Löpande utgivning av Svensk Författningssamling, SFS.

Svensk Författningssamling, författningarna SFS 2014:1 - SFS 2014:180
Detaljerad information om författningarna
Författning Ändrar Ikraft Författningsrubrik och ändringsbeskrivning
SFS 2014:1  grundförfattning 2014-01-21  Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta 
SFS 2014:2  grundförfattning 2014-02-15  Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar 
SFS 2014:3  SFS 1993:100 2014-02-15  Förordning (2014:3) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2014:4  SFS 2009:641 2014-02-17  Förordning (2014:4) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2014:5  grundförfattning 2014-01-28 
Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Denna lag är upphävd.
SFS 2014:6  SFS 2009:641 2014-03-01  Förordning (2014:6) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2014:7  grundförfattning 2014-03-01 
Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen
Denna lag är upphävd.
SFS 2014:8  SFS 2007:951 2014-03-01  Förordning (2014:8) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
SFS 2014:9  SFS 1996:1357 2014-03-01  Förordning (2014:9) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande 
SFS 2014:10   SFS 2002:1118 2014-03-01  Förordning (2014:10) om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
SFS 2014:11   SFS 1990:932 2014-06-13, överg.best.  Lag (2014:11) om ändring i konsumentköplagen (1990:932) 
SFS 2014:12   SFS 1991:351 2014-06-13  Lag (2014:12) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur 
SFS 2014:13   SFS 1994:1512 2014-06-13 överg.best.  Lag (2014:13) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 
SFS 2014:14  SFS 2005:59 2014-06-13 överg.best.  Lag (2014:14) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 
SFS 2014:15  SFS 2007:528 2014-06-13  Lag (2014:15) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 
SFS 2014:16  SFS 2008:486 2014-06-13  Lag (2014:16) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) 
SFS 2014:17  SFS 2010:1846 2014-06-13  Lag (2014:17) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) 
SFS 2014:18  SFS 2011:1244 2014-06-13  Lag (2014:18) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
SFS 2014:19  grundförfattning 2014-06-13  Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
SFS 2014:20   SFS 2013:254 2014-02-28  Förordning (2014:20) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel 
SFS 2014:21  grundförfattning 2014-03-01  Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid 
SFS 2014:22   SFS 1998:899 2014-03-01  Förordning (2014:22) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 2014:23   SFS 2013:251 2014-03-01  Förordning (2014:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 
SFS 2014:24   SFS 1998:905 2014-03-01  Förordning (2014:24) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
SFS 2014:25  SFS 2011:927 2014-03-01  Förordning (2014:25) om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 
SFS 2014:26  SFS 1978:164 2014-03-01  Förordning (2014:26) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar 
SFS 2014:27  SFS 2011:947 2014-02-25 överg.best.  Förordning (2014:27) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 
SFS 2014:28   SFS 2007:1349 2014-02-25 överg.best.  Förordning (2014:28) om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 
SFS 2014:29   SFS 2009:400 2014-03-01  Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2014:30   SFS 2010:660   Lag (2014:30) om upphävande av lagen (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning 
SFS 2014:31   SFS 2010:1369 2014-03-01  Förordning (2014:31) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
SFS 2014:32   SFS 2009:1243 2014-03-01  Förordning (2014:32) om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2014:33   SFS 1994:1495 2014-03-01  Förordning (2014:33) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
SFS 2014:34   SFS 2002:637   Förordning (2014:34) om upphävande av förordningen (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning 
SFS 2014:35  grundförfattning 2014-03-01  Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet 
SFS 2014:36  SFS 2013:69 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:36) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 
SFS 2014:37  SFS 1993:100 2014-03-01 överg.best.  Förordning (2014:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2014:38  SFS 2006:97 2014-04-01  Förordning (2014:38) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2014:39   SFS 2009:1243 2014-03-03  Förordning (2014:39) om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen 
SFS 2014:40   SFS 2011:338 2014-03-15  Förordning (2014:40) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
SFS 2014:41   SFS 2011:338 2019-01-01  Förordning (2014:41) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
SFS 2014:42   SFS 2011:338 2021-01-01  Förordning (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
SFS 2014:43  SFS 2009:145 2014-03-01  Förordning (2014:43) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 
SFS 2014:44  SFS 1998:1276 2014-04-01  Förordning (2014:44) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 
SFS 2014:45   SFS 2010:407 2014-03-11  Förordning (2014:45) om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 
SFS 2014:46   SFS 1997:835 2014-03-01  Förordning (2014:46) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
SFS 2014:47  grundförfattning 2014-02-25  Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov 
SFS 2014:48   SFS 2007:1163 2014-03-15  Förordning (2014:48) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik 
SFS 2014:49  SFS 2007:1072 2014-03-15  Förordning (2014:49) om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet 
SFS 2014:50  SFS 1994:200 2015-01-01 överg.best.  Lag (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) 
SFS 2014:51   SFS 2000:1281 2015-01-01 överg.best.  Lag (2014:51) om ändring i tullagen (2000:1281) 
SFS 2014:52  grundförfattning 2014-03-01  Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg 
SFS 2014:53  SFS 1971:948 2014-03-01  Lag (2014:53) om ändring i väglagen (1971:948) 
SFS 2014:54   SFS 1990:313 2014-05-15  Lag (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden 
SFS 2014:55  SFS 1993:891 2014-03-01  Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. 
SFS 2014:56  SFS 2001:558 2014-03-01  Lag (2014:56) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister 
SFS 2014:57  SFS 2009:400 2014-03-01  Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SFS 2014:58   SFS 2013:460 2014-03-01  Lag (2014:58) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460) 
SFS 2014:59  grundförfattning 2014-03-01  Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem 
SFS 2014:60   SFS 2007:1117 2014-03-01  Förordning (2014:60) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket 
SFS 2014:61   SFS 2010:1497 2014-04-01  Förordning (2014:61) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden 
SFS 2014:62  SFS 2010:659 2014-03-01 överg.best.  Lag (2014:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 
SFS 2014:63  SFS 2001:937 2014-07-01  Förordning (2014:63) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 
SFS 2014:64   SFS 2006:97 2014-06-01  Förordning (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 
SFS 2014:65  SFS 1991:1472 2014-04-01  Förordning (2014:65) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
SFS 2014:66   SFS 2012:666 2014-04-01  Förordning (2014:66) om ändring i förordningen (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden 
SFS 2014:67  grundförfattning 2014-04-01 överg.best.  /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete 
SFS 2014:68  grundförfattning 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service 
SFS 2014:69  SFS 2009:641 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2014:70  SFS 2010:2039 2014-03-25  Förordning (2014:70) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2014:71  SFS 2005:1089 2014-04-01  Förordning (2014:71) om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering 
SFS 2014:72  SFS 2006:390 2014-04-01  Förordning (2014:72) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt 
SFS 2014:73   SFS 2007:1140 2014-04-01  Förordning (2014:73) om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen 
SFS 2014:74  SFS 2011:65 2014-04-01  Förordning (2014:74) om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer 
SFS 2014:75   SFS 1976:725 2014-04-01  Förordning (2014:75) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725) 
SFS 2014:76  SFS 2008:63 2014-04-01  Förordning (2014:76) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
SFS 2014:77   SFS 2012:409 2014-04-01  Förordning (2014:77) om ändring i förordningen (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor 
SFS 2014:78   SFS 2012:694 2014-04-01  Förordning (2014:78) om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer 
SFS 2014:79  SFS 2004:1199 2014-03-25  Lag (2014:79) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter 
SFS 2014:80  SFS 2009:907 2014-04-01  Förordning (2014:80) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
SFS 2014:81   SFS 2011:13 2014-03-20  Förordning (2014:81) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) 
SFS 2014:82  SFS 2000:1330 2014-03-31  Förordning (2014:82) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330) 
SFS 2014:83  SFS 2010:1846 2014-04-01 överg.best.  Lag (2014:83) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) 
SFS 2014:84  grundförfattning 2015-01-01, överg.best.  Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor 
SFS 2014:85  grundförfattning 2015-01-01, överg.best.  Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor 
SFS 2014:86  SFS 1999:1354 2014-04-01  Förordning (2014:86) om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354) 
SFS 2014:87   SFS 1994:223 2015-01-01 överg.best.  Förordning (2014:87) om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223) 
SFS 2014:88   SFS 2001:588 2015-01-01  Förordning (2014:88) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 
SFS 2014:89   SFS 2001:646 2015-01-01  Förordning (2014:89) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 
SFS 2014:90   SFS 2002:989 2014-04-01  Förordning (2014:90) om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 
SFS 2014:91   SFS 2008:62 2014-04-01  Förordning (2014:91) om ändring i förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans 
SFS 2014:92   SFS 2008:349 2014-04-01  Förordning (2014:92) om ändring i förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck 
SFS 2014:93   SFS 2011:1508 2014-04-01  Förordning (2014:93) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism 
SFS 2014:94   SFS 2011:1509 2014-04-01  Förordning (2014:94) om ändring i förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet 
SFS 2014:95   SFS 2007:222 2014-04-01  Förordning (2014:95) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande 
SFS 2014:96  SFS 2011:185 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:96) om ändring i skolförordningen (2011:185) 
SFS 2014:97  SFS 2010:2039 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:97) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
SFS 2014:98  SFS 2011:1108 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:98) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
SFS 2014:99   SFS 2000:606 2014-04-01  Förordning (2014:99) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 
SFS 2014:100   SFS 2010:1764 2014-04-01  Förordning (2014:100) om ändring i förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 
SFS 2014:101  SFS 2009:975 2014-04-01  Förordning (2014:101) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet 
SFS 2014:102   SFS 2010:409 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:102) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
SFS 2014:103   SFS 1992:1554 2014-04-08  Förordning (2014:103) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 
SFS 2014:104  SFS 2013:69 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:104) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan 
SFS 2014:105  grundförfattning 2014-04-01 överg.best. 
Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier
Denna lag är upphävd.
SFS 2014:106  SFS 1972:625 2014-04-01 överg.best.  Lag (2014:106) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier 
SFS 2014:107  SFS 2005:321 2014-04-01  Lag (2014:107) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 
SFS 2014:108  grundförfattning 2014-06-01  Förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet 
SFS 2014:109  SFS 1991:1278 2014-04-01 överg.best.  Förordning (2014:109) om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
SFS 2014:110  grundförfattning 2015-04-01  Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter 
SFS 2014:111   SFS 2010:84   Förordning (2014:111) om upphävande av förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap 
SFS 2014:112  SFS 1988:534 2014-04-01  Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534) 
SFS 2014:113   SFS 2010:185 2014-03-24  Förordning (2014:113) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket 
SFS 2014:114  SFS 1998:808 2014-07-01  Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken 
SFS 2014:115  grundförfattning 2014-04-01  Förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen 
SFS 2014:116  grundförfattning 2015-12-31 överg.best.  Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2014:117   SFS 2013:1127   Förordning (2014:117) om ikraftträdande av lagen (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden 
SFS 2014:118   SFS 2010:630 2015-01-01  Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
SFS 2014:119  SFS 1993:581 2014-05-01  Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581) 
SFS 2014:120   SFS 2009:730 2014-05-01  Lag (2014:120) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 
SFS 2014:121  SFS 2010:1622 2014-05-01  Lag (2014:121) om ändring i alkohollagen (2010:1622) 
SFS 2014:122   SFS 2013:70 2014-04-15 överg.best.  Förordning (2014:122) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
SFS 2014:123  SFS 2007:824 2014-05-01  Förordning (2014:123) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet 
SFS 2014:124  SFS 2007:830 2014-05-01  Förordning (2014:124) om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
SFS 2014:125  SFS 1993:100 2014-04-15  Förordning (2014:125) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
SFS 2014:126   SFS 2000:343 2014-05-01  Lag (2014:126) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete 
SFS 2014:127   SFS 2010:705 2014-05-01  Förordning (2014:127) om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete 
SFS 2014:128  SFS 2001:650 2014-05-01  Förordning (2014:128) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 
SFS 2014:129   SFS 1989:773 2014-05-01  Förordning (2014:129) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2014:130   SFS 2007:975 2014-05-01  Förordning (2014:130) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen 
SFS 2014:131   SFS 2009:641 2014-04-08  Förordning (2014:131) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2014:132  grundförfattning 2014-07-01  Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
SFS 2014:133  grundförfattning 2014-07-01  Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
SFS 2014:134  grundförfattning 2014-05-01  Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet 
SFS 2014:135   SFS 2001:526 2014-05-01  Förordning (2014:135) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken 
SFS 2014:136  SFS 2009:907 2014-05-01  Förordning (2014:136) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
SFS 2014:137  SFS 1995:1145 2014-05-01  Förordning (2014:137) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet 
SFS 2014:138   SFS 1990:806 2014-05-01  Förordning (2014:138) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806) 
SFS 2014:139  grundförfattning 2014-07-01 överg.best.  Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster 
SFS 2014:140  grundförfattning 2014-07-01  Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn 
SFS 2014:141  SFS 1984:3 2014-05-01  Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
SFS 2014:142  SFS 1988:220 2014-05-01  Lag (2014:142) om ändring i strålskyddslagen (1988:220) 
SFS 2014:143   SFS 2006:1010 2014-04-17 överg.best.  Förordning (2014:143) om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel 
SFS 2014:144  grundförfattning 2014-04-15  Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 
SFS 2014:145  grundförfattning 2014-04-15, överg.best.  Förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden 
SFS 2014:146  SFS 2003:389 2014-05-01  Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
SFS 2014:147  SFS 2003:396 2014-05-01  Förordning (2014:147) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
SFS 2014:148   SFS 1998:488 2014-05-01  Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488) 
SFS 2014:149   SFS 1998:980 2014-05-01  Förordning (2014:149) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) 
SFS 2014:150   SFS 2007:1233 2014-11-01  Förordning (2014:150) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering 
SFS 2014:151  SFS 1981:774 2014-10-01  Lag (2014:151) om ändring i utsökningsbalken 
SFS 2014:152  SFS 1987:672 2014-10-01  Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672) 
SFS 2014:153   SFS 1989:773 2014-12-01  Förordning (2014:153) om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen 
SFS 2014:154   SFS 2011:682 2014-05-06  Förordning (2014:154) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning 
SFS 2014:155  SFS 2005:559 2014-05-01  Förordning (2014:155) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 
SFS 2014:156  SFS 2004:329 2014-05-01  Förordning (2014:156) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 
SFS 2014:157  SFS 2011:257 2014-05-01  Förordning (2014:157) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) 
SFS 2014:158  SFS 2000:655 2014-05-15 överg.best.  Förordning (2014:158) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 
SFS 2014:159   SFS 2009:280   Förordning (2014:159) om upphävande av förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan 
SFS 2014:160   SFS 2009:641 2014-05-01  Förordning (2014:160) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 
SFS 2014:161  SFS 2007:223 2014-06-01  Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal 
SFS 2014:162   SFS 1998:808 2014-05-01  Lag (2014:162) om ändring i miljöbalken 
SFS 2014:163  SFS 2007:951 2014-06-01  Förordning (2014:163) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
SFS 2014:164   SFS 2013:134   Förordning (2014:164) om ikraftträdande av lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet 
SFS 2014:165   SFS 1999:1229   Förordning (2014:165) om ikraftträdande av lagen (2013:135) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
SFS 2014:166  SFS 2007:1175 2014-05-15  Förordning (2014:166) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 
SFS 2014:167  SFS 2007:1176 2014-05-15  Förordning (2014:167) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet 
SFS 2014:168  SFS 2007:1177 2014-05-15  Förordning (2014:168) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet 
SFS 2014:169  SFS 2007:1178 2014-05-15  Förordning (2014:169) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer 
SFS 2014:170   SFS 2007:1180 2014-05-15  Förordning (2014:170) om ändring i förordningen (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer 
SFS 2014:171   SFS 2007:1181 2014-05-15  Förordning (2014:171) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen 
SFS 2014:172  SFS 2007:1185 2014-05-15  Förordning (2014:172) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur 
SFS 2014:173   SFS 2007:1187 2014-05-15  Förordning (2014:173) om ändring i förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar 
SFS 2014:174   SFS 2007:1188 2014-05-15  Förordning (2014:174) om ändring i förordningen (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd 
SFS 2014:175   SFS 2007:1193 2014-05-15  Förordning (2014:175) om ändring i förordningen (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor 
SFS 2014:176  SFS 2007:1195 2014-05-15  Förordning (2014:176) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 
SFS 2014:177   SFS 2007:1197 2014-05-15  Förordning (2014:177) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia 
SFS 2014:178  SFS 2007:1198 2014-05-15  Förordning (2014:178) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer 
SFS 2014:179  SFS 2007:1199 2014-05-15  Förordning (2014:179) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden 
SFS 2014:180  SFS 2009:1593 2014-05-15  Förordning (2014:180) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet