Alfabetiskt register från A till Ö.

I

icke prästvigt tjänstebiträde
se ävenprästerlig tjänst
icke skolpliktig ungdom
se ävenpersonuppgift
icke-statlig anställning
se äventjänstepension
tjänstepension
icke-territoriell församling
SFS 1992:288Lag (1992:288) om medlemskap i icke-territoriella församlingar
ideell förening
SFS 1991:975Förordning (1991:975) om statsbidrag till ideella föreningars kulturprogram
ideell organisation
se ävenfolkbildningsorganisation
ideell skada
SFS 1977:266Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
SFS 1977:623Förordning (1977:623) om utbetalning av ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
SFS 2002:242Förordning (2002:242) om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
ideell verksamhet
SFS 1993:568Förordning (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet
se ävenutvecklingsstöd
identifiering
SFS 1988:530Förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall
se ävenfartyg
identitetsbeteckning
SFS 1974:174Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
identitetskontroll
SFS 2016:946Förordning (2016:946) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
SFS 2016:723Förordning (2016:723) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
SFS 2016:1264Förordning (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat
identitetskort
SFS 2015:899Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2015:902Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS 2015:904Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2005:661Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort
SFS 2009:284Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
idrottsförening
SFS 1986:80Förordning (1986:80) om bidrag till idrottsföreningar för betalning av vissa arbetsgivaravgifter
idrottsverksamhet
SFS 1999:1177Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
IKFN-förordning
SFS 1982:756Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)
ikraftträdande
SFS 2004:540Förordning (2004:540) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)
SFS 2014:329Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar
SFS 2012:828Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
se ävenEES-avtalet
EES-avtalet
sjölag
EES-avtalet
illojal konkurrens
SFS 1931:152Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens
ILO-kommittén
SFS 1977:987Förordning (1977:987) med instruktion för ILO-kommittén
immunitet
SFS 1974:122Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
SFS 1983:739Tillkännagivande (1983:739) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1983:780Tillkännagivande (1983:780) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1983:1000Lag (1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
SFS 1985:988Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
SFS 1986:178Tillkännagivande (1986:178) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
SFS 1992:7Tillkännagivande (1992:7) av överenskommelse som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
SFS 1976:661Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1983:1120Förordning (1983:1120) med anledning av lagen ( 1983:1000) om immunitet och privilegier för konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa
SFS 2009:1514Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom
SFS 1990:172/r1/ Tillkännagivande (1990:172) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
SFS 1997:595Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1988:125/r1/ Tillkännagivande (1988:125) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
SFS 1987:785Tillkännagivande (1987:785) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.
SFS 1987:342Tillkännagivande (1987:342) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
import
SFS 1984:58Förordning (1984:58) om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor
se ävenkakao
kaffe
skattefrihet
farligt avfall
importkontoret för u-landsprodukter
SFS 1979:296Förordning (1979:296) med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter
SFS 1988:364/r1/ Förordning (1988:364) med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter;
importlicensavgift
SFS 1981:247Förordning (1981:247) om importlicensavgift
importreglering
SFS 1984:53Förordning (1984:53) om import- och exportreglering
SFS 1997:969Förordning (1997:969) om import- och exportreglering
inbetalning
se ävenanstånd
inbördes rättshjälp
se ävenbrottmål
brottmål
INCF-sekretariatet
SFS 2008:1102Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet
indelning
SFS 1947:921Kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.
SFS 1966:568Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:568) om överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning
SFS 1942:158Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:158) angående ändring i rikets indelning i stift
se ävenutskrivningsnämnd
mantalssättning
arkiv
kronofogdedistrikt
skyddskonsulentdistrikt
domsaga
fastighetsbildning
åklagarväsende
militärområde
kyrklig indelning
indelningsdelegerad
SFS 1979:412Lag (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade
indelningsdelegerade
SFS 1972:229Lag (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
indentitetskontroll
SFS 2017:16Förordning (2017:16) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
indirekt skatt
SFS 1978:407Förordning (1978:407) om befrielse från eller nedsättning av viss indirekt skatt, m.m.
individuellt pensionssparande
SFS 1993:931Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
SFS 1993:951Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande;
indrivning
SFS 1993:891Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
se ävenunderhållsbidrag
underhållsbidrag
underhållsbidrag
handräckning
indrivning i utlandet
se ävenunderhållsbidrag
indrivningsförordning
SFS 1993:1229Indrivningsförordning (1993:1229)
industri
SFS 2018:57Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin
industriellt samarbete
SFS 1981:600Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete
industriellt utvecklingsarbete
SFS 1979:631Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete
se äventeknisk forskning
teknisk forskning
Industrifonden
SFS 1993:31Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
SFS 1996:880Förordning (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
industrigarantilån
SFS 1978:507Förordning (1978:507) om industrigarantilån m.m.
industriutsläppsförordning
SFS 2013:250Industriutsläppsförordning (2013:250)
industriverk statens
SFS 1983:701Förordning (1983:701) med instruktion för statens industriverk
SFS 1973:593Kungörelse (1973:593) om överförande av vissa uppgifter från Kommerskollegium till Statens industriverk
SFS 1988:314Förordning (1988:314) med instruktion för statens industriverk
influensa
SFS 2009:380Förordning (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009
informations- och kommunikationsteknik
se ävenstatsbidrag
informationshantering
SFS 2014:1085Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering
informationsskyldighet
se ävenEU:s Atenförordning
informationsteknik
SFS 1999:751Förordning (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan
informationstjänst
SFS 1983:605Förordning (1983:605) om rätt för kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek att avgiftsbelägga informationstjänster
informationsutbyte
SFS 2003:770Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
SFS 1993:1322Förordning (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror
infrastrukturavgift
SFS 2014:52Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
SFS 2014:1564Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
infrastrukturkostnad
SFS 1993:44Lag (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.
införselavgift
SFS 1973:981Lag (1973:981) om frihet från införselavgift
SFS 1973:1015Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift
införselförbud
se ävenbarnpornografi
införselreglerad vara
SFS 1973:980Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
inhämtande av uppgifter
SFS 1982:668Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
injektion
SFS 1986:674Förordning (1986:674) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
SFS 1981:50Lag (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
injektionsspruta
SFS 1968:70Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
SFS 1968:71Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
inkassoförordning
SFS 1981:956Inkassoförordning (1981:956)
inkassokostnad
SFS 1981:739Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
inkassolag
SFS 1974:182Inkassolag (1974:182)
inkomstbasbelopp
SFS 2005:795Förordning (2005:795) om inkomstbasbelopp för år 2006
SFS 2006:1264Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007
SFS 2008:905Förordning (2008:905) om inkomstbasbelopp för år 2009
SFS 2007:1023Förordning (2007:1023) om inkomstbasbelopp för år 2008
SFS 2009:926Förordning (2009:926) om inkomstbasbelopp för år 2010
SFS 2010:1134Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för år 2011
SFS 2016:940Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017
SFS 2013:719Förordning (2013:719) om inkomstbasbelopp för år 2014
SFS 2012:562Förordning (2012:562) om inkomstbasbelopp för år 2013
SFS 2011:1019Förordning (2011:1019) om inkomstbasbelopp för år 2012
SFS 2015:537Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016
SFS 2014:1054Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015
SFS 2003:635Förordning (2003:635) om inkomstbasbelopp för år 2004
SFS 2004:1048Förordning (2004:1048) om inkomstbasbelopp för år 2005
SFS 2001:957Förordning (2001:957) om inkomstbasbelopp för år 2002
SFS 2002:778Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003
SFS 2017:1069Förordning (2017:1069) om inkomstbasbelopp för år 2018
inkomstbeskattning
se ävenvärdepappersfond
EG
handelsbolag
inkomstgaranti
se ävenkonstnär
inkomstgrundad ålderspension
se ävenålderspension
ålderspension
inkomstindex
SFS 2002:747Förordning (2002:747) om inkomstindex för år 2003
SFS 2001:956Förordning (2001:956) om inkomstindex för år 2002
SFS 2003:636Förordning (2003:636) om inkomstindex för år 2004
SFS 1999:1419Förordning (1999:1419) om inkomstindex för år 2000
SFS 1999:1420Förordning (1999:1420) om inkomstindex avseende åren 1960-1998
SFS 2000:1171Förordning (2000:1171) om inkomstindex för år 2001
SFS 2016:941Förordning (2016:941) om inkomstindex för år 2017
SFS 2014:1055Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015
SFS 2015:538Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016
SFS 2011:1016Förordning (2011:1016) om inkomstindex för år 2012
SFS 2012:559Förordning (2012:559) om inkomstindex för år 2013
SFS 2013:716Förordning (2013:716) om inkomstindex för år 2014
SFS 2010:1133Förordning (2010:1133) om inkomstindex för år 2011
SFS 2009:925Förordning (2009:925) om inkomstindex för år 2010
SFS 2008:904Förordning (2008:904) om inkomstindex för år 2009
SFS 2006:1263Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007
SFS 2007:1022Förordning (2007:1022) om inkomstindex för år 2008
SFS 2005:794Förordning (2005:794) om inkomstindex för år 2006
SFS 2004:1047Förordning (2004:1047) om inkomstindex för år 2005
SFS 2017:1070Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018
inkomstskatt
SFS 1994:1852Lag (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar
SFS 1999:969Lag (1999:969) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering, m.m.
SFS 1999:648Lag (1999:648) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering, m.m.
SFS 2003:490Lag (2003:490) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2005 års taxering, m.m.
SFS 2001:837Lag (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.
SFS 2002:976Lag (2002:976) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.
SFS 1998:1477Lag (1998:1477) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering, m.m.
SFS 1991:586Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1991:591Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1992:1485Lag (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar
SFS 1992:702Lag (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m.
SFS 1993:1520Lag (1993:1520) om beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1995 och 1996 års taxeringar
SFS 1947:576Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 1982:417Lag (1982:417) om ikraftträdande av lagen (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
se ävenskiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
skiktgräns
kreditinstitut
skiktgräns
investeringsavdrag
skiktgräns
aktie
investeringsfond
investeringsavdrag
fideikommiss
ackumulerad inkomst
inkomstskattelag
SFS 1999:1229Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1999:1230Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2000:866Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
inkomstskatteregel
se ävenaktiekapital
landshypoteksinstitution
inkomststöd
se ävenjordbrukare
inkvartering
se ävenhöjd beredskap
höjd beredskap
inkvarteringsbostad
SFS 1964:64Lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.
inköp
SFS 2014:480Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader
inköpskort
SFS 1939:707Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.
inköpssamordning
SFS 1998:796Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning
inlandssjöfart
SFS 2016:960Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart
SFS 2016:1044Förordning (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart
inlåningsverksamhet
SFS 2004:299Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
SFS 2004:330Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet
inlämningsfunktion
se ävenskogsägare
innehållsdeklaration
se äventobaksvara
innovation
se ävenstöd
Innovationsbron AB
SFS 2005:668Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
innovationskontor
SFS 2015:139Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
innovativt byggande
SFS 2013:145Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga
inomhusklimat
SFS 1994:2030Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder
inomhusmiljö
SFS 1995:802Förordning (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler
inre säkerhet
se ävenfond
inre säkerheten
se ävenallvarlig fara
allvarlig fara
inrikes flygtrafik
se ävenmiljöskatt
inrättande av tjänst
SFS 1989:166Förordning (1989:166) om inrättandet av tjänster
SFS 1966:462Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.
inrättandeförordning
SFS 1985:915Inrättandeförordning (1985:915)
SFS 1991:1749Inrättandeförordning (1991:1749)
insamling
se ävenblyackumulator
insemination
SFS 1984:1140Lag (1984:1140) om insemination
insiderförordning
SFS 2000:1101Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)
SFS 1996:1023Insiderförordning (1996:1023)
insiderlag
SFS 1990:1342Insiderlag (1990:1342)
SFS 1992:767Förordning (1992:767) om avgifter för vissa ärenden enligt insiderlagen (1990:1342)
insiderstrafflag
SFS 2000:1086Insiderstrafflag (2000:1086)
inskolningsplats
SFS 1989:425Lag (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
SFS 1989:439/r1/ Förordning (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
SFS 1987:8Förordning (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser
inskrivning
SFS 1955:227Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
se ävennyttjanderätt
värnpliktig
statsskuldboken
inskrivningsbok
SFS 1955:630Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m
inskrivningsdag
SFS 1985:832Förordning (1985:832) om inställande av inskrivningsdagar m.m. i samband med införandet av lagen (1984:649) om företagshypotek
inskrivningsförordning
SFS 2000:309Inskrivningsförordning (2000:309)
inskrivningsmyndighet
SFS 1999:1385Förordning (1999:1385) om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde
SFS 1975:1127Förordning (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
SFS 1971:709Kungörelse (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.
SFS 1982:57Förordning (1982:57) om vissa inskrivningsmyndigheters område
se ävenstämpelskatt
stämpelskatt
inskrivningsnämnd
SFS 1977:1188Förordning (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd
inskrivningsregister
SFS 1973:98Lag (1973:98) om inskrivningsregister
SFS 1974:1062Kungörelse (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister
se ävenfastighetsregister
inskrivningsmyndighet
inskrivningsregisterkungörelse
SFS 1974:1061Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061)
inskrivningsväsendet
se ävenjordabalken
inskrivningsärende
SFS 1971:712Kungörelse (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar
insolvens
SFS 2005:1046Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
SFS 2005:1047Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens
SFS 2005:1056Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden
SFS 2005:1057Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens
SFS 2017:473Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 2017:485Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
Inspektionen för strategiska produkter
SFS 2005:1177Förordning (2005:1177) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
SFS 2007:1219Förordning (2007:1219) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
SFS 1995:1680Förordning (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter
installation
se ävenuppvärmning
installatör
se ävencertifiering
institut för byggnadsforskning statens
SFS 1982:200Förordning (1982:200) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning;
SFS 1988:930Förordning (1988:930) med instruktion för statens institut för byggnadsforskning
institut för ekologisk hållbarhet Statens
SFS 1998:1835Förordning (1998:1835) med instruktion för Statens institut för ekologisk hållbarhet
institut för handikappfrågor i skolan Statens
SFS 1991:1081Förordning (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan
institut för kommunikationsanalys Statens
SFS 2007:958Förordning (2007:958) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys
SFS 1995:810Förordning (1995:810) med instruktion för Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
institut för läromedel statens
SFS 1988:284/r1/ Förordning (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel;
SFS 1987:578Förordning (1987:578) med instruktion för statens institut för läromedel
institut för läromedelsinformation statens
SFS 1974:440Förordning (1974:440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation
institut för personalutveckling statens
SFS 1984:1004Förordning (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling
SFS 1988:1006/r1/ Förordning (1988:1006) med instruktion för statens institut för personalutveckling;
institut för psykosocial miljömedicin Statens
SFS 1988:1242Förordning (1988:1242) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin;
SFS 1980:303Förordning (1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin
SFS 1996:615Förordning (1996:615) med instruktion för Institutet för psykosocial medicin
institut för regionalforskning Statens
SFS 1993:46Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning
institut för särskilt utbildningsstöd Statens
SFS 2000:755Förordning (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
SFS 1988:1126Förordning (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
institut för särskilt utbildnngsstöd
SFS 2002:794Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Institutet för arbetslivsforskning
SFS 1988:1138Förordning (1988:1138) med instruktion för Institutet för arbetslivsforskning
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
SFS 1996:1426Förordning (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för miljömedicin
SFS 1994:1244Förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin
Institutet för rymdfysik
SFS 1996:645Förordning (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik
SFS 1988:1200Förordning (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik
SFS 1987:500Förordning (1987:500) med instruktion för institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
SFS 2000:1133Förordning (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
SFS 2007:1116Förordning (2007:1116) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
SFS 2007:1300Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
SFS 2005:1214Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
institutionssstyrelse Statens
SFS 1993:877Förordning (1993:877) med instruktion för Statens institutionsstyrelse;
institutionsstyrelse
se ävenSveriges lantbruksuniversitet
institutionsstyrelse Statens
SFS 2007:1132Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
SFS 1996:610Förordning (1996:610) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
instruktör
SFS 1994:522Förordning (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
insättningsgaranti
SFS 1999:199Lag (1999:199) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti och investerarskydd
SFS 2011:834Förordning (2011:834) om insättningsgaranti
SFS 1993:890Förordning (1993:890) om insättningsgaranti och statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
SFS 1995:1571Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
SFS 1995:1592Lag (1995:1592) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti
Insättningsgarantinämnden
SFS 1996:595Förordning (1996:595) med instruktion för Insättningsgarantinämnden
intagning
se ävengymnasieskola
inteckning
SFS 1968:278Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut
se ävenfartygsinteckning
inteckningsansvar
SFS 1970:997Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark
inteckningsbrevsregister
SFS 2008:1075Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister
SFS 2008:1080Förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister
integration
SFS 2000:216Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration
integrationsfond
se ävenasyl-
integrationspolitik
SFS 1986:856Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken
integrationsprojekt
SFS 1990:632Förordning (1990:632) om bidrag till avgränsade integrationsprojekt
Integrationsverket
SFS 1998:201Förordning (1998:201) med instruktion för Integrationsverket
intelligenta transportsystem
se ävenvägtransport
vägtransport
intensivövervakning
se ävenelektronisk kontroll
elektronisk kontroll
interimslicens
SFS 1973:766Kungörelse (1973:766) om interimslicens för fordon
interimsskatt
SFS 1973:780Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:780) om interimsskatt
interkommunal ersättning
SFS 1989:704Förordning (1989:704) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1990 och höstterminen 1990
SFS 1990:278/r1/ Förordning (1990:278) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1991 och höstterminen 1991;
se ävengrundskola
intern styrning
SFS 2007:603Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll
International Baccalaureate Office
se ävenstatsbidrag
internationell
se ävenoljeskadefond
oljeskadefonden
internationell adoptionshjälp
SFS 1979:552Lag (1979:552) om internationell adoptionshjälp
internationell ekonomi
SFS 2003:144Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi
internationell faderskapsfråga
SFS 1985:367Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
internationell fiskekontroll
SFS 1982:127Förordning (1982:127) om internationell fiskekontroll
internationell handel
se ävendjur
internationell järnväg
SFS 2016:104Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)
SFS 2016:105Tillkännagivande (2016:105) av ändringar i bihangen D och E till fördraget (2016:105) om internationell järnvägstrafik (COTIF)
internationell järnvägstrafik
SFS 2015:338Lag (2015:338) om internationell järnvägstrafik
se ävenkör- och vilotid
internationell kontakt
SFS 2000:523Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
internationell krishantering
SFS 2004:1006Lag (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
internationell militär insats
se ävenFörsvarsmaktens personal
internationell skola
SFS 1996:1398Förordning (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor
SFS 2015:801Förordning (2015:801) om internationella skolor
SFS 2011:683Förordning (2011:683) om bidrag till internationella skolor
SFS 1983:97Förordning (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever
se ävenbetygsrätt
internationell säkerhetsrätt
se ävenlösa saker
internationell transportmarknad
SFS 1994:905Förordning (1994:905) om tillträde till den internationella transportmarknaden
internationell upphovsrättsförordning
SFS 1994:193Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)
internationell utställning
SFS 1933:132Brev (1933:132) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
SFS 1935:609Brev (1935:609) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
internationell vägtrafik
SFS 1987:27Förordning (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige
internationell vägtransport
SFS 1998:786Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
SFS 1993:185Förordning (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
se ävenvägtransport
internationell överenskommelse
se ävenrättshjälp
rättshjälp
internationella adoptionsfrågor
SFS 2004:1145Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
SFS 2007:1020Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
internationella arbetskonferensen
se ävensocial trygghet
social trygghet
Internationella brottmålsdomstolen
SFS 2002:329Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
SFS 2003:69Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
internationella hot
se ävenhälsa
Internationella institutet för industriell miljöekonomi
SFS 1994:1173Förordning (1994:1173) om Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet
internationella oljeskadefonden
SFS 1979:550Tillkännagivande (1979:550) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1984:176Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1980:613Tillkännagivande (1980:613) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1982:69Tillkännagivande (1982:69) rörande internationella oljeskadefonden
SFS 1986:797Tillkännagivande (1986:797) rörande internationella oljeskadefonden
Internationella programkontoret
SFS 2010:1773Förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
SFS 1999:1222Förordning (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
internationella sanktioner
SFS 2014:1447Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
internationella transaktioner
se ävenprissättningsbesked
prissättningsbesked
internationella tribunalen
SFS 1994:571Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
SFS 1994:569Lag (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Internationella valutafonden
se ävendragningsrätt
internationellt bistånd
se ävenkommunal tjänsteexport
internationellt certifikat
SFS 1978:205Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg
internationellt köp
SFS 1988:844/r1/ Tillkännagivande (1988:844) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1994:457Tillkännagivande (1994:457) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
SFS 1989:78/r1/ Tillkännagivande (1989:78) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1992:115Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
SFS 2001:155Tillkännagivande (2001:155) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
SFS 1990:771Tillkännagivande (1990:771) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1991:166Tillkännagivande (1991:166) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1993:549Tillkännagivande (1993:549) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
SFS 1995:1110Tillkännagivande (1995:1110) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
internationellt organ
se ävenbevisupptagning
internationellt polisiärt samarbete
SFS 2000:343Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2000:388Förordning (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2010:705Förordning (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete
SFS 2017:504Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete
internationellt polisärt samarbete
SFS 2017:496Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
internationellt samarbete
SFS 1991:435Lag (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
SFS 1982:990Tillkännagivande (1982:990) om en europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
SFS 1992:6Tillkännagivande (1992:6) av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
SFS 1976:19Lag (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
SFS 1978:108Förordning (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott
se ävenbrottsutredning
brottmålsdom
brottmålsdom
kriminalvård
kriminalvård
internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1219Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
SFS 2000:1222Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete
internationellt uppdrag
SFS 1984:1043Förordning (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag
internet
SFS 2018:20Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet
internrevision
SFS 2006:1228Internrevisionsförordning (2006:1228)
interpraktikstipendium
SFS 1997:581Förordning (1997:581) om interpraktikstipendier
intolerans
se ävenstatsbidrag
intressegruppering
se ävenEEIG
EEIG
introduktionsbidrag
SFS 1984:519Förordning (1984:519) om introduktions- och lönebidrag
intyg
se ävenväxt
intäktsram
SFS 2014:1064Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
SFS 2010:304Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)
invaliditetsförsäkring
se ävenlivförsäkring
invandrarbarn
SFS 1991:708/r1/ Förordning (1991:708) om statsbidrag till invandrar- och flyktingbarn i förskolan;
invandrare
SFS 1990:563/r1/ Förordning (1990:563) om statsbidrag till en särskild studiekampanj för invandrare;
SFS 1995:410Lag (1995:410) om praktik för invandrare
SFS 1986:208Förordning (1986:208) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare
SFS 1986:472Förordning (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
SFS 1994:369Förordning (1994:369) om praktik för invandrare
SFS 2017:584Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
se ävenLärarhögskolan i Stockholm
prestationsbaserad stimulansersättning
Stockholms universitet
svenskundervisning
svenskundervisning
svenskundervisning
svenskundervisning
väntetid
svenskundervisning
invandrarstuderande
se ävenhögskoleutbildning
invandrarungdom
se ävengymnasieskola
inventarieanskaffning
se äveninvesteringsavdrag
inventarier
se ävenmateriel
kyrkliga inventarier
inventering
SFS 1974:1020Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.
se ävenkontraktsprostarkiv
varulager
investerarskydd
SFS 1999:158Lag (1999:158) om investerarskydd
se äveninsättningsgaranti
investeringar
se ävenkällsoteringsutrymmen
investeringsavdrag
SFS 1968:633Kungörelse (1968:633) om återföring av särskilt inves teringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
SFS 1972:718Kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
SFS 1981:1099Lag (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt
SFS 1980:953Lag (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning;
SFS 1980:954Lag (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.;
SFS 1975:1147Lag (1975:1147) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt;
SFS 1978:950Lag (1978:950) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;
investeringsavgift
SFS 1970:100Kungörelse (1970:100) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)
SFS 1967:68Kungl.Maj:ts Kungörelse (1967:68) angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
SFS 1967:44Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
SFS 1967:45Kungörelse (1967:45) angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
investeringsbidrag
SFS 1978:951Lag (1978:951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten;
SFS 1991:1923Förordning (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1992:992Förordning (1992:992) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 2001:531Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
SFS 1997:431Förordning (1997:431) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1997:634Förordning (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme
SFS 1997:635Förordning (1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
SFS 1990:1369Förordning (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
SFS 1995:801Förordning (1995:801) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder
SFS 1995:806Förordning (1995:806) om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus
se ävenenergiområdet
bostadsbyggande
solvärme
studentbostad
energiområdet
studentbostad
ekologiskt hållbar samhällsutveckling
investeringsfond
SFS 1987:941Förordning (1987:941) om frisläpp av investeringsfonder
SFS 2004:46Lag (2004:46) om värdepappersfonder
SFS 2004:47Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
SFS 2004:75Förordning (2004:75) om investeringsfonder
SFS 1990:128Lag (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
SFS 1980:846Förordning (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder
SFS 1979:882Förordning (1979:882) om frisläpp av investeringsfonder
SFS 1974:988Lag (1974:988) om avsättning till särskild investeringsfond
SFS 1979:609Lag (1979:609) om allmän investeringsfond
SFS 1942:371Förordning (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond
SFS 1947:174Förordning (1947:174) om investeringsfonder
investeringsgaranti
SFS 2005:746Förordning (2005:746) om investeringsgaranti
SFS 1987:861Förordning (1987:861) om investeringsgaranti
investeringskonto
SFS 1982:1185Lag (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto
SFS 1979:824Förordning (1979:824) om allmänt investeringskonto
SFS 1974:989Lag (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog
investeringsprogram
SFS 2002:683Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram
SFS 1997:1323Lag (1997:1323) om rätt för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
se ävenekologisk hållbarhet
investeringsprojekt
SFS 1994:801Förordning (1994:801) om anmälan av investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena
investeringsreserv
SFS 1991:7Förordning (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver
SFS 1979:610Lag (1979:610) om allmän investeringsreserv
SFS 1981:188Förordning (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver
SFS 1992:1352Lag (1992:1352) om återföring av allmän investeringsreserv
se ävenpälsdjursuppfödare
investeringsskatt
SFS 1989:471Lag (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
SFS 1989:473Förordning (1989:473) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten
investeringssparkonto
SFS 2011:1268Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
investeringsstimulans
SFS 2003:506Förordning (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
investeringsstöd
se ävenregionalt investeringsstöd
investeringstvist
SFS 1966:735Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister
Irak
se ävenexportanmälan
isbrytarförordning
SFS 2000:1149Isbrytarförordning (2000:1149)
isbrytarkungörelse
SFS 1966:121Isbrytarkungörelse (1966:121)
Isle of Man
SFS 2008:1301Lag (2008:1301) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden
SFS 2008:1302Lag (2008:1302) om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 2008:1303Lag (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer
SFS 2008:1304Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
isländsk medborgare
se ävendödsbo
dödsbo
IT
se äveninformationsteknik
it-infrastruktur
SFS 2008:81Förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation
SFS 2012:39Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur
IT-infrastrukturprogram
SFS 2001:349Förordning (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram
IT-utbildning
SFS 1997:1159Förordning (1997:1159) om IT-utbildning