Alfabetiskt register från A till Ö.

P

paketresa
SFS 1992:1672Lag (1992:1672) om paketresor
SFS 1992:1675/r1/ Förordning (1992:1675) med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor;
Panamakanalen
SFS 1954:556Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
pantbanksförordning
SFS 1995:1189Pantbanksförordning (1995:1189)
pantbankslag
SFS 1995:1000Pantbankslag (1995:1000)
pantbrevsregister
SFS 1994:448Lag (1994:448) om pantbrevsregister
SFS 1994:598Förordning (1994:598) om pantbrevsregister
pantemivaccinering
se ävennarkolepsi
pantlånerörelse
SFS 1949:722Lag (1949:722) om pantlånerörelse
pantsättning
SFS 1936:88Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man
pantvärde
se ävenbostadslån
parkering
SFS 1984:318Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering
SFS 1984:321Förordning (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering
parkeringsplats
SFS 1985:1076Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon
SFS 1987:899Förordning (1987:899) om statliga parkeringsplatser
parkeringsvakt
SFS 1987:26Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner
parkeringsövervakning
SFS 1987:24Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.
parti
SFS 2014:105Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier
Partibidragsnämnden
SFS 2013:353Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
partigrupp
SFS 1994:1066Lag (1994:1066) om statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
se ävenriksdagsledamot
riksdagsledamot
partihandelstillstånd
se ävenLäkemedelsverket
partistöd
SFS 1969:596Lag (1969:596) om kommunalt partistöd
SFS 1972:625Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
partnerskap
SFS 1994:1117Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
SFS 1994:1341Förordning (1994:1341) om registrering av partnerskap
SFS 2009:260Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
se ävenvigsel
partrederiärende
SFS 1975:928Förordning (1975:928) om handläggning av partrederiärenden
passagerare
SFS 2006:1116Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.
passertillstånd
SFS 1958:273Kungörelse (1958:273) om passertillstånd
passförordning
SFS 1979:664Passförordning (1979:664)
passkontroll
SFS 1965:610Kungörelse (1965:610) angående tillämpning i förhållande till Island av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
SFS 1958:122Kungörelse (1958:122) angående tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge träffad överenskommelse om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
SFS 1973:688Kungörelse (1973:688) angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
se ävenflygpassagerarterminal
passlag
SFS 1978:302Passlag (1978:302)
pastoratsindelning
SFS 1988:1150/r1/ Förordning (1988:1150) om expediering av beslut om ändringar i pastoratsindelningen m. m.;
patent
SFS 1967:845Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent
patent- och marknadsdomstol
SFS 2016:188Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Patent- och registreringsverket
SFS 1995:1386Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket
SFS 2007:1111Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
SFS 1988:403Förordning (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket
SFS 1987:7Förordning (1987:7) med instruktion för patent- och registreringsverket
SFS 1950:407Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom Posten
se ävenpatentsamarbete
patentbesvärsrätten
SFS 1977:729Lag (1977:729) om Patentbesvärsrätten
SFS 1987:429Förordning (1987:429) med instruktion för patentbesvärsrätten
SFS 1988:346Förordning (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten
patentkungörelse
SFS 1967:838Patentkungörelse (1967:838)
patentlag
SFS 1967:837Patentlag (1967:837)
patentlicensavtal
se ävenkonkurrenslag
patentombud
SFS 2010:1052Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud
SFS 2010:1053Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud
Patentombudsnämnden
SFS 2010:1054Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
patenträtt
se ävensvensk domstol
patentsamarbete
SFS 1978:218Förordning (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
patientdataförordning
SFS 2008:360Patientdataförordning (2008:360)
patientdatalag
SFS 2008:355Patientdatalag (2008:355)
patientjournallag
SFS 1985:562Patientjournallag (1985:562)
patientlag
SFS 2014:821Patientlag (2014:821)
patientnämndsverksamhet
SFS 1998:1656Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
patientregister
se ävenSocialstyrelsen
patientskadelag
SFS 1996:799Patientskadelag (1996:799)
Patientskadenämnden
SFS 2018:26Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden
SFS 1996:992Förordning (1996:992) om Patientskadenämnden
patientsäkerhetsförordning
SFS 2010:1369Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)
patientsäkerhetslag
SFS 2010:659Patientsäkerhetslag (2010:659)
PCB
SFS 1985:837Förordning (1985:837) om PCB m. m.
PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag
SFS 1991:196Lag (1991:196) om PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag;
penningmarknadskonto
SFS 1991:195Lag (1991:195) om penningmarknadskonton;
penningtvätt
SFS 2017:630Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 2009:62Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 2009:92Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS 1993:768Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
SFS 1993:1526Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
penningtvättregister
SFS 1999:163Lag (1999:163) om penningtvättsregister
penningtvättsbrott
SFS 2014:307Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
pension
SFS 2002:782Förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner
SFS 1976:837Förordning (1976:837) om ersättning för kostnader för vissa pensioner och livräntor
SFS 1972:439Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:439) om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension
se ävenfamiljepensionsbestämmelse
tjänstledighet
allmän försäkring
ämbetsbrott
redareavgift
allmän försäkring
pensioneringsperiod
se äventjänstepensionsreglemente
pensionsanstalt
se ävenhandelsflottans pensionsanstalt
pensionsavgift
SFS 1984:222Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
SFS 1994:1744Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
pensionsavtal
se äventimlärare
tjänstepensionsreglemente
pensionsbelopp
SFS 1966:472Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:472) om upphävande av vissa föreskrifter om begränsning av pensionsbelopp som utgår efter pensionstagares frånfälle
se ävenallmän försäkring
pensionsfråga
SFS 1984:223Förordning (1984:223) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor
SFS 1988:239Förordning (1988:239) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor;
pensionsförmån
SFS 1988:237/r1/ Förordning (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall;
SFS 1984:225Förordning (1984:225) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet
SFS 1984:226Förordning (1984:226) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat
SFS 1987:205Lag (1987:205) om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av pensionsförmåner m.m.
se äventjänstepensionsreglemente
pensionsförsäkring
SFS 1962:521Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten
SFS 1951:723Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring
pensionsgrundande inkomst
se ävenallmän försäkring
pensionsgrundande konstnärsbidrag
SFS 1983:190Förordning (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
pensionsgrundande tjänstetid
se äveninternationellt uppdrag
pensionskostnad
se ävenlöneskatt
löneskatt
pensionslön
SFS 1975:834Förordning (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall
SFS 1975:836Förordning (1975:836) om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall
pensionslöneförordning
SFS 1959:286Statens pensionslöneförordning (1959:286);
pensionslöneklass
SFS 1959:413Statens avtalsnämnds cirkulär (1959:413) angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst
pensionsmedel
SFS 1990:661Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Pensionsmyndigheten
SFS 2009:1173Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten
SFS 2009:1175Förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten
SFS 2009:986Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten
pensionsplan
se äveninkomsttaxering
pensionsrätt
SFS 1978:107Förordning (1978:107) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos tvätteri som drivs av helkommunalt aktiebolag
SFS 1974:6Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
SFS 1979:819Förordning (1979:819) om statlig pensionsrätt på grund av anställning hos privat tvätteri som tidigare varit statligt
SFS 1989:380Förordning (1989:380) om samordning av statlig pensionsrätt med pensionsrätt på grund av anställning hos vissa bolag
SFS 1976:836Förordning (1976:836) om upphävande av personlig pensionsrätt enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
SFS 2002:124Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
se ävenfamiljepensionsbestämmelse
pensionsstyrelsen
se ävenRiksförsäkringsverket
kommunalskattelag
pensionstagare
se ävenpensionsbelopp
pensionstillskott
SFS 1969:205Lag (1969:205) om pensionstillskott
pensionstillägg
SFS 1990:780Förordning (1990:780) med bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställighet av lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn;
SFS 1990:773Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
pensionsutfästelse
SFS 1967:531Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
SFS 1967:539Kungörelse (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
pensionsverk Statens
SFS 2007:832Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk
SFS 1997:131Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk
pensionsvillkor
SFS 1984:1042Förordning (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter
pensionsärende
se ävenlöne- och pensionsverk Statens
pensionärshem
SFS 1958:484Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.
pensionärsorganisation
SFS 1994:316Förordning (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer
SFS 2003:752Förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer
Per Angers minne
SFS 2004:1024Förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne
periodiseringsfond
SFS 1993:1538Lag (1993:1538) om periodiseringsfonder
permitteringslöneersättning
SFS 1984:1009Lag (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning
SFS 1984:1011Förordning (1984:1011) om permitteringslöneersättning
permutation
se ävenfideikommiss
permutationslag
SFS 1972:205Permutationslag (1972:205)
SFS 1992:203/r1/ Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205);
person- och adressregisternämnd statens
SFS 1986:547Förordning (1986:547) med instruktion för statens person- och adressregisternämnd;
SFS 1988:1101Förordning (1988:1101) med instruktion för Statens person- och adressregisternämnd
personadressregister
SFS 1998:527Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
SFS 1998:1234Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
personadressregisternämnd Statens
SFS 1998:1235Förordning (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd
SFS 2007:784Förordning (2007:784) med instruktion för Statens personadressregisternämnd
personalanställning
se ävenEuropaskola
personalfråga
se ävenarbetskonflikt
personalfrågor
SFS 1982:136Förordning (1982:136) om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster
personalföreträdare
SFS 1975:592Förordning (1975:592) om arvode åt personalföreträdare i statlig myndighet med lekmannastyrelse
SFS 1988:1082Förordning (1988:1082) om personalföreträdare i de allmänna försäkringskassornas styrelser
SFS 1974:224Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m.
SFS 1974:963Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:963) om personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
SFS 1976:48Förordning (1976:48) om arvode åt personalföreträdare i allmän försäkringskassas styrelse
personalföreträdarförordning
SFS 1987:1101Personalföreträdarförordning (1987:1101)
personalförstärkning
se ävenförskola
personalkontrollkungörelse
SFS 1969:446Personalkontrollkungörelse (1969:446)
personalliggare
se ävenskattekontroll
personalnämnd statens
se ävenföreskrift
föreskrift
personalpension
SFS 1987:74Förordning (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975
personalprövningsnämnd
SFS 1944:648Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder
personalservering
se ävenmåltidspris
personalåliggande
se ävenhälso- och sjukvård
personefterforskning
SFS 1989:810Förordning (1989:810) om avgift för efterforskning av personer bosatta utomlands
personnamn
SFS 2017:120Förordning (2017:120) om personnamn
SFS 2016:1013Lag (2016:1013) om personnamn
personnummer
se ävenfolkbokföringslag
personregister
SFS 1995:1060Förordning (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik
SFS 1995:606Lag (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik
SFS 1993:825Lag (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex
SFS 1994:1543Förordning (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.
SFS 1981:4Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
personröst
SFS 1994:285Lag (1994:285) om försök i vissa kommunner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994
personskadeskydd
SFS 1977:265Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd
se ävenarbetsskadeförsäkring
personsäkerhetsarbete
SFS 2006:519Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.
personundersökning
SFS 1964:542Lag (1964:542) om personundersökning i brottmål
SFS 1964:567Förordning (1964:567) om personundersökning i brottmål
personuppgift
SFS 2001:183Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
SFS 2001:454Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
SFS 2006:937Förordning (2006:937) om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet
SFS 2006:275Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet
SFS 2006:39Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
SFS 2006:469Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 2003:763Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
SFS 2003:766Förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
SFS 2002:546Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SFS 2003:247Förordning (2003:247) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003
SFS 2002:61Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
SFS 2011:306Förordning (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet
SFS 2008:936Förordning (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 2016:526Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
SFS 2016:533Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
SFS 2002:623Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SFS 2015:898Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2015:905Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS 2015:476Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet
SFS 2012:741Lag (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
SFS 2012:742Förordning (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
se ävenSkatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet
kriminalvård
brottsbekämpande verksamhet
brottsbekämpande verksamhet
Kungl. biblioteket
Kustbevakningen
utlännings- och medborgarskapslagstiftning
kriminalvård
Försvarsmakten
Arbetsmiljöverket
fingerad personuppgift
lantmäteriets databas
brottsutredning
brottsutredning
totalförsvarspliktig
totalförsvarspliktig
personuppgiftsförordning
SFS 1998:1191Personuppgiftsförordning (1998:1191)
personutredning
SFS 1992:289Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
SFS 1991:2041Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
plan- och bostadsverket
SFS 1987:1333/r1/ Förordning (1987:1333) om tillsättning av tjänster m. m. vid plan- och bostadsverket;
SFS 1988:204/r1/ Förordning (1988:204) om förening av vissa tjänster i anslutning till inrättandet av plan- och bostadsverket;
SFS 1988:279/r1/ Lag (1988:279) om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar;
SFS 1990:1364Lag (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn
plan- och byggförordning
SFS 2011:338Plan- och byggförordning (2011:338)
SFS 1987:383Plan- och byggförordning (1987:383)
plan- och bygglag
SFS 2010:900Plan- och bygglag (2010:900)
planeringsinsatser
SFS 2012:545Förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
plankostnad
SFS 1958:163Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader
planverk statens
SFS 1967:329Förordning (1967:329) med instruktion för statens planverk
planverks råd för samhällsplanering statens
SFS 1979:670Förordning (1979:670) med instruktion för statens planverks råd för samhällsplanering
planverks råd för stål- och betongnormer statens
SFS 1978:849Förordning (1978:849) med instruktion för statens planverks råd för stål- och betongnormer
planverks tekniska råd statens
SFS 1980:411Förordning (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd
platina
se ävenkontrollstämpel
guld
guld
platsanmälan
SFS 1984:819Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar
platsbärkasse
SFS 2016:1041Förordning (2016:1041) om plastbärkassar
pliktexemplar
SFS 2008:1420Förordning (2008:1420) om pliktexemplar av dokument
SFS 1993:1392Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
SFS 1978:487Lag (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
SFS 1978:779Förordning (1978:779) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar
SFS 2012:866Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material
SFS 1993:1439Förordning (1993:1439) om pliktexemplar av dokument
se ävenelektroniskt material
pojkar
se ävenomskärelse
polarforskningssekretariatet
SFS 1988:1199Förordning (1988:1199) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
SFS 1987:504Förordning (1987:504) med instruktion för polarforskningssekretariatet
SFS 1998:414Förordning (1998:414) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
SFS 1996:649Förordning (1996:649) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
SFS 2007:1072Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet
polis
SFS 1958:262Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig
SFS 1943:881Lag (1943:881) om polisens ställning under krig
se ävensocialnämnd
belöning
larmanläggning
polisanställd
SFS 2010:1031Förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
SFS 2014:1106Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
polisarrest
se ävenhäkten
häkte
polisbevakning
SFS 1982:789Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten
polisdataförordning
SFS 1999:81Polisdataförordning (1999:81)
SFS 2010:1155Polisdataförordning (2010:1155)
polisdatalag
SFS 2010:361Polisdatalag (2010:361)
SFS 1998:622Polisdatalag (1998:622)
polisdistrikt
SFS 1993:967Förordning (1993:967) om förfarandet vid förändring av indelningen i polisdistrikt inom ett län
SFS 1973:875Kungörelse (1973:875) om rikets indelning i polisdistrikt
Polisens utlandsstyrka
SFS 1999:1155Förordning (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka
poliseskort
SFS 1991:102Förordning (1991:102) om poliseskort
polisförordning
SFS 2014:1104Polisförordning (2014:1104)
SFS 1984:730Polisförordning (1984:730)
polisiär övervakning
se ävenKustbevakningen
kustbevakningen
polisiära kännetecken
SFS 2016:1122Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon
polislag
SFS 1984:387Polislag (1984:387)
polisman
SFS 1967:164Kungl. Maj:ts cirkulär (1967:164) till nedre justitierevisionen, hovrätterna och de allmänna underrätterna om skyndsam handläggning av brottmål rörande våld mot polismän m.fl.
SFS 1965:59Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
SFS 2011:1206Förordning (2011:1206) om föreskrifter rörande en polismans rätt att besluta om förverkande
se ävenutbildning
sakskadeersättning
polismyndighet
se ävenhittegods
Polismyndigheten
SFS 2014:1102Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
polisregisterkungörelse
SFS 1969:38Polisregisterkungörelse (1969:38)
polissamarbete
SFS 2013:329Lag (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
SFS 2013:343Förordning (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen
polistjänst
se ävenskjutvapen
spikmatta
polisutbildningsförordning
SFS 1999:740Polisutbildningsförordning (1999:740)
polisväsendet
SFS 1984:733Förordning (1984:733) om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet
SFS 1985:751Förordning (1985:751) om utbildning inom polisväsendet
se ävenavlöningsbestämmelse
politisk flykting
se ävenstatslös
statslös
politisk sekreterare
SFS 1983:565Lag (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner
politisk uniform
SFS 1947:164Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
politiskt parti
se ävenpartistöd
port
SFS 1979:210Förordning (1979:210) om maskindrivna portar m.m.
Post- och Inrikes Tidning
SFS 2006:385Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
SFS 2006:1226Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar
Post- och telestyrelsen
SFS 2003:767Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
SFS 1997:401Förordning (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen
SFS 1999:836Förordning (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
SFS 2016:602Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
SFS 2007:951Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
SFS 1993:1710Förordning (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen
SFS 1993:1741Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen
postal tidningskungörelse
SFS 1968:489Kungl. Majt:s kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)
postavgift
SFS 1981:193Förordning (1981:193) om vissa postavgifter
postbanken
se ävenSveriges Riksbank
postbefordran
SFS 1929:29Brev (1929:29) till generalpostyrelsen angående visst undantag från § 1 förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen
postbehandling
SFS 1951:51Kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap
postförordning
SFS 2010:1049Postförordning (2010:1049)
SFS 1993:1709Postförordning (1993:1709)
postförsändelse
SFS 1966:120Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel
SFS 1990:291Lag (1990:291) om obeställbara postförsändelser
postgiro
SFS 1926:183Kungl. Maj:ts Kungörelse (1926:183) angående avgifter för in- eller utbetalning i postgirorörelsen för tjänstebrevsberättigade m.fl.
se ävenRiksbanken
postlag
SFS 2010:1045Postlag (2010:1045)
postområdet
se ävenupphävandeförfattning
posttjänst
se ävenupphandling
postverket
SFS 1988:79Förordning (1988:79) med instruktion för Postverket
SFS 1969:736Förordning (1969:736) med instruktion för postverket
SFS 1975:433Förordning (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik
SFS 1947:175Kungörelse (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.
SFS 1965:21Brev (1965:21) till poststyrelsen angående upphävande av vissa bestämmelser om undantag för postverket från gällande trafikförfattningar, m.m.;
SFS 1962:111Brev (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar
se ävenpostförsändelse
praktikplats
SFS 1983:704Förordning (1983:704) om statsbidrag till praktikplatser på fartyg
praktiktjänstgöring
SFS 1975:326Cirkulär (1975:326) om praktiktjänstgöring hos statsmyndighet
preliminär B-skatt
SFS 1990:1141Lag (1990:1141) om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92
SFS 1991:1919Lag (1991:1919) om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93
preliminär skatt
SFS 1992:101Lag (1992:101) om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991
preliminära kommunalskattemedel
SFS 2014:1308Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015
SFS 2012:611Förordning (2012:611) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2013
premie
se ävenavtalsförsäkring
premiebetalning
SFS 1990:662Lag (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar
premieobligation
SFS 1939:208/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1939:208) med vissa bestämmelser angående försäljning av svenska statens premieobligationer;
Premiepensionsmyndigheten
SFS 2000:585Förordning (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
SFS 1998:710Lag (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet
SFS 1998:794Förordning (1998:794) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
SFS 2007:843Förordning (2007:843) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
premiepensionssystem
SFS 2017:230Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
SFS 2017:237Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
premiepensionssystemet
SFS 2009:1462Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet
premiering
se ävensparande
premieskattpremieskatt
se ävengrupplivförsäkring
preparandutbildning
SFS 1985:681Förordning (1985:681) om preparandutbildning i svenska;
preskription
se ävensedel
arv
skattefordran
preskriptionslag
SFS 1981:130Preskriptionslag (1981:130)
preskriptionstid
SFS 1834:30 s. 3Kungörelse (1834:30 s.3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras
presstödsförordning
SFS 1990:524Presstödsförordning (1990:524)
Presstödsnämnden
SFS 1976:419Förordning (1976:419) med instruktion för presstödsnämnden
SFS 1988:673Förordning (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden
SFS 2007:1191Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden
prestationsbaserad stimulansersättning
SFS 2009:728Förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare
se ävensvenskundervisning
preventivmedel
SFS 1970:149Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel;
SFS 1959:327Kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel;
Priip-produkt
SFS 2017:317Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
pris
SFS 1968:614/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:614) om höjning av pris som angivits i taxa e.d.;
se ävenPer Angers minne
pris- och kartellnämnd statens
SFS 1983:407Förordning (1983:407) med instruktion för statens pris- och kartellnämnd
pris- och konkurrensförhållande
SFS 1956:245Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
SFS 1956:519Kungl. Maj:ts kungörelse (1956:519) med vissa föreskrifter enligt lagen den 1 juni 1956 (nr 245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
SFS 1988:1404Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
pris- och konkurrensverk statens
SFS 1988:980/r1/ Förordning (1988:980) med instruktion för statens pris- och konkurrensverk;
prisbasbelopp
SFS 2000:702Förordning (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001
SFS 2017:865Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018
SFS 2004:695Förordning (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005
SFS 2008:753Förordning (2008:753) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009
SFS 2007:699Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008
SFS 2010:1132Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011
SFS 2016:863Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017
SFS 2009:924Förordning (2009:924) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010
SFS 2015:536Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016
SFS 1999:725Förordning (1999:725) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2000
SFS 1998:1184Förordning (1998:1184) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999
SFS 2002:709Förordning (2002:709) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003
SFS 2005:650Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006
SFS 2006:1086Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007
SFS 2003:576Förordning (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004
SFS 2014:1053Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015
SFS 2001:647Förordning (2001:647) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2002
SFS 2013:715Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014
SFS 2011:1015Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012
SFS 2012:558Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013
prisinformationslag
SFS 1991:601Prisinformationslag (1991:601)
prisnedsatta livsmedel
se ävenlivsmedel
prisnedsättning
se ävenläkemedelskostnad
läkemedel
prisreglering
SFS 1991:133Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
SFS 1967:340Lag (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område
SFS 1984:62Förordning (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område
SFS 1986:428Förordning (1986:428) om prisreglering på fiskets område;
SFS 1954:71Förordning (1954:71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.
SFS 1974:226Lag (1974:226) om prisreglering på fiskets område;
se ävenjordbruksprodukt
elektrisk anläggning
prisregleringsavgift
se ävenpunktskatt
prisregleringslag
SFS 1989:978Prisregleringslag (1989:978)
SFS 1956:236Allmän prisregleringslag (1956:236)
SFS 1956:612Förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)
SFS 1987:1132/r1/ Förordning (1987:1132) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236);
prisstopp
SFS 1990:24Förordning (1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp
prissättningsbesked
SFS 2009:1289Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SFS 2009:1295Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner
pristillägg
se ävenrenkött
kött
privatinförsel
SFS 1994:1565Lag (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
SFS 1994:1615Förordning (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel
se äventobaksvaror
cigarett
tobaksvaror
privaträtt
SFS 1977:595Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
SFS 1977:1005Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område
SFS 1983:368Lag (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område
privatskola
SFS 1964:137Förordning (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor
SFS 1985:554Förordning (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor
se ävenriksinternatskola
riksinternatskola
privatskolförordning
SFS 1967:270Privatskolförordningen (1967:270)
producentansvar
SFS 1993:1154Förordning (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp
SFS 2007:185Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar
SFS 2014:1073Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
SFS 2014:1074Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper
SFS 2014:1075Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
SFS 2000:208Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
SFS 2007:193Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
SFS 2009:1031Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
SFS 1994:1205Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper
SFS 1994:1235Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar
SFS 1994:1236Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck
se ävenbatterier
produktion
se ävenläromedel
produktionsförhållande
se ävenhandels- och industrikommission statens
produktkontroll
SFS 2000:1217Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd
produktsäkerhetslag
SFS 1988:1604Produktsäkerhetslag (1988:1604)
professor
se ävenjämställdhet
professorstjänst
se ävenarbetsmiljöinstitutet
program
se ävenenergieffektivisering
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle
SFS 1990:961Förordning (1990:961) med instruktion för programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle;
Programrådet vid Studsvik
SFS 1990:942Förordning (1990:942) med instruktion för programrådet vid Studsvik
programverksamhet
se ävenlokal programverksamhet
projektbidrag
SFS 1998:173Förordning (1998:173) om projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen
SFS 2001:1309Förordning (2001:1309) om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid
prokuralag
SFS 1974:158Prokuralag (1974:158);
proportionellt val
se ävenval
prospektering
SFS 1978:997Förordning (1978:997) om statligt bidrag till prospektering efter olja, naturgas elle kol
protest
SFS 1964:680Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
protokoll
se ävenregeringsärende
protokollföring
SFS 1979:575Förordning (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna
se ävenutrikesnämnden
arrendenämnd
protokollskungörelse
SFS 1971:1066Protokollskungörelse (1971:1066) för de allmänna domstolarna
prova annat arbete
se ävenledighet
provavgift
SFS 2010:1578Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.
proviant
SFS 1959:491Kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror
se ävenobeskattad vara
proviantering
SFS 1994:1694Förordning (1994:1694) om viss proviantering m.m.
SFS 1999:446Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 1999:454Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
provianteringsfrilager
SFS 1925:69Kungl. Maj:ts resolution (1925:69) på nedan omförmälda ansökning av stadsfullmäktige i Halmstad om provian- teringsfrilagersrätt för nämnda stad
provning
SFS 1985:1105Lag (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
SFS 1985:1106Förordning (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
provningsanstalt statens
SFS 1984:49Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt
SFS 1988:344Förordning (1988:344) med instruktion för statens provningsanstalt;
provplats
se ävenriksprovplats
provtagning
SFS 1986:198Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV
SFS 2008:363Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion
se ävendjur
djur
djur
djur
provverksamhet
se ävenhushålls- och bostadsuppgift
präst
SFS 1976:610Lag (1976:610) med bemyndigande att meddela föreskrifter om anställning som präst i svenska kyrkan
SFS 1982:74Förordning (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster
SFS 1929:296Kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall
SFS 1965:729Förordning (1965:729) med vissa bestämmelser om anställning som präst
SFS 1983:1018Förordning (1983:1018) om präster för finskspråkiga i Sverige
SFS 1983:693Förordning (1983:693) med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster
se äventjänstebostad
tystnadsplikt
domkapitel
kyrka
prästanställningsförordning
SFS 1989:84Prästanställningsförordning (1989:84)
prästanställningslag
SFS 1988:184/r1/ Prästanställningslag (1988:184);
prästerlig organisation
se ävenarkiv
prästerlig tjänst
SFS 1959:141Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar
SFS 1978:208Förordning (1978:208) om ändring i cirkuläret den 11 oktober 1974 till kammarkollegiet m.fl. om vissa vikarier på prästerliga tjänster och icke prästvigda tjänste biträden åt präster
SFS 1980:747Förordning (1980:747) om behörighet i vissa fall till prästerlig tjänst
se ävenkvinna
prästexamen
SFS 1884:13 s.2Förordning (1884:13 s.2) om prästexamen
prästgård
SFS 1988:1558Förordning (1988:1558) om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag urkyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter
se ävenkyrkofonden
prästlönefondsfastighet
SFS 1989:672Kammarkollegiets föreskrifter (1989:672) om beräkning av pastoratens andelar i prästlönefondsfastigheter och boställsskog;
prästlönetillgång
se ävenskattefrihet
prästtjänst
se ävenbiskopstjänst
prästval
SFS 1957:577Lag (1957:577) om prästval
prästvalsförordning
SFS 1958:261Prästvalsförordning (1958:261)
prövningsavgift
SFS 1984:631Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
prövningsnämnd
SFS 2008:850Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
se ävenarkiv
Prövningsnämnden för bankstödsfrågor
SFS 1993:889Förordning (1993:889) med instruktion för Prövningsnämnden för bankstödsfrågor;
psalmbok
SFS 1937:882/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:882) angående stadfästande av ny svensk psalmbok;
psykiatrisk tvångsvård
SFS 1991:1128Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS 1991:1472Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
psykiatrisk vård
SFS 1966:585Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
SFS 1966:293Lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
SFS 1968:150Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:150) angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
psykiatriska nämnden
SFS 1966:567Förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden
psykisk funktionsnedsättning
SFS 2009:955Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
psykisk störning
SFS 1924:323Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning
psykiskt utvecklingsstörd
SFS 1986:565Förordning (1986:565) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
SFS 1985:568Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
SFS 1985:569Lag (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
se ävenvuxenutbildning
psykologisk-pedagogiska bibliotek statens
SFS 1988:679Förordning (1988:679) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
SFS 1996:504Förordning (1996:504) med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
SFS 1980:393Förordning (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
punktskatt
SFS 1984:247Förordning (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter
se ävenupphävandeförfattning
mervärdesskatt
upphävandeförfattning
punktskattekontroll
SFS 1998:506Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 1998:518Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
påbyggnadsundervisning
se äveninvandrare
påbyggnadsutbildning
SFS 1986:397Förordning (1986:397) om resurser för påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
SFS 1991:1412/r1/ Förordning (1991:1412) om urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning inom komvux m. m.;
SFS 2005:676Förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning
pälsdjursuppfödare
SFS 1989:853Lag (1989:853) med tillfälliga bestämmelser om pälsdjursuppfödares investeringsreserv;