Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2016:1 - SFS 2016:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2016:1  SFS 1971:289 2016-03-01  Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
SFS 2016:2  SFS 1979:1152 2016-03-01  Lag (2016:2) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
SFS 2016:3  SFS 1999:1229 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:3) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2016:4  grundförfattning   Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2016:5  grundförfattning   Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor 
SFS 2016:6  SFS 2013:1007 2016-02-15  Förordning (2016:6) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter 
SFS 2016:7  SFS 2006:1592 2016-02-15  Förordning (2016:7) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader 
SFS 2016:8  SFS 2008:463 2016-02-09  Förordning (2016:8) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 
SFS 2016:9  SFS 2011:185 2016-02-23  Förordning (2016:9) om ändring i skolförordningen (2011:185) 
SFS 2016:10  grundförfattning 2016-03-01  Förordning (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet 
SFS 2016:11  SFS 2009:1174 2016-03-01  Förordning (2016:11) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan 
SFS 2016:12  SFS 2009:1174 2016-04-01  Förordning (2016:12) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan 
SFS 2016:13  SFS 2015:284 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:13) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2016:14  grundförfattning 2016-02-02 
Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 2016:15  SFS 2010:800 2016-07-01  Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800) 
SFS 2016:16  SFS 2015:406 2016-02-16 överg.best.  Förordning (2016:16) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder 
SFS 2016:17  SFS 1949:381 2016-04-01  Lag (2016:17) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2016:18  SFS 2006:351 2016-04-01 överg.best.  Lag (2016:18) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. 
SFS 2016:19   SFS 2008:347 2016-03-01  Förordning (2016:19) om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 
SFS 2016:20  SFS 2015:922 2016-02-15  Förordning (2016:20) om ändring i förordningen (2015:922) om utbyte av upplysningar om finansiella konton 
SFS 2016:21   SFS 2015:743 2016-03-01  Förordning (2016:21) om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten 
SFS 2016:22  SFS 2008:486 2016-03-01  Lag (2016:22) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) 
SFS 2016:23  SFS 1997:909 2016-02-18 överg.best.  Förordning (2016:23) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner 
SFS 2016:24   SFS 2007:222 2016-03-01  Förordning (2016:24) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande 
SFS 2016:25  SFS 2007:223 2016-03-01  Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal 
SFS 2016:26   SFS 2013:208 2016-04-01  Förordning (2016:26) om ändring i elförordningen (2013:208) 
SFS 2016:27  grundförfattning 2016-02-12  Utlänningsdatalag (2016:27) 
SFS 2016:28  SFS 2010:110 2016-02-12  Lag (2016:28) om ändring i socialförsäkringsbalken 
SFS 2016:29  SFS 2010:361 2016-02-12  Lag (2016:29) om ändring i polisdatalagen (2010:361) 
SFS 2016:30  grundförfattning 2016-02-12  Utlänningsdataförordning (2016:30) 
SFS 2016:31  SFS 1991:749 2016-02-12  Förordning (2016:31) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) 
SFS 2016:32  SFS 2003:766 2016-02-12  Förordning (2016:32) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration 
SFS 2016:33   SFS 2015:904 2016-02-12  Förordning (2016:33) om ändring i förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige 
SFS 2016:34   SFS 2006:97 2016-04-01  Förordning (2016:34) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2016:35  grundförfattning 2016-03-01  Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga 
SFS 2016:36  grundförfattning 2016-03-01  Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga 
SFS 2016:37  SFS 1942:740 2016-04-01  Lag (2016:37) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2016:38  grundförfattning 2016-03-01  Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
SFS 2016:39  grundförfattning 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
SFS 2016:40  grundförfattning 2016-03-01  Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 
SFS 2016:41  SFS 2002:623 2016-03-01  Förordning (2016:41) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2016:42  SFS 2010:1122 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:42) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 
SFS 2016:43  SFS 1949:381 2016-03-01  Lag (2016:43) om ändring i föräldrabalken 
SFS 2016:44  SFS 1981:774 2016-03-01  Lag (2016:44) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 2016:45  SFS 1936:83 2016-03-01  Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 
SFS 2016:46   SFS 1970:979 2016-03-01  Lag (2016:46) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) 
SFS 2016:47  SFS 1987:667 2016-03-01  Lag (2016:47) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2016:48   SFS 1992:160 2016-03-01  Lag (2016:48) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. 
SFS 2016:49  SFS 1995:1570 2016-03-01  Lag (2016:49) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker 
SFS 2016:50   SFS 1996:764 2016-03-01  Lag (2016:50) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion 
SFS 2016:51  SFS 1998:1479 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 
SFS 2016:52  SFS 1970:624 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:52) om ändring i kupongskattelagen (1970:624) 
SFS 2016:53  SFS 1999:158 2016-03-01  Lag (2016:53) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd 
SFS 2016:54  SFS 1999:1309 2016-03-01  Lag (2016:54) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden 
SFS 2016:55   SFS 2000:35 2016-03-01  Lag (2016:55) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag 
SFS 2016:56  SFS 2000:562 2016-03-01  Lag (2016:56) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
SFS 2016:57   SFS 2000:1087 2016-03-01  Lag (2016:57) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
SFS 2016:58  SFS 2004:46 2016-03-01  Lag (2016:58) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder 
SFS 2016:59  SFS 2004:1199 2016-03-01  Lag (2016:59) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; utfärdad den 4 februari 2016. 
SFS 2016:60  SFS 2005:551 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:60) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) 
SFS 2016:61  SFS 2007:528 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:61) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
SFS 2016:62  SFS 2009:400 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2016:63   SFS 2011:900 2016-03-01  Lag (2016:63) om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling 
SFS 2016:64  SFS 2011:1244 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:64) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
SFS 2016:65  SFS 2014:484 2016-03-01  Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna 
SFS 2016:66  SFS 2015:62 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:66) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 
SFS 2016:67  SFS 2015:911 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:67) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 
SFS 2016:68  SFS 1970:979   Lag (2016:68) om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) 
SFS 2016:69  grundförfattning 2016-03-01  Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument 
SFS 2016:70  SFS 1971:49 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:70) om ändring i kupongskatteförordningen (1971:49) 
SFS 2016:71   SFS 1987:916 2016-03-01  Förordning (2016:71) om ändring i konkursförordningen (1987:916) 
SFS 2016:72   SFS 2000:1101 2016-03-01  Förordning (2016:72) om ändring i marknadsmissbruksförordningen (2000:1101) 
SFS 2016:73   SFS 2001:911 2016-02-16  Förordning (2016:73) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
SFS 2016:74  SFS 2001:911 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:74) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 
SFS 2016:75  SFS 2004:329 2016-03-01  Förordning (2016:75) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2016:76  SFS 2005:559 2016-03-01  Förordning (2016:76) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 
SFS 2016:77  SFS 2007:1135 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:77) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet 
SFS 2016:78   SFS 2009:93 2016-03-01  Förordning (2016:78) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 
SFS 2016:79  SFS 2011:1261 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:79) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 
SFS 2016:80  SFS 2011:257 2016-03-01  Förordning (2016:80) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) 
SFS 2016:81   SFS 2011:978 2016-03-01  Förordning (2016:81) om ändring i förordningen (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling 
SFS 2016:82  grundförfattning 2016-03-15 överg.best.  Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar 
SFS 2016:83   SFS 2002:1118 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:83) om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
SFS 2016:84   SFS 2014:1108 2016-04-01 överg.best.  Förordning (2016:84) om ändring i förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester 
SFS 2016:85  SFS 1969:84 2016-04-01  Förordning (2016:85) om ändring i kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen 
SFS 2016:86  SFS 1969:590 2016-04-01  Förordning (2016:86) om ändring i kungörelsen (1969:590) om ersättning vid förundersökning i brottmål 
SFS 2016:87   SFS 1982:805 2016-04-01  Förordning (2016:87) om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 
SFS 2016:88  SFS 1993:1091 2016-04-01 överg.best.  Förordning (2016:88) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning 
SFS 2016:89   SFS 2013:1020 2016-04-01  Förordning (2016:89) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 
SFS 2016:90  SFS 2001:937 2016-04-15  Förordning (2016:90) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 
SFS 2016:91  SFS 1994:200 2016-04-01 överg.best.  Lag (2016:91) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2016:92   SFS 2007:780 2016-04-01  Förordning (2016:92) om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket 
SFS 2016:93  SFS 1942:740 2016-04-01  Lag (2016:93) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2016:94  SFS 2002:444 2016-04-01  Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 
SFS 2016:95   SFS 2010:299 2016-04-01  Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 
SFS 2016:96  grundförfattning 2016-03-01 överg.best.  Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar 
SFS 2016:97  SFS 2011:319 2016-03-01  Lag (2016:97) om ändring i drivmedelslagen (2011:319) 
SFS 2016:98  grundförfattning 2016-03-01  Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar 
SFS 2016:99  SFS 2009:641 2016-03-01 överg.best.  Förordning (2016:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2016:100  grundförfattning 2016-03-22  Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier 
SFS 2016:101   SFS 2009:43 2016-03-22 överg.best.  Förordning (2016:101) om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå 
SFS 2016:102   SFS 2007:977 2016-04-01  Förordning (2016:102) om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten 
SFS 2016:103  SFS 2006:815 2016-07-01  Förordning (2016:103) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 
SFS 2016:104  grundförfattning 2016-03-01  Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF) 
SFS 2016:105  grundförfattning   Tillkännagivande (2016:105) av ändringar i bihangen D och E till fördraget (2016:105) om internationell järnvägstrafik (COTIF) 
SFS 2016:106   SFS 2014:1408   Förordning (2016:106) om ikraftträdande av lagen (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2016:107   SFS 2009:1393 2016-04-01  Förordning (2016:107) om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen 
SFS 2016:108  SFS 1987:667 2016-07-01 överg.best.  Lag (2016:108) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2016:109  SFS 1987:668 2016-07-01  Lag (2016:109) om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 
SFS 2016:110  SFS 1975:417 2016-07-01 överg.best.  Lag (2016:110) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar 
SFS 2016:111  SFS 1991:614 2016-07-01 överg.best.  Lag (2016:111) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) 
SFS 2016:112  SFS 1991:615 2016-07-01  Lag (2016:112) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar 
SFS 2016:113  SFS 1995:1554 2016-07-01 överg.best.  Lag (2016:113) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) 
SFS 2016:114  SFS 1997:857 2016-07-01  Lag (2016:114) om ändring i ellagen (1997:857) 
SFS 2016:115  SFS 1999:1229 2016-07-01 överg.best.  Lag (2016:115) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2016:116  SFS 2002:93 2016-07-01  Lag (2016:116) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt 
SFS 2016:117  SFS 2004:297 2016-07-01  Lag (2016:117) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2016:118  SFS 2005:403 2016-07-01  Lag (2016:118) om ändring i naturgaslagen (2005:403) 
SFS 2016:119  SFS 2006:595 2016-07-01  Lag (2016:119) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ 
SFS 2016:120  SFS 2008:263 2016-07-01  Lag (2016:120) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) 
SFS 2016:121  SFS 2010:2043 2016-07-01 överg.best.  Lag (2016:121) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 
SFS 2016:122   SFS 2014:144 2016-04-05 överg.best.  Förordning (2016:122) om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp 
SFS 2016:123   SFS 2009:641 2016-04-01  Förordning (2016:123) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2016:124   SFS 2015:739 2016-04-01  Förordning (2016:124) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 
SFS 2016:125  SFS 1987:905 2016-04-01 överg.best.  Förordning (2016:125) om ändring i jaktförordningen (1987:905) 
SFS 2016:126  SFS 2000:284 2016-04-01  Förordning (2016:126) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service 
SFS 2016:127  SFS 1994:1451 2016-05-01  Förordning (2016:127) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451) 
SFS 2016:128  SFS 1997:263 2016-04-01  Förordning (2016:128) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 
SFS 2016:129  SFS 2006:1577 2016-04-01  Förordning (2016:129) om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser 
SFS 2016:130  grundförfattning   H.M. Konungens tillkännagivande (2016:130) 
SFS 2016:131  SFS 1981:774 2016-03-15  Lag (2016:131) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 2016:132  SFS 2015:315   Förordning (2016:132) om ikraftträdande av lagen (2015:316) om ändring i läkemedelslagen (2015:315) 
SFS 2016:133  SFS 2009:366   Förordning (2016:133) om ikraftträdande av lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 
SFS 2016:134   SFS 2009:730   Förordning (2016:134) om ikraftträdande av lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
SFS 2016:135  SFS 1978:302 2016-04-15 överg.best.  Lag (2016:135) om ändring i passlagen (1978:302) 
SFS 2016:136  SFS 1979:664 2016-04-15  Förordning (2016:136) om ändring i passförordningen (1979:664) 
SFS 2016:137  grundförfattning 2016-04-15 överg.best.  Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar 
SFS 2016:138   SFS 2010:1062 2016-04-15  Förordning (2016:138) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv 
SFS 2016:139   SFS 2009:641 2016-04-15  Förordning (2016:139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2016:140  SFS 2010:900 2016-04-20  Lag (2016:140) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 
SFS 2016:141  SFS 2011:338 2016-04-20 överg.best.  Förordning (2016:141) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
SFS 2016:142  SFS 2008:1300 2016-04-15  Förordning (2016:142) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 
SFS 2016:143   SFS 2001:651 2016-04-15  Förordning (2016:143) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 
SFS 2016:144  SFS 1998:944 2016-04-21  Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 
SFS 2016:145  grundförfattning 2016-04-15  Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
SFS 2016:146  SFS 1974:191 2016-04-15  Lag (2016:146) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag 
SFS 2016:147  SFS 2001:453 2016-04-15  Lag (2016:147) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2016:148  SFS 2009:302 2016-04-15  Lag (2016:148) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 
SFS 2016:149  SFS 2009:400 2016-04-15  Lag (2016:149) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2016:150  SFS 2010:659 2016-04-15  Lag (2016:150) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 
SFS 2016:151  SFS 2010:800 2016-04-15  Lag (2016:151) om ändring i skollagen (2010:800) 
SFS 2016:152  SFS 2012:211 2016-04-15  Lag (2016:152) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211) 
SFS 2016:153   SFS 2013:513 2016-04-15  Lag (2016:153) om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
SFS 2016:154  SFS 1993:100 2016-07-01 överg.best.  Förordning (2016:154) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2016:155  SFS 2009:130 2016-04-15 överg.best.  Förordning (2016:155) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 
SFS 2016:156  SFS 2011:1162 2016-04-15  Förordning (2016:156) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan 
SFS 2016:157  grundförfattning 2016-04-15 överg.best.  Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
SFS 2016:158  SFS 1989:149 2016-04-15  Förordning (2016:158) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. 
SFS 2016:159  SFS 2003:789 2016-04-15  Förordning (2016:159) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
SFS 2016:160  SFS 2008:1002 2016-04-15  Förordning (2016:160) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
SFS 2016:161  SFS 2010:1369 2016-04-15 överg.best.  Förordning (2016:161) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
SFS 2016:162   SFS 1998:1518 2016-04-15  Förordning (2016:162) om ändring i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. 
SFS 2016:163  SFS 2006:196 2016-04-15  Förordning (2016:163) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal 
SFS 2016:164  SFS 2001:937 2016-04-15  Förordning (2016:164) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 
SFS 2016:165   SFS 2015:284 2016-04-15  Förordning (2016:165) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2016:166  SFS 2013:1020 2016-04-15  Förordning (2016:166) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 
SFS 2016:167  SFS 2011:668 2016-04-15  Förordning (2016:167) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668) 
SFS 2016:168  SFS 2009:606 2016-04-15  Förordning (2016:168) om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen 
SFS 2016:169  SFS 2011:338 2016-04-15  Förordning (2016:169) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
SFS 2016:170  SFS 2010:1053 2016-04-15  Förordning (2016:170) om ändring i förordningen (2010:1053) om auktorisation av patentombud 
SFS 2016:171   SFS 2010:1054 2016-04-15  Förordning (2016:171) om ändring i förordningen (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden 
SFS 2016:172   SFS 2009:1386   Förordning (2016:172) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 
SFS 2016:173  SFS 1998:978 2016-04-15  Förordning (2016:173) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor 
SFS 2016:174  SFS 2009:211 2016-04-15  Förordning (2016:174) om ändring i fordonsförordningen (2009:211) 
SFS 2016:175  SFS 2012:238 2016-04-15  Förordning (2016:175) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238) 
SFS 2016:176  SFS 2014:425 2016-04-15  Förordning (2016:176) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 
SFS 2016:177   SFS 1990:806 2016-04-15  Förordning (2016:177) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806) 
SFS 2016:178   SFS 2006:1592 2016-04-15  Förordning (2016:178) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader 
SFS 2016:179   SFS 2007:1121 2016-04-15  Förordning (2016:179) om ändring i förordningen (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket 
SFS 2016:180  SFS 1985:613 2016-04-15  Förordning (2016:180) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare