Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2015:1 - SFS 2015:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2015:1  SFS 2007:1266 2015-02-01  Förordning (2015:1) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
SFS 2015:2  SFS 2008:463 2015-02-03  Förordning (2015:2) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 
SFS 2015:3  grundförfattning   Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2015:4  SFS 2007:906 2015-03-01  Förordning (2015:4) om ändring i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
SFS 2015:5  SFS 2007:1030 2015-03-01  Förordning (2015:5) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
SFS 2015:6  SFS 1996:1100 2015-03-01  Förordning (2015:6) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd 
SFS 2015:7  SFS 2002:623 2015-03-01  Förordning (2015:7) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
SFS 2015:8  SFS 1997:835 2015-03-01  Förordning (2015:8) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2015:9  SFS 2006:311 2015-03-01  Förordning (2015:9) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods 
SFS 2015:10  SFS 2008:1300 2015-03-01  Förordning (2015:10) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 
SFS 2015:11   SFS 2007:1161 2015-03-01  Förordning (2015:11) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket 
SFS 2015:12  SFS 2004:526 2015-02-01  Förordning (2015:12) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 
SFS 2015:13  SFS 1994:1500   Förordning (2015:13) om ikraftträdande av lagen (2013:297) om ändring i förordningen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 
SFS 2015:14  SFS 2002:61 2015-03-01  Förordning (2015:14) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val 
SFS 2015:15  SFS 2011:7 2015-03-03  Förordning (2015:15) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning 
SFS 2015:16  SFS 1977:1166 2015-03-09  Förordning (2015:16) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
SFS 2015:17  grundförfattning 2015-03-01  Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 
SFS 2015:18  grundförfattning 2015-03-15, överg.best.  Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning 
SFS 2015:19   SFS 2007:846 2015-03-01  Förordning (2015:19) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
SFS 2015:20  SFS 1998:940 2015-03-15  Förordning (2015:20) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2015:21  SFS 2011:927 2015-03-15  Förordning (2015:21) om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 
SFS 2015:22  SFS 2011:13 2015-03-15  Förordning (2015:22) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 
SFS 2015:23  SFS 2013:251 2015-03-15 överg.best.  Förordning (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 
SFS 2015:24   SFS 2000:208 2015-03-01  Förordning (2015:24) om ändring i förordningen (2001:208) producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer 
SFS 2015:25  SFS 2007:193 2015-03-01  Förordning (2015:25) om ändring i förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor 
SFS 2015:26  SFS 2012:259 2015-03-01  Förordning (2015:26) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 
SFS 2015:27  SFS 2011:927 2015-03-01  Förordning (2015:27) om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 
SFS 2015:28  SFS 2014:1075 2015-03-01  Förordning (2015:28) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 
SFS 2015:29   SFS 2014:1107 2015-03-01  Förordning (2015:29) om ändring i förordningen (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods 
SFS 2015:30  SFS 2011:1268 2015-03-01 överg.best.  Lag (2015:30) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto 
SFS 2015:31  SFS 1999:1229 2015-03-01 överg.best.  Lag (2015:31) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2015:32  SFS 1993:185 2015-03-01  Förordning (2015:32) om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter 
SFS 2015:33  SFS 1998:786 2015-03-01  Förordning (2015:33) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
SFS 2015:34  SFS 1998:1276 2015-03-01  Förordning (2015:34) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2015:35  SFS 2004:865 2015-03-01  Förordning (2015:35) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. 
SFS 2015:36  SFS 2001:650 2015-03-01  Förordning (2015:36) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2015:37   SFS 1997:1140 2015-03-01  Förordning (2015:37) om ändring i förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon 
SFS 2015:38  SFS 2006:242 2015-03-01  Förordning (2015:38) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242) 
SFS 2015:39  SFS 2010:2011 2015-03-01  Förordning (2015:39) om ändring i häktesförordningen (2010:2011) 
SFS 2015:40   SFS 1998:1276 2015-03-15  Förordning (2015:40) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2015:41  SFS 2006:1481 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:41) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb 
SFS 2015:42  grundförfattning 2015-03-02  Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling 
SFS 2015:43  SFS 1998:1218 2015-03-01  Förordning (2015:43) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria 
SFS 2015:44  SFS 1993:876 2015-03-16  Förordning (2015:44) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter 
SFS 2015:45  grundförfattning 2015-03-01 
Förordning (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Denna lag är upphävd.
SFS 2015:46  SFS 1999:1134 2015-04-01  Förordning (2015:46) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2015:47   SFS 2013:63 2015-03-24 överg.best.  Förordning (2015:47) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter 
SFS 2015:48  SFS 2004:1205 2015-04-01  Förordning (2015:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter 
SFS 2015:49  grundförfattning 2015-03-15  Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
SFS 2015:50  SFS 2000:655 2015-06-01 överg.best.  Förordning (2015:50) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2015:51  grundförfattning 2015-04-01  Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 
SFS 2015:52   SFS 2002:444 2015-04-01  Lag (2015:52) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 
SFS 2015:53  SFS 2009:400 2015-04-01  Lag (2015:53) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2015:54  grundförfattning 2015-04-01  Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 
SFS 2015:55  SFS 2005:321 2015-04-01  Lag (2015:55) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 
SFS 2015:56   SFS 2005:323 2015-04-01  Förordning (2015:56) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 
SFS 2015:57  SFS 2010:361 2015-04-01  Lag (2015:57) om ändring i polisdatalagen (2010:361) 
SFS 2015:58  grundförfattning 2015-04-01  Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon 
SFS 2015:59  SFS 1951:649 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 
SFS 2015:60  SFS 1979:1152 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:60) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) 
SFS 2015:61  grundförfattning 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet 
SFS 2015:62  grundförfattning 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 
SFS 2015:63  grundförfattning 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet 
SFS 2015:64   SFS 1999:1229 2015-04-01  Lag (2015:64) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2015:65  SFS 1999:1229 2016-07-01  Lag (2015:65) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2015:66  SFS 2009:400 2015-04-01  Lag (2015:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2015:67   SFS 2010:2043 2015-04-01  Lag (2015:67) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 
SFS 2015:68  SFS 2010:2043 2016-07-01  Lag (2015:68) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 
SFS 2015:69  SFS 2011:1244 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
SFS 2015:70  grundförfattning 2015-04-01  Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet 
SFS 2015:71   SFS 2001:588 2015-04-01  Förordning (2015:71) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
SFS 2015:72  grundförfattning 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet 
SFS 2015:73  SFS 2010:800 2015-07-01 överg.best.  Lag (2015:73) om ändring i skollagen (2010:800) 
SFS 2015:74  SFS 2001:650 2015-04-01  Förordning (2015:74) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2015:75  SFS 1998:786 2015-04-01  Förordning (2015:75) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
SFS 2015:76  SFS 2009:927 2015-04-01  Förordning (2015:76) om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign 
SFS 2015:77  SFS 2008:761 2015-03-04  Förordning (2015:77) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet 
SFS 2015:78  SFS 1962:700 2015-04-01  Lag (2015:78) om ändring i brottsbalken 
SFS 2015:79  SFS 1942:740 2015-07-01  Lag (2015:79) om ändring i rättegångsbalken 
SFS 2015:80  SFS 1962:700 2015-07-01 överg.best.  Lag (2015:80) om ändring i brottsbalken 
SFS 2015:81  SFS 1964:167 2015-07-01  Lag (2015:81) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 2015:82   SFS 1990:52 2015-07-01  Lag (2015:82) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
SFS 2015:83  SFS 1998:620 2015-07-01  Lag (2015:83) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister 
SFS 2015:84  SFS 2000:562 2015-07-01  Lag (2015:84) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
SFS 2015:85  SFS 2001:453 2015-07-01  Lag (2015:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2015:86  SFS 2005:500 2015-07-01  Lag (2015:86) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut 
SFS 2015:87  SFS 1964:740 2015-07-01  Förordning (2015:87) om ändring i förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål 
SFS 2015:88   SFS 1994:1763 2015-07-01  Förordning (2015:88) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
SFS 2015:89   SFS 1999:1134 2015-07-01  Förordning (2015:89) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2015:90   SFS 2004:1265 2015-07-01  Förordning (2015:90) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265) 
SFS 2015:91  SFS 2005:716 2015-04-15  Lag (2015:91) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 
SFS 2015:92  SFS 2006:97 2015-04-15  Förordning (2015:92) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2015:93  SFS 1977:937 2015-04-15  Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 
SFS 2015:94   SFS 2001:720 2015-04-01  Förordning (2015:94) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen 
SFS 2015:95  SFS 2006:97 2015-04-01  Förordning (2015:95) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2015:96  grundförfattning 2015-04-01  Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 
SFS 2015:97   SFS 1962:700 2015-04-01  Lag (2015:97) om ändring i brottsbalken 
SFS 2015:98  SFS 1972:260 2015-04-01  Lag (2015:98) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
SFS 2015:99  SFS 1974:202 2015-04-01  Lag (2015:99) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. 
SFS 2015:100   SFS 1998:603 2015-04-01  Lag (2015:100) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 
SFS 2015:101   SFS 2000:343 2015-04-01  Lag (2015:101) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete 
SFS 2015:102   SFS 2003:1156 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:102) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 
SFS 2015:103   SFS 2011:1165 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:103) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 
SFS 2015:104  SFS 1957:668 2015-04-01  Lag (2015:104) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott 
SFS 2015:105   SFS 1994:569 2015-04-01  Lag (2015:105) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt 
SFS 2015:106  SFS 2000:562 2015-04-01  Lag (2015:106) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål 
SFS 2015:107   SFS 2002:329 2015-04-01  Lag (2015:107) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen 
SFS 2015:108   SFS 2006:615 2015-04-01  Lag (2015:108) om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone 
SFS 2015:109  grundförfattning 2015-04-01  Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 
SFS 2015:110   SFS 2003:1178 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:110) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 
SFS 2015:111   SFS 2003:1179 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:111) om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 
SFS 2015:112   SFS 2012:565 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:112) om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 
SFS 2015:113  SFS 1963:194 2015-04-01  Förordning (2015:113) om ändring i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 
SFS 2015:114   SFS 1999:1134 2015-04-01  Förordning (2015:114) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 
SFS 2015:115   SFS 2010:2010 2015-04-01  Förordning (2015:115) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010) 
SFS 2015:116   SFS 2010:2011 2015-04-01  Förordning (2015:116) om ändring i häktesförordningen (2010:2011) 
SFS 2015:117   SFS 2015:18   Förordning (2015:117) om ändring i förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning 
SFS 2015:118  SFS 2013:251   Förordning (2015:118) om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 
SFS 2015:119  SFS 2010:110 2015-04-01 överg.best.  Lag (2015:119) om ändring i socialförsäkringsbalken 
SFS 2015:120  SFS 2000:1418 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:120) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst 
SFS 2015:121  SFS 2011:1526 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:121) om ändring i förordningen (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg 
SFS 2015:122   SFS 2009:607 2015-04-01  Förordning (2015:122) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket 
SFS 2015:123  SFS 2003:438 2015-03-31  Förordning (2015:123) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 
SFS 2015:124  SFS 2012:989 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:124) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket 
SFS 2015:125  SFS 1992:1303 2015-03-24  Förordning (2015:125) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel 
SFS 2015:126  SFS 2005:559 2015-07-01  Förordning (2015:126) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 
SFS 2015:127  SFS 2004:329 2015-07-01  Förordning (2015:127) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2015:128  SFS 1987:978 2015-07-01  Förordning (2015:128) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar 
SFS 2015:129  SFS 1992:308 2015-07-01  Förordning (2015:129) om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. 
SFS 2015:130  SFS 2011:257 2015-07-01  Förordning (2015:130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) 
SFS 2015:131  SFS 1974:188 2015-07-01  Förordning (2015:131) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188) 
SFS 2015:132  SFS 1995:1280 2015-07-01  Förordning (2015:132) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280) 
SFS 2015:133   SFS 1993:1153 2015-04-01  Förordning (2015:133) om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor 
SFS 2015:134  SFS 2009:641 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:134) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2015:135  grundförfattning 2017-08-01 överg.best.  Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2015:136  grundförfattning 2015-05-01  Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2015:137  grundförfattning 2015-03-20  Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval 
SFS 2015:138  SFS 2007:1030 2015-05-01  Förordning (2015:138) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
SFS 2015:139  grundförfattning 2016-01-01  Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor 
SFS 2015:140   SFS 2014:425 2015-04-01  Förordning (2015:140) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel 
SFS 2015:141  grundförfattning 2015-04-01 överg.best.  Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014 
SFS 2015:142  SFS 2011:185 2015-04-15  Förordning (2015:142) om ändring i skolförordningen (2011:185) 
SFS 2015:143  SFS 2010:2039 2015-04-15 överg.best.  Förordning (2015:143) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2015:144   SFS 2010:449 2015-07-01  Lag (2015:144) om ändring i lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser 
SFS 2015:145  SFS 1994:1811 2015-07-01 överg.best.  Lag (2015:145) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. 
SFS 2015:146  SFS 2014:1312 2015-04-01  Lag (2015:146) om ändring i smittskyddslagen (2004:168) 
SFS 2015:147   SFS 2002:780 2015-05-01  Förordning (2015:147) om ändring i förordningen (2002:780) om beräkning av balanstal 
SFS 2015:148  SFS 2007:813 2015-05-04  Förordning (2015:148) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 
SFS 2015:149   SFS 2000:634 2015-05-04  Förordning (2015:149) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 
SFS 2015:150   SFS 1991:1469   Yttrandefrihetsgrundlagen 
SFS 2015:151   SFS 1949:105   Tryckfrihetsförordningen 
SFS 2015:152  grundförfattning 2015-05-01  Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet 
SFS 2015:153   SFS 2001:160 2015-07-01, överg.best.  Förordning (2015:153) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet 
SFS 2015:154  SFS 1998:940 2015-04-07 överg.best.  Förordning (2015:154) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
SFS 2015:155  grundförfattning 2015-07-01  Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst 
SFS 2015:156   SFS 1942:725 2015-07-01  Förordning (2015:156) om ändring i kungörelsen (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet 
SFS 2015:157   SFS 1976:725 2015-07-01  Förordning (2015:157) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2015:158   SFS 1998:58 2015-07-01  Förordning (2015:158) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar 
SFS 2015:159  SFS 2004:255 2015-07-01  Förordning (2015:159) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255) 
SFS 2015:160  SFS 2005:422 2015-07-01  Förordning (2015:160) om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel 
SFS 2015:161  SFS 2006:813 2015-07-01  Förordning (2015:161) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 
SFS 2015:162   SFS 2007:156 2015-07-01  Förordning (2015:162) om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
SFS 2015:163   SFS 2007:824 2015-07-01  Förordning (2015:163) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet 
SFS 2015:164   SFS 2007:976 2015-07-01  Förordning (2015:164) om ändring i förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket 
SFS 2015:165  SFS 2007:1205 2015-07-01  Förordning (2015:165) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket 
SFS 2015:166   SFS 2007:1206 2015-07-01  Förordning (2015:166) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
SFS 2015:167   SFS 2007:1233 2015-07-01  Förordning (2015:167) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering 
SFS 2015:168   SFS 2009:907 2015-07-01  Förordning (2015:168) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
SFS 2015:169   SFS 2010:1385 2015-07-01  Förordning (2015:169) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vårdanalys 
SFS 2015:170   SFS 2011:13 2015-07-01  Förordning (2015:170) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 
SFS 2015:171   SFS 2011:582 2015-07-01  Förordning (2015:171) om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
SFS 2015:172  SFS 2013:176 2015-07-01  Förordning (2015:172) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg 
SFS 2015:173  SFS 2013:1020 2015-07-01  Förordning (2015:173) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 
SFS 2015:174  SFS 2013:1031 2015-07-01  Förordning (2015:174) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten 
SFS 2015:175   SFS 2014:134 2015-07-01  Förordning (2015:175) om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet 
SFS 2015:176  SFS 2010:800 2015-07-01  Lag (2015:176) om ändring i skollagen (2010:800) 
SFS 2015:177   SFS 1994:519 2015-04-15  Förordning (2015:177) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar 
SFS 2015:178   SFS 1994:1920 2015-05-01 överg.best.  Lag (2015:178) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 
SFS 2015:179  SFS 2000:980 2015-05-01 överg.best.  Lag (2015:179) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 
SFS 2015:180   SFS 2001:1170 2015-05-01, överg.best.  Lag (2015:180) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)