinär utförselkungörelse (1958:552)
veterinärkostnad
se ävendjurhållning
veterinärmedicinska anstalt
SFS 2009:1394Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
veterinärmedicinska anstalt Statens
SFS 2007:1044Förordning (2007:1044) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 1999:341Förordning (1999:341) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 1982:553Förordning (1982:553) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 1994:537Förordning (1994:537) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
SFS 1988:864Förordning (1988:864) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt
veterinärpersonal
se äventjänsteplikt
veterinärtaxeförordning
SFS 1975:539Veterinärtaxeförordning (1975:539)
veterinäryrke
SFS 1965:61Lag (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket m.m.
SFS 1965:62Förordning (1965:62) om behörighet att utöva veterinäryrket
vidareutbildning
se ävenläkare
vidareutdelning
SFS 1994:776Lag (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning
vidareutnyttjande
se ävenoffentliga förvaltningen
videobandspelare
SFS 1982:1200Lag (1982:1200) om skatt på videobandspelare;
videogram
SFS 1981:485Lag (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag
se ävenfilm
film
film
film
videokonferens
SFS 1999:856Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
SFS 2001:38Förordning (2001:38) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol
vidgad länsförvaltning Gotlands län
SFS 2005:1191Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
vigsel
SFS 2006:214Förordning (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare
SFS 2009:263Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
SFS 2009:264Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands
SFS 1987:1019Förordning (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare
SFS 1993:305Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
SFS 1964:678Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel
SFS 1973:948Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
vigselförrättare
SFS 1975:1047Förordning (1975:1047) om vigselförrättare i vissa fall
SFS 1987:1017Förordning (1987:1017) om vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan;
SFS 2014:885Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund
SFS 1951:703Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan
se ävenvigsel
vikariatsförordnande
SFS 1977:754Förordning (1977:754) om begränsning av vikariatsförordnanden hos statsmyndigheterna, m.m.
vikarie
se ävenprästerlig tjänst
vikt
se ävenvolym
volym
viktmärkning
SFS 1932:55Lag (1932:55) om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
vilande förtidspension
SFS 1999:1365Förordning (1999:1365) om vilande förtidspension
vildsvin
SFS 1981:175Förordning (1981:175) om frilevande vildsvin
villkorlig körkortsåterkallelse
SFS 1998:1822Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.
SFS 2008:1411Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
vilotid
SFS 2003:108Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
se ävensjömän
sjömän
vägtransport
viltförvaltningsdelegation
SFS 2009:1474Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
viltskada
SFS 2017:1254Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador
SFS 1980:400Förordning (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador, m.m.
viltskadeförordning
SFS 2001:724Viltskadeförordning (2001:724)
viltvårdsområde
SFS 2000:592Lag (2000:592) om viltvårdsområden
SFS 1980:896Förordning (1980:896) om viltvårdsområden
vin
SFS 1935:22Brev (1935:22) till aktiebolaget Vin- & Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner
SFS 1933:78/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin;
se ävenspritdryck
spritdryck
spritdryck
vindkraft
SFS 2007:160Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft
vindkraftsetablering
SFS 2017:1338Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar
vinstdelningsskatt
SFS 1984:740Förordning (1984:740) med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt
SFS 1983:1086Lag (1983:1086) om vinstdelningsskatt
vinstfond
SFS 1980:845Förordning (1980:845) om frisläpp av vinstfonder
vinstkonto
SFS 1980:456Lag (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto
vinstskatt
SFS 1989:346Lag (1989:346) om särskild vinstskatt
se äventillfällig vinstskatt
tillfällig vinstskatt
vinstsparande
SFS 1991:1483Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
vinstutdelning
SFS 1994:774Lag (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering
SFS 1984:749Förordning (1984:749) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
SFS 1984:503Lag (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag;
virke
SFS 1944:302Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke
se ävenskattereduktion
virkesmätning
SFS 2014:1005Lag (2014:1005) om virkesmätning
SFS 2014:1006Förordning (2014:1006) om virkesmätning
virkesmätningslag
SFS 1966:209Virkesmätningslag (1966:209)
visarkiv
se ävendialekt- och ortnamnsarkiv
visering
SFS 1986:131Förordning (1986:131) om visering för sydafrikanska medborgare
SFS 1991:836Förordning (1991:836) om visering för sydafrikanska medborgare
visningsersättning
SFS 1996:1605Förordning (1996:1605) om individuell visningsersättning
visstidsutbildning
SFS 2004:203Förordning (2004:203) om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter
vite
SFS 1985:206Lag (1985:206) om viten
vittne
SFS 1946:805Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar
SFS 1913:160Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning
SFS 1982:805Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
se ävenimmunitet
immunitet
immunitet
immunitet
immunitet
immunitet
vittnen
se ävenutmätning
vittnesmål
se ävenkonsul
vittnesplikt
SFS 1974:752Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
volym
SFS 1971:1081Lag (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
SFS 1986:984Förordning (1986:984) om bestämning av volym och vikt
vrak
SFS 2017:1240Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak
SFS 2011:658Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske
SFS 1951:321Kungörelse (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.
vräkning
se ävenarbetskonflikt
vuxenskola
SFS 2002:1013Förordning (2002:1013) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 2001:1201Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 1991:1108Lag (1991:1108) om statens skolor för vuxna
SFS 1992:601Förordning (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 2001:281Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna
SFS 1986:348Förordning (1986:348) om utveckling av verksamheten vid statens skolor för vuxna
SFS 1986:64Förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
vuxenstuderande
SFS 2002:624Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
vuxenstudiestöd
SFS 1983:1030Lag (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
SFS 1983:1031Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
SFS 1995:819Förordning (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.
vuxenutbildning
SFS 1992:736Förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
SFS 1986:65Förordning (1986:65) om uppdragsutbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
SFS 1986:349Förordning (1986:349) om statsbidrag för särskilda behov inom kommunal utbildning för vuxna
SFS 1988:816Förordning (1988:816) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
SFS 1987:736Förordning (1987:736) om timramar för kommunal utbildning för vuxna
SFS 1986:677Förordning (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
SFS 2002:1012Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
SFS 1984:1120Förordning (1984:1120) om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning
SFS 1999:32Förordning (1999:32) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning
SFS 2011:1108Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
SFS 1998:276Förordning (1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
SFS 1996:1502Förordning (1996:1502) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
se ävenhandikappåtgärd
timersättning
väntetid
utvecklingsstörd
utvecklingsstörd
prövningsavgift
betygsrätt
vuxenutbildningsförordning
SFS 1985:288Vuxenutbildningsförordning (1985:288)
vuxenutbildningsnämnd
SFS 1988:1197/r1/ Förordning (1988:1197) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna;
SFS 1975:394Förordning (1975:394) med instruktion för vuxenutbildningsnämnderna
våldsdåd
se äventerroristlag
våldsinslag
se ävenvideogram
vård av barn
SFS 1978:410Lag (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
SFS 1995:1129Tillkännagivande (1995:1129) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
SFS 1997:929Tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
se ävenpensionstillägg
vård av missbrukare
SFS 1988:870Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS 1981:1243Lag (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall
vård av sjukt barn
se ävenpensionstillägg
vård av unga
SFS 1990:52Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS 1980:621Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga
vård i annat land
se ävenEES
vård i utlandet
se ävenkostnadsansvar
vård och omsorg
SFS 2013:176Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg
SFS 2013:196Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare
vård- och omsorgsområdet
SFS 2003:192Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
vårdanalys
SFS 2010:1385Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
vårdavgift
SFS 2013:412Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
se ävenutlänning
vårdgaranti
SFS 2010:349Förordning (2010:349) om vårdgaranti
vårdhem
SFS 1970:88Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.
se ävenspecialsjukhus
vårdinrättning
se ävensjukhem
sjukhem
vårdnad av barn
SFS 1991:1238Tillkännagivande (1991:1238) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
vårdnad om barn
SFS 1989:176Tillkännagivande (1989:176) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
vårdnadsavgöranden
SFS 2006:467Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden
vårdnadsbidrag
SFS 1994:553Lag (1994:553) om vårdnadsbidrag
SFS 1994:563Förordning (1994:563) om vårdnadsbidrag
vårdnadsbidragsregister
SFS 1994:565Förordning (1994:565) om vårdnadsbidragsregister
vårdområde
se ävenhögskoleutbildning
vårdregister
SFS 1998:544Lag (1998:544) om vårdregister
Väddö kanal
SFS 1904:60 s. 1Kungl.Maj:ts nådiga reglemente (1904:60) för begagnande af Väddö kanal
väg- och trafikinstitut statens
SFS 1971:233Förordning (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut
SFS 1988:629Förordning (1988:629) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut;
väg- och transportforskningsinstitut Statens
SFS 1993:679Förordning (1993:679) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
SFS 1996:284Förordning (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
SFS 2007:964Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
väg- och vattenbyggnadskåren
SFS 1962:322Kungörelse (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
se ävenSjöfartsverket
väganläggning
se ävenundanförsel
vägavgift
SFS 2000:1156Förordning (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001
SFS 2004:1016Förordning (2004:1016) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2005
SFS 1999:1067Förordning (1999:1067) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000
SFS 2015:594Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
SFS 2014:1323Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
SFS 1998:1580Förordning (1998:1580) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999
SFS 1997:1137Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 1997:1140Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2017:928Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018
SFS 2016:981Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
vägförordning
SFS 2012:707Vägförordning (2012:707)
väghållning
SFS 1982:853Förordning (1982:853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m.
se ävenenskild väghållning
väghållningsplan
SFS 1991:1809Förordning (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
SFS 1997:262Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan
vägkungörelse
SFS 1971:954Vägkungörelse (1971:954)
väglag
SFS 1971:948Väglag (1971:948)
vägmärkesförordning
SFS 2007:90Vägmärkesförordning (2007:90)
vägtrafikdefinition
SFS 2001:651Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
SFS 2001:559Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
vägtrafikkungörelse
SFS 1972:603Vägtrafikkungörelse (1972:603)
SFS 1974:98Vägtrafikkungörelse (1974:98) för civilförsvaret
vägtrafiklagstiftning
SFS 1972:752Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
vägtrafikolycka
SFS 1965:561Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor
vägtrafikombud
SFS 1991:1216Förordning (1991:1216) om vägtrafikombud
SFS 1951:636Instruktion (1951:636) för vägtrafikombud
vägtrafikområde
SFS 2001:652Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet
vägtrafikregister
SFS 2001:650Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 2001:558Lag (2001:558) om vägtrafikregister
vägtrafikskatt
SFS 1981:1032Förordning (1981:1032) om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m.m.
SFS 1987:106Förordning (1987:106) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt, m.m.
SFS 1987:215Förordning (1987:215) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt;
SFS 1984:260Förordning (1984:260) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
SFS 1976:338Lag (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
SFS 1976:769Förordning (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket
SFS 1980:719Förordning (1980:719) om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.
SFS 1979:283Förordning (1979:283) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1979, m.m.
SFS 1978:89Förordning (1978:89) om föreskrifter i fråga om vägtrafikskatt
SFS 1979:1117Förordning (1979:1117) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1980, m.m.
SFS 1973:777Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket
SFS 1973:784Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt
SFS 1985:289Förordning (1985:289) om betalning av viss vägtrafikskatt, m.m.
SFS 1985:28Förordning (1985:28) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
vägtrafikskatteförordning
SFS 2006:242Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
SFS 1973:776Vägtrafikskatteförordning (1973:776)
SFS 1988:1065Vägtrafikskatteförordning (1988:1065);
vägtrafikskattelag
SFS 2006:227Vägtrafikskattelag (2006:227)
vägtransport
SFS 2016:383Förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
SFS 2013:315Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
SFS 1994:1297Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
SFS 1972:602Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.
SFS 1974:610Lag (1974:610) om inrikes vägtransport
SFS 1974:681Kungörelse (1974:681) om internationella vägtransporter
SFS 1975:883Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
se äveninternationell vägtransport
vägtransportarbete
SFS 2005:399Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
vägtransportkontroll
SFS 1996:598Lag (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
SFS 1994:131Förordning (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar
vägtransportledare
SFS 2004:1167Lag (2004:1167) om vägtransportledare
SFS 2004:1169Förordning (2004:1169) om vägtransportledare
vägtunnlar
SFS 2006:421Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar
Vägverket
SFS 1997:652Förordning (1997:652) med instruktion för Vägverket
SFS 2008:1380Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket
SFS 2007:960Förordning (2007:960) med instruktion för Vägverket
SFS 1967:258Förordning (1967:258) med instruktion för vägverket
SFS 1972:648Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket
SFS 1992:1467Förordning (1992:1467) med instruktion för Vägverket
SFS 1988:1074Förordning (1988:1074) med instruktion för vägverket;
välfärdssystem
se ävenunderrättelseskyldighet
väntetid
SFS 1986:585Förordning (1986:585) om väntetid för vissa deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare och grundutbildning för vuxna
väpnad styrka
SFS 1992:1153Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
SFS 2003:169Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
värdehandling
se ävenomyndig
värdepapper
SFS 1983:1053Lag (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper
se ävenskattebefrielse
värdepappersaffär
se ävenbankinspektionen fondkommissionär
värdepapperscentral
SFS 2016:69Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
SFS 1989:829Lag (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
SFS 1970:599Lag (1970:599) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
SFS 1970:601Förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
värdepappersfond
SFS 2013:588Förordning (2013:588) om värdepappersfonder
SFS 1993:541Lag (1993:541) om inkomstbeskattning vid ombildning av värdepappersfond;
SFS 1990:1114Lag (1990:1114) om värdepappersfonder
SFS 1990:1115Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
SFS 1990:1123Förordning (1990:1123) om värdepappersfonder
se ävenlivförsäkring
värdepappersmarknad
SFS 2007:528Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 2007:572Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
SFS 2016:1307Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
SFS 1985:571Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden
SFS 1991:1007Förordning (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden
värdering
se ävennaturaförmån
värderingsnämnd
se ävenlokal värderingsnämnd
värmeenergi
se ävenförbrukningsmätning
värmemätare
se ävenelmätare
vattenmätare
värmesystem
SFS 1982:219Förordning (1982:219) om allmänna värmesystem
SFS 1981:1354Lag (1981:1354) om allmänna värmesystem
Värmlandsarkiv
se ävenlandsarkiv
värnplikt
SFS 1995:240Förordning (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
SFS 1994:1810Lag (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
värnpliktig
SFS 1991:1385Förordning (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl.
SFS 1992:524Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
SFS 1989:402Lag (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
SFS 1969:379Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga
SFS 1969:380Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.
SFS 1944:407Kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.
SFS 1942:841Kungörelsen (1942:841) om efterspaning av värnpliktiga m.fl. för överlämnande av militär order eller andra militära meddelanden
se äventandvård
grupplivförsäkring
värnpliktsförmånsförordning
SFS 1976:1008Värnpliktsförmånsförordning (1976:1008)
värnpliktslag
SFS 1941:967Värnpliktslag (1941:967)
värnpliktslånefonden
SFS 1945:494Kungörelse (1945:494) angående lån från värnpliktslånefonden
värnpliktsnämnden
SFS 1979:3Förordning (1979:3) med instruktion för värnpliktsnämnden
SFS 1988:1037Förordning (1988:1037) med instruktion för värnpliktsnämnden
värnpliktstjänstgöring
SFS 1939:727Lag (1939:727) om förbud mot uppsägning eller avskedande av arbetstagare med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m.
värnpliktsutbildningsförordning
SFS 1980:1035Värnpliktsutbildningsförordning (1980:1035)
Värnpliktsverket
SFS 1994:645Förordning (1994:645) med instruktion för Värnpliktsverket
Västmanlands län
se ävenstöd
Västra Götalands län
SFS 1997:1328Lag (1997:1328) med anledning av bildandet av Västra Götalands län
Västra Götalands läns landsting
se ävensammanläggningsdelegerad
växellag
SFS 1932:130Växellag (1932:130)
SFS 1992:201Förordning (1992:201) om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131);
växelprotest
SFS 1940:79Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara
växt
SFS 1994:1248Förordning (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m.m.
SFS 1974:713Kungörelse (1974:713) om intyg vid utförsel av växter
SFS 1975:994Förordning (1975:994) om införsel av växter m.m.
se ävendjur
djur
djur
växtförädlarrättskungörelse
SFS 1971:393Växtförädlarrättskungörelse (1971:393)
växtförädlarrättslag
SFS 1971:392Växtförädlarrättslag (1971:392)
SFS 1997:306Växtförädlarrättslag (1997:306)
växtförädlingsnämnden
SFS 1979:300Förordning (1979:300) med instruktion för växtförädlingsnämnden
SFS 1988:861/r1/ Förordning (1988:861) med instruktion för växtförädlingsnämnden;
växtgenetiska resurser
SFS 2011:474Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser
växthusgas
SFS 2017:1319Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser
växthusgasutsläpp
SFS 2017:1201Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
växtskydd
SFS 2006:817Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.
växtskyddsförordning
SFS 1993:383Växtskyddsförordning (1993:383)
SFS 1972:319Växtskyddsförordning (1972:319)
växtskyddslag
SFS 1972:318Växtskyddslag (1972:318)
SFS 2006:1036Tillkännagivande (2006:1036) om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)
växtskyddsmedel
SFS 2006:1010Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
växtsortnämnd statens
SFS 1971:395Förordning (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd
SFS 1988:865Förordning (1988:865) med instruktion för Statens växtsortnämnd